Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 07/2008/PL-UBTVQH12 Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2008 PHÁP L NH S A I, B SUNG I U 6 PHÁP L NH THU TÀI NGUYÊN Căn c Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; U ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh thu tài nguyên. i u 1. S a i, b sung i u 6 Pháp l nh thu tài nguyên như sau: “ i u 6. Bi u thu su t thu tài nguyên quy nh như sau: S Nhóm, lo i tài nguyên Thu su t th (%) t 1 Khoáng s n kim lo i, tr vàng và t hi m 5-30 Vàng 6-30 t hi m 8-30 2 Khoáng s n không kim lo i, tr á quý, than 3-10 á quý 10-30 Than 4-20 3 D um 6-30 4 Khí t, khí than 0-25 5 S n phNm r ng t nhiên: a) G các lo i, tr g cành, ng n, c i 10-40 G cành, ng n 10-30 C i 1-5 b) Dư c li u, tr tr m hương, kỳ nam 5-15 Tr m hương, kỳ nam 20-30 c) Các lo i s n phNm r ng t nhiên khác 5-20 6 Thu s n t nhiên, tr h i sâm, bào ngư, ng c trai 1-2
  2. H i sâm, bào ngư, ng c trai 6-10 7 Nư c thiên nhiên, tr nư c dùng vào s n xu t th y i n, nư c 0-5 khoáng thiên nhiên, nư c thiên nhiên tinh l c óng chai, óng h p Nư c thiên nhiên dùng vào s n xu t thu i n 2-5 Nư c khoáng thiên nhiên, nư c thiên nhiên tinh l c óng chai, 5-10 óng h p 8 Tài nguyên thiên nhiên khác, tr y n sào 0-10 Y n sào 10-20 i u 2. Căn c Bi u thu su t này, Chính ph quy nh chi ti t thu su t c th c a t ng lo i tài nguyên. i u 3. Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản