Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
101
lượt xem
30
download

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam số 22/2004/PL-UBTVQH11

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA PH¸P LÖNH Cña Uû ban thêng vô Quèc héi  Sè 22/2004/PL­UBTVQH11  ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ Chèng trî cÊp  hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè  51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy   26 th¸ng 12 n¨m 1991 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi,   bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 21/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng   11 n¨m 2003 cña Quèc héi khãa XI, kú häp thø 4 vÒ Ch¬ng  tr×nh x©y dùng luËt, ph¸p lÖnh n¨m 2004; Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh vÒ chèng trî cÊp ®èi víi hµng   hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  Ph¸p   lÖnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   c¸c   biÖn   ph¸p   chèng   trî  cÊp;   thñ   tôc,   néi   dung   ®iÒu   tra   ®Ó   ¸p   dông   vµ   viÖc   ¸p  dông c¸c biÖn ph¸p ®ã ®èi víi hµng ho¸ ®îc trî cÊp nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam. §iÒu  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Ph¸p lÖnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh  sau: 1. Trî cÊp lµ sù hç trî vÒ tµi chÝnh cña ChÝnh phñ  hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ dµnh cho tæ chøc, c¸ nh©n khi  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa vµo ViÖt Nam vµ ®em l¹i lîi  Ých cho tæ chøc, c¸ nh©n ®ã. 2.  Ngµnh  s¶n xuÊt  trong  níc  lµ tËp hîp  c¸c nhµ  s¶n  xuÊt trong níc hoÆc ®¹i diÖn cña hä cã khèi lîng, sè lîng  hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa s¶n xuÊt chiÕm tû lÖ chñ yÕu trong  tæng khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ t¬ng tù ®îc 
 2. 2 s¶n xuÊt ë trong níc víi ®iÒu kiÖn c¸c nhµ s¶n xuÊt nµy  kh«ng   nhËp   khÈu   vµ   kh«ng   cã   mèi   quan   hÖ   liªn   kÕt   trùc  tiÕp víi tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. 3. ThuÕ chèng trî cÊp lµ thuÕ nhËp khÈu bæ sung ®îc  ¸p dông trong  trêng hîp hµng hãa ®îc trî cÊp nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 4. ThiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc lµ  t×nh tr¹ng  suy gi¶m ®¸ng kÓ hoÆc k×m h∙m t¨ng  trëng vÒ  s¶n lîng, møc gi¸, møc tiªu thô hµng hãa, lîi nhuËn, tèc  ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt, viÖc lµm cña ngêi lao ®éng, ®Çu  t vµ c¸c chØ tiªu kh¸c cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc hoÆc  lµ t×nh tr¹ng  dÉn  ®Õn  khã  kh¨n  cho viÖc h×nh thµnh  mét  ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 5. §e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc lµ kh¶ n¨ng tríc m¾t, râ rµng vµ chøng minh ®îc  sÏ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 6.   Hµng   ho¸   t¬ng   tù   lµ   hµng   ho¸   cã   tÊt   c¶   c¸c   ®Æc  tÝnh   gièng   víi   hµng   hãa   bÞ   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng trî cÊp hoÆc trong trêng hîp kh«ng cã hµng hãa nµo  nh vËy th× lµ hµng hãa cã nhiÒu ®Æc tÝnh c¬ b¶n gièng víi  hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. 7. Møc trî cÊp kh«ng ®¸ng kÓ lµ møc trî cÊp thÊp h¬n  1% trÞ gi¸ s¶n phÈm. 8. Trî cÊp cã tÝnh riªng biÖt lµ trî cÊp chØ ¸p dông  riªng cho tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ngµnh s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh  hoÆc trî cÊp chØ ¸p dông cho tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ngµnh  s¶n xuÊt trong khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh cña níc hoÆc vïng  l∙nh thæ bÞ ®iÒu tra ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. §iÒu  3.  C¸c h×nh thøc trî cÊp 1. ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ chuyÓn vèn  cho tæ chøc, c¸ nh©n díi h×nh thøc cÊp vèn, chuyÓn giao  cæ phÇn, cho vay víi l∙i suÊt u ®∙i hoÆc b¶o l∙nh ®Ó ®îc  vay víi l∙i suÊt thÊp h¬n khi kh«ng cã b¶o l∙nh nµy. 2. ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ bá qua hoÆc  kh«ng thu nh÷ng kho¶n thu mµ tæ chøc, c¸ nh©n cã nghÜa vô  ph¶i nép. 3. ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ cung cÊp hµng  ho¸, dÞch vô kh«ng ph¶i lµ c¬ së h¹ tÇng chung hoÆc mua  hµng hãa, dÞch vô vµo víi gi¸ cao vµ b¸n ra cho tæ chøc,  c¸ nh©n víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng.
 3. 3 4. ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ ®ãng gãp tiÒn  vµo mét c¬ chÕ tµi trî, giao hoÆc lÖnh cho mét tæ chøc t  nh©n thùc  thi  mét  hay  nhiÒu  h×nh thøc  quy  ®Þnh  t¹i c¸c  kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. 5. C¸c kho¶n trî cÊp kh¸c kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc  trî cÊp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy ®îc  x¸c   ®Þnh   mét   c¸ch   c«ng   b»ng,   hîp   lý   vµ   kh«ng   tr¸i   víi  th«ng lÖ quèc tÕ. §iÒu  4.  C¸c biÖn ph¸p chèng trî cÊp 1. ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp. 2.  ChÊp nhËn  cam  kÕt cña  tæ chøc,  c¸ nh©n  hoÆc  cña  ChÝnh phñ níc hoÆc vïng l∙nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu víi  c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cña   ViÖt   Nam   vÒ   viÖc   tù  nguyÖn chÊm døt trî cÊp, gi¶m møc trî cÊp, cam kÕt ®iÒu  chØnh gi¸ xuÊt khÈu hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp  kh¸c. §iÒu  5.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp 1. BiÖn ph¸p chèng trî cÊp chØ ®îc ¸p dông ë møc ®é  cÇn thiÕt, hîp lý nh»m ng¨n ngõa hoÆc h¹n chÕ thiÖt h¹i  ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 2. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp chØ ®îc thùc  hiÖn khi ®∙ tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ ph¶i dùa trªn kÕt luËn  ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh  nµy. 3. BiÖn ph¸p chèng trî cÊp chØ ®îc ¸p dông trùc tiÕp  ®èi víi hµng ho¸ ®îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo  quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy. 4. ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chèng trî cÊp kh«ng ®îc  g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých kinh tÕ ­ x∙ héi trong níc. §iÒu  6.  §iÒu kiÖn ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp BiÖn ph¸p chèng trî cÊp chØ ®îc ¸p dông ®èi víi hµng  ho¸ ®îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam khi cã ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn sau ®©y: 1.  Hµng hãa  nhËp  khÈu ®îc x¸c  ®Þnh cã  trî cÊp  theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh nµy; 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  lµ nguyªn nh©n g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng  kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc.
 4. 4 §iÒu   7.   Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc vÒ chèng trî  cÊp 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ chèng trî  cÊp ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam.  2.  ChÝnh  phñ thµnh  lËp  vµ quy ®Þnh  tæ chøc  bé m¸y,  chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cô thÓ cña c¬ quan chèng  trî cÊp thuéc Bé Th¬ng m¹i gåm: a) C¬ quan ®iÒu tra chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ c¬  quan   ®iÒu   tra)   ®Ó   tiÕn   hµnh   ®iÒu   tra,   rµ   so¸t   vô   viÖc  chèng trî cÊp vµ trong trêng hîp cÇn thiÕt kiÕn nghÞ Bé  trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî  cÊp t¹m thêi; b) Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp gåm mét sè  thµnh viªn thêng trùc vµ mét sè thµnh viªn kh¸c lµm viÖc  theo   tõng   vô   viÖc   ®Ó   xem   xÐt   c¸c   kÕt   luËn   cña   c¬   quan  ®iÒu   tra;   th¶o   luËn   vµ   quyÕt   ®Þnh   theo   ®a   sè   vÒ   viÖc  kh«ng cã hoÆc cã trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam  g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n  xuÊt trong níc; kiÕn nghÞ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. 3. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh  phñ thùc hiÖn   qu¶n lý nhµ níc vÒ chèng trî cÊp, quyÕt  ®Þnh viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp vµ chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh nµy. 4.  C¸c bé,  c¬ quan  ngang  bé, Uû ban  nh©n  d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng   trong  ph¹m   vi  nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Th¬ng  m¹i trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ chèng trî cÊp  vµ ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp.  Ch¬ng II §iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp §iÒu  8.  C¨n cø tiÕn hµnh ®iÒu tra 1. ViÖc ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp  ®îc   thùc   hiÖn   khi   cã   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng trî cÊp cña tæ chøc, c¸ nh©n ®¹i diÖn cho ngµnh s¶n  xuÊt trong níc.  Tæ chøc, c¸ nh©n nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng   trî   cÊp   ®îc   coi   lµ   ®¹i   diÖn   cho   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong níc khi cã hai ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa do hä s¶n  xuÊt hoÆc ®¹i diÖn chiÕm Ýt nhÊt 25% tæng khèi lîng, sè  lîng   hoÆc   trÞ   gi¸   hµng   hãa   t¬ng   tù   cña   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong níc;
 5. 5 b) Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ cña hµng hãa quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy vµ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt  trong níc ñng hé viÖc nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng  trî  cÊp  ph¶i  lín h¬n khèi lîng, sè lîng  hoÆc  trÞ  gi¸ hµng hãa t¬ng tù cña c¸c nhµ s¶n xuÊt trong níc ph¶n  ®èi yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. 2.  Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i  cã thÓ  ra quyÕt  ®Þnh  ®iÒu  tra khi cã b»ng chøng râ rµng vÒ viÖc hµng hãa ®îc trî  cÊp   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   g©y   ra   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. §iÒu   9.  Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp Hå s¬ yªu  cÇu  ¸p dông  biÖn  ph¸p chèng  trî  cÊp  ®îc  göi ®Õn c¬ quan ®iÒu tra, bao gåm: 1. §¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp cã c¸c  néi dung sau ®©y: a)  Tªn, ®Þa  chØ vµ  th«ng  tin cÇn  thiÕt  kh¸c cña  tæ  chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; b) M« t¶ hµng hãa nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông   biÖn   ph¸p   chèng   trî   cÊp,   trong   ®ã   cã   tªn   gäi   cña  hµng hãa, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh,  m∙ sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp  khÈu ®ang ¸p dông, xuÊt xø cña hµng hãa nhËp khÈu; c) M« t¶ khèi lîng, sè lîng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña  hµng hãa nhËp  khÈu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong  thêi h¹n mêi hai th¸ng tríc khi nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông  biÖn ph¸p chèng trî cÊp; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña  hµng hãa t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt trong níc trong thêi h¹n m­ êi hai th¸ng tríc khi nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp; ®) Th«ng tin vÒ c¸c chÝnh s¸ch trî cÊp cña ChÝnh phñ  níc ngoµi, t×nh h×nh vµ h×nh thøc trî cÊp; e) Th«ng tin, sè liÖu, chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc do hµng hãa ®îc trî cÊp nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra; g)  Tªn, ®Þa  chØ vµ  th«ng  tin cÇn  thiÕt  kh¸c cña  tæ  chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa vµo ViÖt Nam  bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; h) Yªu cÇu cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp, thêi h¹n ¸p dông vµ møc ®é ¸p dông;
 6. 6 2. Tµi liÖu, th«ng tin liªn quan kh¸c mµ tæ chøc, c¸  nh©n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp cho lµ cÇn  thiÕt. §iÒu   10.  QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp 1. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå s¬, nÕu xÐt thÊy hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp cha ®Çy ®ñ néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña Ph¸p  lÖnh nµy, c¬ quan ®iÒu tra ph¶i th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸  nh©n nép hå s¬ ®Ó bæ sung.  2. Thêi h¹n ®Ó bæ sung hå s¬ do c¬ quan ®iÒu tra quy  ®Þnh   nhng   kh«ng   ®îc   Ýt   h¬n   ba   m¬i   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   tæ  chøc, c¸ nh©n ®îc yªu cÇu bæ sung hå s¬   nhËn ®îc th«ng  b¸o.  3. Tríc khi Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ®iÒu  tra, c¬ quan ®iÒu tra ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng  hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp   vÒ c¸c  quy ®Þnh chèng trî cÊp cña ViÖt Nam. 4. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå   s¬  cã   ®Çy   ®ñ   néi   dung   quy   ®Þnh  t¹i  §iÒu   9  cña   Ph¸p  lÖnh nµy, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ph¶i ra quyÕt ®Þnh ®iÒu  tra; trêng hîp ®Æc biÖt, thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh ®iÒu tra  cã thÓ ®îc gia h¹n nhng kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy. 5. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt  ®Þnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, c¬ quan  ®iÒu tra th«ng  b¸o quyÕt ®Þnh  ®iÒu  tra cho tæ chøc,  c¸  nh©n   cã   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   chèng   trî   cÊp   vµ   tæ  chøc,  c¸ nh©n,  c¬ quan  cã thÈm  quyÒn cña níc hoÆc  vïng  l∙nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông  biÖn ph¸p chèng trî cÊp vµ c«ng bè cho c¸c bªn cã liªn  quan kh¸c.  6. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i kh«ng ®îc ra quyÕt ®Þnh ®iÒu  tra   nÕu   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng trî cÊp rót hå s¬, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n  2 §iÒu 8 cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu  11.  C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra bao gåm: 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn  ph¸p chèng trî cÊp; 2.  Tæ chøc,  c¸ nh©n  ë níc ngoµi  s¶n  xuÊt hoÆc  xuÊt  khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp;
 7. 7 3. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; 4. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng  tù; 5. HiÖp héi ngµnh hµng trong níc ®¹i diÖn cho ®a sè  tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ t¬ng tù; 6. HiÖp héi ngµnh hµng níc ngoµi ®¹i diÖn cho ®a sè  tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu  ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; 7. Tæ chøc c«ng ®oµn hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c ®¹i diÖn  cho   quyÒn   lîi   cña   ngêi   lao   ®éng   trong   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong níc; 8. Tæ chøc b¶o vÖ quyÒn lîi ngêi tiªu dïng; 9. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam; 10. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp; 11. Tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c mµ quyÒn vµ lîi Ých cña hä  cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. §iÒu   12.   Cung   cÊp   th«ng   tin,   tµi   liÖu   trong   qu¸  tr×nh ®iÒu tra 1. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra quy ®Þnh  t¹i   §iÒu   11   cña   Ph¸p   lÖnh   nµy   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp  th«ng tin x¸c thùc vµ tµi liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña  c¬ quan ®iÒu tra. 2. Trêng hîp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt kh«ng ®îc  cung   cÊp   theo   ®óng   yªu   cÇu   th×   c¬   quan   ®iÒu   tra   quyÕt  ®Þnh dùa trªn nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu s½n cã. §iÒu   13.   Néi   dung   ®iÒu   tra   ®Ó   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng trî cÊp Néi dung ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp  bao gåm: 1. X¸c ®Þnh trî cÊp; 2. X¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ ®e däa g©y ra thiÖt h¹i cho  ngµnh s¶n xuÊt trong níc.
 8. 8 §iÒu  14.  X¸c ®Þnh trî cÊp ViÖc   x¸c   ®Þnh   trî   cÊp   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh  sau ®©y:   1. X¸c ®Þnh hµng hãa ®îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt  Nam, trî cÊp cã tÝnh riªng biÖt vµ møc ®é trî cÊp mµ hµng  hãa ®ã ®îc hëng; 2. Tæng gi¸ trÞ trî cÊp. C¸ch tÝnh tæng gi¸ trÞ trî  cÊp ®îc quy ®Þnh nh sau:   a) Trêng hîp trî cÊp lµ mét kho¶n cÊp kh«ng hoµn l¹i  th× gi¸ trÞ trî cÊp ®îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ trÞ trî cÊp  thùc tÕ cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n ®ã; b) Trêng hîp trî cÊp ®îc cÊp díi h×nh thøc mét kho¶n  vay th× gi¸ trÞ trî cÊp ®îc tÝnh trªn c¬ së chªnh lÖch  gi÷a   møc   l∙i   suÊt   ph¶i   tr¶   cho   kho¶n   vay   ®ã   theo   ®iÒu  kiÖn th¬ng m¹i b×nh thêng vµ møc l∙i suÊt mµ tæ chøc, c¸  nh©n thùc tÕ ph¶i tr¶ cho kho¶n vay ®ã; c) Trêng hîp trî cÊp ®îc cÊp díi h×nh thøc b¶o l∙nh  vay   th×   gi¸   trÞ   trî   cÊp   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   phÇn  chªnh   lÖch   gi÷a   møc   l∙i   suÊt   ph¶i   tr¶   trong   trêng   hîp  kh«ng ®îc b¶o l∙nh vµ møc l∙i suÊt thùc tÕ ph¶i tr¶ khi  ®îc b¶o l∙nh; d)   Trêng   hîp   trî   cÊp   ®îc   cÊp   díi   h×nh   thøc   chuyÓn  giao cæ phÇn th× gi¸ trÞ trî cÊp ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së  lîng vèn thùc tÕ mµ doanh nghiÖp ®îc nhËn; ®) Trêng hîp trî cÊp ®îc cÊp díi h×nh thøc ChÝnh phñ  hoÆc c¬ quan cña ChÝnh phñ mua hµng hãa, dÞch vô vµo víi  gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ trêng vµ b¸n ra víi gi¸ thÊp h¬n hoÆc  b»ng gi¸ thÞ trêng cho tæ chøc, c¸ nh©n th× gi¸ trÞ trî  cÊp ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ thÞ  trêng víi gi¸ thùc tÕ mµ ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan cña ChÝnh  phñ   ph¶i   tr¶   cho   hµng   hãa,   dÞch   vô   ®ã   hoÆc   phÇn   chªnh  lÖch gi÷a gi¸ mua vµo víi gi¸ b¸n ra cña ChÝnh phñ hoÆc  c¬ quan cña ChÝnh phñ cho tæ chøc, c¸ nh©n; 3. Gi¸ trÞ trî cÊp ®îc cÊp díi h×nh thøc kh¸c sÏ ®îc  tÝnh mét c¸ch c«ng b»ng, hîp lý vµ kh«ng tr¸i víi th«ng  lÖ quèc tÕ. §iÒu   15.  X¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ ®e däa g©y ra thiÖt  h¹i cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc ViÖc x¸c ®Þnh thiÖt h¹i vµ ®e däa g©y ra thiÖt h¹i  ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:   1.  ViÖc x¸c  ®Þnh  thiÖt  h¹i vËt  chÊt vµ  nguy c¬  g©y  thiÖt h¹i ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt trong níc ph¶i b¶o ®¶m  dùa trªn nh÷ng b»ng chøng cô thÓ; 
 9. 9 2. X¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt  h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc trªn c¬ së xem  xÐt c¸c néi dung sau: a) Sè lîng, khèi lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa nhËp khÈu  ®îc hëng trî cÊp ®∙ vµ ®ang t¨ng lªn ®¸ng kÓ do gi¸ b¸n  thÊp lµm gi¶m thÞ phÇn cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc, thay  ®æi c¬ cÊu tiªu thô, gi¶m  n¨ng  suÊt cña ngµnh  s¶n  xuÊt  trong níc; b)  Gi¸ hµng  hãa nhËp  khÈu  thÊp  do ®îc hëng  trî cÊp  dÉn ®Õn gi¸ hµng hãa do ngµnh s¶n xuÊt trong níc bÞ gi¶m  theo; c)  T¸c ®éng  cña hµng  hãa  nhËp khÈu  ®îc  trî cÊp  ®èi  víi c¸c yÕu tè vÒ chØ sè kinh tÕ, n¨ng suÊt, lîi nhuËn  cña ngµnh s¶n xuÊt trong níc; d) T¸c ®éng cña hµng hãa nhËp khÈu ®îc trî cÊp trong  t¬ng   quan   víi   s¶n   lîng   cña   s¶n   phÈm   t¬ng   tù   s¶n   xuÊt  trong níc. Trêng hîp viÖc x¸c ®Þnh ®ã kh«ng thùc hiÖn ®îc  th× t¸c ®éng nµy ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua viÖc xem xÐt s¶n  lîng  cña  mét  nhãm  s¶n phÈm nhÊt ®Þnh  hoÆc  mét s¶n phÈm  trong   ph¹m   vi   hÑp   nhÊt   cña   s¶n   phÈm   t¬ng   tù   s¶n   xuÊt  trong níc; 3. Khi hµng hãa nhËp khÈu tõ hai hay nhiÒu níc hoÆc  vïng l∙nh thæ cïng lµ ®èi tîng ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn  ph¸p chèng trî cÊp th× c¬ quan ®iÒu tra cã thÓ ®¸nh gi¸  t¸c ®éng cña viÖc nhËp khÈu tõ c¸c níc hoÆc vïng l∙nh thæ  ®ã khi ®∙ x¸c ®Þnh ®îc: a)   Tæng   gi¸   trÞ   trî   cÊp   ®îc   ¸p   dông   liªn   quan   tíi  hµng hãa nhËp khÈu tõ tõng níc hoÆc vïng l∙nh thæ lµ ®¸ng  kÓ vµ khèi lîng hµng hãa nhËp khÈu tõ mçi níc hoÆc vïng  l∙nh thæ lµ ®¸ng kÓ; b) §iÒu kiÖn c¹nh tranh gi÷a hµng hãa nhËp khÈu víi  nhau vµ ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gi÷a hµng hãa nhËp khÈu víi  hµng hãa do ngµnh s¶n xuÊt trong níc s¶n xuÊt ®Ó lµm c¬  së hîp lý cho viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng. §iÒu  16.  Tham vÊn  1. Tríc khi ®iÒu tra vµ trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, c¬  quan ®iÒu tra cã thÓ tæ chøc tham vÊn víi c¸c bªn liªn  quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Ph¸p  lÖnh nµy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn tr×nh bµy ý kiÕn vµ  cung cÊp  th«ng tin cÇn thiÕt. 2. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra kh«ng b¾t  buéc ph¶i cã mÆt t¹i c¸c cuéc tham vÊn; nÕu bªn nµo kh«ng  cã mÆt t¹i c¸c cuéc tham vÊn th× lîi Ých cña bªn ®ã liªn 
 10. 10 quan ®Õn viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp vÉn ®îc b¶o  ®¶m.  3. ViÖc tiÕn hµnh tham vÊn kh«ng ®îc g©y c¶n trë ®Õn  qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra   vµ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   chèng   trî   cÊp  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu  17.  B¶o mËt th«ng tin 1.   C¬   quan   ®iÒu   tra   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   gi÷   bÝ   mËt  th«ng tin ®îc cung cÊp khi nhËn ®îc yªu cÇu tháa ®¸ng cña  c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ yªu cÇu c¸c  bªn nµy cung cÊp tãm t¾t th«ng tin cÇn gi÷ bÝ mËt. 2. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®îc phÐp  tiÕp cËn c¸c th«ng tin ®∙ cung cÊp cho c¬ quan ®iÒu tra,  trõ th«ng tin cÇn gi÷ bÝ mËt. §iÒu  18.  Thêi h¹n ®iÒu tra 1. Thêi h¹n ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp lµ kh«ng qu¸ mêi hai th¸ng, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu tra. 2. Trong trêng hîp ®Æc biÖt, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã  thÓ quyÕt ®Þnh gia h¹n thêi h¹n ®iÒu tra nhng kh«ng qu¸  s¸u th¸ng. §iÒu  19.  KÕt luËn s¬ bé 1. Trong thêi h¹n chÝn m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt  ®Þnh ®iÒu tra, c¬ quan ®iÒu tra c«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ  c¸c néi dung liªn  quan  ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu  tra  quy  ®Þnh  t¹i c¸c ®iÒu 13, 14 vµ 15 cña Ph¸p lÖnh nµy. Trêng hîp  ®Æc biÖt, thêi h¹n c«ng bè kÕt luËn s¬ bé cã thÓ ®îc gia  h¹n nhng kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy. 2. KÕt luËn s¬ bé vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó kÕt luËn s¬  bé ph¶i ®îc th«ng b¸o b»ng ph¬ng thøc thÝch hîp cho c¸c  bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. §iÒu  20.  KÕt luËn cuèi cïng 1. Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®iÒu tra, c¬ quan ®iÒu tra  c«ng bè kÕt luËn cuèi cïng vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn  qu¸ tr×nh ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 13, 14 vµ 15 cña  Ph¸p lÖnh nµy. 2. KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó kÕt luËn  cuèi   cïng  ph¶i   ®îc   th«ng   b¸o   b»ng  ph¬ng  thøc   thÝch   hîp  cho c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra.
 11. 11 §iÒu  21.  ChÊm døt ®iÒu tra Bé trëng Bé Th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra  trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn  ph¸p chèng trî cÊp tù nguyÖn rót hå s¬; 2. KÕt luËn s¬ bé quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 cña Ph¸p lÖnh  nµy cã mét trong nh÷ng néi dung sau ®©y: a) Kh«ng cã trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam; b) Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ ®îc trî  cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam kh«ng ®¸ng kÓ; c) Møc trî cÊp kh«ng ®¸ng kÓ; d)   Kh«ng   cã   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc.
 12. 12 Ch¬ng III ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp §iÒu  22.  ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi  1. Sau s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu  tra, c¨n cø vµo kÕt luËn s¬ bé, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã  thÓ ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi. 2. ThuÕ suÊt thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi kh«ng ®îc v­ ît qu¸ møc trî cÊp ®îc x¸c ®Þnh trong kÕt luËn s¬ bé. 3.   ThuÕ   chèng   trî   cÊp   t¹m   thêi   cã   thÓ   ®îc   b¶o   ®¶m  thanh  to¸n  b»ng tiÒn ®Æt cäc hoÆc  ®îc b¶o ®¶m b»ng  c¸c  biÖn ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Thêi h¹n ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi kh«ng  ®îc vît qu¸ mét tr¨m hai m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt  ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p nµy. 5. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã thÓ gia h¹n ¸p dông thuÕ  chèng trî cÊp t¹m thêi nhng kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy.  §iÒu  23.  ¸p dông biÖn ph¸p cam kÕt 1. Sau khi cã kÕt luËn s¬ bé vµ tríc khi kÕt thóc  giai ®o¹n ®iÒu tra, tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt hoÆc xuÊt  khÈu hµng hãa thuéc ®èi tîng ®iÒu tra hoÆc ChÝnh phñ níc  hoÆc vïng l∙nh thæ cã thÓ ®a ra cam kÕt víi Bé Th¬ng m¹i  vÒ viÖc tù nguyÖn chÊm døt trî cÊp, gi¶m møc trî cÊp, cam  kÕt ®iÒu chØnh gi¸ xuÊt khÈu hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  thÝch hîp kh¸c.  2. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã thÓ chÊp nhËn, kh«ng chÊp  nhËn hoÆc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh néi dung cam kÕt nhng kh«ng  ®îc Ðp buéc c¸c bªn ph¶i cam kÕt. 3.  C¬ quan  ®iÒu tra  c«ng  bè c«ng  khai néi  dung  cam  kÕt   cho   c¸c   bªn   liªn   quan   ®Õn   qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra   ®îc  biÕt. 4. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn cam kÕt cña c¸c bªn liªn  quan,  Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i  ph¶i  th«ng b¸o lý do kh«ng  chÊp nhËn cam kÕt ®ã vµ cho tiÕp tôc tiÕn hµnh ®iÒu tra  ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quy ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh nµy. 5. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu  tra chèng trî cÊp vµ ¸p dông biÖn ph¸p cam kÕt nÕu xÐt  thÊy viÖc thùc hiÖn cam kÕt ®ã kh«ng g©y ra hoÆc ®e däa  g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. C¸c bªn cã cam kÕt ph¶i ®Þnh kú cung cÊp cho c¬ quan  ®iÒu tra th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn 
 13. 13 cam kÕt vµ chøng minh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin,  tµi liÖu ®ã theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. 6. Trêng hîp c¸c bªn liªn quan kh«ng thùc hiÖn ®óng  theo cam kÕt, g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh  s¶n  xuÊt  trong níc,  Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i  ra  quyÕt  ®Þnh  tiÕp tôc tiÕn hµnh  ®iÒu  tra ®Ó ¸p dông  biÖn  ph¸p chèng trî cÊp hoÆc ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh nµy. §iÒu  24.  ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp 1. Trêng hîp kh«ng ®¹t ®îc cam kÕt quy ®Þnh t¹i §iÒu  23 cña Ph¸p lÖnh nµy, c¨n cø vµo kÕt luËn cuèi cïng vµ  kiÕn nghÞ cña Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp, Bé  trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ra   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   hay   kh«ng   ¸p  dông thuÕ chèng trî cÊp. 2. ThuÕ suÊt thuÕ chèng trî cÊp kh«ng ®îc vît qu¸ møc  trî cÊp ®îc x¸c ®Þnh trong kÕt luËn cuèi cïng. 3. Thêi h¹n ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp kh«ng qu¸ n¨m  n¨m, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp. 4. Thêi h¹n ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp cã thÓ ®îc gia  h¹n trong trêng hîp Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh  rµ so¸t viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i  Ch¬ng IV cña Ph¸p lÖnh nµy. 5. C¬ quan ®iÒu tra th«ng b¸o b»ng ph¬ng thøc thÝch  hîp quyÕt ®Þnh ¸p dông hay kh«ng ¸p dông thuÕ chèng trî  cÊp cho c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. §iÒu   25.   ¸p   dông   thuÕ   chèng   trî   cÊp   cã   hiÖu   lùc  trë vÒ tríc 1.   Trêng   hîp   kÕt   luËn   cuèi   cïng   x¸c   ®Þnh   cã   thiÖt  h¹i   ®¸ng   kÓ   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   cho  ngµnh s¶n xuÊt trong níc vµ thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi  ®∙ ®îc ¸p dông tríc khi cã kÕt luËn cuèi cïng th× thuÕ  chèng trî cÊp ®îc ¸p dông cã hiÖu lùc trë vÒ tríc. 2. ThuÕ chèng trî cÊp ®îc ¸p dông cã hiÖu lùc trë vÒ  tríc ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu trong thêi h¹n chÝn m¬i  ngµy tríc khi ¸p dông biÖn ph¸p t¹m thêi nÕu cã hai ®iÒu  kiÖn sau ®©y: a) Hµng hãa nhËp khÈu ®ã ®îc ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan  cña ChÝnh phñ níc ngoµi trî cÊp; b) Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®îc trî  cÊp   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   t¨ng   nhanh   ®ét   biÕn   g©y   ra  thiÖt  h¹i  khã  cã kh¶ n¨ng  kh¾c  phôc cho ngµnh  s¶n  xuÊt  trong níc.
 14. 14 3.   Kh«ng   truy   thu   kho¶n   chªnh   lÖch   vÒ   thuÕ   khi   ¸p  dông møc thuÕ chèng trî cÊp trong kÕt luËn cuèi cïng cao  h¬n møc thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22  cña Ph¸p lÖnh nµy. 4. Hoµn l¹i kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ khi ¸p dông møc  thuÕ chèng trî cÊp trong kÕt luËn cuèi cïng thÊp h¬n møc  thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p  lÖnh nµy. 5.   Trêng   hîp   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ra   quyÕt   ®Þnh  kh«ng ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp th× thuÕ chèng trî cÊp  t¹m   thêi   ®∙   ®îc   thu   hoÆc   c¸c   kho¶n   b¶o   ®¶m   thanh   to¸n  thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p  lÖnh nµy sÏ ®îc hoµn l¹i. Ch¬ng IV rµ so¸t viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp §iÒu   26.  Rµ so¸t viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp 1. Sau mêi hai th¸ng,  kÓ tõ ngµy cã quyÕt  ®Þnh  ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng trî cÊp,  Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i cã  quyÒn quyÕt ®Þnh rµ so¸t viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp khi cã ®Ò nghÞ cña mét hoÆc nhiÒu bªn cã liªn quan  quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Ph¸p lÖnh nµy vµ trªn c¬ së xem  xÐt c¸c b»ng chøng do bªn ®Ò nghÞ ®ã cung cÊp. 2.   Mêi   hai   th¸ng   tríc   ngµy   thêi   h¹n   quyÕt   ®Þnh   ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng trî cÊp hÕt hiÖu  lùc,  Bé trëng Bé  Th¬ng  m¹i  ra quyÕt  ®Þnh rµ so¸t viÖc ¸p dông biÖn  ph¸p  chèng trî cÊp. 3.  C¬ quan  ®iÒu tra  tiÕn  hµnh rµ  so¸t viÖc  ¸p dông  biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 9, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16 vµ 17 cña Ph¸p lÖnh nµy. 4. ViÖc tiÕn hµnh c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh  rµ so¸t kh«ng ®îc g©y c¶n trë viÖc ®ang ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp. 5. Thêi h¹n rµ so¸t viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy lµ kh«ng qu¸  mêi hai th¸ng, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh rµ so¸t.
 15. 15 §iÒu   27.   QuyÕt   ®Þnh   vÒ   kÕt   qu¶   rµ   so¸t   viÖc   ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp Khi   kÕt   thóc   rµ   so¸t   viÖc   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   chèng  trî   cÊp,   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ra   mét   trong   c¸c   quyÕt  ®Þnh sau ®©y: 1.  TiÕp tôc  ¸p dông  hoÆc  gia h¹n  ¸p dông  biÖn ph¸p  chèng trî cÊp; 2. §iÒu chØnh møc thuÕ chèng trî cÊp hoÆc chÊp nhËn  cam kÕt t¬ng øng víi kÕt qu¶ rµ so¸t; 3. ChÊm døt viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. Ch¬ng V KhiÕu n¹i vµ xö lý vi ph¹m §iÒu  28.  KhiÕu n¹i, khëi kiÖn  1. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i   quyÕt ®Þnh vÒ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp,  nÕu c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ ¸p dông  biÖn ph¸p chèng trî cÊp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i th× cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i. 2. Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  khiÕu   n¹i,   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i; trêng hîp ®Æc biÖt, thêi h¹n gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i ®îc gia h¹n nhng kh«ng qu¸ s¸u m¬i ngµy vµ ph¶i  th«ng b¸o b»ng ph¬ng thøc thÝch hîp cho tæ chøc, c¸ nh©n  cã khiÕu n¹i.  3. Trêng hîp qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy mµ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cha ra quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt  khiÕu  n¹i  hoÆc  tæ chøc,  c¸ nh©n khiÕu  n¹i  kh«ng  ®ång ý  víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i th× tæ chøc, c¸ nh©n ®ã cã quyÒn khëi kiÖn t¹i Toµ ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu  29.  Gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ xö lý vi ph¹m ViÖc   gi¶i   quyÕt   tranh   chÊp   vµ   xö   lý   vi   ph¹m   ph¸p  luËt vÒ chèng trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®îc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy  ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo ®iÒu íc quèc tÕ ®ã.
 16. 16 Ch¬ng VI §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu  30.  HiÖu lùc thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng  01 n¨m 2005. §iÒu  31.  Híng dÉn thi hµnh ChÝnh   phñ,   Tßa   ¸n   nh©n   d©n   tèi   cao   trong   ph¹m   vi  nhiÖm  vô,  quyÒn  h¹n cña m×nh quy ®Þnh  chi  tiÕt  vµ híng  dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản