Pháp lệnh số 2-L/CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
60
lượt xem
3
download

Pháp lệnh số 2-L/CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 2-L/CTN về Cán bộ, công chức do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 2-L/CTN

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-L/CTN Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 1998 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 2-L/CTN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 1998 CÁN B , CÔNG CH C xây d ng i ngũ cán b , công ch c có ph m ch t o c t t, có trình , năng l c và t n t y ph c v nhân dân, trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Ngh quy t c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 2 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 1998; Pháp l nh này quy nh v cán b , công ch c. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1 Cán b , công ch c quy nh t i Pháp l nh này là công dân Vi t Nam, trong biên ch và hư ng lương t ngân sách nhà nư c, bao g m: 1. Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 2. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m ho c ư c giao nhi m v thư ng xuyên làm vi c trong t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 3. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m ho c giao gi m t công v thư ng xuyên, ư c phân lo i theo trình ào t o, ngành chuyên môn, ư c x p vào m t ng ch hành chính, s nghi p trong các cơ quan nhà nư c; m i ng ch th hi n ch c và c p v chuyên môn nghi p v , có ch c danh tiêu chuNn riêng; 4. ThNm phán Toà án nhân dân, Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân; 5. Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m ho c ư c giao nhi m v thư ng xuyên làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân mà không ph i là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng; làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân mà không ph i là sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p. i u2
 2. Cán b , công ch c là công b c c a nhân dân, ch u s giám sát c a nhân dân, ph i không ng ng rèn luy n phNm ch t o c, h c t p nâng cao trình và năng l c công tác th c hi n t t nhi m v , công v ư c giao. i u3 Cán b , công ch c ngoài vi c th c hi n các quy nh c a Pháp l nh này, còn ph i tuân theo các quy nh có liên quan c a Pháp l nh ch ng tham nhũng, Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các văn b n pháp lu t khác. i u4 Công tác cán b , công ch c t dư i s lãnh o th ng nh t c a ng C ng s n Vi t Nam, b o m nguyên t c t p th , dân ch i ôi v i phát huy trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v . i u5 1. U ban thư ng v Qu c h i, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i quy nh c th vi c áp d ng Pháp l nh này i v i nh ng ngư i do b u c không thu c i tư ng quy nh t i i m 1 i u 1 c a Pháp l nh này. 2. Chính ph quy nh c th vi c áp d ng Pháp l nh này i v i cán b xã, phư ng, th tr n; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân; sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân; thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và nh ng cán b qu n lý khác trong các doanh nghi p nhà nư c. Chương 2: NGHĨA V , QUY N L I C A CÁN B , CÔNG CH C i u6 Cán b , công ch c có nh ng nghĩa v sau ây: 1. Trung thành v i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b o v s an toàn, danh d và l i ích qu c gia; 2. Ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, ch trương c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; thi hành nhi m v , công v theo úng quy nh c a pháp lu t; 3. T n t y ph c v nhân dân, tôn tr ng nhân dân; 4. Liên h ch t ch v i nhân dân, tham gia sinh ho t v i c ng ng dân cư nơi cư trú, l ng nghe ý ki n và ch u s giám sát c a nhân dân; 5. Có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m liêm chính, chí công vô tư; không ư c quan liêu, hách d ch, c a quy n, tham nhũng;
 3. 6. Có ý th c t ch c k lu t và trách nhi m trong công tác; th c hi n nghiêm ch nh n i quy c a cơ quan, t ch c; gi gìn và b o v c a công, b o v bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; 7. Thư ng xuyên h c t p nâng cao trình ; ch ng, sáng t o, ph i h p trong công tác nh m hoàn thành t t nhi m v , công v ư c giao; 8. Ch p hành s i u ng, phân công công tác c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. i u7 Cán b , công ch c ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v , công v c a mình; cán b , công ch c gi ch c v lãnh o còn ph i ch u trách nhi m v vi c thi hành nhi m v , công v c a cán b , công ch c thu c quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u8 Cán b , công ch c ph i ch p hành quy t nh c a c p trên; khi có căn c cho là quy t nh ó trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh; trong trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. i u9 Cán b , công ch c có các quy n l i sau ây: 1. ư c ngh hàng năm theo quy nh t i i u 74, i u 75, kho n 2, kho n 3 i u 76 và i u 77, ngh các ngày l theo quy nh t i i u 73 và ngh vi c riêng theo quy nh t i i u 78 c a B lu t lao ng; 2. Trong trư ng h p có lý do chính áng ư c ngh không hư ng lương sau khi ư c s ng ý c a ngư i ng u cơ quan, t ch c s d ng cán b , công ch c; 3. ư c hư ng các ch tr c p b o hi m xã h i, m au, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, thai s n, hưu trí và ch t tu t theo quy nh t i các i u 107,142,143,144,145 và 146 c a B lu t lao ng; 4. ư c hư ng ch hưu trí, thôi vi c theo quy nh t i M c 5 Chương IV c a Pháp l nh này; 5. Cán b , công ch c là n còn ư c hư ng các quy n l i quy nh t i kho n 2 i u 109, các i u 111,113,114,115,116 và 117 c a B lu t lao ng; 6. ư c hư ng các quy n l i khác do pháp lu t quy nh. i u 10
 4. Cán b , công ch c ư c hư ng ti n lương tương x ng v i nhi m v , công v ư c giao, chính sách v nhà , các chính sách khác và ư c b o m các i u ki n làm vi c. Cán b , công ch c làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ho c làm vi c trong các ngành, ngh c h i, nguy hi m ư c hư ng ph c p và chính sách ưu ãi do Chính ph quy nh. i u 11 Cán b , công ch c có quy n tham gia ho t ng chính tr , xã h i theo quy nh c a pháp lu t; ư c t o i u ki n h c t p nâng cao trình , ư c quy n nghiên c u khoa h c, sáng tác; ư c khen thư ng khi hoàn thành xu t s c nhi m v , công v ư c giao. i u 12 Cán b , công ch c có quy n khi u n i, t cáo, kh i ki n v vi c làm c a cơ quan, t ch c, cá nhân mà mình cho là trái pháp lu t n các cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 13 Cán b , công ch c khi thi hành nhi m v , công v ư c pháp lu t và nhân dân b o v . i u 14 Cán b , công ch c hy sinh trong khi thi hành nhi m v , công v ư c xem xét công nh n là li t sĩ theo quy nh c a pháp lu t. Cán b , công ch c b thương trong khi thi hành nhi m v , công v thì ư c xem xét áp d ng chính sách, ch tương t như i v i thương binh. Chương 3: NH NG VI C CÁN B , CÔNG CH C KHÔNG Ư C LÀM i u 15 Cán b , công ch c không ư c chây lư i trong công tác, tr n tránh trách nhi m ho c thoái thác nhi m v , công v ; không ư c gây bè phái, m t oàn k t, c c b ho c t ý b vi c. i u 16 Cán b , công ch c không ư c c a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong khi gi i quy t công vi c. i u 17
 5. Cán b , công ch c không ư c thành l p, tham gia thành l p ho c tham gia qu n lý, i u hành các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, b nh vi n tư, trư ng h c tư và t ch c nghiên c u khoa h c tư. Cán b , công ch c không ư c làm tư v n cho các doanh nghi p, t ch c kinh doanh, d ch v và các t ch c, cá nhân khác trong nư c và nư c ngoài v các công vi c có liên quan n bí m t nhà nư c, bí m t công tác, nh ng công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và các công vi c khác mà vi c tư v n ó có kh năng gây phương h i n l i ích qu c gia. Chính ph quy nh c th vi c làm tư v n c a cán b , công ch c. i u 18 Cán b , công ch c làm vi c nh ng ngành, ngh có liên quan n bí m t nhà nư c, thì trong th i h n ít nh t là năm năm k t khi có quy t nh hưu trí, thôi vi c, không ư c làm vi c cho các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài ho c t ch c liên doanh v i nư c ngoài trong ph m vi các công vi c có liên quan n ngành, ngh mà trư c ây mình ã m nhi m. Chính ph quy nh c th danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm và chính sách ưu ãi i v i nh ng ngư i ph i áp d ng quy nh c a i u này. i u 19 Ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan, v ho c ch ng, b , m , con c a nh ng ngư i ó không ư c góp v n vào doanh nghi p ho t ng trong ph m vi ngành, ngh mà ngư i ó tr c ti p th c hi n vi c qu n lý nhà nư c. i u 20 Ngư i ng u và c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c không ư c b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a mình gi ch c v lãnh o v t ch c nhân s , k toán - tài v ; làm th qu , th kho trong cơ quan, t ch c ho c mua bán v t tư, hàng hoá, giao d ch, ký k t h p ng cho cơ quan, t ch c ó. Chương 4: B U C , TUY N D NG, S D NG CÁN B , CÔNG CH C M c 1: B U C i u 21 Vi c b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân và các ch c danh khác trong h th ng các cơ quan nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t b u c i bi u Qu c h i, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân, Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c Chính ph , Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân và các văn b n pháp lu t khác.
 6. Vi c b u c các ch c danh trong t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ư c th c hi n theo i u l c a các t ch c ó. i u 22 Nh ng ngư i do b u c quy nh t i i m 1 i u 1 c a Pháp l nh này khi thôi gi ch c v thì ư c b trí công tác theo năng l c, s trư ng, ngành, ngh chuyên môn c a mình và ư c m b o các ch , chính sách i v i cán b , công ch c. M c 2: TUY N D NG i u 23 Khi tuy n d ng cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này, cơ quan, t ch c tuy n d ng ph i căn c vào nhu c u công vi c, v trí công tác c a các ch c danh cán b , công ch c trong cơ quan, t ch c mình và ch tiêu biên ch ư c giao. Ngư i ư c tuy n d ng ph i có phNm ch t o c, úng v i tiêu chuNn nghi p v và thông qua thi tuy n theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i ư c tuy n d ng ph i th c hi n ch t p s . H t th i gian t p s , ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v s d ng cán b , công ch c ánh giá phNm ch t o c và k t qu công vi c c a ngư i ó; n u t yêu c u thì ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c quy t nh b nhi m chính th c vào ng ch. i u 24 Vi c tuy n ch n và b nhi m ThNm phán Toà án nhân dân, Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c Toà án nhân dân, Pháp l nh v ThNm phán và H i thNm Toà án nhân dân, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân và Pháp l nh v Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân. M c 3: ÀO T O, B I DƯ NG i u 25 Cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch và t ch c vi c ào t o, b i dư ng t o ngu n và nâng cao trình , năng l c c a cán b , công ch c. i u 26 Vi c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch, tiêu chuNn i v i t ng ch c v , tiêu chuNn nghi p v c a t ng ng ch. i u 27 Kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c do ngân sách nhà nư c c p. Ch ào t o, b i dư ng do các cơ quan, t ch c có thNm quy n quy nh. M c 4: I U NG, BI T PHÁI
 7. i u 28 Cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c có quy n i u ng cán b , công ch c n làm vi c t i cơ quan, t ch c trung ương ho c a phương theo yêu c u nhi m v , công v . i u 29 Cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c có quy n bi t phái cán b , công ch c n làm vi c có th i h n m t cơ quan, t ch c khác theo yêu c u nhi m v , công v . Cán b , công ch c ư c bi t phái ch u s phân công công tác c a cơ quan, t ch c nơi ư c c n. Cơ quan, t ch c bi t phái cán b , công ch c có trách nhi m tr lương và b o m các quy n l i khác c a cán b , công ch c ư c bi t phái. M c 5: HƯU TRÍ, THÔI VI C i u 30 Cán b , công ch c có i u ki n v tu i i và th i gian óng b o hi m xã h i quy nh t i i u 145 c a B lu t lao ng thì ư c hư ng ch hưu trí và các ch khác quy nh t i i u 146 c a B lu t lao ng. i u 31 1. Trong trư ng h p do yêu c u công vi c m t s ngành, ngh và v trí công tác, thì th i gian công tác c a cán b , công ch c ã có i u ki n ư c hư ng ch hưu trí có th ư c kéo dài thêm. Th i gian kéo dài thêm không quá năm năm; trong trư ng h p c bi t thì th i h n này có th ư c kéo dài thêm. 2. Cơ quan, t ch c có thNm quy n quy nh c th danh m c ngành, ngh và v trí công tác mà th i gian công tác c a cán b , công ch c ư c phép kéo dài thêm. 3. Vi c kéo dài th i gian công tác c a cán b , công ch c ph i b o m nh ng nguyên t c sau ây: a) Cơ quan, t ch c s d ng cán b , công ch c th c s có nhu c u; b) Cán b , công ch c t nguy n và có s c kho ti p t c làm vi c. i u 32 1. Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này ư c thôi vi c và hư ng ch thôi vi c trong các trư ng h p sau ây: a) Do s p x p t ch c, gi m biên ch theo quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; b) Có nguy n v ng thôi vi c và ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ng ý.
 8. Chính ph quy nh ch , chính sách thôi vi c i v i các trư ng h p quy nh t i kho n này. 2. Cán b , công ch c t ý b vi c thì b x lý k lu t, không ư c hư ng ch thôi vi c và các quy n l i khác, ph i b i thư ng chi phí ào t o theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong th i gian ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s thì cán b , công ch c không ư c thôi vi c trư c khi có quy t nh x lý. Chương 5: QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C i u 33 N i dung qu n lý v cán b , công ch c bao g m: 1. Ban hành các văn b n pháp lu t, i u l , quy ch v cán b , công ch c; 2. L p quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ cán b , công ch c; 3. Quy nh ch c danh và tiêu chuNn cán b , công ch c; 4. Quy t nh biên ch cán b , công ch c; 5. T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng và phân c p qu n lý cán b , công ch c; 6. Ban hành quy ch thi tuy n, thi nâng ng ch; 7. ào t o, b i dư ng, ánh giá cán b , công ch c; 8. Ch o, t ch c th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c; 9. Th c hi n vi c th ng kê cán b , công ch c; 10. Thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy nh v cán b , công ch c; 11. Ch o, t ch c gi i quy t các khi u n i, t cáo i v i cán b , công ch c. i u 34 1. Vi c qu n lý cán b , công ch c ư c th c hi n theo quy nh phân c p c a ng C ng s n Vi t Nam và c a Nhà nư c. 2. Vi c qu n lý cán b do b u c ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c Chính ph , Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân, i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i.
 9. 3. Vi c qu n lý ThNm phán, Ki m sát viên ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t t ch c Toà án nhân dân, Pháp l nh v ThNm phán và H i thNm Toà án nhân dân, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân và Pháp l nh v Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân. 4. Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao th c hi n vi c qu n lý cán b , công ch c theo thNm quy n. i u 35 1. U ban thư ng v Qu c h i quy t nh biên ch cán b , công ch c thu c Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân; s lư ng ThNm phán c a các Toà án. 2. Biên ch công ch c Văn phòng Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. 3. Biên ch công ch c Văn phòng Ch t ch nư c do Ch t ch nư c quy t nh. 4. Biên ch cán b làm vi c trong t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i do t ch c có thNm quy n quy t nh. i u 36 1. Chính ph quy t nh biên ch và qu n lý cán b , công ch c làm vi c trong cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c. 2. Cơ quan ư c giao nhi m v v công tác t ch c - cán b c a Chính ph giúp Chính ph th c hi n vi c qu n lý cán b , công ch c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n qu n lý cán b , công ch c theo phân c p c a Chính ph và theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 37 1. Cán b , công ch c có thành tích trong vi c th c hi n nhi m v , công v thì ư c xét khen thư ng theo các hình th c sau ây: a) Gi y khen; b) B ng khen; c) Danh hi u vinh d Nhà nư c; d) Huy chương;
 10. ) Huân chương. 2. Vi c khen thư ng cán b , công ch c ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 38 Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này l p thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v , công v thì ư c xét nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n theo quy nh c a Chính ph . i u 39 1. Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này vi ph m các quy nh c a pháp lu t, n u chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s , thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m ph i ch u m t trong nh ng hình th c k lu t sau ây: a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) H b c lương; d) H ng ch; ) Cách ch c; e) Bu c thôi vi c. Vi c x lý k lu t thu c thNm quy n c a cơ quan, t ch c qu n lý cán b , công ch c. 2. Vi c bãi nhi m, k lu t i v i cán b quy nh t i i m 1 i u 1 c a Pháp l nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. 3. Cán b , công ch c vi ph m pháp lu t mà có d u hi u c a t i ph m thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cán b , công ch c làm m t mát, hư h ng trang b , thi t b ho c có hành vi khác gây thi t h i tài s n c a Nhà nư c thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Cán b , công ch c có hành vi vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v , công v gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i hoàn tr cho cơ quan, t ch c kho n ti n mà cơ quan, t ch c ã b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 40 Vi c k lu t i v i cán b , công ch c ph i ư c H i ng k lu t c a cơ quan, t ch c s d ng cán b , công ch c xem xét và ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh.
 11. Thành ph n và quy ch ho t ng c a H i ng k lu t do Chính ph , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i quy nh. i u 41 Trong th i gian ang b xem xét k lu t, cán b , công ch c có th b cơ quan, t ch c có thNm quy n qu n lý ra quy t nh t m ình ch công tác n u xét th y cán b , công ch c ó ti p t c làm vi c có th gây khó khăn cho vi c xác minh ho c ti p t c có hành vi vi ph m. Th i h n t m ình ch không quá mư i lăm ngày, trư ng h p c bi t có th kéo dài nhưng không ư c quá ba tháng; h t th i h n t m ình ch công tác, n u không b x lý thì cán b , công ch c ư c ti p t c làm vi c. Cán b , công ch c trong th i gian b t m ình ch công tác ư c hư ng lương theo quy nh c a Chính ph . Cán b , công ch c không có l i thì sau khi t m ình ch công tác ư c b trí v v trí công tác cũ; trư ng h p cán b , công ch c b x lý k lu t b ng các hình th c khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th ư c b trí v v trí công tác cũ ho c chuy n làm công tác khác. Cán b , công ch c b k lu t b ng hình th c cách ch c ư c b trí làm công tác khác. i u 42 Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này khi b k lu t có quy n khi u n i v quy t nh k lu t i v i mình n cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này gi ch c v t V trư ng và tương ương tr xu ng b bu c thôi vi c có quy n kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. i u 43 Cán b , công ch c quy nh t i các i m 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh này b k lu t b ng hình th c khi n trách, c nh cáo, cách ch c thì b kéo dài th i gian nâng b c lương thêm m t năm; trong trư ng h p b k lu t b ng m t trong các hình th c t khi n trách n cách ch c thì không ư c b nhi m vào các ch c v cao hơn trong th i h n ít nh t m t năm, k t khi có quy t nh k lu t. Trong trư ng h p cán b , công ch c b k lu t vì có hành vi tham nhũng, thì vi c x lý k lu t ư c th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh ch ng tham nhũng và các quy nh khác c a pháp lu t, i u l c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. i u 44 Cán b , công ch c ph m t i b Toà án ph t tù mà không ư c hư ng án treo thì ương nhiên b bu c thôi vi c, k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. i u 45
 12. Cán b , công ch c b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s mà ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n k t lu n là oan, sai thì ư c ph c h i danh d , quy n l i và ư c b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 46 Các quy t nh v khen thư ng và k lu t ư c lưu vào h sơ c a cán b , công ch c. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 47 Pháp l nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 5 năm 1998. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u bãi b . i u 48 1. Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. 2. Căn c vào Pháp l nh này, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i quy nh c th vi c th c hi n i v i cán b thu c thNm quy n qu n lý c a mình. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản