PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Chia sẻ: Huu Thang Khuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

1
1.644
lượt xem
284
download

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo: GD là nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia. Phát triển GDĐT là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển KT XH trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

 1. Chương trình LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO  CÁC ĐỒNG CHÍ !
 2. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC LÀM NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI
 3. I . PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 1. Vị trí, vai trò của giáo dục và đào t ạo - GD là nhân tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia.   ­ Phát triển GD­ĐT là quốc sách hàng đầu, là  nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển KT ­ XH  trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH. 
 4. Sau 12 năm thực hiện NQTW2 khóa VIII, kết quả: ­ Hệ thống GDQD được hoàn thiện hơn với các  cấp, bậc học, trình độ đào tạo, các loại hình và  phương thức GD.  ­ Hoàn thành Xóa mù năm 2000.  ­  Tháng  12/  2008,  có  43/63  tỉnh,  thành  phố  hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi, 46/63 tỉnh, thành phố hoàn thành phổ cập  trung học cơ sở, một số nơi đang thực hiện phổ  cập trung học phổ thông.
 5. Sau 12 năm thực hiện NQTW2 khóa VIII, kết quả: ­ Việc đổi mới chương trình, SGK, giáo trình ở  phổ  thông,  dạy  nghề  và  đaị  học  đang  được  tích  cực  thực  hiện.  Chât  lượng  đào  tạo  ĐH,  sau ĐH, dạy nghề ở một số ngành được nâng  lên.   ­  Ngân  sách  NN  đầu  tư  cho  giáo  dục  tăng  nhanh. ­  Đội  ngũ  nhà  giáo  và  cán  bộ  quản  lý  GD  không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất  lượng.
 6. Những hạn chế yếu kém:    ­ GD&ĐT chưa thật sự là quốc sách hàng đầu.  Chất  lượng  giáo  dục  còn  thấp  và  chưa  đều  giữa các vùng, miền.  Việc  GD  tư    tưởng,  đạo  đức,  lối  sống,  về  truyền  thống  văn  hóa,  lịch  sử  dân  tộc,  về  đảng, về quyền lợi và nghĩa vụ công dân cho  HS,  SV chưa  được  chú  ý  đúng mức.  Chương  trình,  giáo  trình,  phương  pháp  GD  chậm  đổi  mới, chậm HĐH.
 7. Những hạn chế yếu kém: ­  Công  tác  quản  lý  giáo  dục  còn  nhiều  yếu  kém.  Đạo  đức,  năng  lực  của  một  bộ  phận  quản lý giáo dục còn thấp.    ­  Định hướng liên kết đào tạo với nước ngoài  để  xây  dựng  một  nền  giáo  dục  tiên  tiến  còn  nhiều lúng túng.  ­  Mục  tiêu:  phấn  đấu  đến  năm  2020  nước  ta  có  một  nền  GD  tiên  tiến,  mang  đậm  bản  sắc  dân  tộc,  đáp  ứng  yêu  cầu  CNH,  HĐH  đất  nước. 
 8. 2. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD đến  năm 2020       ­  Thứ  nhất,  nâng  cao  chất  lượng  giáo  dục  toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo  đức  lối  sống  cho  HS,  SV  mở  rộng  quy  mô  giáo dục hợp lý. ­ Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước  đối với giáo dục và đào tạo.
 9. 2. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD đến  năm 2020   ­  Thứ  ba,  Xây dựng đội ngũ nhà giáo  và cán  Thứ ba, bộ  quản  lý  GD  đủ  về  số  lượng,  đấp  ứng  yêu  cầu về chất lượng.       ­  Thứ  tư,  tiếp  tục  đổi  mới  chương  trình,  tạo  chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp GD. ­ Thứ năm, tăng cường nguồn lực cho GD ­ Thứ sáu, đảm bảo công bằng xã hội trong GD. ­ Thứ bảy, tăng cường hợp tác QT về GD&ĐT.
 10.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ ­ Khoa học là hệ thống tri thức về hiện tượng,  sự vật, QL của tự nhiên, xã hội, và tư duy. ­ Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy  trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện  để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm và dịch  vụ mong muốn.
 11.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 1. Vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ ­  KH  &  CN  quyết  định  tốc  độ  tăng  trưởng  và  chất lượng tăng trưởng kinh tế. ­  Thúc  đẩy  tái  SX  theo  chiều  sâu,  tạo  điều  kiện  nâng  cao  khả  năng  khai  thác  hiệu  quả  các nguồn lực sẵn có và tạo ra những nguồn  lực mới, là yếu tố quan trọng nhất để tăng sức  cạnh  tranh  của  nền  kinh  tế,  nâng  cao  đời  sống vật chất chăm sóc sức khỏe và tinh thần  của con người…
 12.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   2. Những vấn đề đặt ra đối với khoa học công  nghệ Việt Nam ­  Đóng  góp  của  khoa  học  công  nghệ  chưa  tương xứng với vai trò của nó. KH & CN chưa  thể  hiện  được  vai  trò  làm  nền  tảng  để  khai  thác có hiệu quả các nguồn lực khác.       ­  Tiềm  lực  KH  &  CN  còn  hạn  chế.  Tỷ  lệ  nhà  khoa học , kỹ sư nghiên cứu phát triển chỉ đạt  4/10.000  dân,  tỷ  lệ  này  ở  Singapo:  40,  Hàn  Quốc 47, Nhật 81, Malaixia 4, Thái Lan 2,5.
 13.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   2. Những vấn đề đặt ra đối với khoa học công  nghệ Việt Nam ­  Chính  sách  đãi  ngộ  sử  dụng  chưa  thu  hút  được nhiều và sử dụng tốt cán bộ trẻ đã được  đào tạo có trình độ cao làm việc tại các cơ sở  nghiên  cứu  và  đào  tạo  nhân  lực.  Chưa  xây  dựng  đồng  bộ  các  chính  sách,  cơ  chế  thúc  đẩy nhu cầu đầu tư KH&CN của các DN    ­ Thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu  và sản xuất và đời sống.  ­ Cơ chế quản lý KH& CN chậm đổi mới.
 14.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   2. Những vấn đề đặt ra đối với khoa học công  nghệ Việt Nam ­  Chi  phí  nghiên  cứu  triển  khai  bình  quân  hàng năm cho cán bộ KHCN của ta rất thấp  khoảng  1.000USD/người  nhỏ  hơn  mức  chi  phí  bình  quân  của  thế  giới  55  lần,  của  các  nước đang phát triển là 31 lần và các nước  phát triển là 200 lần.  ­ Đầu tư cho KH&CN của nhà nước còn thấp. 
 15.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH& CN  đến năm 2020 a.Nhiệm vụ: ­  Chú  trọng  tổng  kết  thực  tiễn  để  bổ  sung  và  phát triển lý luận trong sự nghiệp đổi mới        ­  Nhanh  chóng  nâng  cao  năng  lực  KH&CN  quốc  gia.  Tạo  sự  phát  triển  vượt  bậc  về  tiềm  lực KH&CN đủ sức làm chủ và vận dụng sáng  tạo tri thức mới nhất của thời đại trong một số  ngành KH & CN.
 16.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH& CN  đến năm 2020 a.Nhiệm vụ: ­  Kết  hợp  chặt  chẻ  nghiên  cứu  và  phát  triển  trong  nước  với  chuyển  giao  công  nghệ  từ  nước ngoài, đẩy nhanh tốc độ đầu tư đổi mới  công nghệ trong tất cả các ngành. ­ Đến 2020, xây dựng được một nền khoa học  và  công  nghệ  có  trình  độ  trung  bình  tiến  tiến  trong khu vực.
 17.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH& CN  đến năm 2020 Giải pháp:     ­  Nâng  cao  nhận  thức,  trách  nhiệm  và  trình  độ  lãnh  đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền  đối với KH &CN.   ­  Tiếp  tục  hoàn  thiện  môi  trường  pháp  lý,  đẩy  mạnh đổi mới tổ chức và quản lý KH&CN.
 18.   II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển KH& CN  đến năm 2020 Giải pháp: ­ Đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện thị trường  KH&CN – Nhà  nước có chính sách  tập  trung  hỗ  trợ,  tài  trợ  để  khuyến  khích  liên  kết,  hợp  tác  giữa  các  Dn,  hình  thành  doanh  nghiệp  KH&CN mới.      ­ Thể chế hóa những nội dung liên quan đến  việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và  tôn vinh trí thức về KH&CN.
 19. III.  XÂY  DỰNG  NỀN  VĂN  HÓA  VIỆT  NAM  TIÊN  TIẾN,  ĐẬM  ĐÀ  BẢN  SẮC  DÂN  TỘC  LÀM  NỀN  TẢNG TINH THẦN CỦA XàHỘI 1. Vị trí, vai trò của văn hóa ­ Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và  tinh thần mà con người sáng tạo ra để phục vụ  cho nhu cầu của họ.  ­  1943  Đảng  đã  ban  hành  “Đề  cương  văn  hóa”  xác  định  tính  chất  “khoa  học,  dân  tộc,  đại chúng” của văn hóa Việt Nam. 
 20. III. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM 1. Vị trí, vai trò của văn hóa ­ ĐH VII xác định VH Việt Nam tiên tiến, đậm  đà bản sắc dân tộc là một trong 6 đặc trưng cơ  bản của CNXH.        NQTW5  khóa  VIII  xác  định  “Văn  hóa  là  nền  tảng tinh thần của XH, vừa là mục tiêu vừa là  động lực thúc đẩy sự phát triển KT­XH.” ­ Đại hội X nêu nhiệm vụ trong thời gian tới là  phải:  “Phát  triển  văn  hóa,  nền  tảng  tinh  thần  của xã hội”.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản