intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong trào lưu học của thanh niên Nhật Bản vào thời Meiji

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

185
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo sư Edwin O.Reischauer là một trong những chuyên gia sử học Đông Á nổi tiếng thế giới. Đối với lịch sử Nhật Bản, khi nghiên cứu về người Nhật, ông đã nhận xét: Người Nhật có một ưu điểm đặc biệt là họ có khả năng học tập (văn hóa, khoa học) từ nước ngoài rất tài tình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong trào lưu học của thanh niên Nhật Bản vào thời Meiji

 1. 3KRQJWU‰ROƒXK«FF·DWKDQKQL€Q SKRQJWUyROwXK›F F§DWKDQKQLtQQK‡WEzQYyRWK¡LPHLML QJX\žQWLŸQO¾F * L’R V‡ (GZLQ 2 5HLVFKDXHU O PÃW FÌQJ F½ K“Q FK¯ NKL P YL°F G¸FK WKX¥W WURQJ QKÑQJ FKX\„Q JLD VÐ K¾F NK…QJ FK·QK [’F KR F NK…QJ GL®Q W FKƒQ …QJ R QÀL WL¯QJ WK¯ JLÇL ÂL YÇL O¸FK VÐ WKÓF FËD QJX\„Q EQ &¹Q YL°F PÄL FKX\„Q 1K¥W %Q NKL QJKL„Q FÒX Y¬ QJ‡ÄL 1K¥W JLD Q‡ÇF QJRL ˆ¯Q F Y¤Q FK² ˆ“R JLQJ …QJ ˆà QK¥Q [ªW 1J‡ÄL 1K¥W F½ PÃW ‡X G“\ P F GÉ ˆL¬X ˆ½ F½ W’F GÎQJ OÇQ WURQJ ˆL­P ˆ F EL°W O K¾ FKÒQJ W» NK Q‚QJ K¾F YL°F WL¯S WKX QKÑQJ WUL WKÒF WL„Q WL¯Q WU„Q W¥S Y‚Q KR’ NKRD K¾F
 2. WÏ Q‡ÇF QJRL U¤W WK¯ JLÇL QK‡QJ ˆ½ Y£Q FK² O VÓ WL¯S [ÍF WL W±QK 
 3. 1K¥Q[ªWQ\U¤Wˆ‡ÈFVÓˆ¿QJ PÃW F’FK JL’Q WL¯S Y NK…QJ SKL EL°Q W±QK FËD QKL¬X QK QJKL„Q FÒX 1K¥W %Q SK’S OƒX GL &K² F½ YL°F JÐL K¾F VLQK UD 7URQJ O¸FK VÐ 1K¥W %Q ˆà QKL¬X O¡Q FÐ Q‡ÇF QJRL O‡X K¾F PÇL F½ NK Q‚QJ WL¯S F’F ˆRQ O‡X K¾F VLQK VDQJ Q‡ÇF …QJ R WKX Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ PÃW F’FK WUÓF K¾F W¥S WL¯S WKX Q¬Q Y‚Q PLQK ˆ“L OÎF WL¯S Y KL°X TX K†Q F ½ O FK·QK V’FK WURQJ ˆ½ FKË \¯X O Y‚Q PLQK 7XÔ ‡ÄQJ F†EQYOƒXGLˆ­QJ‡ÄL1K¥WQ˜PTX\¬Q ˆ­ SK’W WUL­Q ˆ¤W Q‡ÇF %‡ÇF YR WKÄL &¥Q FKˈ“RWURQJF…QJFXÃF[ƒ\GÓQJQ¬QNKRD ˆ“LNKLQK¥QWKÒFˆ‡ÈFVÓWL¯QEÃY‡ÈWE¥F K¾F Y‚Q KR’ JL’R GÎF ˆÃF O¥S WÓ FKË Y FËDY‚QPLQKSK‡†QJ7ƒ\WK±1K¥W%Qˆà WL„QWL¯Q 
 4. FKËWU‡†QJJÐLWKDQKQL„QVDQJ|X0ÖK¾F ,3KRQJWUˆRO€XK·FuX0ÏFÄD W¥Sˆ­Y‚QPLQKKR’&¥Qˆ“LKR’ˆ¤WQ‡ÇF VLQKYL}Q1KžW%‰QWK½L0HLML 6DXNKLO¥WˆÀFK¯ˆÃ%DNXIX 0“F3KË
 5.  3KRQJ WUR O‡X K±F FXµL WK·L &K·QKTX\¬Q0HLML 0LQK7U¸
 6. ˆàWL¯QKQK %DNXIX 
 7. QKL¬X EL°Q SK’S ˆ­ QKDQK FK½QJ WL¯S WKX Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ G¸FK V’FK E’R FËD 7U‡ÇF NKL &K·QK TX\¬Q 0HLML ˆ‡ÈF SK‡†QJ 7ƒ\ SKÀ EL¯Q Å 1K¥W WKX„ FKX\„Q WKQK O¥S YR FXÂL WKÄL %DNXIX Å 1K¥W JLD SK‡†QJ 7ƒ\ OP F Y¤Q Y JLQJ G“\ Å %QˆàF½SKRQJWURO‡XK¾FÅF’FQ‡ÇF|X 1K¥W Y JÐL K¾F VLQK VDQJ SK‡†QJ7ƒ\O‡X 0Ö 7URQJ WKÄL NÔ ˆ½ F½ KDL OR“L O‡X K¾F K¾F9L°F[ÍFWL¯QG¸FKF’FV’FKE’RSK‡†QJ VLQK 
 8. /RyL WKª QK‚W O F’F QK QJR“L 7ƒ\ ˆ­ QKDQK FK½QJ SKÀ EL¯Q WUL WKÒF PÇL JLDR &K·QK TX\¬Q %DNXIX ˆà FÐ F’F SK’L FKR QJ‡ÄL 1K¥W ˆà ·W QKL¬X F½ KL°X TX ˆRQQJR“LJLDRˆLWK‚PYWK¸V’W|X0Ö WURQJ YL°F KL­X EL¯W NKRD K¾F NÖ WKX¥W Y ½ O F’F FKX\¯Q ˆL WK‚P 0Ö Y F’F Q‡ÇF Y‚Q KR’ SK‡†QJ 7ƒ\ 1K‡QJ F…QJ YL°F ˆ½ FKƒX |X YR F’F Q‚P  Y 76.KRD…QJ3K‡†QJK¾F7U‡ÄQJ+.+;+ 19+4*7S+¿&K·0LQK 
 9.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ 0ÎF ˆ·FK FËD F’F FKX\¯Q ˆL Q\ FKË ˆÂL O¥SOÇQ QK¤WFËD &K·QKTX\¬Q%DNXIX \¯X O WKÓF KL°Q F’F VÒ P°QK QJR“L JLDR &’F O‡X K¾F VLQK GR KDL +DQ Q\ JÐL ˆL QK‡QJ ˆ¿QJ WKÄL F¹Q WL¯Q KQK NKR V’W K¾F YÇL PÎF ˆ·FK O ˆR W“R WKQK QKÑQJ Y¬ FK¯ ˆÃ Y Y‚Q KR’ F’F Q‡ÇF SK‡†QJ QKOàQKˆ“RSKÎFYÎFKRVÓQJKL°SFKÂQJ 7ƒ\ &’F WXÔ YL„Q WU¨ WXÀL WURQJ VÒ ˆRQ %DNXIX Y Q˜P TX\¬Q OàQK ˆ“R ˆ¤W Q‡ÇF ˆà F½ F† KÃL U¤W WÂW ˆ­ W±P KL­X Q¬Q FK·QK VDX Q\ 7URQJ V F’F O‡X K¾F VLQK ˆ½ QÀL WU¸ Y‚Q KR’ Y JL’R GÎF SK‡†QJ 7ƒ\ 4XD WL¯QJ QK¤W O ,WR +LUREXPL 
 10. F’F FKX\¯Q ˆL QK‡ Y¥\ F’F WU· WKÒF WU¨ FËD &KRVKX Y¬ VDX WUÅ WKQK QKƒQ Y¥W KL­XEL¯WW±QKK±QKSK‡†QJ7ƒ\QKL¬XK†Q WUXQJ WƒP QK NL¯Q WUÍF FËD 1K¥W %Q Y SK¡Q OÇQ K¾ ˆà WÏ E» WK’L ˆÃ FKÂQJ &¥Qˆ“L 
 11. SK‡†QJ 7ƒ\ J½S SK¡Q [ÍF WL¯Q [ƒ\ GÓQJ 3KRQJ WUR O‡X K±F |X0È F½D PÂL TXDQ K° KL­X EL¯W O£Q QKDX YÇL F’F VLQKYL„Q1KW%QWK·L0HLML Q‡ÇF SK‡†QJ 7ƒ\ 7URQJ V ˆ½ WU‡ÇF K¯W D*LDLpRyQWKª, 
 12. SKL N­ ˆ¯Q )XNX]DZD
 13. QJ‡ÄLˆàW·FKFÓFFÀYÌ YL°FK¾FW¥S 1JD\ VDX NKL O¥W ˆÀ &K·QK TX\¬Q Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ ˆ­ &¥Q ˆ“L KR’ %DNXIX Q‚P &K·QK TX\¬Q 0HLML QRQ 1K¥W%Q WU¨ ˆà UDO°QKFKRF’F O‡X K¾F VLQKˆ‡ÈFFÐ ˆL WÏ WKÄL 7RNXJDZD SKL Y¬ Q‡ÇF ½ O /RyL WKª KDL O O‡X K¾FVLQKWKX¡QWX× KQKˆÃQJWÒFWKÄLQ…QJQÀLNK…QJWKÓFW¯ 7URQJ OR“L Q\ FÌQJ F½ WK­ FKLD WKQK KDL Y F½ W·QK FK¤W EL [·FK F’F FK·QK V’FK FËD QK½P 1K½P WKÒ QK¤W O O‡X K¾F VLQK GR %DNXIX 'RY¥\ WU„Q WKÓFW¯P°QKO°QKˆ½ &K·QKTX\¬Q%DNXIXFK·QKWKÒFFЈLK¾F FËD &K·QK TX\¬Q 0HLML NK…QJ ˆ‡ÈF WKÓF ½OF’FO‡XK¾FVLQKˆ‡ÈFJÐLVDQJK¾FÅ KL°Q PÃW F’FK WUL°W ˆ­ &K² F½ NKRQJ + /DQ Q‚P Å F’F Q‡ÇF FKƒX |X O‡X K¾F VLQK WÏ $QK 3K’S + /DQ FK¤S NK’F Q‚P VDQJ $QK Q‚P 6 KQK P°QKO°QKTXD\Y¬1K¥WF¹QK¡XK¯W O‡X K¾F VLQK Q\ FKË \¯X K¾F Y¬ TXƒQ VÓ O‡XK¾FVLQKY£QWL¯SWÎFK¾FW¥SÅF’FQ‡ÇF KQJ KL FK·QK WU¸ FËD SK‡†QJ 7ƒ\ QK•P |X0Ö ˆ’SÒQJQKXF¡XF¡QWKL¯WYF¤SE’FKFKR F…QJ W’F QJR“L JLDR FXÂL WKÄL %DNXIX 1K‡QJ QJD\ Q‚P VDX Q‚P F’F 1K‡QJQKÑQJO‡XK¾FVLQKQ\WK‡ÄQJFK² QK OàQK ˆ“R FK·QK TX\¬Q PÇL WK¤\ U•QJ O‡X K¾F QJ˜Q QJ\ Y VDX ˆ½ SKL Y¬ Q‡ÇF ˆ­ QKDQK FK½QJ WL¯S WKX NKRD K¾F NÖ Q„Q YL°F K¾F W¥S QKÑQJ NL¯Q WKÒFPÇLY£Q WKX¥W FK¯ ˆÃ Y OX¥W SK’S SK‡†QJ 7ƒ\ F¹Q ·W Y NK…QJ YÑQJ FK˜F 0 F GÉ Y¥\ F¡QSKLNK¢QF¤SFÐF’FK¾FVLQKF½Q‚QJ QKL¬X O‡X K¾F VLQK WURQJ V Q\ ˆ¬X F½ OÓF WU‡ÇF K¯W O FRQ HP FËD F’F F…QJ ˆ‡ÈF PÃW F’L QK±Q NK’FK TXDQ Y¬ W±QK NKDQK WUL¬X ˆ±QK Y F’F +DQ JÐL VDQJ F’F K±QK WK¯ JLÇL Y W±QK WK¯ 1K¥W %Q ˆà F½ Q‡ÇF SK‡†QJ 7ƒ\ O‡X K¾F &K·QK SKË QKL¬X NL¯Q QJK¸ WK·FK KÈS FKR %DNXIX OÓD 0HLML ˆà WL¯Q KQK WX\­Q FK¾Q Y VÐGÎQJ FK¾Q FK·QK V’FK PÅ FÐD NDLNRNX
 14. PÃW VÓ QJƒQ V’FK FËD 1K Q‡ÇF JÐL F’F K¾F VLQK OÓDFK¾QNK½NK‚QQK•PERY°ˆÃFO¥SY ‡X WÍ UD Q‡ÇF QJRL K¾F W¥S 7K¯ QK‡QJ WKÂQJ QK¤W TXÂF JLD 1K½P WKÒ KDL O O‡X YL°F&K·QKSKˈ W‡XWL„QFKRFRQHPFËD K¾F VLQK GR F’F +DQ 3KL„Q
 15. FÐ ˆL ½ O F’F F…QJ NKDQK Y F’F +DQ WURQJ YL°F F’F QK½P O‡X K¾F VLQK FËD +DQ Å &KRVKX WX\­Q FK¾Q O‡X K¾F VLQK O NK…QJ F…QJ JÐL VDQJ $QK K¾F YR Q‚P Y FËD E•QJ U¤W QKL¬X WU‡ÄQJ KÈS ˆ‡ÈF WX\­Q +DQÅ6DWVXPDJÐLVDQJ$QKK¾FYRQ‚P FK¾Q NK…QJSKL GRQ‚QJOÓF PGRWKQK &KRVKX Y 6DWVXPD O KDL WK¯ OÓF SK¡Q [à KÃL KD\ O VÓ TXHQ EL¯W F’F TXDQ
 16. 3KRQJWU‰ROƒXK«FF·DWKDQKQL€Q FKÒFFK·QKTX\¬QL¬XQ\ˆàJƒ\UDW±QK WKX¥W Y Y‚Q KR’ PÇL FKR 1K¥W %Q WU“QJ E¤W PàQ WURQJ [à KÃL Y± Y¥\ Q‚P &K·QK TX\¬Q 0HLML Y£Q K\ Y¾QJ FRQ HP &K·QKSKË0HLMLSKLVÐDˆÀLYEDQ FËD F…QJ NKDQK Y TXDQ FKÒF &K·QK SKË KQK 4X\ FKŒ Y‰ OoX K—F VLQK .DLJDL V© Q˜P TX\¬Q OàQK ˆ“R FK·QK WU¸ FËD ˆ¤W 5\XJDNXVHL .LVRNX
 17. 7KHR ˆ½ YL°F WX\­Q Q‡ÇFVDXQ\ FK¾Q SKL WL¯Q KQK PÃW F’FK WÓ GR GÓD 9ÇLQKÑQJFK·QKV’FKQK‡Y¥\VÂO‡ÈQJ YR Q‚QJ OÓF FËD K¾F VLQK NK…QJ SKƒQ O‡XK¾FVLQKN­FNLQKSK·&K·QKSKËO£Q EL°W WKQK SK¡Q [à KÃL Y YL°F JÐL K¾F WÓ SK· W‚QJ O„Q QKDQK FK½QJ 7KHR WKÂQJ VLQK ˆ½ ˆ¯Q K¾F Q‡ÇF QR WU‡ÄQJ QR N„ V† Eà Q‚P V O‡ÈQJ O‡X K¾F VLQK QJQK QR O GR &K·QK SKË TX\¯W ˆ¸QK O QJ‡ÄL Q‚P O QJ‡ÄL 1JD\WÏOÍFˆ½ &K·QKTX\¬Q 0HLMLˆàEL¯W 7URQJ ˆ½ O‡X K¾F VLQK K‡ÅQJ K¾F EÀQJ OÓD FK¾Q F’F Q‡ÇF F½ QJQK K¾F QÀL WL¯QJ &K·QK SKË Q‚P F½ QJ‡ÄL Q‚P QK¤W Å F’F WU‡ÄQJ ˆ“L K¾F |X0Ö ˆ­ JÐL F½ QJ‡ÄL &K² W·QK UL„QJ O‡X K¾F O‡XK¾FVLQKFËDP±QKˆ¯Qˆ½K¾FW¥S1¯X VLQK 1K¥W %Q Å 0Ö WÏ Q‚P ˆ¯Q WU‡ÇF ˆƒ\ K¡X K¯W O‡X K¾F VLQK O FRQ HP F½ K†Q QJ‡ÄL UL„QJ Q‚P F½ FËDQKÑQJQJ‡ÄLF½ˆ¸DY¸WURQJ[àKÃLQ„Q QJ‡ÄL 
 18. 6R V’QK YÇL F’F Q‡ÇF NK’F K¾ FRL GX K¾F QK‡ ˆL GX O¸FK KD\ WK¸ V’W Å WK± O‡X K¾F VLQK 1K¥W %Q Å 0Ö O QKL¬X Q‡ÇF QJRL P NK…QJ WK¥W FKÍ WƒP YR QK¤W L¬X Q\ F½ QKL¬X O× GR 0ÃW O Y¬ YL°F K¾F W¥S WK± O¡Q Q\ F’F O‡X K¾F VLQK P W JLDR WK…QJ OÍF ˆ½ ˆL WÏ 1K¥W ˆ¯Q 0Ö ˆ¬X [’F ˆ¸QK U¼ PÎF ˆ·FK O‡X K¾F Y FKË WKX¥Q OÈL K†Q ˆ¯Q FKƒX |X +DL O F ˆÃQJ WURQJ YL°F K¾F W¥S &K·QK SKË 0HLML &K·QK SKËO£QQKƒQGƒQ1K¥Wˆ¬XF½FP F‚Q FÒ YR F’F QJQK F¡Q ˆR W“R P W±QK YÇL 0Ö K†Q VR YÇL F’F Q‡ÇF FKƒX |X TX\¯W ˆ¸QK JÐL O‡X K¾F VLQK VDQJ F’F %D O F½ QKL¬X QK WUX\¬Q JL’R 0Ö ˆ¯Q WU‡ÄQJ F½ QJQK K¾F WÂW QK¤W +¾F Y¬ P’\ 1K¥W Y K¾ ˆ½QJ YDL WU¹ WUXQJ JLDQ W·FK P½F WK‡†QJ QJKL°S WL FK·QK WL¬Q W° FÓF TXQJ E’ GX K¾F Å 0Ö %ÂQ O 0Ö O ˆ½QJ WX JLD VÍF KR“W ˆÃQJ WÏ WKL°Q WK± TXÂF JLD PÇL SK’W WUL­Q QKDQK FK½QJ Y¬ ˆL$QK+¾FY¬OX¥WOX¥WTXÂFW¯ˆÃQJY¥W K¾F WKX¥W WK± NKDL SK½QJ WÓ GR G® WK·FK K¾F Y WKÓF Y¥W K¾F WK± ˆL 3K’S +¾F Y¬ KÈS YÇL QJ‡ÄL 1K¥W K†Q O Q¬Q K¾F WKX¥W FK·QK WU¸ K¾F Y \ K¾F WK± ˆL ÒF +¾F Y¬ FKƒX |X F½ WUX\¬Q WKÂQJ OƒX ˆÄL Y PDQJ E‡X FK·QK F…QJ QJK° Q…QJ K¾F JLD VÍF Q QJW·QKKQOƒP WK‡†QJ P“L NKDL NKR’QJ WK± ˆL 0Ö 
 19. 1JRL UD ˆ­ QƒQJ FDR WLQK WK¡Q GƒQ WÃF 7X\ QKL„Q YL°F W‚QJQKDQKVÂO‡ÈQJO‡X F’F O‡X K¾F VLQK F¹Q ˆ‡ÈF F¤S K¾F EÀQJ WÏ K¾F VLQK NK…QJ SKL O ˆL¬X KRQ WRQ WÂW QJƒQ V’FK &K·QK SKË WU‡ÇF OÍF UD ˆL ˆ¬X EÅL FÉQJ YÇL Q½ O FK¤W O‡ÈQJ O‡X K¾F VLQK ˆ¯Q YL¯QJ ˆ¬Q WKÄ 6KLQWR OP O® GƒQJ F½ [X K‡ÇQJ JLP 7URQJ FKX\¯Q ˆL FËD 6Ò U‡ÈX WK¡Q WK¬ QJX\°Q TX\¯W WƒP K¾F W¥S ˆRQ,ZDNXUDYRQ‚PVÒˆRQ YWUÅY¬Q‡ÇFSKÎFYÎ7ÀTXÂF FÌQJ ˆà E˜W ˆ¡X WL¯Q KQK ˆL¬X WUD W±QK 6RQJ VRQJ YÇL FK·QK V’FK WU„Q &K·QK K±QK O‡X K¾F VLQK Å F’F Q‡ÇF |X0Ö 1‚P SKË 0HLML Y£Q NKX\¯Q NK·FK F’F F…QJ &K·QK SKË EDQ KQK +—F FKŒ NKDQKWUL¬Xˆ±QKYTXDQFKÒF&K·QKSKË *DNXVHL
 20. FKÍ WƒP YR YL°F [ƒ\ GÓQJ Q¬Q JÐL FRQ HP FËD P±QK VDQJ F’F Q‡ÇF WQJ FKR Q¬Q JL’R GÎF &¥Q ˆ“L PDQJ W·QK SK‡†QJ7ƒ\O‡XK¾F5¼UQJE„QF“QKK\ FK¤W WL„Q WL¯Q Y GƒQ WÃF FËD 1K¥W %Q 9± Y¾QJO‡XK¾FVLQKGR&K·QKSKËFЈLV©O WK¯ FK·QK V’FK Y¬ O‡X K¾F VLQK FËD 1K¥W K“W QKƒQ ˆ­ [ƒ\ GÓQJ Q¬Q NKRD K¾F NÖ %QFÌQJWKD\ˆÀL
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=185

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2