intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát huy vai trò của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

45
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người có uy tín là người ở trong cộng đồng hoặc có mối liên hệ với đồng bào dân tộc, có uy tín, ảnh hưởng nhất định với một bộ phận người dân tộc thiểu số trong một khu vực nhất định. Những người có uy tín thường được đồng bào dân tộc tìm đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham khảo ý kiến đối với những vấn đề người dân đang vướng mắc, chưa tìm được hướng giải quyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát huy vai trò của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC<br /> <br /> <br /> <br /> PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG DÂN TỘC<br /> THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY<br /> Đào Sơn Hải(1) - Doãn Văn Trí(2)<br /> <br /> <br /> N<br /> gười có uy tín là người ở trong cộng đồng hoặc có mối liên hệ với đồng bào dân tộc, có uy tín, ảnh<br /> hưởng nhất định với một bộ phận người dân tộc thiểu số trong một khu vực nhất định. Những người<br /> có uy tín thường được đồng bào dân tộc tìm đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham khảo ý kiến đối với những<br /> vấn đề người dân đang vướng mắc, chưa tìm được hướng giải quyết. Trong những năm qua, người có uy tín ở<br /> vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò trong cộng đồng, trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã<br /> hội ở địa phương đạt được những thành tựu nhất định.<br /> Từ khóa: Phát huy vai trò, người có uy tín, dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín vùng<br /> dân tộc thiểu số.<br /> <br /> <br /> Người có uy tín là người có mối liên hệ mật định đối với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào dân<br /> thiết với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, tộc thiểu số; có khả năng tác động, chi phối, tập hợp<br /> suy tôn, mến phục và tin tưởng. Họ có tri thức đồng bào dân tộc thiểu số …”.<br /> về một hay nhiều lĩnh vực; tiếng nói, hành động<br /> Tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày<br /> của họ có khả năng tác động, chi phối được một<br /> 18/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính<br /> bộ phận quần chúng trong phạm vi nhất định. Tại<br /> sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân<br /> Chỉ thị số 05/CT-BNV, ngày 23/02/1993 của Bộ<br /> tộc thiểu số có quy định đối tượng áp dụng được<br /> Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Công tác của<br /> hưởng chính sách gồm: (a) Là công dân Việt Nam<br /> công an nhân dân trong việc tranh thủ, sử dụng<br /> có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số;<br /> người có uy tín trong dân tộc thiểu số” có nêu:<br /> (b) được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người<br /> “Trong mỗi vùng, mỗi khu vực, mỗi dân tộc đều<br /> gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của<br /> có những người có uy tín, có ảnh hưởng trong<br /> Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định<br /> dân tộc thiểu số, được đồng bào dân tộc suy tôn,<br /> của địa phương nơi cư trú; (c) được chính quyền<br /> tín nhiệm tự nguyện hoặc bằng sự ràng buộc của<br /> xã xác nhận là người có công lao, đóng góp xây<br /> phong tục tập quán dân tộc trong những mức độ<br /> dựng và bảo vệ thôn (thôn, làng, bản, buôn, phum,<br /> và phạm vi nhất định. Họ thường được đồng bào<br /> sóc), xã, địa phương nơi cư trú; (d) được Hội nghị<br /> tìm đến để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tranh<br /> dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn,<br /> thủ ý kiến giải quyết các vấn đề của bản thân, gia<br /> Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể)<br /> đình và xã hội, người có uy có khả năng tác động,<br /> bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã công nhận.<br /> chi phối tập hợp quần chúng bằng lời nói, hành<br /> động hoặc bằng những quy ước của phong tục, Như vậy, người có uy tín trước hết là người<br /> tập quán dân tộc”. ở trong cộng đồng hoặc có mối liên hệ với đồng<br /> bào dân tộc, có uy tín, ảnh hưởng nhất định với<br /> Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008<br /> một bộ phận người dân tộc thiểu số trong một khu<br /> của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người<br /> vực nhất định. Uy tín của họ thường dựa vào địa<br /> có uy tín trong dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây<br /> vị xã hội được pháp luật quy định (những người<br /> dựng và bảo vệ Tổ quốc” chỉ rõ: “Người có uy tín là<br /> quản lý một đơn vị hành chính), dựa vào các quan<br /> người được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, tự<br /> hệ truyền thống, tập quán như trưởng họ, già làng,<br /> nguyện đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ<br /> dựa vào thần quyền giáo lý (chức sắc tôn giáo,<br /> ý kiến; có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng nhất<br /> Ngày nhận bài: 18/9/2016. Ngày duyệt đăng: 29/10/2016<br /> (1)(2)<br /> Trường Sỹ quan Đặc công; e-mail: sonhaianh@gmail.com Số 16 - Tháng 12 năm 2016<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC<br /> <br /> hoạt động tín ngưỡng)… hoặc có được nhờ các tri củng cố hệ thống chính trị và chính quyền ở<br /> thức trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Những cơ sở<br /> người có uy tín thường được đồng bào dân tộc tìm<br /> Mặt trận Tổ quốc các cấp và các ngành<br /> đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham khảo ý kiến<br /> vận động người có uy tín thông qua lời nói, việc<br /> đối với những vấn đề người dân đang vướng mắc,<br /> làm để vận động quần chúng thực hiện đường lối<br /> chưa tìm được hướng giải quyết. Những ý kiến,<br /> chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục những<br /> lời nói, việc làm của người có uy tín có tác động<br /> phần tử chậm tiến. Nắm tình hình và phản ánh<br /> sâu sắc đến đồng bào dân tộc, thậm chí có thể<br /> tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Vận động<br /> tác động, định hướng cho quần chúng hành động<br /> những người tích cực tham gia công tác trong các<br /> theo cả hướng tích cực và tiêu cực.<br /> tổ chức đoàn thể đoàn thể xã hội theo khả năng<br /> Trong những năm qua, người có uy tín ở của từng người, tăng cường khối đoàn kết toàn<br /> vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai dân tộc chống lại các luận điệu kích động, chia<br /> trò trong cộng đồng, trực tiếp góp phần phát triển rẽ mất đoàn kết dân tộc. Sự tham gia tích cực của<br /> kinh tế xã hội ở địa phương. Kết quả cụ thể là: người có uy tín đã góp phần xây dựng, củng cố<br /> vững chắc hệ thống chính trị và chính quyền ở<br /> 1. Người có uy tín đã tích cực tham gia<br /> cơ sở, nhất là tại các địa bàn mà các thế lực thù<br /> tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương,<br /> địch chú ý trong ý đồ chia rẽ dân tộc, kích động<br /> đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của<br /> đòi ly khai.<br /> Nhà nước<br /> 3. Người có uy tín đã trực tiếp tham gia<br /> Cùng với các cấp bộ, ngành từ Trung ương<br /> củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc<br /> tới địa phương, những người có uy tín đã tích cực<br /> tham gia công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến Việc phát hiện, bồi dưỡng, phát huy vai trò<br /> đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp của người có uy tín tại các địa phương bao gồm<br /> luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt coi trọng những người tiêu biểu trong lao động sản xuất, xóa<br /> việc phổ biến các chính sách dân tộc, đây được đói giảm nghèo, trong bảo tồn các phong tục, tập<br /> coi là một nội dung trọng tâm, xuyên suốt của quán, các giá trị văn hóa dân tộc, trong bảo vệ an<br /> phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ninh trật tự, bảo vệ biên giới,... đã góp phần tuyên<br /> Thông qua hình thức tuyên truyền, những người truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện<br /> có uy tín ở vùng dân tộc thiểu số đã tích cực góp tốt hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà<br /> phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm nước, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu<br /> mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các nước, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết ở khu dân<br /> thế lực thù địch, đặc biệt là những hoạt động lợi cư, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu,<br /> dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chiêu bài “tự giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phát hiện,<br /> do”, “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động gây đấu tranh phòng ngừa tội phạm, chống hoạt động<br /> chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây mất ổn chống phá của các thế lực thù địch qua đó đã củng<br /> định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.<br /> đồng bào các dân tộc, phá hoại mối quan hệ hữu<br /> 4. Người có uy tín đã góp phần giữ gìn<br /> nghị với các nước láng giềng, phòng chống các<br /> an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội<br /> loại tội phạm buôn người, buôn bán ma túy qua<br /> biên giới. Qua đó đã nâng cao nhận thức, củng cố Các cơ quan, các tổ chức trong hệ thống<br /> niềm tin cho cho người uy tín, tạo điều kiện cho chính trị đã trực tiếp vận động, tranh thủ người có<br /> người uy tín phát huy vai trò của mình trong vận uy tín tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp<br /> động quần chúng ở vùng dân tộc thiểu số. tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ<br /> an ninh Tổ quốc”; phong trào “Quần chúng tham<br /> 2. Người có uy tín đã tham gia xây dựng,<br /> <br /> Số 16 - Tháng 12 năm 2016 23<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC<br /> <br /> gia tự bảo quản đường biên, cột mốc quốc gia và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư<br /> an ninh trật tự khu vực biên giới”, thực hiện đề<br /> Người có uy tín đã đi đầu trong việc bảo<br /> án “Vận động toàn dân tham gia phòng, chống<br /> tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống<br /> ma túy”. Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số đã<br /> quý báu của các dân tộc như các lễ hội, Tết cổ<br /> cung cấp hàng ngàn tin có giá trị cho lực lượng<br /> truyền, các phong tục tập quán tốt đẹp; tổ chức<br /> công an, quân đội triệt phá các vụ án hình sự, vụ<br /> sưu tầm và giữ gìn các điệu hát, múa, các sản<br /> án liên quan đến ma túy... điều này đã nâng cao<br /> phẩm văn hóa phi vật thể đã được quốc tế công<br /> chất lượng hoạt động phong trào ở cơ sở, nâng<br /> nhận là di sản văn hóa của nhân loại; các loại nhạc<br /> cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tác<br /> cụ dân tộc, tổ chức các đội văn hóa để truyền dạy<br /> hại của ma túy, không tham gia vận chuyển, buôn<br /> chữ, tiếng dân tộc; thi ứng xử, thi trình diễn các<br /> bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tin, không<br /> trang phục dân tộc trong phạm vi tỉnh, thành phố<br /> nghe, không làm theo những luận điệu lôi kéo,<br /> và trong phạm vi cả nước. Các hoạt động trên đã<br /> ép buộc, kích động của kẻ xấu; không truyền đạo<br /> vận động được cả cộng đồng tham gia và gìn giữ,<br /> trái pháp luật, vượt biên trái phép, gây rối trật tự<br /> trong đó có vai trò nổi bật của người có uy tín.<br /> xã hội, nhất là các thủ đoạn tập hợp, lôi kéo đồng<br /> bào các dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức phản Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt<br /> động... góp phần giữ vững an ninh biên giới, đảm được, công tác tuyền truyền, vận động, tranh thủ<br /> bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở. người có uy tín còn bộc lộ một số tồn tại, hạn<br /> chế và vướng mắc: Một số bộ, ban, ngành và Ủy<br /> 5. Nhiều người có uy tín đã trở thành ban Dân tộc một số tỉnh chưa thấy hết tầm quan<br /> những cá nhân tiêu biểu và góp phần quan trọng của công tác này; việc ban hành chính sách<br /> trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói và triển khai thực hiện trên thực tế đối với người<br /> giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới có uy tín còn quá chậm. Các quy định xét duyệt,<br /> Người có uy tín luôn là chỗ dựa quan trọng bình chọn người có uy tín còn chưa phù hợp và<br /> của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trên thực tế; việc<br /> truyền, vận động tổ chức đồng bào dân tộc thiểu trao đổi thông tin và sự phối hợp giữa các ban,<br /> số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của ngành nhất là trong việc lập danh sách người có<br /> Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm uy tín chưa chặt chẽ, cụ thể nên việc rà soát, xác<br /> bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn định và lập danh sách người có uy tín đưa vào<br /> kết toàn dân. Những đóng góp của người có uy diện vận động, tranh thủ còn chậm, chưa có sự<br /> phân công, phân cấp cụ thể ...<br /> tín trong phong trào thi đua lao động sản xuất,<br /> phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây Trong thời gian tới, để phát huy cao hơn<br /> dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống tinh thần, nữa vai trò của người có uy tín trong công cuộc<br /> vật chất của đồng bào các dân tộc là rất đáng ghi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần thực hiện một<br /> nhận. Hưởng ứng phong trào thi đua lao động số giải pháp cơ bản sau:<br /> sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,<br /> người có uy tín đã gương mẫu đi đầu vận động Một là, xây dựng tiêu chí người có uy<br /> đồng bào dân tộc ở các thôn, bản, phum, sóc tổ tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu<br /> chức lại sản xuất, quy hoạch lại dân cư, thực hiện số ở mỗi địa phương trên cơ sở các tiêu chuẩn<br /> “dồn điền, đổi thửa”, cải tạo vườn tạp, đất trồng, như: Được cộng đồng suy tôn; có năng lực, kinh<br /> nghiệm tập hợp quần chúng; bản thân và gia đình<br /> đồi núi trọc để tăng diện tích cây trồng, hiến đất<br /> gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp<br /> làm đường giao thông,...<br /> pháp, chính đáng của tập thể và nhân dân; là chỗ<br /> 6. Người có uy tín đã tích cực góp phần dựa quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận<br /> giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên<br /> <br /> 24 Số 16 - Tháng 12 năm 2016<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC<br /> <br /> truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc khi gặp khó khăn; khen thưởng về vật chất và<br /> thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các<br /> chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phong trào thi đua yêu nước.<br /> tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> đảm an ninh, quốc,…<br /> 1. Phan Hữu Dật, Một số vấn đề lý luận liên<br /> Hai là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao kiến<br /> quan đến già làng trưởng bản, Báo cáo tóm tắt<br /> thức, kỹ năng cho đội ngũ những người có uy tín,<br /> kết quả đề tài khoa học cấp Bộ: Một số giải pháp<br /> tiêu biểu thông qua việc cung cấp thông tin về tình<br /> nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản<br /> hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương,<br /> trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng<br /> về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù<br /> và Nhà nước, Hà Nội, 2004.<br /> địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc,<br /> tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác 2. Lưu Hùng, Già làng, chủ làng, hội đồng<br /> tuyên truyền, vận động quần chúng. già làng trong xã hội truyền thống các dân tộc<br /> Tây Nguyên, Báo cáo chuyên đề trong kỷ yếu<br /> Mặt trận Tổ quốc các cấp cần định kỳ tổ<br /> khoa học đề tài cấp bộ do Uỷ ban Dân tộc chủ<br /> chức gặp mặt những người có uy tín, tiêu biểu<br /> trì, Phan Hữu Dật chủ nhiệm: Một số giải pháp<br /> để thống nhất những nội dung tuyên truyền, vận<br /> nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản<br /> động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ<br /> trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng<br /> trương, đường lối chínha sách của Đảng, pháp<br /> và Nhà nước (2004), Thư viện Viện Dân tộc, Uỷ<br /> luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về<br /> ban Dân tộc<br /> phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính<br /> trị, trật tự an toàn xã hội. 3. Vụ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ đạo<br /> Tây Nguyên, Kế thừa, phát huy vai trò của già<br /> Căn cứ vào hoạt động thực tế của người có<br /> làng các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên<br /> uy tín, tiêu biểu ở địa phương cần kịp thời động<br /> trong phát triển bền vững, Báo cáo kết quả khảo<br /> viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức cho họ đi<br /> sát thực địa về Vai trò của già làng Tây Nguyên,<br /> tham quan các di tích lịch sử, văn hoá, các công<br /> 7/2013.<br /> trình lớn của đất nước, qua đó phát huy vai trò<br /> tích cực của họ trong công tác tuyên truyền vận 4. Báo cáo số 43 BC-UBDT, của Uỷ ban<br /> động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham Dân tộc Về việc thực hiện chính sách, pháp luật<br /> gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu<br /> Thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy số, giai đoạn 2005 – 2012, ngày 18 tháng 4 năm<br /> tín, tiêu biểu nhân ngày lễ tết, ốm đau; cứu trợ 2014.<br /> <br /> <br /> <br /> ABSTRACT<br /> PROMOTING THE ROLE OF PRESTIGIOUS PEOPLE AT ETHNIC MINORITIES REGIONS<br /> IN COUNTRY CURRENT<br /> The prestigious people in the community are or have been linked to ethnic, prestige, influence on the part<br /> of ethnic minority people in a certain area. These people are often reputed ethnic look to express feelings and<br /> aspirations, to consult on the people issues are problems, have yet to find solutions. In recent years, prestigious<br /> people in the ethnic minority was to promote the role of the community, directly contributing to the socio-economic<br /> development in localities gained certain achievements.<br /> Keywords: Promoting the role, prestigious people, ethnic minorities, promoting the role of the reputed<br /> ethnic minorities.<br /> <br /> Số 16 - Tháng 12 năm 2016 25<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2