intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

123
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11 về Dự trữ Quốc gia do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 17/2004/PL-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/PL-UBTVQH11 Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2004 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 17/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2004 V D TR QU C GIA Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t s 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 4 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2004; Pháp l nh này quy nh v d tr qu c gia. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu c a d tr qu c gia D tr qu c gia là ngu n d tr chi n lư c c a Nhà nư c nh m ch ng áp ng nh ng yêu c u c p bách v phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, d ch b nh; b o m qu c phòng, an ninh; tham gia bình n th trư ng, góp ph n n nh kinh t vĩ mô và th c hi n các nhi m v t xu t b c thi t khác c a Nhà nư c. i u 2. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh vi c xây d ng, t ch c qu n lý, i u hành và s d ng d tr qu c gia. i u 3. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c xây d ng, t ch c qu n lý, i u hành d tr qu c gia. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c s d ng d tr qu c gia. i u 4. Gi i thích t ng Trong Pháp l nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. Ho t ng d tr qu c gia là các ho t ng xây d ng và th c hi n k ho ch, d toán ngân sách d tr qu c gia; xây d ng h th ng cơ s v t ch t - k thu t qu n lý d tr qu c gia; i u hành nh p, xu t, b o qu n, b o v d tr qu c gia. 2. Qu d tr qu c gia là kho n tích lũy t ngân sách nhà nư c, do Nhà nư c th ng nh t qu n lý và s d ng theo quy nh c a Pháp l nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. 3. Hàng d tr qu c gia là nh ng v t tư, hàng hoá trong danh m c d tr qu c gia. 4. D tr qu c gia b ng ti n là kho n ti n d tr trong qu d tr qu c gia ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm. 5. i u hành d tr qu c gia là các ho t ng v qu n lý nh p, xu t, b o qu n, b o v d tr qu c gia. 6. T ng m c d tr qu c gia là t ng giá tr qu d tr qu c gia. 7. T ng m c tăng d tr qu c gia là t ng s ti n b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm ư c Qu c h i thông qua dành cho vi c tăng qu d tr qu c gia. 8. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia là b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ư c Chính ph phân công tr c ti p t ch c qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia. 9. ơn v d tr qu c gia là t ch c thu c b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ư c giao nhi m v tr c ti p qu n lý, nh p, xu t, b o qu n, b o v hàng d tr qu c gia. i u 5. T ch c d tr qu c gia 1. Vi c t ch c d tr qu c gia ph i b o m s i u hành t p trung, th ng nh t vào m t u m i c a Nhà nư c, có phân công cho các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia theo quy nh c a Chính ph . 2. H th ng t ch c d tr qu c gia ư c b trí trung ương và các khu v c, a bàn chi n lư c trong c nư c k p th i áp ng yêu c u trong các trư ng h p c p bách, bao g m cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách thu c B Tài chính và các ơn v d tr qu c gia thu c b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. Cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách ư c t ch c theo h th ng d c, g m b ph n trung ương và các ơn v a phương theo khu v c. i u 6. Nguyên t c qu n lý, s d ng qu d tr qu c gia 1. Qu d tr qu c gia ph i ư c qu n lý ch t ch , bí m t, an toàn; ch ng áp ng k p th i yêu c u trong m i tình hu ng; qu d tr qu c gia sau khi xu t ph i ư c bù l i y , k p th i.
 3. 2. Qu d tr qu c gia ph i ư c s d ng úng m c ích, úng quy nh c a pháp lu t; không ư c s d ng qu d tr qu c gia ho t ng kinh doanh. i u 7. Ngu n hình thành qu d tr qu c gia Qu d tr qu c gia ư c hình thành t ngân sách nhà nư c do Qu c h i quy t nh. i u 8. Các hành vi b nghiêm c m và x lý vi ph m pháp lu t v d tr qu c gia 1. Nghiêm c m các hành vi sau ây: a) Xâm ph m qu d tr qu c gia, phá ho i cơ s v t ch t - k thu t, kho b o qu n hàng d tr qu c gia; b) C n tr ho t ng d tr qu c gia; c) Nh p, xu t qu d tr qu c gia không úng thNm quy n; d) S d ng qu d tr qu c gia sai m c ích, lãng phí; ) L i d ng vi c nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, v n chuy n hàng d tr qu c gia tham ô, tr c l i; e) Thi u trách nhi m ho c c ý làm trái các quy nh v qu n lý d tr qu c gia gây hư h ng, m t mát tài s n d tr qu c gia; g) Kinh doanh, c m c , th ch p, cho thuê, khai thác trái phép tài s n thu c d tr qu c gia; h) Ti t l bí m t nhà nư c v d tr qu c gia. 2. Ngư i nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Pháp l nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v d tr qu c gia thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: XÂY D NG QU D TR QU C GIA i u 9. T ng m c d tr qu c gia, t ng m c tăng d tr qu c gia 1. T ng m c d tr qu c gia ư c tăng d n hàng năm. 2. Chính ph trình Qu c h i quy t nh t ng m c tăng d tr qu c gia hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. i u 10. Phương th c d tr qu c gia
 4. 1. D tr qu c gia ư c d tr b ng hàng và b ng ti n ng Vi t Nam. 2. Th tư ng Chính ph quy nh t l gi a d tr qu c gia b ng hàng và d tr qu c gia b ng ti n. i u 11. Danh m c hàng d tr qu c gia và th m quy n qu n lý 1. Các m t hàng ưa vào d tr qu c gia ph i là nh ng m t hàng chi n lư c, thi t y u, quan tr ng, áp ng m c tiêu quy nh t i i u 1 c a Pháp l nh này. 2. Chính ph quy t nh danh m c hàng d tr qu c gia và phân công các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia theo quy nh sau ây: a) B Tài chính tr c ti p t ch c qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia áp ng yêu c u b o m an ninh lương th c qu c gia, c u h , c u n n, c u tr khNn c p, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, d ch b nh, bình n th trư ng, n nh i s ng nhân dân; b) B Qu c phòng, B Công an tr c ti p t ch c qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia áp ng yêu c u, nhi m v qu c phòng, an ninh; c) B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, tr các b quy nh t i i m a và i m b kho n này, tr c ti p t ch c qu n lý, b o qu n hàng d tr qu c gia khác theo t hàng c a Nhà nư c. Cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách thu c B Tài chính ký h p ng thuê các ơn v d tr qu c gia thu c b , ngành tr c ti p t ch c b o qu n hàng d tr qu c gia quy nh t i i m này. 3. Danh m c hàng d tr qu c gia ư c xác nh hàng năm cùng v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c. nh kỳ sáu tháng và hàng năm, Chính ph báo cáo U ban thư ng v Qu c h i v danh m c hàng d tr qu c gia. i u 12. K ho ch d tr qu c gia 1. K ho ch d tr qu c gia ư c xây d ng năm năm, hàng năm và ư c t ng h p chung vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c. 2. Căn c xây d ng k ho ch d tr qu c gia bao g m: a) M c tiêu, yêu c u c a d tr qu c gia; b) Kh năng c a ngân sách nhà nư c; c) D báo v tình hình chính tr , kinh t - xã h i trong nư c và qu c t ; d) D báo khác liên quan n d tr qu c gia. 3. N i dung k ho ch d tr qu c gia bao g m: a) M c d tr t n kho cu i kỳ, m c d tr t n qu cu i kỳ;
 5. b) K ho ch tăng, gi m và luân phiên i hàng d tr qu c gia; c) u tư phát tri n cơ s v t ch t - k thu t; d) Nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh ; ) Cân i ngu n tài chính cho ho t ng d tr qu c gia. 4. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p k ho ch d tr qu c gia cân i, t ng h p trình Chính ph quy t nh theo thNm quy n. Chương 3: QU N LÝ NGÂN SÁCH CHI CHO D TR QU C GIA i u 13. Ngân sách chi cho qu d tr qu c gia 1. Căn c vào k ho ch d tr qu c gia và ngân sách ư c c p, B Tài chính ch o, hư ng d n, ôn c b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch ng mua hàng d tr theo danh m c m t hàng, s lư ng, tiêu chuNn ch t lư ng, giá c , phương th c, th t c quy nh. Trư ng h p do giá c thay i khi nh p, xu t luân phiên i hàng làm gi m s lư ng hàng mua theo k ho ch ư c duy t thì b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia mua s lư ng hàng tương ng v i s ti n thu ư c; báo cáo B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh v s lư ng hàng còn thi u so v i k ho ch. 2. Trư ng h p ngân sách c p mua hàng d tr qu c gia trong năm k ho ch chưa s d ng h t thì B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n trên cơ s ngh c a Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. 3. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia s d ng ngân sách ư c c p, ti n thu ư c t bán luân phiên i hàng d tr qu c gia mua hàng theo k ho ch ư c duy t; trư ng h p ã th c hi n xong k ho ch mua hàng n u còn ti n thì B Tài chính thu h i, b sung qu d tr qu c gia b ng ti n; trư ng h p hàng d tr qu c gia mang tính th i v , ph i mua nh p tăng d tr trư c khi xu t bán i hàng thì B trư ng B Tài chính xem xét, t m ng ti n mua hàng, sau ó các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i tr l i ngay s ti n ã t m ng trong năm k ho ch. 4. Hàng d tr qu c gia hư h ng, gi m phNm ch t c n ph i ư c x lý ngay, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m t ch c th c hi n vi c s a ch a, ph c h i ho c xu t bán h n ch thi t h i và làm rõ nguyên nhân x lý: a) Trư ng h p do nguyên nhân khách quan thì ư c ghi gi m ngu n v n; b) Trư ng h p do nguyên nhân ch quan thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 6. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia báo cáo ngay tình hình thi t h i và k t qu kh c ph c v i B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph . 5. Trong quá trình b o qu n hàng d tr qu c gia, trư ng h p hao h t quá nh m c do nguyên nhân ch quan thì ơn v , cá nhân tr c ti p b o qu n hàng d tr qu c gia ph i b i thư ng toàn b s lư ng hao h t; trư ng h p gi m ư c hao h t so v i nh m c thì ư c trích thư ng theo quy nh c a Chính ph . i u 14. Ngân sách chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t qu n lý d tr qu c gia 1. Ngân sách chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t qu n lý d tr qu c gia ư c b trí trong k ho ch u tư phát tri n hàng năm c a các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. 2. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng cơ b n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngân sách chi cho công tác qu n lý d tr qu c gia 1. Ngân sách chi cho qu n lý d tr qu c gia bao g m: chi cho ho t ng c a b máy qu n lý; chi th c hi n nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, b o v , b o hi m hàng d tr qu c gia; chi nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh và chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác d tr qu c gia. 2. Ngân sách chi cho qu n lý d tr qu c gia c a các cơ quan, ơn v d tr qu c gia ư c th c hi n theo k ho ch, d toán, nh m c, h p ng b o qu n hàng d tr qu c gia và theo ch qu n lý tài chính, ngân sách hi n hành. 3. Chi phí cho vi c nh p, xu t, b o qu n hàng d tr qu c gia ư c th c hi n theo ch khoán; n u ti t ki m thì ư c s d ng theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. Chi phí cho vi c nh p, xu t hàng d tr qu c gia không thu ti n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ư c B Tài chính c p b sung theo d toán ư c duy t. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia căn c vào nh m c kinh t k thu t, h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia, l p d toán chi phí cho vi c nh p, xu t, b o qu n hàng d tr qu c gia báo cáo B Tài chính phê duy t trư c khi th c hi n; trư ng h p chưa ư c phê duy t, thì B trư ng B Tài chính t m ng các cơ quan, ơn v d tr qu c gia tri n khai th c hi n. i u 16. Ch qu n lý tài chính, ngân sách; ch k toán, th ng kê, ki m toán nhà nư c; ch báo cáo 1. B trư ng B Tài chính trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh cơ ch qu n lý tài chính, ngân sách v d tr qu c gia áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, phù h p v i ho t ng c thù c a ngành d tr qu c gia. 2. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia và ơn v d tr qu c gia ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v qu n lý tài chính, ngân sách, k toán, th ng kê, ki m toán nhà nư c và ch báo cáo v d tr qu c gia.
 7. 3. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ki m tra, duy t quy t toán c a ơn v d tr qu c gia tr c thu c, ch u trách nhi m v quy t toán ã duy t; l p quy t toán và t ng h p báo cáo quy t toán v d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý g i B Tài chính. B Tài chính có trách nhi m thNm nh quy t toán, t ng h p quy t toán v d tr qu c gia trình Chính ph . Chương 4: QU N LÝ, I U HÀNH QU D TR QU C GIA M c 1: NH P, XU T HÀNG D TR QU C GIA i u 17. Nguyên t c nh p, xu t hàng d tr qu c gia Vi c nh p, xu t hàng d tr qu c gia ph i b o m các nguyên t c sau ây: 1. úng k ho ch, úng h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia theo t hàng c a Nhà nư c ho c quy t nh c a c p có thNm quy n; 2. úng ch ng lo i, s lư ng, ch t lư ng, giá c , a i m quy nh; 3. úng th t c nh p, xu t theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia theo k ho ch 1. Hàng năm, căn c vào yêu c u tăng cư ng d tr qu c gia, th i h n b o qu n, h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia theo t hàng c a Nhà nư c, b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p k ho ch nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh k ho ch nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia. 2. Căn c vào k ho ch nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia ư c Th tư ng Chính ph quy t nh, h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia theo t hàng c a Nhà nư c, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia t ch c tri n khai th c hi n k ho ch, h p ng, quy t nh phương th c mua, bán, th i gian nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia b o m m c d tr t n kho cu i kỳ theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 19. Nh p, xu t s d ng hàng d tr qu c gia theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph Th tư ng Chính ph quy t nh nh p, xu t s d ng hàng d tr qu c gia trong các trư ng h p sau ây: 1. Phòng ng a, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, d ch b nh; 2. áp ng yêu c u b o m qu c phòng, an ninh; 3. Tham gia bình n th trư ng, góp ph n n nh kinh t vĩ mô;
 8. 4. áp ng yêu c u c bi t v vi n tr , cho vay, tr n trong quan h i ngo i ho c th c hi n các nhi m v t xu t, b c thi t khác c a Nhà nư c. i u 20. Nh p, xu t s d ng hàng d tr qu c gia theo u quy n c a Th tư ng Chính ph 1. Trong trư ng h p c n thi t, Th tư ng Chính ph y quy n cho B trư ng B Tài chính quy t nh nh p, xu t s d ng hàng d tr qu c gia và u quy n cho B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy t nh nh p, xu t hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh theo quy nh sau ây: a) Nh p, xu t c p ngay hàng hoá, v t tư, nguyên li u, nhiên li u, v t li u d tr qu c gia có tr giá dư i m t t ng ph c v k p th i cho m i nhi m v phát sinh; b) T m xu t máy móc, thi t b , phương ti n d tr qu c gia ph c v k p th i nhi m v phát sinh; sau khi hoàn thành nhi m v ph i thu h i ngay b o dư ng, nh p l i kho d tr qu c gia và b o qu n theo quy nh ho c báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh x lý. 2. B trư ng quy t nh nh p, xu t hàng d tr qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u này, trong th i h n ba ngày k t ngày quy t nh nh p, xu t hàng ph i báo cáo Th tư ng Chính ph và ph i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v quy t nh c a mình; ng th i g i báo cáo n B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư ki m tra vi c nh p, xu t c p và s d ng hàng d tr qu c gia trong trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, b o m úng m c ích, úng i tư ng quy nh; t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh x lý k p th i i v i trư ng h p vi ph m. i u 21. Nh p, xu t hàng d tr qu c gia trong các trư ng h p khác Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh nh p, xu t hàng d tr qu c gia khi thanh lý, x lý hao h t, dôi th a ho c thi t h i trong quá trình nh p, xu t, b o qu n, v n chuy n hàng d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; sau khi th c hi n ph i báo cáo B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 22. i u chuy n n i b hàng d tr qu c gia Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ngh B trư ng B Tài chính xem xét, quy t nh vi c i u chuy n n i b hàng d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý trong các trư ng h p sau ây: 1. i u chuy n hàng d tr qu c gia theo quy ho ch, k ho ch b o m an toàn, phù h p các i u ki n v kho hàng, b o qu n hàng d tr qu c gia; 2. i u chuy n hàng d tr qu c gia ra kh i vùng b thiên tai, ho ho n ho c không an toàn;
 9. 3. i u chuy n hàng d tr qu c gia n nơi c n thi t s n sàng ph c v cho các nhi m v phát sinh; 4. Do yêu c u c n thi t c a công tác ki m kê, bàn giao, thanh tra, i u tra. i u 23. Qu n lý giá mua, giá bán hàng d tr qu c gia 1. B trư ng B Tài chính quy nh giá gi i h n t i a khi mua hàng d tr qu c gia, giá gi i h n t i thi u khi bán hàng d tr qu c gia. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy nh giá mua, giá bán hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh sau khi th ng nh t v i B trư ng B Tài chính. 2. Căn c vào giá gi i h n t i a, giá gi i h n t i thi u do B trư ng B Tài chính quy nh, Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy nh m c giá c th theo t ng th i i m và t ng a bàn khi mua, bán hàng d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý, ng th i báo cáo B trư ng B Tài chính. 3. Giá mua, giá bán hàng d tr qu c gia theo phương th c u th u, u giá ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u th u, u giá. i u 24. Phương th c mua, bán hàng d tr qu c gia 1. Khi mua, bán hàng d tr qu c gia, căn c vào yêu c u nhi m v th c t , b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia th c hi n theo m t trong các phương th c sau ây: a) Ch nh th u ư c áp d ng trong trư ng h p: mua hàng d tr qu c gia ph c v cho nhi m v qu c phòng, an ninh, cơ y u; mua xăng d u; mua hàng d tr qu c gia ph c v cho vi c bình n th trư ng sau khi ã xu t c p các lo i hàng d tr qu c gia áp ng yêu c u c u h , c u n n, c u tr khNn c p, kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, d ch b nh ho c các lo i hàng d tr qu c gia có tính c thù, th i v , có yêu c u k thu t b o qu n c bi t là lương th c, mu i, gi ng cây tr ng, thu c y t , thu c thú y, thu c b o v th c v t; b) Mua, bán tr c ti p ư c áp d ng trong trư ng h p: b sung h p ng ã th c hi n xong dư i m t năm ho c h p ng ang th c hi n mà trư c ó ã ư c ti n hành u th u, u giá v i m c giá ư c xác nh trong h p ng; mua tr c ti p c a ngư i s n xu t, bán tr c ti p cho ngư i tiêu dùng i v i hàng d tr qu c gia là lương th c (tr mua g o), mu i, gi ng cây tr ng, thu c y t , thu c thú y, thu c b o v th c v t trong i u ki n giá c th trư ng n nh, không có bi n ng l n v cung, c u; c) u th u ư c áp d ng khi mua hàng d tr qu c gia là v t tư, máy móc, thi t b , phương ti n, nguyên li u, v t li u; mua g o d tr . d) Chào hàng c nh tranh ư c áp d ng i v i các trư ng h p mua hàng d tr qu c gia có giá tr dư i hai t ng; ) u giá ư c áp d ng i v i trư ng h p bán các lo i v t tư, máy móc, thi t b , phương ti n d tr qu c gia ư c phép bán thanh lý ho c xu t luân phiên i hàng.
 10. 2. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy t nh phương th c mua, bán hàng d tr qu c gia phù h p v i quy nh t i kho n 1 i u này và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Trong quá trình th c hi n phương th c mua, bán ã quy t nh mà không t k t qu , thì Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i ngh B trư ng B Tài chính và B trư ng B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh cho áp d ng phương th c mua, bán khác. M c 2: KHO D TR QU C GIA i u 25. Quy ho ch h th ng kho d tr qu c gia 1. H th ng kho d tr qu c gia ph i ư c quy ho ch phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh và phòng tránh thiên tai, ho ho n. 2. Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th h th ng kho d tr qu c gia. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia phê duy t quy ho ch chi ti t m ng lư i kho d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý. i u 26. Xây d ng, b o v kho d tr qu c gia 1. Kho d tr qu c gia ph i ư c xây d ng theo quy ho ch ã ư c phê duy t; b o m hi n i v i công ngh b o qu n tiên ti n, có trang b , thi t b , phương ti n c n thi t cho vi c th c hi n quy trình nh p, xu t, b o qu n hàng d tr qu c gia, phòng, ch ng thiên tai, ho ho n, hư h ng, m t mát và các nguyên nhân khác gây thi t h i n tài s n d tr qu c gia. 2. Khu v c kho d tr qu c gia ph i ư c t ch c b o v ch t ch , an toàn, bí m t. 3. B trư ng B Tài chính quy nh tiêu chuNn kho d tr qu c gia và ban hành Quy ch b o v kho d tr qu c gia sau khi th ng nh t ý ki n v i Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy nh tiêu chuNn kho d tr qu c gia và ban hành Quy ch b o v kho d tr qu c gia thu c ph m vi qu n lý. M c 3: B O QU N HÀNG D TR QU C GIA i u 27. Nguyên t c b o qu n hàng d tr qu c gia 1. Hàng d tr qu c gia ph i ư c b o qu n úng a i m quy nh, úng quy trình, quy ph m, h p ng thuê b o qu n theo t hàng c a Nhà nư c, b o m an toàn v s lư ng, ch t lư ng trong quá trình d tr . 2. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch ng nh p, xu t i hàng d tr qu c gia khi n th i h n luân phiên i hàng theo k ho ch; i v i hàng nh p khNu ph i b o m có ngu n hàng m i theo úng tiêu chuNn ch t lư ng nh p kho d tr ; i v i hàng s n xu t trong nư c ph i b o m s lư ng hàng d tr có trong kho thư ng xuyên không ư c th p hơn 50% m c d tr t n kho cu i kỳ và ph i nh p hàng m i trong th i gian sáu tháng.
 11. i u 28. Trách nhi m b o v , b o qu n hàng d tr qu c gia 1. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ph i th c hi n nghiêm ng t các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c v d tr qu c gia. 2. Th trư ng b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m t ch c ch o th c hi n, ki m tra vi c b o v , b o qu n hàng d tr qu c gia; k p th i phát hi n, ngăn ng a và x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v b o v , b o qu n hàng d tr qu c gia. 3. Th trư ng ơn v tr c ti p qu n lý hàng d tr qu c gia có trách nhi m th c hi n vi c b o v , b o qu n an toàn v s lư ng, ch t lư ng hàng d tr qu c gia. i u 29. Xây d ng, ban hành tiêu chu n ch t lư ng, nh m c kinh t - k thu t, quy trình, quy ph m và th i h n b o qu n hàng d tr qu c gia 1. B Tài chính và các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ch trì ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các cơ quan có liên quan xây d ng, ban hành theo thNm quy n tiêu chuNn ch t lư ng hàng nh p kho d tr qu c gia. 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng, ban hành nh m c kinh t - k thu t, quy trình, quy ph m và th i h n b o qu n hàng d tr qu c gia. 3. B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia t ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh tiên ti n vào vi c b o qu n hàng d tr qu c gia. M c 4: QU N LÝ D TR QU C GIA B NG TI N i u 30. S d ng d tr qu c gia b ng ti n D tr qu c gia b ng ti n ch ư c s d ng mua hàng d tr qu c gia. i u 31. Qu n lý d tr qu c gia b ng ti n 1. B Tài chính qu n lý t p trung d tr qu c gia b ng ti n t i Kho b c Nhà nư c. Ti n lãi ư c nh p vào ti n g c b o toàn và phát tri n qu d tr qu c gia. 2. Căn c vào t l gi a d tr qu c gia b ng hàng và d tr qu c gia b ng ti n do Th tư ng Chính ph quy nh, B trư ng B Tài chính quy t nh xu t d tr qu c gia b ng ti n mua hàng d tr qu c gia, ch u trách nhi m v quy t nh c a mình và báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m th c hi n k p th i yêu c u chuy n i d tr qu c gia b ng ti n ng Vi t Nam sang ngo i t ph c v cho vi c nh p khNu hàng d tr qu c gia. Chương 5:
 12. NHI M V , QUY N H N C A CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH VÀ CÁC CƠ QUAN, ƠN VN TRONG QU N LÝ VÀ S D NG D TR QU C GIA i u 32. Nhi m v , quy n h n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v d tr qu c gia, có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i d án lu t, pháp l nh v d tr qu c gia; b) Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v d tr qu c gia theo thNm quy n; c) Quy nh c th v h th ng t ch c qu n lý d tr qu c gia; ch o t ch c và ph i h p các ho t ng liên quan n d tr qu c gia; d) Quy t nh chi n lư c, quy ho ch phát tri n d tr qu c gia, k ho ch d tr qu c gia; ) Xây d ng t ng m c d tr qu c gia, t ng m c tăng d tr qu c gia hàng năm trình Qu c h i; e) Giao d toán ngân sách chi cho d tr qu c gia; quy t nh danh m c hàng d tr qu c gia, m c d tr qu c gia t ng lo i hàng, phân công các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia; nh kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo U ban thư ng v Qu c h i v danh m c hàng d tr qu c gia; g) Quy nh cơ ch qu n lý tài chính, ngân sách áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c, phù h p v i ho t ng c a ngành d tr qu c gia; h) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác trong qu n lý nhà nư c v d tr qu c gia. 2. Th tư ng Chính ph có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Phê duy t quy ho ch t ng th h th ng kho d tr qu c gia; b) Quy nh v t ch c và ho t ng c a cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách; c) Quy t nh t l gi a d tr qu c gia b ng hàng và d tr qu c gia b ng ti n; d) Phê duy t k ho ch t hàng c a Nhà nư c v d tr qu c gia; ) Trong trư ng h p c n thi t, quy t nh i u ch nh, b sung: danh m c hàng d tr qu c gia, m c d tr qu c gia và phân công các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia;
 13. e) Quy t nh vi c nh p, xu t hàng d tr qu c gia theo quy nh t i i u 19 c a Pháp l nh này; g) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia do Chính ph quy nh. i u 33. Nhi m v , quy n h n c a B Tài chính B Tài chính ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v d tr qu c gia, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph d án lu t, pháp l nh và d th o các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v d tr qu c gia; 2. Ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Chính ph d án chi n lư c, quy ho ch phát tri n d tr qu c gia, chính sách v d tr qu c gia; 3. Ch trì ph i h p v i các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia ban hành các nh m c kinh t - k thu t, quy trình, quy ph m, th i h n b o qu n các m t hàng d tr qu c gia và các văn b n quy ph m pháp lu t khác v d tr qu c gia theo thNm quy n; 4. Ph i h p v i B K ho ch và u tư trình Chính ph t ng m c d tr qu c gia, t ng m c tăng d tr qu c gia, l p d toán và phương án phân b v n b sung d tr qu c gia hàng năm cho các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia; 5. Ph i h p v i B K ho ch và u tư hư ng d n các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia l p k ho ch d tr qu c gia, t hàng c a Nhà nư c v d tr qu c gia, danh m c hàng d tr qu c gia và m c d tr t ng lo i hàng t ng h p trình Chính ph ; 6. T ch c ch o, i u hành ho t ng d tr qu c gia, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n d tr qu c gia theo k ho ch hàng năm và quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; x lý theo thNm quy n nh ng vi ph m pháp lu t v d tr qu c gia; 7. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c, k ho ch d tr qu c gia hàng năm ư c phê duy t, quy t nh c a Th tư ng Chính ph , nh m c kinh t - k thu t, t hàng c a Nhà nư c, b o m ngu n tài chính d tr qu c gia cho các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia; thNm nh và t ng h p quy t toán ngân sách chi cho d tr qu c gia; 8. Ban hành các văn b n hư ng d n quy nh v ch qu n lý tài chính, ngân sách, quy t nh giá gi i h n t i a, giá gi i h n t i thi u, giá b i thư ng thi t h i hàng d tr qu c gia và m c chi phí cho vi c nh p, xu t, mua, bán, b o qu n, b o hi m hàng d tr qu c gia; hư ng d n, theo dõi, ch o, ki m tra v s lư ng, ch t lư ng và giá tr hàng d tr qu c gia; th c hi n các quy nh v qu n lý, b o qu n, mua, bán, nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia;
 14. 9. Xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng và ch chính sách i v i cán b , công ch c làm công tác d tr qu c gia; 10. H p tác qu c t v d tr qu c gia; 11. T ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph công tác qu n lý d tr qu c gia; 12. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư B K ho ch và u tư có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. ThNm nh chi n lư c, quy ho ch phát tri n d tr qu c gia trình Chính ph ; 2. Ch trì ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph k ho ch d tr qu c gia, t ng m c d tr qu c gia, t ng m c tăng d tr qu c gia, l p d toán và phương án phân b v n b sung d tr qu c gia hàng năm cho các b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia, danh m c hàng d tr qu c gia, m c d tr t ng lo i hàng; trình Th tư ng Chính ph t hàng c a Nhà nư c v d tr qu c gia; 3. Ph i h p v i B Tài chính trình Chính ph d án chi n lư c, quy ho ch phát tri n d tr qu c gia, chính sách d tr qu c gia; hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n d tr qu c gia theo k ho ch và quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 35. Nhi m v , quy n h n c a b , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch, t hàng c a Nhà nư c, danh m c hàng d tr qu c gia và m c d tr t ng lo i hàng; 2. T ch c ch o các ơn v d tr qu c gia tr c thu c th c hi n k ho ch, h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia theo t hàng c a Nhà nư c và qu n lý d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t; 3. Báo cáo Th tư ng Chính ph v công tác qu n lý hàng d tr qu c gia theo t hàng c a Nhà nư c, ng th i g i báo cáo n B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư; 4. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 36. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách Cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách có nhi m v , quy n h n sau ây:
 15. 1. Giúp B Tài chính th c hi n qu n lý nhà nư c v d tr qu c gia; tr c ti p t ch c qu n lý hàng d tr qu c gia thu c danh m c ư c Chính ph giao; theo dõi vi c qu n lý toàn b hàng d tr qu c gia chuyên ngành ư c Chính ph phân công cho các b , ngành qu n lý; 2. Giúp B trư ng B Tài chính theo dõi, ki m tra, giám sát vi c nh p, xu t, s d ng qu d tr qu c gia trong các trư ng h p quy nh t i i u 20 c a Pháp l nh này và vi c th c hi n h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia c a các ơn v d tr qu c gia; 3. Giúp B trư ng B Tài chính xác nh yêu c u t hàng c a Nhà nư c v : danh m c, ch ng lo i m t hàng, s lư ng, tiêu chuNn ch t lư ng, giá c , a i m hàng, th i gian nh p và th i h n b o qu n, nh m c kinh t - k thu t, hao h t, chi phí b o qu n hàng d tr qu c gia, các i u ki n b o m th c hi n nhi m v ; ký, th c hi n h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia và theo dõi, ki m tra, t ng h p k t qu th c hi n h p ng thuê b o qu n hàng d tr qu c gia báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph ; 4. Trình B trư ng B Tài chính quy t nh kinh phí qu n lý, b o qu n cho các ơn v tr c ti p b o qu n hàng d tr qu c gia; 5. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 37. Nhi m v , quy n h n c a các ơn v d tr qu c gia ơn v d tr qu c gia có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. B o qu n hàng d tr qu c gia b o m s lư ng, úng ch t lư ng, ch ng lo i hàng và t i các a i m ã quy nh theo t hàng c a Nhà nư c; 2. B o m lư ng t n kho d tr qu c gia t i các i m kho áp ng k p th i yêu c u huy ng và thu n ti n trong m i tình hu ng; 3. Ch ư c xu t hàng d tr qu c gia khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c c a c p có thNm quy n; 4. M h th ng s sách, ch ng t theo dõi vi c nh p, xu t, luân phiên i hàng d tr qu c gia và lưu tr theo úng ch quy nh; nh kỳ báo cáo vi c nh p, xu t, t n kho cho cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách và b , ngành ch qu n; 5. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 38. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có nhi m v , quy n h n sau ây:
 16. 1. Ph i h p, t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý d tr qu c gia hoàn thành t t nhi m v nh p, xu t, b o v , b o qu n, v n chuy n hàng d tr qu c gia, b o m bí m t, an toàn các ho t ng d tr qu c gia t i a phương; 2. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v d tr qu c gia theo quy nh c a pháp lu t. i u 39. Nhi m v , quy n h n c a các cơ quan, t ch c, ơn v trong vi c s d ng hàng d tr qu c gia 1. Cơ quan, ơn v d tr qu c gia ư c giao nhi m v xu t c p hàng d tr qu c gia có trách nhi m th c hi n ngay vi c xu t kho, v n chuy n, giao hàng t i a i m quy nh, b o m khNn trương, k p th i, úng s lư ng, ch t lư ng, th t c quy nh. 2. Cơ quan, t ch c ti p nh n hàng d tr qu c gia có trách nhi m th c hi n vi c ti p nh n, phân ph i hàng úng ch , chính sách, úng i tư ng quy nh; ch p hành ch qu n lý tài chính, ngân sách, ch k toán, th ng kê và ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; trong th i h n mư i lăm ngày, k t khi hoàn thành vi c phân ph i, ph i báo cáo k t qu th c hi n v i cơ quan qu n lý d tr qu c gia chuyên trách t ng h p báo cáo B trư ng B Tài chính. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 40. Hi u l c thi hành Pháp l nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 năm 2004. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 41. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Nguy n Văn An ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2