intTypePromotion=1

Phong trào lưu học của thanh niên Nhật Bản vào thời Meiji

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
169
lượt xem
43
download

Phong trào lưu học của thanh niên Nhật Bản vào thời Meiji

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo sư Edwin O.Reischauer là một trong những chuyên gia sử học Đông Á nổi tiếng thế giới. Đối với lịch sử Nhật Bản, khi nghiên cứu về người Nhật, ông đã nhận xét: Người Nhật có một ưu điểm đặc biệt là họ có khả năng học tập (văn hóa, khoa học) từ nước ngoài rất tài tình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong trào lưu học của thanh niên Nhật Bản vào thời Meiji

 1. 3KRQJWU‰ROƒXK«FF·DWKDQKQL€Q SKRQJWUyROwXK›F F§DWKDQKQLtQQK‡WEzQYyRWK¡LPHLML QJX\žQWLŸQO¾F * L’R V‡ (GZLQ 2 5HLVFKDXHU O PÃW FÌQJ F½ K“Q FK¯ NKL P YL°F G¸FK WKX¥W WURQJ QKÑQJ FKX\„Q JLD VÐ K¾F NK…QJ FK·QK [’F KR F NK…QJ GL®Q W FKƒQ …QJ R QÀL WL¯QJ WK¯ JLÇL ÂL YÇL O¸FK VÐ WKÓF FËD QJX\„Q EQ &¹Q YL°F PÄL FKX\„Q 1K¥W %Q NKL QJKL„Q FÒX Y¬ QJ‡ÄL 1K¥W JLD Q‡ÇF QJRL ˆ¯Q F Y¤Q FK² ˆ“R JLQJ …QJ ˆà QK¥Q [ªW 1J‡ÄL 1K¥W F½ PÃW ‡X G“\ P F GÉ ˆL¬X ˆ½ F½ W’F GÎQJ OÇQ WURQJ ˆL­P ˆ F EL°W O K¾ FKÒQJ W» NK Q‚QJ K¾F YL°F WL¯S WKX QKÑQJ WUL WKÒF WL„Q WL¯Q WU„Q W¥S Y‚Q KR’ NKRD K¾F
 2. WÏ Q‡ÇF QJRL U¤W WK¯ JLÇL QK‡QJ ˆ½ Y£Q FK² O VÓ WL¯S [ÍF WL W±QK 
 3. 1K¥Q[ªWQ\U¤Wˆ‡ÈFVÓˆ¿QJ PÃW F’FK JL’Q WL¯S Y NK…QJ SKL EL°Q W±QK FËD QKL¬X QK QJKL„Q FÒX 1K¥W %Q SK’S OƒX GL &K² F½ YL°F JÐL K¾F VLQK UD 7URQJ O¸FK VÐ 1K¥W %Q ˆà QKL¬X O¡Q FÐ Q‡ÇF QJRL O‡X K¾F PÇL F½ NK Q‚QJ WL¯S F’F ˆRQ O‡X K¾F VLQK VDQJ Q‡ÇF …QJ R WKX Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ PÃW F’FK WUÓF K¾F W¥S WL¯S WKX Q¬Q Y‚Q PLQK ˆ“L OÎF WL¯S Y KL°X TX K†Q F ½ O FK·QK V’FK WURQJ ˆ½ FKË \¯X O Y‚Q PLQK 7XÔ ‡ÄQJ F†EQYOƒXGLˆ­QJ‡ÄL1K¥WQ˜PTX\¬Q ˆ­ SK’W WUL­Q ˆ¤W Q‡ÇF %‡ÇF YR WKÄL &¥Q FKˈ“RWURQJF…QJFXÃF[ƒ\GÓQJQ¬QNKRD ˆ“LNKLQK¥QWKÒFˆ‡ÈFVÓWL¯QEÃY‡ÈWE¥F K¾F Y‚Q KR’ JL’R GÎF ˆÃF O¥S WÓ FKË Y FËDY‚QPLQKSK‡†QJ7ƒ\WK±1K¥W%Qˆà WL„QWL¯Q 
 4. FKËWU‡†QJJÐLWKDQKQL„QVDQJ|X0ÖK¾F ,3KRQJWUˆRO€XK·FuX0ÏFÄD W¥Sˆ­Y‚QPLQKKR’&¥Qˆ“LKR’ˆ¤WQ‡ÇF VLQKYL}Q1KžW%‰QWK½L0HLML 6DXNKLO¥WˆÀFK¯ˆÃ%DNXIX 0“F3KË
 5.  3KRQJ WUR O‡X K±F FXµL WK·L &K·QKTX\¬Q0HLML 0LQK7U¸
 6. ˆàWL¯QKQK %DNXIX 
 7. QKL¬X EL°Q SK’S ˆ­ QKDQK FK½QJ WL¯S WKX Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ G¸FK V’FK E’R FËD 7U‡ÇF NKL &K·QK TX\¬Q 0HLML ˆ‡ÈF SK‡†QJ 7ƒ\ SKÀ EL¯Q Å 1K¥W WKX„ FKX\„Q WKQK O¥S YR FXÂL WKÄL %DNXIX Å 1K¥W JLD SK‡†QJ 7ƒ\ OP F Y¤Q Y JLQJ G“\ Å %QˆàF½SKRQJWURO‡XK¾FÅF’FQ‡ÇF|X 1K¥W Y JÐL K¾F VLQK VDQJ SK‡†QJ7ƒ\O‡X 0Ö 7URQJ WKÄL NÔ ˆ½ F½ KDL OR“L O‡X K¾F K¾F9L°F[ÍFWL¯QG¸FKF’FV’FKE’RSK‡†QJ VLQK 
 8. /RyL WKª QK‚W O F’F QK QJR“L 7ƒ\ ˆ­ QKDQK FK½QJ SKÀ EL¯Q WUL WKÒF PÇL JLDR &K·QK TX\¬Q %DNXIX ˆà FÐ F’F SK’L FKR QJ‡ÄL 1K¥W ˆà ·W QKL¬X F½ KL°X TX ˆRQQJR“LJLDRˆLWK‚PYWK¸V’W|X0Ö WURQJ YL°F KL­X EL¯W NKRD K¾F NÖ WKX¥W Y ½ O F’F FKX\¯Q ˆL WK‚P 0Ö Y F’F Q‡ÇF Y‚Q KR’ SK‡†QJ 7ƒ\ 1K‡QJ F…QJ YL°F ˆ½ FKƒX |X YR F’F Q‚P  Y 76.KRD…QJ3K‡†QJK¾F7U‡ÄQJ+.+;+ 19+4*7S+¿&K·0LQK 
 9.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ 0ÎF ˆ·FK FËD F’F FKX\¯Q ˆL Q\ FKË ˆÂL O¥SOÇQ QK¤WFËD &K·QKTX\¬Q%DNXIX \¯X O WKÓF KL°Q F’F VÒ P°QK QJR“L JLDR &’F O‡X K¾F VLQK GR KDL +DQ Q\ JÐL ˆL QK‡QJ ˆ¿QJ WKÄL F¹Q WL¯Q KQK NKR V’W K¾F YÇL PÎF ˆ·FK O ˆR W“R WKQK QKÑQJ Y¬ FK¯ ˆÃ Y Y‚Q KR’ F’F Q‡ÇF SK‡†QJ QKOàQKˆ“RSKÎFYÎFKRVÓQJKL°SFKÂQJ 7ƒ\ &’F WXÔ YL„Q WU¨ WXÀL WURQJ VÒ ˆRQ %DNXIX Y Q˜P TX\¬Q OàQK ˆ“R ˆ¤W Q‡ÇF ˆà F½ F† KÃL U¤W WÂW ˆ­ W±P KL­X Q¬Q FK·QK VDX Q\ 7URQJ V F’F O‡X K¾F VLQK ˆ½ QÀL WU¸ Y‚Q KR’ Y JL’R GÎF SK‡†QJ 7ƒ\ 4XD WL¯QJ QK¤W O ,WR +LUREXPL 
 10. F’F FKX\¯Q ˆL QK‡ Y¥\ F’F WU· WKÒF WU¨ FËD &KRVKX Y¬ VDX WUÅ WKQK QKƒQ Y¥W KL­XEL¯WW±QKK±QKSK‡†QJ7ƒ\QKL¬XK†Q WUXQJ WƒP QK NL¯Q WUÍF FËD 1K¥W %Q Y SK¡Q OÇQ K¾ ˆà WÏ E» WK’L ˆÃ FKÂQJ &¥Qˆ“L 
 11. SK‡†QJ 7ƒ\ J½S SK¡Q [ÍF WL¯Q [ƒ\ GÓQJ 3KRQJ WUR O‡X K±F |X0È F½D PÂL TXDQ K° KL­X EL¯W O£Q QKDX YÇL F’F VLQKYL„Q1KW%QWK·L0HLML Q‡ÇF SK‡†QJ 7ƒ\ 7URQJ V ˆ½ WU‡ÇF K¯W D*LDLpRyQWKª, 
 12. SKL N­ ˆ¯Q )XNX]DZD
 13. QJ‡ÄLˆàW·FKFÓFFÀYÌ YL°FK¾FW¥S 1JD\ VDX NKL O¥W ˆÀ &K·QK TX\¬Q Y‚Q PLQK SK‡†QJ 7ƒ\ ˆ­ &¥Q ˆ“L KR’ %DNXIX Q‚P &K·QK TX\¬Q 0HLML QRQ 1K¥W%Q WU¨ ˆà UDO°QKFKRF’F O‡X K¾F VLQKˆ‡ÈFFÐ ˆL WÏ WKÄL 7RNXJDZD SKL Y¬ Q‡ÇF ½ O /RyL WKª KDL O O‡X K¾FVLQKWKX¡QWX× KQKˆÃQJWÒFWKÄLQ…QJQÀLNK…QJWKÓFW¯ 7URQJ OR“L Q\ FÌQJ F½ WK­ FKLD WKQK KDL Y F½ W·QK FK¤W EL [·FK F’F FK·QK V’FK FËD QK½P 1K½P WKÒ QK¤W O O‡X K¾F VLQK GR %DNXIX 'RY¥\ WU„Q WKÓFW¯P°QKO°QKˆ½ &K·QKTX\¬Q%DNXIXFK·QKWKÒFFЈLK¾F FËD &K·QK TX\¬Q 0HLML NK…QJ ˆ‡ÈF WKÓF ½OF’FO‡XK¾FVLQKˆ‡ÈFJÐLVDQJK¾FÅ KL°Q PÃW F’FK WUL°W ˆ­ &K² F½ NKRQJ + /DQ Q‚P Å F’F Q‡ÇF FKƒX |X O‡X K¾F VLQK WÏ $QK 3K’S + /DQ FK¤S NK’F Q‚P VDQJ $QK Q‚P 6 KQK P°QKO°QKTXD\Y¬1K¥WF¹QK¡XK¯W O‡X K¾F VLQK Q\ FKË \¯X K¾F Y¬ TXƒQ VÓ O‡XK¾FVLQKY£QWL¯SWÎFK¾FW¥SÅF’FQ‡ÇF KQJ KL FK·QK WU¸ FËD SK‡†QJ 7ƒ\ QK•P |X0Ö ˆ’SÒQJQKXF¡XF¡QWKL¯WYF¤SE’FKFKR F…QJ W’F QJR“L JLDR FXÂL WKÄL %DNXIX 1K‡QJ QJD\ Q‚P VDX Q‚P F’F 1K‡QJQKÑQJO‡XK¾FVLQKQ\WK‡ÄQJFK² QK OàQK ˆ“R FK·QK TX\¬Q PÇL WK¤\ U•QJ O‡X K¾F QJ˜Q QJ\ Y VDX ˆ½ SKL Y¬ Q‡ÇF ˆ­ QKDQK FK½QJ WL¯S WKX NKRD K¾F NÖ Q„Q YL°F K¾F W¥S QKÑQJ NL¯Q WKÒFPÇLY£Q WKX¥W FK¯ ˆÃ Y OX¥W SK’S SK‡†QJ 7ƒ\ F¹Q ·W Y NK…QJ YÑQJ FK˜F 0 F GÉ Y¥\ F¡QSKLNK¢QF¤SFÐF’FK¾FVLQKF½Q‚QJ QKL¬X O‡X K¾F VLQK WURQJ V Q\ ˆ¬X F½ OÓF WU‡ÇF K¯W O FRQ HP FËD F’F F…QJ ˆ‡ÈF PÃW F’L QK±Q NK’FK TXDQ Y¬ W±QK NKDQK WUL¬X ˆ±QK Y F’F +DQ JÐL VDQJ F’F K±QK WK¯ JLÇL Y W±QK WK¯ 1K¥W %Q ˆà F½ Q‡ÇF SK‡†QJ 7ƒ\ O‡X K¾F &K·QK SKË QKL¬X NL¯Q QJK¸ WK·FK KÈS FKR %DNXIX OÓD 0HLML ˆà WL¯Q KQK WX\­Q FK¾Q Y VÐGÎQJ FK¾Q FK·QK V’FK PÅ FÐD NDLNRNX
 14. PÃW VÓ QJƒQ V’FK FËD 1K Q‡ÇF JÐL F’F K¾F VLQK OÓDFK¾QNK½NK‚QQK•PERY°ˆÃFO¥SY ‡X WÍ UD Q‡ÇF QJRL K¾F W¥S 7K¯ QK‡QJ WKÂQJ QK¤W TXÂF JLD 1K½P WKÒ KDL O O‡X YL°F&K·QKSKˈ W‡XWL„QFKRFRQHPFËD K¾F VLQK GR F’F +DQ 3KL„Q
 15. FÐ ˆL ½ O F’F F…QJ NKDQK Y F’F +DQ WURQJ YL°F F’F QK½P O‡X K¾F VLQK FËD +DQ Å &KRVKX WX\­Q FK¾Q O‡X K¾F VLQK O NK…QJ F…QJ JÐL VDQJ $QK K¾F YR Q‚P Y FËD E•QJ U¤W QKL¬X WU‡ÄQJ KÈS ˆ‡ÈF WX\­Q +DQÅ6DWVXPDJÐLVDQJ$QKK¾FYRQ‚P FK¾Q NK…QJSKL GRQ‚QJOÓF PGRWKQK &KRVKX Y 6DWVXPD O KDL WK¯ OÓF SK¡Q [à KÃL KD\ O VÓ TXHQ EL¯W F’F TXDQ
 16. 3KRQJWU‰ROƒXK«FF·DWKDQKQL€Q FKÒFFK·QKTX\¬QL¬XQ\ˆàJƒ\UDW±QK WKX¥W Y Y‚Q KR’ PÇL FKR 1K¥W %Q WU“QJ E¤W PàQ WURQJ [à KÃL Y± Y¥\ Q‚P &K·QK TX\¬Q 0HLML Y£Q K\ Y¾QJ FRQ HP &K·QKSKË0HLMLSKLVÐDˆÀLYEDQ FËD F…QJ NKDQK Y TXDQ FKÒF &K·QK SKË KQK 4X\ FKŒ Y‰ OoX K—F VLQK .DLJDL V© Q˜P TX\¬Q OàQK ˆ“R FK·QK WU¸ FËD ˆ¤W 5\XJDNXVHL .LVRNX
 17. 7KHR ˆ½ YL°F WX\­Q Q‡ÇFVDXQ\ FK¾Q SKL WL¯Q KQK PÃW F’FK WÓ GR GÓD 9ÇLQKÑQJFK·QKV’FKQK‡Y¥\VÂO‡ÈQJ YR Q‚QJ OÓF FËD K¾F VLQK NK…QJ SKƒQ O‡XK¾FVLQKN­FNLQKSK·&K·QKSKËO£Q EL°W WKQK SK¡Q [à KÃL Y YL°F JÐL K¾F WÓ SK· W‚QJ O„Q QKDQK FK½QJ 7KHR WKÂQJ VLQK ˆ½ ˆ¯Q K¾F Q‡ÇF QR WU‡ÄQJ QR N„ V† Eà Q‚P V O‡ÈQJ O‡X K¾F VLQK QJQK QR O GR &K·QK SKË TX\¯W ˆ¸QK O QJ‡ÄL Q‚P O QJ‡ÄL 1JD\WÏOÍFˆ½ &K·QKTX\¬Q 0HLMLˆàEL¯W 7URQJ ˆ½ O‡X K¾F VLQK K‡ÅQJ K¾F EÀQJ OÓD FK¾Q F’F Q‡ÇF F½ QJQK K¾F QÀL WL¯QJ &K·QK SKË Q‚P F½ QJ‡ÄL Q‚P QK¤W Å F’F WU‡ÄQJ ˆ“L K¾F |X0Ö ˆ­ JÐL F½ QJ‡ÄL &K² W·QK UL„QJ O‡X K¾F O‡XK¾FVLQKFËDP±QKˆ¯Qˆ½K¾FW¥S1¯X VLQK 1K¥W %Q Å 0Ö WÏ Q‚P ˆ¯Q WU‡ÇF ˆƒ\ K¡X K¯W O‡X K¾F VLQK O FRQ HP F½ K†Q QJ‡ÄL UL„QJ Q‚P F½ FËDQKÑQJQJ‡ÄLF½ˆ¸DY¸WURQJ[àKÃLQ„Q QJ‡ÄL 
 18. 6R V’QK YÇL F’F Q‡ÇF NK’F K¾ FRL GX K¾F QK‡ ˆL GX O¸FK KD\ WK¸ V’W Å WK± O‡X K¾F VLQK 1K¥W %Q Å 0Ö O QKL¬X Q‡ÇF QJRL P NK…QJ WK¥W FKÍ WƒP YR QK¤W L¬X Q\ F½ QKL¬X O× GR 0ÃW O Y¬ YL°F K¾F W¥S WK± O¡Q Q\ F’F O‡X K¾F VLQK P W JLDR WK…QJ OÍF ˆ½ ˆL WÏ 1K¥W ˆ¯Q 0Ö ˆ¬X [’F ˆ¸QK U¼ PÎF ˆ·FK O‡X K¾F Y FKË WKX¥Q OÈL K†Q ˆ¯Q FKƒX |X +DL O F ˆÃQJ WURQJ YL°F K¾F W¥S &K·QK SKË 0HLML &K·QK SKËO£QQKƒQGƒQ1K¥Wˆ¬XF½FP F‚Q FÒ YR F’F QJQK F¡Q ˆR W“R P W±QK YÇL 0Ö K†Q VR YÇL F’F Q‡ÇF FKƒX |X TX\¯W ˆ¸QK JÐL O‡X K¾F VLQK VDQJ F’F %D O F½ QKL¬X QK WUX\¬Q JL’R 0Ö ˆ¯Q WU‡ÄQJ F½ QJQK K¾F WÂW QK¤W +¾F Y¬ P’\ 1K¥W Y K¾ ˆ½QJ YDL WU¹ WUXQJ JLDQ W·FK P½F WK‡†QJ QJKL°S WL FK·QK WL¬Q W° FÓF TXQJ E’ GX K¾F Å 0Ö %ÂQ O 0Ö O ˆ½QJ WX JLD VÍF KR“W ˆÃQJ WÏ WKL°Q WK± TXÂF JLD PÇL SK’W WUL­Q QKDQK FK½QJ Y¬ ˆL$QK+¾FY¬OX¥WOX¥WTXÂFW¯ˆÃQJY¥W K¾F WKX¥W WK± NKDL SK½QJ WÓ GR G® WK·FK K¾F Y WKÓF Y¥W K¾F WK± ˆL 3K’S +¾F Y¬ KÈS YÇL QJ‡ÄL 1K¥W K†Q O Q¬Q K¾F WKX¥W FK·QK WU¸ K¾F Y \ K¾F WK± ˆL ÒF +¾F Y¬ FKƒX |X F½ WUX\¬Q WKÂQJ OƒX ˆÄL Y PDQJ E‡X FK·QK F…QJ QJK° Q…QJ K¾F JLD VÍF Q QJW·QKKQOƒP WK‡†QJ P“L NKDL NKR’QJ WK± ˆL 0Ö 
 19. 1JRL UD ˆ­ QƒQJ FDR WLQK WK¡Q GƒQ WÃF 7X\ QKL„Q YL°F W‚QJQKDQKVÂO‡ÈQJO‡X F’F O‡X K¾F VLQK F¹Q ˆ‡ÈF F¤S K¾F EÀQJ WÏ K¾F VLQK NK…QJ SKL O ˆL¬X KRQ WRQ WÂW QJƒQ V’FK &K·QK SKË WU‡ÇF OÍF UD ˆL ˆ¬X EÅL FÉQJ YÇL Q½ O FK¤W O‡ÈQJ O‡X K¾F VLQK ˆ¯Q YL¯QJ ˆ¬Q WKÄ 6KLQWR OP O® GƒQJ F½ [X K‡ÇQJ JLP 7URQJ FKX\¯Q ˆL FËD 6Ò U‡ÈX WK¡Q WK¬ QJX\°Q TX\¯W WƒP K¾F W¥S ˆRQ,ZDNXUDYRQ‚PVÒˆRQ YWUÅY¬Q‡ÇFSKÎFYÎ7ÀTXÂF FÌQJ ˆà E˜W ˆ¡X WL¯Q KQK ˆL¬X WUD W±QK 6RQJ VRQJ YÇL FK·QK V’FK WU„Q &K·QK K±QK O‡X K¾F VLQK Å F’F Q‡ÇF |X0Ö 1‚P SKË 0HLML Y£Q NKX\¯Q NK·FK F’F F…QJ &K·QK SKË EDQ KQK +—F FKŒ NKDQKWUL¬Xˆ±QKYTXDQFKÒF&K·QKSKË *DNXVHL
 20. FKÍ WƒP YR YL°F [ƒ\ GÓQJ Q¬Q JÐL FRQ HP FËD P±QK VDQJ F’F Q‡ÇF WQJ FKR Q¬Q JL’R GÎF &¥Q ˆ“L PDQJ W·QK SK‡†QJ7ƒ\O‡XK¾F5¼UQJE„QF“QKK\ FK¤W WL„Q WL¯Q Y GƒQ WÃF FËD 1K¥W %Q 9± Y¾QJO‡XK¾FVLQKGR&K·QKSKËFЈLV©O WK¯ FK·QK V’FK Y¬ O‡X K¾F VLQK FËD 1K¥W K“W QKƒQ ˆ­ [ƒ\ GÓQJ Q¬Q NKRD K¾F NÖ %QFÌQJWKD\ˆÀL
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2