Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
103
lượt xem
13
download

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí, lệ phí tòa án do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12

 1. Y BAN THƯ NG V QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- Pháp l nh s : 10/2009/UBTVQH12 Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2009 PHÁP L NH ÁN PHÍ, L PHÍ TÒA ÁN Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Ngh quy t s 11/2007/QH12 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008; y ban thư ng v Qu c h i ban hành Pháp l nh án phí, l phí Tòa án, Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh v các lo i án phí, l phí Tòa án i v i ngư i b k t án, ương s trong các v án hình s , dân s , hành chính; m c án phí, l phí Tòa án; nguyên t c thu, n p; i u ki n, th t c mi n; nh ng trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án; nghĩa v n p án phí, l phí Tòa án; cơ quan có thNm quy n thu; x lý ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án; gi i quy t khi u n i v án phí, l phí Tòa án. i u 2. i tư ng áp d ng Pháp l nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài có liên quan n án phí, l phí Tòa án. i u 3. Án phí 1. Án phí bao g m các lo i sau ây: a) Án phí hình s ; b) Án phí dân s , g m có các lo i án phí gi i quy t v án tranh ch p v dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i, lao ng; c) Án phí hành chính. 2. Các lo i án phí quy nh t i kho n 1 i u này g m có án phí sơ thNm và án phí phúc thNm. i u 4. L phí Tòa án 1. L phí gi i quy t vi c dân s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 6 i u 26, các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 7 i u 28 c a B lu t t t ng dân s . 2. L phí công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s c a Tòa án nư c ngoài, quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài, bao g m:
 2. a) L phí công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s , lao ng, kinh doanh, thương m i, quy t nh v tài s n trong b n án, quy t nh hình s , hành chính c a Tòa án nư c ngoài; b) L phí không công nh n b n án, quy t nh dân s , lao ng, kinh doanh, thương m i, quy t nh v tài s n trong b n án, quy t nh hình s , hành chính c a Tòa án nư c ngoài mà không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam; c) L phí công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài. 3. L phí gi i quy t các vi c dân s liên quan n ho t ng Tr ng tài thương m i Vi t Nam. 4. L phí n p ơn yêu c u m th t c phá s n. 5. L phí xét tính h p pháp c a cu c ình công. 6. L phí b t gi tàu bi n, tàu bay. 7. L phí th c hi n y thác tư pháp c a Tòa án nư c ngoài t i Vi t Nam. 8. L phí c p b n sao gi y t , sao ch p tài li u t i Tòa án, bao g m: a) L phí sao ch p tài li u, ch ng c có trong h sơ v vi c do Tòa án th c hi n; b) L phí c p b n sao b n án, quy t nh c a Tòa án. c) L phí c p b n sao gi y ch ng nh n xóa án tích; d) L phí c p b n sao các gi y t khác c a Tòa án. i u 5. M c án phí, l phí Tòa án M c án phí, l phí Tòa án i v i t ng lo i v vi c ư c quy nh c th t i Danh m c m c án phí, l phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp l nh này. i u 6. Nguyên t c thu, n p án phí, l phí Tòa án 1. Án phí, l phí Tòa án ư c thu b ng ng Vi t Nam. 2. Cơ quan có thNm quy n thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án ph i s d ng ch ng t thu do B Tài chính phát hành. i u 7. Ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án 1. Ti n t m ng án phí g m có ti n t m ng án phí sơ thNm và ti n t m ng án phí phúc thNm. 2. Ti n t m ng l phí gi i quy t vi c dân s g m có ti n t m ng l phí sơ thNm và ti n t m ng l phí phúc thNm i v i trư ng h p ư c kháng cáo quy t nh c a Tòa án c p sơ thNm theo quy nh c a B lu t t t ng dân s . i u 8. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án. Cá nhân, cơ quan, t ch c ph i n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án, tr trư ng h p không ph i n p ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án theo quy nh c a Pháp l nh này.
 3. i u 9. Cơ quan thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án 1. Cơ quan thi hành án dân s thu án phí quy nh t i i u 3 và các lo i l phí Tòa án quy nh t i các kho n 1, 4 và 5 i u 4; i m d kho n 1 i u 43 c a Pháp l nh này. 2. Tòa án thu l phí Tòa án quy nh t i các kho n 3, 6 và 8 i u 4; kho n 4 i u 42 c a Pháp l nh này. 3. B Tư pháp thu l phí Tòa án quy nh t i kho n 2 và kho n 7 i u 4 c a Pháp l nh này. 4. Cơ quan có thNm quy n thu án phí, l phí Tòa án quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này có thNm quy n thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án. i u 10. Không ph i n p ti n t m ng án phí, án phí Nh ng trư ng h p sau ây không ph i n p ti n t m ng án phí, án phí: 1. Ngư i khi u ki n v danh sách c tri b u c i bi u Qu c h i, danh sách c tri b u c i bi u H i ng nhân dân; 2. Cơ quan, t ch c kh i ki n v án dân s b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i khác, l i ích công c ng, l i ích c a Nhà nư c; 3. Vi n Ki m sát kh i t v án hành chính; 4. Vi n ki m sát kháng ngh b n án, quy t nh c a Tòa án theo th t c phúc thNm; 5. Cơ quan, t ch c quy nh t i kho n 2 i u này kháng cáo b n án, quy t nh c a Tòa án theo th t c phúc thNm. i u 11. Mi n n p toàn b ti n t m ng án phí, án phí Nh ng trư ng h p sau ây ư c mi n n p toàn b ti n t m ng án phí, án phí: 1. Ngư i kh i ki n v án hành chính là thương binh; b , m li t s ; ngư i có công v i cách m ng. 2. Ngư i lao ng kh i ki n òi ti n lương, tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c, b o hi m xã h i, ti n b i thư ng v tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; gi i quy t nh ng v n b i thư ng thi t h i ho c vì b sa th i, ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t; 3. Ngư i yêu c u c p dư ng, xin xác nh cha, m cho con chưa thành niên, con ã thành niên m t năng l c hành vi dân s ; 4. Ngư i khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong vi c áp d ng ho c thi hành bi n pháp x lý hành chính giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; ưa vào trư ng giáo dư ng; ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh; 5. Cá nhân, h gia ình thu c di n nghèo theo quy nh c a Chính ph ; 6. Ngư i yêu c u b i thư ng v tính m ng, s c kh e, danh d , nhân phNm. i u 12. Không ph i n p ti n t m ng l phí, l phí Tòa án Nh ng trư ng h p sau ây không ph i n p ti n t m ng l phí, l phí Tòa án:
 4. 1. Ngư i lao ng n p ơn yêu c u Tòa án m th t c phá s n doanh nghi p, h p tác xã; 2. Ban ch p hành công oàn cơ s yêu c u Tòa án xét tính h p pháp c a cu c ình công; 3. i di n t p th ngư i lao ng yêu c u Tòa án xét tính h p pháp c a cu c ình công; 4. Cơ quan, t ch c yêu c u Tòa án h y vi c k t hôn trái pháp lu t; 5. Vi c ki m sát kháng ngh các quy t nh c a Tòa án theo th t c phúc thNm. i u 13. Mi n n p toàn b ti n t m ng l phí, l phí Tòa án Cá nhân, h gia ình thu c di n nghèo theo quy nh c a Chính ph ư c mi n n p toàn b ti n t m ng l phí, l phí Tòa án quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Pháp l nh này. i u 14. Mi n n p m t ph n ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án 1. Ngư i có khó khăn v kinh t ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c xác nh n, thì ư c Tòa án cho mi n n p m t ph n ti n t m ng án phí, án phí. 2. Ngư i có khó khăn v kinh t ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c xác nh n, thì ư c Tòa án cho mi n n p m t ph n ti n t m ng l phí, l phí Tòa án quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Pháp l nh này. 3. M c ti n ư c mi n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này không ư c vư t quá 50% m c ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án mà ngư i ó ph i n p. i u 15. N p ơn ngh mi n ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án 1. Ngư i ngh ư c mi n ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí ,án phí, l phí Tòa án thu c trư ng h p quy nh t i các i u 11, 13 và 14 c a Pháp l nh này ph i có ơn ngh n p cho Tòa án có thNm quy n kèm theo các tài li u, ch ng t ch ng minh thu c trư ng h p ư c mi n. 2. ơn ngh mi n ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án ph i có các n i dung chính sau ây: a) Ngày, tháng, năm làm ơn; b) H , tên, a ch c a ngư i làm ơn; c) Lý do và căn c ngh mi n ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án; d) Xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c i v i trư ng h p quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 14 c a Pháp l nh này. i u 16. Th m quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng án phí, án phí 1. Trư c khi th lý v án, ThNm phán ư c Chánh án Tòa án phân công có thNm quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng án phí. 2. Sau khi th lý v án, ThNm phán ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t v án có thNm quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng án phí c a b ơn có yêu c u ph n t i v i nguyên ơn, c a ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan có yêu c u c l p trong v án.
 5. 3. ThNm phán ư c Chánh án Tòa án c p sơ thNm phân công có thNm quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng án phí phúc thNm. 4. Trư c khi m phiên tòa sơ thNm ho c phúc thNm, ThNm phán ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t v án có thNm quy n xét mi n án phí cho ương s có yêu c u. 5. T i phiên tòa, H i ng xét x sơ thNm ho c phúc thNm có thNm quy n xét mi n án phí cho ương s có yêu c u khi ra b n án, quy t nh gi i quy t n i dung v án. i u 17. Th m quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng l phí, l phí Tòa án 1. Trư c khi th lý vi c dân s , ThNm phán ư c Chánh án Tòa án phân công có thNm quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng l phí Tòa án. 2. ThNm phán ư c Chánh án Tòa án c p sơ thNm phân công có thNm quy n xét ơn ngh mi n ti n t m ng l phí phúc thNm. 3. Trư c khi m phiên h p sơ thNm ho c phúc thNm, ThNm phán ư c Chánh án Tòa án phân công gi i quy t vi c dân s có thNm quy n xét mi n l phí Tòa án cho ương s có yêu c u. 4. T i phiên h p, ThNm phán ho c H i ng gi i quy t vi c dân s có thNm quy n xét mi n l phí gi i quy t vi c dân s cho ương s có yêu c u khi ra quy t nh gi i quy t n i dung vi c dân s . i u 18. X lý ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án 1. Toàn b án phí, l phí Tòa án thu ư c ph i n p y , k p th i vào ngân sách nhà nư c t i kho b c nhà nư c. 2. Ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án ư c n p cho cơ quan có thNm quy n thu quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này g i vào tài kho n t m gi m t i kho b c nhà nư c và ư c rút ra thi hành theo quy t nh c a Tòa án. 3. Ngư i ã n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án ph i ch u án phí, l phí Tòa án thì ngay sau khi b n án, quy t nh c a Tòa án có hi u l c thi hành s ti n t m ng ã thu ư c ph i chuy n vào ngân sách nhà nư c. 4. Trư ng h p ngư i ã n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án ư c hoàn tr m t ph n ho c toàn b s ti n ã n p theo b n án, quy t nh c a Tòa án thì cơ quan ã thu ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án ph i làm th t c tr l i ti n cho h . 5. Trư ng h p vi c gi i quy t v vi c dân s , v án hành chính b t m ình ch , thì ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí Tòa án ã n p ư c x lý khi v vi c ư c ti p t c gi i quy t. 6. Trư ng h p v vi c dân s , v án hình chính b ình ch theo quy nh t i kho n 1 i u 192 c a B lu t t t ng dân s ho c các i m a, b và c kho n 1 i u 41 c a Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính thì s ti n t m ng án phí ã n p ư c sung vào công qu nhà nư c. 7. Trư ng h p vi c gi i quy t v vi c dân s , v án hành chính b ình ch theo quy nh t i kho n 2 i u 192 c a B lu t t t ng dân s ho c kho n 3 i u 41 c a Pháp l nh th t c gi i quy t các v án hành chính thì ti n t m ng án phí ư c tr l i cho ngư i ã n p ti n t m ng án phí. 8. Trư ng h p Tòa án ra quy t nh ình ch vi c xét ơn yêu c u theo quy nh t i kho n 3 i u 320, kho n 2 i u 325, kho n 3 i u 331 và kho n 2 i u 336 c a B lu t t t ng dân s thì ti n t m ng l phí Tòa án ã n p ư c sung vào công qu nhà nư c.
 6. 9. Trư ng h p Tòa án xét x giám c thNm h y b n án, quy t nh phúc thNm, gi nguyên b n án, quy t nh sơ thNm úng pháp lu t c a Tòa án c p dư i ã b h y ho c b s a; Tòa án xét x giám c thNm, tái thNm h y b n án, quy t nh c a Tòa án ã xét x v án và ình ch gi i quy t v án thì ph i xem xét, quy t nh v án phí, l phí Tòa án. i u 19. Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c thu, n p, mi n án phí, l phí Tòa án Vi n ki m sát ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c thu, n p, mi n n p m t ph n, mi n n p toàn b án phí, l phí Tòa án, b o m cho pháp lu t ư c ch p hành nghiêm ch nh và th ng nh t. Chương 2. ÁN PHÍ TRONG V ÁN HÌNH S i u 20. Các lo i án phí trong v án hình s 1. Án phí hình s sơ thNm 2. Án phí hình s phúc thNm. 3. Án phí dân s sơ thNm i v i trư ng h p Tòa án gi i quy t c ph n dân s trong v án hình s , bao g m án phí dân s sơ thNm không có giá ng ch và án phí dân s sơ thNm có giá ng ch. 4. Án phí dân s phúc thNm i v i trư ng h p có kháng cáo v ph n dân s trong v án hình s . i u 21. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí trong v án hình s 1. B cáo và các ương s trong v án hình s không ph i n p ti n t m ng án phí hình s sơ thNm, ti n t m ng án phí hình s phúc thNm và ti n t m ng án phí dân s sơ thNm. 2. Các ương s trong v án hình s kháng cáo v ph n dân s ph i n p ti n t m ng án phí dân s phúc thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh c a Pháp l nh này. M c ti n t m ng án phí dân s phúc thNm và th i h n n p ti n t m ng án phí dân s phúc thNm ư c th c hi n theo quy nh t i i u 28 và i u 29 c a Pháp l nh này. i u 22. Nghĩa v ch u án phí sơ th m trong v án hình s 1. Ngư i b k t án ph i ch u án phí hình s sơ thNm 2. Ngư i b h i ã yêu c u kh i t ph i ch u án phí hình s sơ thNm trong trư ng h p v án ư c kh i t theo yêu c u c a ngư i b h i, N u Tòa án tuyên b b cáo không có t i ho c v án b ình ch theo quy nh t i kho n 2 i u 105 c a B lu t t t ng hình s . 3. Nghĩa v ch u án phí dân s sơ thNm trong v án hình s ư c th c hi n theo quy nh t i i u 27 c a Pháp l nh này. i u 23. Nghĩa v ch u án phí phúc th m trong v án hình s 1. B cáo, ngư i i di n h p pháp c a b cáo kháng cáo quy t nh v hình s c a b n án sơ thNm ph i ch u án phí hình s phúc thNm, n u Tòa án c p phúc thNm gi nguyên quy t nh v hình s c a b n án sơ thNm. 2. B cáo, ngư i i di n h p pháp c a b cáo kháng cáo quy t nh v hình s và ph n dân s c a b n án sơ thNm ph i ch u án phí hình s phúc thNm và án phí dân s phúc thNm, n u Tòa án c p phúc thNm gi nguyên toàn b quy t nh c a bán án sơ thNm.
 7. 3. Ngư i b h i kháng cáo ph i ch u án phí hình s phúc thNm trong trư ng h p v án ư c kh i t theo yêu c u c a ngư i b h i và c a Tòa án c p phúc thNm gi nguyên quy t nh c a b n án, quy t nh sơ thNm, tuyên b b cáo không ph m t i. 4. Ngư i kháng cáo ph n quy t nh v dân s c a b n án sơ thNm ph i ch u án phí dân s phúc thNm theo quy nh t i i u 30 c a Pháp l nh này. 5. Trư ng h p Tòa án c p phúc thNm h y b n án, quy t nh sơ thNm i u tra, xét x l i ho c ình ch v án thì ngư i kháng cáo không ph i ch u án phí hình s phúc thNm. 6. Ngư i kháng cáo rút ơn kháng cáo trư c khi m phiên tòa phúc thNm ho c t i phiên tòa phúc thNm không ph i ch u án phí hình s phúc thNm. 7. Ngư i kháng cáo không ph i ch u án phí phúc thNm trong trư ng h p yêu c u kháng cáo c a h ư c Tòa án ch p nh n. Chương 3. ÁN PHÍ TRONG V ÁN DÂN S i u 24. Các lo i án phí trong v án dân s 1. Các lo i án phí trong v án dân s bao g m: a) Án phí dân s sơ thNm i v i v án dân s không có giá ng ch; b) Án phí dân s sơ thNm i v i v án dân s có giá ng ch; c) Án phí dân s phúc thNm. 2. V án dân s không có giá ng ch là v án mà trong ó yêu c u c a ương s không ph i là m t s ti n ho c không th xác nh ư c giá tr b ng m t s ti n c th . 3. V án dân s có giá ng ch là v án mà trong ó yêu c u c a ương s là m t s ti n ho c là tài s n có th xác nh ư c b ng m t s ti n c th . i u 25. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí dân s sơ th m 1. Nguyên ơn, b ơn có yêu c u ph n t i v i nguyên ơn, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan có yêu c u c l p trong v án v tranh ch p dân s , hôn nhân và gia ình, kinh doanh, thương m i và lao ng ph i n p ti n t m ng án phí dân s sơ thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh Pháp l nh này. 2. Trư ng h p v án có nhi u nguyên ơn mà m i s nguyên ơn có yêu c u c l p thì m i nguyên ơn ph i n p ti n t m ng án phí theo yêu c u riêng c a m i ngư i; n u các nguyên ơn cùng chung m t yêu c u thì các nguyên ơn ph i n p chung ti n t m ng án phí. 3. Trư ng h p v án có nhi u b ơn mà m i b ơn có yêu c u ph n t c l p thì m i b ơn ph i n p ti n t m ng án phí theo yêu c u riêng c a m i ngư i; n u các b ơn cùng chung m t yêu c u ph n t thì các b ơn ph i n p chung ti n t m ng án phí. 4. Ngư i có nghĩa v n p ti n t m ng án phí trong v án dân s không có giá ng ch ph i n p ti n t m ng án phí dân s sơ thNm b ng m c án phí dân s sơ thNm; trong v án dân s có giá ng ch ph i n p ti n t m ng án phí dân s sơ thNm b ng 50% m c án phí dân s sơ thNm mà Tòa án d tính theo giá tr tài s n có tranh ch p mà ương s yêu c u gi i quy t.
 8. i u 26. Th i h n n p ti n t m ng án phí dân s sơ th m. Nguyên ơn, b ơn có yêu c u ph n t i v i nguyên ơn, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan có yêu c u c l p ph i n p ti n t m ng án phí dân s sơ thNm trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án v vi c n p ti n t m ng án phí. i u 27. Nghĩa v ch u án phí dân s sơ th m 1. ương s ph i ch u án phí dân s sơ thNm i v i yêu c u c a h không ư c Tòa án ch p nh n. 2. B ơn ph i ch u toàn b án phí dân s sơ thNm trong trư ng h p toàn b yêu c u c a nguyên ơn ư c Tòa án ch p nh n. 3. Nguyên ơn ph i ch u toàn b án phí dân s sơ thNm trong trư ng h p toàn b yêu c u c a nguyên ơn không ư c Tòa án ch p nh n. 4. Nguyên ơn ph i ch u án phí dân s sơ thNm tương ng v i ph n yêu c u không ư c Tòa án ch p nh n. B ơn ph i ch u án phí dân s sơ thNm tương ng v i ph n yêu c u c a nguyên ơn i v i b ơn ư c Tòa án ch p nh n. 5. B ơn có yêu c u ph n t ph i ch u án phí dân s sơ thNm i v i ph n yêu c u ph n t không ư c Tòa án ch p nh n. Nguyên ơn ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo ph n yêu c u ph n t c a b ơn ư c Tòa án ch p nh n. 6. Ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan có yêu c u c l p ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo ph n yêu c u c l p không ư c Tòa án ch p nh n. Ngư i có nghĩa v i v i yêu c u c l p c a ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo ph n yêu c u c l p ư c Tòa án ch p nh n. 7. M i bên ương s ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo m c tương ng v i giá tr ph n tài s n, ph n di s n mà h ư c hư ng, ư c chia trong trư ng h p các bên ương s không t xác nh ư c ph n tài s n c a mình trong kh i tài s n chung, ph n di s n mà mình ư c hư ng trong kh i di s n th a k và có m t trong các bên yêu c u Tòa án gi i quy t chia tài s n chung, di s n th a k ó. 8. Nguyên ơn ph i ch u án phí dân s sơ thNm trong v án ly hôn không ph thu c vào vi c Tòa án ch p nh n hay không ch p nh n yêu c u c a nguyên ơn. 9. Các ương s trong v án hôn nhân và gia ình có tranh ch p v vi c chia tài s n chung c a v ch ng thì ngoài vi c ch u án phí dân s sơ thNm quy nh t i i m a kho n 1 i u 24 c a Pháp l nh này, còn ph i ch u án phí i v i ph n tài s n có tranh ch p như i v i v án dân s có giá ng ch tương ng v i giá tr ph n tài s n mà h ư c chia. 10. Ngư i có nghĩa v c p dư ng nh kỳ theo quy t nh c a Tòa án ph i ch u án phí dân s sơ thNm như i v i trư ng h p v án dân s không có giá ng ch. 11. Các bên ương s th a thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t v án trong trư ng h p Tòa án ti n hành hòa gi i trư c khi m phiên tòa thì ph i ch u 50% m c án phí quy nh. 12. Trư ng h p các bên ương s th a thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t v án t i phiên tòa sơ thNm thì các ương s v n ph i ch u án phí dân s sơ thNm như trư ng h p xét x v án ó. 13. Trong v án có ngư i không ph i n p ho c ư c mi n n p án phí dân s sơ thNm thì nh ng ngư i khác v n ph i n p án phí dân s sơ thNm theo quy nh t i i u này. i u 28. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí dân s phúc th m
 9. 1. Ngư i kháng cáo theo th t c phúc thNm ph i n p ti n t m ng án phí dân s phúc thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh c a Pháp l nh này. 2. M c ti n t m ng án phí dân s phúc thNm b ng m c án phí dân s phúc thNm. i u 29. Th i h n n p ti n t m ng án phí dân s phúc th m Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án c p sơ thNm v vi c n p ti n t m ng án phí phúc thNm, ngư i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm và n p cho Tòa án c p sơ thNm biên lai n p ti n t m ng án phí, tr trư ng h p có lý do chính áng. i u 30. Nghĩa v ch u án phí dân s phúc th m 1. ương s kháng cáo ph i ch u án phí dân s phúc thNm, n u Tòa án c p phúc thNm gi nguyên b n án, quy t nh sơ thNm. 2. Trư ng h p Tòa án c p phúc thNm s a b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo thì ương s kháng cáo không ph i ch u án phí dân s phúc thNm; Tòa án c p phúc thNm ph i xác nh l i nghĩa v n p án phí dân s sơ thNm theo quy nh t i i u 131 c a B lu t t t ng dân s và i u 27 c a Pháp l nh này. 3. Trư ng h p Tòa án c p phúc thNm h y b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo xét x sơ thNm l i thì ương s kháng cáo không ph i ch u án phí dân s phúc thNm. 4. ương s rút kháng cáo trư c khi m phiên tòa phúc thNm ph i ch u 50% m c án phí dân s phúc thNm. ương s rút kháng cáo t i phiên tòa phúc thNm ph i ch u toàn b án phí dân s phúc thNm. 5. Trư ng h p các ương s th a thu n ư c v i nhau v vi c gi i quy t v án t i phiên tòa phúc thNm thì ương s kháng cáo ph i ch u toàn b án phí dân s phúc thNm. V án phí dân s sơ thNm, n u các ương s t th a thu n ư c v i nhau thì các ương s ch u án phí dân s sơ thNm theo th a thu n; n u không th a thu n ư c thì Tòa án xác nh l i án phí dân s sơ thNm theo n i dung th a thu n v vi c gi i quy t v án t i phiên tòa phúc thNm. 6. Trư ng h p nguyên ơn rút ơn kh i ki n trư c khi m phiên tòa phúc thNm ho c t i phiên tòa phúc thNm và ư c b ơn ng ý thì các ương s v n ph i ch u án phí dân s sơ thNm theo quy t nh c a Tòa án c p sơ thNm và ph i ch u 50% m c án phí dân s phúc thNm. 7. Trong v án có ngư i không ph i n p ho c ư c mi n n p án phí dân s phúc thNm thì nh ng ngư i khác v n ph i ch u án phí dân s phúc thNm theo quy nh t i các kho n 1, 4, 5 và 6 i u này. Chương 4. ÁN PHÍ TRONG V ÁN HÀNH CHÍNH i u 31. Các lo i án phí trong v án hành chính 1. Án phí hành chính sơ thNm. 2. Án phí hành chính phúc thNm. 3. Án phí dân s sơ thNm i v i trư ng h p có gi i quy t v b i thư ng thi t h i, bao g m án phí dân s sơ thNm không có giá ng ch và án phí dân s sơ thNm có giá ng ch. 4. Án phí dân s phúc thNm i v i trư ng h p có kháng cáo v ph n b i thư ng thi t h i.
 10. i u 32. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí sơ th m trong v án hành chính 1. Ngư i kh i ki n v án hành chính ph i n p ti n t m ng án phí hành chính sơ thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh c a Pháp l nh này. 2. Ngư i yêu c u b i thư ng thi t h i trong v án hành chính không ph i n p ti n t m ng án phí dân s sơ thNm. 3. Ngư i có nghĩa v n p ti n t m ng án phí trong v án hành chính sơ thNm ph i n p ti n t m ng án phí hành chính sơ thNm b ng m c án phí hành chính sơ thNm. i u 33. Th i h n n p ti n t m ng án phí hành chính sơ th m Ngư i kh i ki n ph i n p ti n t m ng án phí hành chính sơ thNm trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án v vi c n p ti n t m ng án phí. i u 34. Nghĩa v ch u án phí sơ th m trong v án hành chính 1. Ngư i có quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u ki n ph i ch u án phí hành chính sơ thNm trong trư ng h p b n án, quy t nh c a Tòa án tuyên quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó là trái pháp lu t. 2. Ngư i kh i ki n ph i ch u án phí hành chính sơ thNm trong trư ng h p b n án, quy t nh c a Tòa án tuyên quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó là úng pháp lu t. 3. Nghĩa v ch u án phí dân s sơ thNm trong v án hành chính ư c th c hi n theo quy nh t i i u 27 c a Pháp l nh này. i u 35. Nghĩa v n p ti n t m ng án phí phúc th m trong v án hành chính 1. Ngư i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí hành chính phúc thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh c a Pháp l nh này. 2. M c ti n t m ng án phí hành chính phúc thNm b ng m c án phí hành chính phúc thNm. 3. Các ương s trong v án hành chính kháng cáo v b i thư ng thi t h i ph i n p ti n t m ng án phí dân s phúc thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng án phí ho c ư c mi n n p ti n t m ng án phí theo quy nh c a Pháp l nh này. M c ti n t m ng án phí dân s phúc thNm ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 28 c a Pháp l nh này. i u 36. Th i h n n p ti n t m ng án phí phúc th m trong v án hành chính Trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án c p sơ thNm v vi c n p ti n t m ng án phí hành chính phúc thNm, ti n t m ng án phí dân s phúc thNm trong v án hành chính, ngư i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí phúc thNm và n p cho Tòa án c p sơ thNm biên lai n p ti n t m ng án phí, tr trư ng h p có lý do chính áng. i u 37. Nghĩa v ch u án phí phúc th m trong v án hành chính 1. Ngư i kháng cáo ph i ch u án phí hành chính phúc thNm, n u Tòa án c p phúc thNm gi nguyên b n án, quy t nh sơ thNm. 2. Trư ng h p Tòa án c p phúc thNm s a m t ph n ho c toàn b b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo, h y b n án, quy t nh sơ thNm b kháng cáo và chuy n h sơ v án cho Tòa án c p sơ thNm xét x l i thì ngư i kháng cáo không ph i ch u án phí hành chính phúc thNm.
 11. 3. ương s rút kháng cáo trư c khi m phiên tòa phúc thNm ph i ch u 50% m c án phí hành chính phúc thNm. ương s rút kháng cáo t i phiên tòa phúc thNm ph i ch u toàn b án phí hành chính phúc thNm. 4. Ngư i kháng cáo ph n quy t nh v b i thư ng thi t h i c a b n án sơ thNm ph i ch u án phí dân s phúc thNm theo quy nh t i i u 30 c a Pháp l nh này. 5. Ngư i kháng cáo không ph i ch u án phí phúc thNm trong trư ng h p yêu c u kháng cáo c a h ư c Tòa án ch p nh n. Chương 5. L PHÍ TÒA ÁN M C 1. L PHÍ TÒA ÁN GI I QUY T VI C DÂN S i u 38. L phí gi i quy t vi c dân s L phí gi i quy t vi c dân s bao g m l phí sơ thNm và l phí phúc thNm. i u 39. Nghĩa v n p ti n t m ng l phí, l phí sơ th m gi i quy t vi c dân s 1. Ngư i n p ơn yêu c u Tòa án gi i quy t nh ng vi c dân s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 6 i u 26 và các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 7 i u 28 c a B lu t t t ng dân s có nghĩa v n p ti n t m ng l phí Tòa án, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng l phí Tòa án ho c ư c mi n n p ti n t m ng l phí Tòa án theo quy nh c a Pháp l nh này. 2. Ngư i yêu c u Tòa án gi i quy t vi c dân s ph i ch u l phí sơ thNm không ph thu c vào vi c Tòa án ch p nh n hay không ch p nh n ơn yêu c u c a h , tr trư ng h p không ph i n p l phí Tòa án ho c ư c mi n n p l phí Tòa án theo quy nh c a Pháp l nh này. i u 40. Nghĩa v n p ti n t m ng l phí, l phí phúc th m gi i quy t vi c dân s . 1. Ngư i kháng cáo quy t nh gi i quy t vi c dân s quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 6 i u 26 và các kho n 1, 4, 5 và 7 i u 28 c a B lu t t t ng dân s ph i n p ti n t m ng l phí phúc thNm, tr trư ng h p không ph i n p ti n t m ng l phí Tòa án ho c ư c mi n n p ti n t m ng l phí Tòa án theo quy nh c a Pháp l nh này. 2. Ngư i kháng cáo không ph i ch u l phí phúc thNm trong trư ng h p yêu c u kháng cáo c a h ư c Tòa án ch p nh n; ph i ch u l phí phúc thNm trong trư ng h p yêu c u kháng cáo c a h không ư c Tòa án ch p nh n. i u 41. Th i h n n p và m c ti n t m ng l phí sơ th m, phúc th m 1. Ngư i ph i n p ti n t m ng l phí có nghĩa v n p ti n t m ng l phí sơ thNm, phúc thNm trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án v vi c n p ti n t m ng l phí, tr trư ng h p có lý do chính áng. 2. Ngư i có nghĩa v n p ti n t m ng l phí sơ thNm, phúc thNm gi i quy t vi c dân s ph i n p ti n t m ng l phí sơ thNm, phúc thNm gi i quy t vi c dân s b ng m c l phí gi i quy t vi c dân s . M C 2. CÁC LO I L PHÍ TÒA ÁN KHÁC i u 42. L phí Tòa án gi i quy t các vi c dân s liên quan n ho t ng Tr ng tài thương m i Vi t Nam
 12. Ngư i n p ơn yêu c u Tòa án gi i quy t các vi c dân s liên quan n ho t ng Tr ng tài thương m i Vi t Nam ph i n p l phí Tòa án trong các trư ng h p sau ây: 1. Yêu c u ch nh, thay i tr ng tài viên 2. Yêu c u áp d ng, thay i, h y b bi n pháp khNn c p t m th i; 3. Yêu c u h y quy t nh tr ng tài; 4. Kháng cáo quy t nh c a Tòa án, n u yêu c u kháng cáo không ư c Tòa án ch p nh n; 5. Yêu c u Tòa án gi i quy t các vi c dân s khác mà pháp lu t v Tr ng tài thương m i Vi t Nam có quy nh. i u 43. L phí công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s c a Tòa án nư c ngoài, quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c ph i n p l phí Tòa án trong các trư ng h p sau ây: a) Yêu c u Tòa án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s c a Tòa án nư c ngoài; b) Yêu c u Tòa án Vi t Nam không công nh n b n án, quy t nh dân s c a Tòa án nư c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam. c) Yêu c u Tòa án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài; d) Kháng cáo quy t nh c a Tòa án i v i yêu c u quy nh t i các i m a, b và c kho n này, n u yêu c u kháng cáo c a h không ư c ch p nh n. 2. Khi chuy n h sơ cho Tòa án, cơ quan nh n ơn yêu c u c a ương s ph i g i kèm ch ng t thu l phí. i u 44. L phí n p ơn yêu c u m th t c phá s n Ch doanh nghi p, i di n h p pháp c a ch doanh nghi p, h p tác xã, các c ông công ty c ph n, thành viên h p danh công ty h p danh, các thành viên công ty trách nhi m h u h n, các ch n không có b o m ho c có b o m m t ph n khi n p ơn yêu c u m th t c phá s n i v i doanh nghi p, h p tác xã ph i n p l phí. i u 45. L phí xét tính h p pháp c a cu c ình công Ngư i s d ng lao ng n p ơn yêu c u Tòa án xét tính h p pháp c a cu c ình công ph i n p l phí. i u 46. L phí b t gi tàu bi n, tàu bay Ngư i n p ơn yêu c u Tòa án b t gi tàu bi n, tàu bay ph i n p l phí b t gi tàu bi n, tàu bay. i u 47. L phí th c hi n y thác tư pháp c a Tòa án nư c ngoài t i Vi t Nam Bên nư c ngoài y thác tư pháp cho tòa án Vi t Nam ti n hành m t s ho t ng t t ng dân s ph i n p l phí, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. i u 48. L phí c p b n sao gi y t , sao ch p tài li u t i Tòa án
 13. Ngư i yêu c u Tòa án c p b n sao gi y t , sao ch p tài li u ph i n p l phí Tòa án. i u 49. Th i h n n p các lo i l phí Tòa án khác 1. Ngư i yêu c u Tòa án gi i quy t các vi c quy nh t i các i u t i u 42 n i u 48 c a Pháp l nh này ph i n p l phí cho cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh này trong th i h n do pháp lu t quy nh. 2. Ngư i kháng cáo quy t nh c a Tòa án quy nh t i kho n 4 i u 42, i m d kho n 1 i u 43 c a Pháp l nh này ph i n p ti n t m ng l phí kháng cáo trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án v vi c n p l phí kháng cáo, tr trư ng h p có lý do chính áng. Chương 6. KHI U N I VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 50. Gi i quy t khi u n i v án phí, l phí Tòa án 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c có quy n khi u n i quy t nh, hành vi c a cơ quan, ngư i có thNm quy n v ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, án phí, l phí Tòa án khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a mình. 2. Khi u n i i v i quy t nh, hành vi c a Th trư ng Cơ quan thi hành án dân s , Ch p hành viên v án phí, l phí Tòa án ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t thi hành án dân s . 3. Cá nhân, cơ quan, t ch c có quy n khi u n i n Chánh án Tòa án c p sơ thNm trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo c a Tòa án v n p ti n t m ng án phí, ti n t m ng l phí, l phí Tòa án, Chánh án Tòa án c p sơ thNm ph i xem xét gi i quy t khi u n i trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. Quy t nh c a Chánh án Tòa án c p sơ thNm là quy t nh cu i cùng. Khi u n i v án phí, l phí Tòa án trong b n án, quy t nh c a Tòa án ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t t ng dân s , t t ng hình s ho c t t ng hành chính. 4. Khi u n i v vi c thu l phí Tòa án c a B Tư pháp ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i. i u 51. Hi u l c thi hành Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2009. i u 52. Hư ng d n thi hành Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Pháp l nh này. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I CH TNCH Nguy n Phú Tr ng
 14. DANH M C M C ÁN PHÍ, L PHÍ TÒA ÁN (Ban hành kèm theo Pháp l nh s 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009) I. ÁN PHÍ 1. M c án phí hình s sơ thNm và án phí hình s phúc thNm; m c án phí dân s sơ thNm i v i v án dân s không có giá ng ch, m c án phí dân s phúc thNm; m c án phí hành chính sơ thNm và án phí hành chính phúc thNm: Lo i án phí M c án phí Án phí hình s sơ thNm 200.000 ng Án phí dân s sơ thNm i v i v án v tranh ch p dân s , hôn nhân 200.000 ng và gia ình, lao ng không có giá ng ch Án phí dân s sơ thNm i v i v án tranh ch p kinh doanh, thương 2.000.000 ng m i không có giá ng ch Án phí hành chính sơ thNm 200.000 ng Án phí hình s phúc thNm 200.000 ng Án phí dân s phúc thNm 200.000 ng Án phí hành chính phúc thNm 200.000 ng 2. M c án phí sơ thNm i v i các v án v tranh ch p dân s có giá ng ch: Giá tr tài s n có tranh ch p M c án phí a) t 4.000.000 ng tr xu ng 200.000 ng b) T trên 4.000.000 ng n 400.000.000 5% giá tr tài s n có tranh ch p ng c) T trên 400.000.000 ng n 800.000.000 20.000.000 ng + 4% c a ph n giá tr tài s n có tranh ng ch p vư t quá 400.000.000 ng d) T trên 800.000.000 ng n 2.000.000.000 36.000.000 ng + 3% c a ph n giá tr tài s n có tranh ng ch p vư t quá 800.000.000 ng ) T trên 2.000.000.000 ng n 72.000.000 ng + 2% c a ph n giá tr tài s n có tranh 4.000.000.000 ng ch p vư t quá 2.000.000.000 ng e) T trên 4.000.000.000 ng 112.000.000 ng + 0,1% c a ph n giá tr tài s n có tranh ch p vư t quá 4.000.000.000 ng. 3. M c án phí sơ thNm i v i các v án v tranh ch p kinh doanh, thương m i có giá ng ch: Giá tr tranh ch p M c án phí a) t 40.000.000 ng tr xu ng 2.000.000 ng b) T trên 40.000.000 ng n 400.000.000 5% c a giá tr tranh ch p ng c) T trên 400.000.000 ng n 800.000.000 20.000.000 ng + 4% c a ph n giá tr tranh ch p vư t ng quá 400.000.000 ng d) T trên 800.000.000 ng n 2.000.000.000 36.000.000 ng + 3% c a ph n giá tr tranh ch p vư t
 15. ng quá 800.000.000 ng ) T trên 2.000.000.000 ng n 72.000.000 ng + 2% c a ph n giá tr tranh ch p vư t 4.000.000.000 ng quá 2.000.000.000 ng e) T trên 4.000.000.000 ng 112.000.000 ng + 0,1% c a ph n giá tr tranh ch p vư t quá 4.000.000.000 ng. 4. M c án phí sơ thNm i v i các v án v tranh ch p lao ng có giá ng ch: Giá tr tranh ch p M c án phí a) T 4.000.000 ng tr xu ng 200.000 ng b) T trên 4.000.000 ng n 400.000.000 3% c a giá tr tranh ch p, nhưng không dư i 200.000 ng ng c) T trên 400.000.000 ng n 2.000.000.000 12.000.000 ng + 2% c a ph n giá tr có tranh ch p ng vư t quá 400.000.000 ng d) T trên 2.000.000.000 ng 44.000.000 ng + 0,1% c a ph n giá tr có tranh ch p vư t quá 2.000.000.000 ng II. L PHÍ TÒA ÁN 1. M c l phí Tòa án gi i quy t vi c dân s : Lo i l phí M c l phí L phí sơ thNm gi i quy t vi c dân s 200.000 ng L phí phúc thNm gi i quy t vi c dân s 200.000 ng 2. M c l phí Tòa án gi i quy t các vi c dân s liên quan n Tr ng tài thương m i Vi t Nam: Lo i l phí M c l phí L phí yêu c u Tòa án ch nh tr ng tài viên, thay i tr ng 200.000 ng tài viên L phí yêu c u Tòa án xem xét t i quy t nh c a H i ng 300.000 ng tr ng tài v th a thu n tr ng tài, v thNm quy n gi i quy t v tranh ch p c a H i ng tr ng tài L phí yêu c u Tòa án áp d ng, thay i, h y b bi n pháp 500.000 ng khNn c p t m th i liên quan n tr ng tài L phí kháng cáo quy t nh c a Tòa án liên quan n tr ng 300.000 ng tài 3. M c l phí yêu c u công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t nh dân s c a Tòa án nư c ngoài, quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài: Ngư i yêu c u M c l phí Cá nhân thư ng trú t i Vi t Nam, cơ quan, t ch c có tr s 2.000.000 ng chính t i Vi t Nam Cá nhân không thư ng trú t i Vi t Nam, cơ quan, t ch c 4.000.000 ng không có tr s chính t i Vi t Nam Ngư i kháng cáo quy t nh c a Tòa án 200.000 ng
 16. 4. M c l phí Tòa án khác: Lo i l phí M c l phí L phí n p ơn yêu c u m th t c phá s n 1.000.000 ng L phí xét tính h p pháp c a cu c ình công 1.000.000 ng L phí b t gi tàu bi n 5.000.000 ng L phí b t gi tàu bay 5.000.000 ng L phí th c hi n y thác tư pháp c a Tòa án nư c ngoài t i 5.000.000 ng Vi t Nam L phí c p b n sao gi y t , sao ch p tài li u t i Tòa án 1.000 ng/trang
Đồng bộ tài khoản