Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
290
lượt xem
45
download

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành + Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho người lao động Trong thời hạn mười ngày sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức phát hành phải gửi các tài liệu theo quy định cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu mười ngày trước khi thực hiện việc phát hành + Sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Sau khi UBCKNN công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ, công ty được tiến hành phát hành cho người lao động Trong thời hạn mười ngày sau khi hoàn thành việc phát hành, tổ chức phát hành phải báo cáo kết quả phát hành cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán phải đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu cần) + Công bố thông tin về việc nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp trên website UBCKNN - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ đăng ký chào bán trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty bao gồm: + Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động; + Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Không quy định do không quy định kết quả đầu ra
  2. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố thông tin trên website UBCKNN - Lệ phí (nếu có): Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu ra công chúng (mức lệ phí tính theo quy mô vốn chào bán): - Chào bán dưới 50 tỷ: lệ phí 10.000.000đ; - Chào bán từ 50 tỷ đến dưới 150 tỷ: lệ phí 20.000.000đ; - Chào bán từ 150 tỷ đến dưới 250 tỷ: lệ phí 35.000.000đ; - Chào bán từ 250 tỷ trở lên: lệ phí 50.000.000đ - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): + Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua; + Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không được vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành của công ty. + Hội đồng quản trị phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của BTC hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng; hiệu lực ngày 25/4/2007 + Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản