Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

86
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 7

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BAÛY HAÄN CÖØU DUÏC VOÏN G nhaân … P hoù Hoàng Tuyeát khoâng coøn run ngöôøi nöõa, hôi thôû cuûa y thì gaáp vaø naëng. OÂm Phoù Hoàng Tuyeát vaøo loøng, Maõ Phöông Linh queân maát y laø nam Thoaït ñaàu thì naøng hoaøn toaøn xaù kyû, vò tha, daàn daàn hôi thôû cuûa y gaây noùng nôi ngöïc naøng, naøng môùi thöùc ngoä thöïc caûnh. Tuy thöùc ngoä, naøng cuõng baát chaáp tî hieàm, bôûi laøm sao naøng nôõ boû y trong tình traïng ñoù ! Duø theá naøo, naøng cuõng phaûi vì nhaân ñaïo, giuùp y qua côn caáp baùch. Phoù Hoàng Tuyeát chôït hoûi: -Ngöôi laø ai ? Maõ Phöông Linh ñaùp: -Ta laø Maõ … Naøng khoâng noùi tieáp. Naøng vöøa nhaän thaáy hôi thôû cuûa thieáu nieân chöøng nhö ngöng baët . Naøng khoâng hieåu taïi sao söï hoâ haáp cuûa y ñình chæ nhö vaäy. Cöøu haän ! Nieàm cöøu haän böøng daäy, gaây xuùc ñoäng maïnh laøm cho con tim cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ngöng ñaäp, hoâ haáp cuõng döøng luoân ! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì, ñang ñöôïc naøng oâm , y vuït hoaønh tay oâm laïi naøng, vöøa oâm vöøa côûi tung ngöïc aùo naøng, côûi moät caùch hoái haû, cuoàng baïo. Bieán hoùa xaûy ra ñoät ngoät quaù ! Maõ Phöông Linh kinh haõi , trong luùc söûng soát, queân maát phaûn khaùng. Phoù Hoàng Tuyeát loøn tay vaøo ngöïc naøng, môn man, sôø moù … Baøn tay cuûa y caøng phuùt caøng baïo, y boùp maïnh quaù, Maõ Phöông Linh nghe ñau. Caûm giaùc ñau ñôùn ñöa naøng trôû veà thöïc caûnh, naøng quyùnh quaùng, sôï haõi, theïn thuøng, ñoàng thôøi cuõng phaãn noä luoân. Naøng coá söùc tung mình leân, tung ñeå thoaùt khoûi aùp löïc cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, vöøa tung mình vöøa xoay tay taùt maïnh vaøo maët y. -168- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát khoâng neù traùnh, chæ ñöa tay chuïp tay naøng, giöõ saùt naøng beân mình y, oâm ghì naøng nhö cuõ. Ñau quaù, Maõ Phöông Linh rôùm leä. Phoù Hoàng Tuyeát moät tay ghì, moät tay kia laïi sôø soaïng, xoa boùp nôi phaàn ngöïc nôû nang, chaéc nòch cuûa naøng. Maét cuûa y luùc ñoù ñoû röïc leân, nhö boác löûa. Khoâng coøn laøm gì ñöôïc hôn, Maõ Phöông Linh co moät chaân, duøng ñaàu goái thuùc maïnh vaøo mình Phoù Hoàng Tuyeát. Caû hai giaèng co vôùi nhau nhö vaäy, chaúng ai noùi vôùi ai tieáng naøo. Caû hai nhö hai con thuù, moät quyeát chieám, moät quyeát thoaùt, tuy nhieân hoï chöa duøng ñoøn ñoäc ñeå haï saùt nhau. Daàn daàn, chieác aùo cuûa Maõ Phöông Linh suùt tung ra, baøy roäng choã hôû hôn, Phoù Hoàng Tuyeát caøng roäng ñaát cho baøn tay tung hoaønh hôn. Boãng, Maõ Phöông Linh heùt to: -Buoâng ra ! Buoâng ! Taïi sao ngöôi … Naøng muoán keâu cöùu, song bieát laø voâ ích, bôûi coù ai ôû choán naøy, trong phuùt giaây naøy, luùc naøng gaëp khoán, caàu cöùu giaûi naïn cho naøng ! Naøng khoâng heùt nöõa. Ñeán löôït Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: -Ta bieát! Chính ngöôi muoán! Ngöôi ñoøi hoûi nôi ta! Ta seõ laøm cho ngöôi thoûa maõn! Maõ Phöông Linh vuøng vaãy, naøng caøng vuøng vaãy, Phoù Hoàng Tuyeát caøng ghì maïnh. Boãng naøng haù mieäng, duøng taän löïc bình sanh, caén vaøo vai y. Ñau quaù, Phoù Hoàng Tuyeát ruùm ngöôøi nhöng vaãn oâm chaët naøng. Maùu nôi veát thöông traøn qua mieäng naøng, naøng lôïm gioïng, naøng nhaû mieäng, noân möûa maáy löôït, roài reân ræ van caàu: Ngöôi buoâng ta ra! Ngöôi khoâng ñöôïc laøm theá! Voâ sæ, ñeâ heøn … -Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp qua côn say, caùi say cuoàng cuûa duïc voïng: -Taïo sao ta khoâng ñöôïc laøm vaäy? Ai caám ta! Boãng moät ngöôøi ñaâu ñoù, caát tieáng: -Taïi haï caám! Caùc haï khoâng ñöôïc laøm vaäy! Thanh aâm bình tònh, laïnh luøng. -169- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Thanh aâm ñoù vang leân, duïc voïng cuûa Phoù Hoàng Tuyeát tan bieán ngay. Y buoâng Maõ Phöông Linh, nhaûy traùnh ra ngoaøi xa xa. Ngöôøi vöøa xuaát hieän, chính laø Dieäp Khai. Dieäp Khai ñöùng ñoù, laëng leõ nhö pho töôïng ñaù. Maõ Phöông Linh löôùt tôùi, nhaøo vaøo loøng chaøng, oâm cöùng chaøng, khoùc roáng leân, khoùc ñeán ñoä khoâng noùi naêng ñöôïc tieáng gì. Dieäp Khai cuõng khoâng noùi gì, chæ côûi chieác aùo ngoaøi choaøng leân mình naøng. Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ trôû laïi baûn chaát thöôøng ngaøy, tay naém chuoâi ñao, giöông maét nhìn Dieäp Khai tröøng tröøng. Khoâng roõ, y theïn hay giaän. Dieäp Khai khoâng heà nhìn Phoù Hoàng Tuyeát nöûa maét. Phoù Hoàng Tuyeát gaèn töøng tieáng: -Ta muoán gieát ngöôi! Dieäp Khai phôùt tænh nhö thöôøng. Ñoät nhieân, Phoù Hoàng Tuyeát ruùt ñao vung leân, voït mình tôùi. Y voán thoït moät chaân, chaân laïi mang thöông tích do y töï taïo tröôùc ñoù, nhöng thaân phaùp khoâng vì theá maø chaäm chaïp, naëng neà. Khoâng ai töôûng töôïng noåi moät keû mang taät nhö y laïi haønh ñoäng nhanh nheïn nheï nhaøng ñöôïc! Vaø nhaùt ñao cuûa y coù oai löïc kinh hoàn. Y laëp laïi: -Ta muoán gieát ngöôi! Dieäp Khai khoâng nhuùc nhích. Thanh ñao chöa xuoáng saâu, ñoät nhieân döøng laïi. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn chaøng, tay caàm ñao baét ñaàu run. Boãng, y quay mình, cuùi xuoáng noân möûa, möûa lôïi haïi! Dieäp Khai vaãn khoâng löu yù ñeán y, song aùnh maét aån öôùc coù nieàm thöông caûm ñoäng tình. Chaøng hieåu roõ thieáu nieân ñoù hôn ai heát. Bôûi chaøng coù traûi qua moïi ñau khoå, buoàn thöông, chaøng thaáu ñaùo nhöõng uaån khuùc thaàm kín cuûa loøng ngöôøi. Trong khi ñoù, Maõ Phöông Linh cöù khoùc, caøng luùc caøng khoùc giaø hôn. Dieäp Khai voã nheï tay leân ñaàu vai naøng, dòu gioïng baûo: -170- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Coâ nöông veà tröôùc ñi! Maõ Phöông Linh coøn nöùc nôû: -Ngöôi … ngöôi khoâng ñöa ta? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Taïi haï khoâng theå! Maõ Phöông Linh hoûi: -Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: -Vì taïi haï coøn phaûi ôû ñaây! Maõ Phöông Linh caén moâi: -Theá thì ta … Dieäp Khai khoaùt tay: -Cöù veà tröôùc, nguû moät giaác thaät kyõ, queân nhöõng gì trong ñeâm nay. Ñeán saùng mai … Maõ Phöông Linh nhìn chaøng, veû ñaém ñuoái hieän loä, thaáp gioïng hoûi: -Saùng mai, ngöôi ñeán vôùi ta! Dieäp Khai mô maøng trong ñoâi maét, coù yù nieàm quaùi dò chôït hieän. Laâu laém, chaøng ñaùp: -Ñöông nhieân, taïi haï seõ ñeán vôùi coâ nöông. Maõ Phöông Linh naém tay chaøng boùp maïnh, leä noùng raøn ruïa quanh troøng, thoát: -Duø ngöôi khoâng ñeán, ta cuõng chaúng traùch! Naøng che maët, quay mình, chaïy ñi. Voù ngöïa döùt vang, khoâng gian chìm vaøo tòch mòch trôû laïi. Phoù Hoàng Tuyeát coøn möûa. Dieäp Khai bình tænh nhìn y, chôø cho y möûa xong, môùi baûo: -Baây giôø, ngöôi coù theå gieát ta ñoù! Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì, quay mình chaïy ñi. Chaïy moät luùc, y döøng laïi, roài baät khoùc. Dieäp Khai thong thaû theo y, ñöùng sau löng y, im laëng nhìn y. Moät luùc laâu, chaøng hoûi: -171- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Sao ngöôi khoâng ñoäng thuû? Tay caàm ñao rung rung, Phoù Hoàng Tuyeát vuït xoay ngöôøi, ñoái dieän vôùi Dieäp Khai, traàm gioïng hoûi laïi: -Ngöôi nhaát ñònh böùc ta? Dieäp Khai laéc ñaàu: -Khoâng ai böùc ngöôi, chính ngöôi töï böùc laáy ngöôi thì coù. Hôn theá, ngöôi töï böùc moät caùch caáp baùch. Lôøi noùi cuûa chaøng nhö nhöõng ngoïn roi, quaát leân mình Phoù Hoàng Tuyeát, quaát leân löông taâm cuûa y! Dieäp Khai tieáp: -Ta hieåu, ngöôi caàn phaùt tieát caùi öù ñoïng trong ngöôøi. Haún laø baây giôø, ngöôi thö thaùi phaàn naøo roài chöù! Phoù Hoàng Tuyeát traàm göông maët: -Ngöôi coøn bieát gì nöõa? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ta bieát, tuyeät ñoái ngöôi khoâng theå gieát ta, ngöôi khoâng nghó laø phaûi gieát ta! Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: -Thaät vaäy, ta khoâng nghó phaûi gieát ngöôi! Dieäp Khai tieáp: -Ngöôøi duy nhaát , ngöôi muoán gaây thöông toån, chính laø ngöôi! Ngöôi muoán töï laøm toån thöông laáy mình. Bôûi vì ngöôi … Phoù Hoàng Tuyeát loä veû ñau khoå. Ñoät nhieân, y quaùt to: -Caâm mieäng! Dieäp Khai thôû daøi tieáp luoân: -Tuy ngöôi bieát laø mình laøm moät vieäc saùi quaáy, song thöïc ra, caùi saùi quaáy ñoù khoâng do ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát gaét: -Khoâng do ta thì do ai? Dieäp Khai nhìn thaúng vaøo maët y: -Töï ngöôi, ngöôi phaûi hieåu ngöôøi naøo! Ñöông nhieân laø ngöôi bieát ai maø? Hoûi ta laøm chi? -172- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát thôû gaáp, caùnh muõi phaäp phoàng troâng thaáy. Chôït y heùt: -Ngöôi laø ai? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ta laø ta! Ta hoï Dieäp teân Khai! Phoù Hoàng Tuyeát cao gioïng: -Coù phaûi thaät söï ngöôi hoï Dieäp? Dieäp Khai hoûi laïi: -Coù phaûi thaät söï ngöôi hoï Phoù? Caû hai cuøng giöông maét, cuøng töông trì baèng aùnh maét. Beân naøy muoán xoi thaáu ruoät gan beân kia, muoán laät loän ñaùy loøng cuûa nhau, ñeå maø ñoïc nhöõng bí maät, nhöõng u aån. Nhöng, Dieäp Khai thì bình tònh, thaûn nhieân, coøn Phoù Hoàng Tuyeát thì khaån tröông cöïc ñoä, möôøng töôïng ñöôøng daây keùo thaúng, daàu khoâng buoâng thì cung phaûi gaõy. Sau ñoù, caû hai nghe moät aâm thanh kyø dò, phaûng phaát voù ngöïa daãm leân buøn nhaõo, phaûng phaát tieáng ñao cuûa ñoà teå thaùi thòt. AÂm thanh ñoù voán nhoû, song giöõa ñeâm tröôøng tòch mòch, noù vang khaù lôùn. Gia dó, thính giaùc cuûa hoï cuõng raát tinh dieäu, roài coøn gioù thoaûng cuoán aâm thanh ñoù queùt ngang choã hoï ñöùng, töï nhieân hoï phaùt hieän deã daøng. Dieäp Khai vuït thoát: -Ta ñeán ñaây, voán khoâng coù yù ñeán ñeå tìm ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Vaäy ngöôi tìm ai? Dieäp Khai ñaùp: -Ta tìm ngöôøi gieát Phi Thieân Tri Thuø. Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi: -Ngöôi bieát laø ai chaêng? Dieäp Khai thoát: -Ta khoâng bieát chaéc, song ta baét ñaàu tìm ra ñaáy. Chaøng phoùng chaân chaïy ñi, ngoaøi maáy tröôïng, laïi döøng, nhö chôø Phoù Hoàng Tuyeát. -173- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát do döï moät chuùt, ñoaïn chaïy theo. Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ta bieát! Theá naøo ngöôi cuõng ñi theo! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Taïi sao? Dieäp Khai giaûi thích: -Chæ vì ôû ñaây, baát cöù vieäc gì xaûy ra, cuõng ñeàu coù lieân quan ñeán ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi gaáp: -Ngöôi bieát ta laø ai? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ngöôi laø ngöôøi! Ngöôi mang hoï Phoù, teân Hoàng Tuyeát. Gioù thoåi maïnh. Thanh aâm quaùi dò ñaõ ngöng baët. Phoù Hoàng Tuyeát ngaäm mieäng, chaúng noùi gì nöõa. Caû hai so toác ñoä vôùi nhau, tieán tôùi, ñeàu ñeàu. Phoù Hoàng Tuyeát coù thuaät khinh coâng kyø dieäu, luùc y söû duïng thaân phaùp ñoù, ñöøng ai mong thaáy ñöôïc caùi taät ôû chaân y. Vöøa chaïy ñi, Dieäp Khai vöøa chuù yù ñeán y. Boãng, chaøng thôû daøi, thoát: -Möôøng töôïng laø ngöôi bieát vuõ coâng ngay töø luùc vöøa loït loøng meï! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: -Coøn ngöôi ? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Ta thì khaùc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Khaùc laøm sao? Dieäp Khai ñaùp: -Ta laø moät thieân taøi! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: -Thieân taøi thöôøng yeåu thoï. -174- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai ñieàm nhieân: -Caøng cheát sôùm caøng hay! Phoù Hoàng Tuyeát loä veû thoáng khoå. Y töï thoát: -Ta khoâng theå cheát! … Ta khoâng theå cheát! Vöøa luùc ñoù, y nghe Dieäp Khai keâu kheõ. Trong gioù, coù muøi maùu tanh noàng naëc. AÙnh sao môø môø ñoïng nôi moät ñoáng xaùc cheát. Con ngöôøi taïi vuøng bieân taùi naøy cheát deã daøng hôn moät con vaät! Thi theå keû cheát boû vô boû vaát ngoaøi ñoàng hoang, khoâng ai buoàn thu nhaët mai taùng. Nôi ñaây, giaù trò con ngöôøi thaáp quaù! Thaät ra, sau khi haï thuû roài, keû saùt nhaân cuõng muoán vuøi daäp sô saøi caùi xaùc naïn nhaân, song hoï khoâng coù thôøi giôø laøm kòp, bôûi coù ngöôøi saép xuaát hieän quanh ñoù, maø hoï thì khoâng muoán bò phaùt hieän. Cho neân, keû saùt nhaân phaûi ly khai. Nhöng, ôû ñaây, keû saùt nhaân laø ai? Coøn ai bieát ñöôïc laø ai, ngoaøi chính keû saùt nhaân! Ngöôøi cheát, laø Moä Dung Minh Chaâu vaø chín huynh ñeä tuøy haønh vôùi haén. Thanh kieám cuûa Moä Dung Minh Chaâu ñaõ tuoát voû, coøn chín ngöôøi kia khoâng kòp ruùt kieám, ñaõ bò haï thuû roài. Dieäp Khai thôû daøi laåm nhaåm: -Thuû phaùp nhanh quaù! Laïi cay ñoäc! Neáu khoâng laø tay chuyeân moân gieát ngöôøi, thì laøm gì haï thuû vôùi toác ñoä ñoù noåi! Phoù Hoàng Tuyeát naém chaët hai tay, chöøng nhö y bò khích ñoäng maïnh. Möôøng töôïng y sôï haõi moãi laàn troâng thaáy xaùc cheát, troâng thaáy maùu. Dieäp Khai traùi laïi, döûng döng. Chaøng laáy trong mình ra moät maûnh boá, nôi maûnh boá, coøn dính moät caùi nuùt aùo. Chaøng ño maûnh boá ñoù vôùi chieác aùo cuûa Moä Dung Minh Chaâu. Moät loaïi chaát lieäu nhö nhau, nuùt cuõng gioáng nhau. Dieäp Khai thôû daøi , thoát: -Quaû nhieân laø haén! -175- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy. Ñöông nhieân, y chaúng hieåu gì heát. Dieäp Khai tieáp: -Maûnh boá naøy ta nhaët nôi tay cuûa Phi Thieân Tri Thuø. Haén cheát maø vaãn coøn naém cöùng noù trong tay. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Ñeå laøm gì? Taïi sao? Dieäp Khai tieáp: -Taïi sao? Taïi vì Moä Dung Minh Chaâu laø hung thuû gieát haén ! Haén muoán ñem söï bí maät naøy toá caùo vôùi keû khaùc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Vôùi ngöôi? Haén muoán ngöôi phuïc thuø cho haén! Dieäp Khai laéc ñaàu: -Tuyeät ñoái khoâng phaûi caùo toá vôùi ta! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: -Theá thì vôùi ai? Dieäp Khai khoâng ñaùp, chæ thôû daøi roài thoát: -Ta hy voïng laø ta ñaõ hieåu khaù ñuû roài! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Vì lyù do gì, Moä Dung Minh Chaâu gieát Phi Thieân Tri Thuø? Dieäp Khai laéc ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi: -Taïi sao xaùc cuûa Phi Thieân Tri Thuø laïi ôû trong quan taøi? Dieäp Khai laéc ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: -Roài ai gieát Moä Dung Minh Chaâu? Dieäp Khai traàm ngaâm moät luùc: -Ta chæ bieát coù moãi moät ñieàu, laø ngöôøi ta gieát Moä Dung Minh Chaâu ñeå dieät khaåu! Phoù Hoàng Tuyeát troá maét: -Dieät khaåu? Dieäp Khai giaûi thích: -176- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Ngöôøi ñoù khoâng muoán bò phaùt hieän. Phi Thieân Tri Thuø cheát döôùi tay cuûa Moä Dung Minh Chaâu, ngöôøi ñoù khoâng muoán ai truy ra Moä Dung Minh Chaâu, neân baét buoäc phaûi tröø dieät Moä Dung Minh Chaâu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Taïi sao? Dieäp Khai ñaùp: -Haún ngöôøi ñoù coù lieân quan vôùi Moä Dung Minh Chaâu. Neáu ñeå Moä Dung Minh Chaâu coøn soáng soùt bieát ñaâu Moä Dung Minh Chaâu chaúng vì moät aùp löïc naøo ñoù böùc baùch khai toaït ra! Phoù Hoàng Tuyeát cau maøy: -Ngöôi ñoaùn ra ngöôøi ñoù laø ai chöa? Dieäp Khai boãng im baët, traàm tö. Laâu laém, chaøng môùi hoûi: -Ngöôøi coù bieát laø sau giôø ngoï hoâm nay, Vaân Taïi Thieân coù ñi tìm ngöôi chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát laéc ñaàu: -Khoâng bieát. Dieäp Khai tieáp: -Gaõ noùi laø gaõ ñi tìm ngöôi, song gaëp ngöôi roài, gaõ chaúng noùi naêng gì caû. Phoù Hoàng Tuyeát thoát: -Coù leõ vì ngöôøi chaân chính gaõ muoán tìm, khoâng phaûi laø ta! Dieäp Khai gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Ngöôøi maø gaõ ñònh tìm chaúng phaûi ngöôi. Nhöng ngöôøi chaân chính gaõ muoán tìm laø ai? Tieâu Bieät Ly? Thuùy Bình? Neáu tìm moät trong hai ngöôøi ñoù, gaõ caàn gì phaûi giaáu, phaûi bòa chuyeän vu vô? Ñeâm caøng khuya, gioù caøng laïnh, gioù ñuøa coû, coû xaïc xaøo nhö khoùc, nhö reân. Trong gioù, coù tieáng hí vang vaêng vaúng, moät vaøi con ngöïa quanh vuøng chôït tænh nguû hí hoaûng leân … Khoâng coøn moät tieáng ñoäng naøo khaùc. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø böôùc ñi, ñi phía tröôùc. Dieäp Khai chaäm raûi hôn, theo sau. Chaøng coù theå ñi tröôùc, hoaëc ñi ngang, song chaøng thích thuït laïi sau hôn. -177- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chöøng nhö giöõa hai ngöôøi, coù moät khoaûng caùch kyø quaùi. Khoaûng caùch ñoù khoâng bao giôø ñöôïc san baèng. Maø cuõng phaûng phaát coù moät lieân heä naøo giöõa hoï vaäy. Ñöông nhieân, söï lieân heä ñoù cuõng kyø quaùi nhö khoaûng caùch voâ hình, duø hai theå xaùc hôïp nhaát phaàn sieâu linh cuûa hoï, chaúng bao giôø hoøa ñoàng. Xa xa, phía tröôùc maët hoï coù aùnh ñeøn. Phoù Hoàng Tuyeát boãng thoát: -Coù moät ngaøy naøo ñoù, ta khoâng gieát ngöôi, ngöôi cuõng gieát ta! Dieäp Khai aï leân moät tieáng: -Coù moät ngaøy nhö vaäy? Phoù Hoàng Tuyeát khoâng quay ñaàu laïi, tieáp luoân: -Ngaøy ñoù, coù theå raát gaàn ñaây! Noù saép ñeán nôi roài! Dieäp Khai taët löôõi: -Cuõng coù theå, ngaøy ñoù, khoâng bao giôø ñeán! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh: -Taïi sao? Dieäp Khai thôû daøi: -Taïi vì raát coù theå hai chuùng ta bò gieát cheát tröôùc khi ngaøy aáy ñeán! Chaøng nhìn ra vuõng ñen, daøy thaêm thaúm taän chaân trôøi. Maõ Phöông Linh veà ñeán Vaïn Maõ Ñöôøng, vaøo phoøng uùp maët treân goái, khoùc maõi. Trong taâm tö, hai yù nieàm ñang soâi ñoäng, daøy voø naøng nhö chòu ñöïng cöïc hình. Tình vaø haän! Tình ñoái vôùi Dieäp Khai, haän ñoái vôùi Phoù Hoàng Tuyeát. Bình sanh, naøng chöa thaáy ai ñaùng yeâu baèng Dieäp Khai, vaø chaúng coù ai laøm cho naøng phaûi haän nhö naøng haän Phoù Hoàng Tuyeát. Naøng khoâng töôûng moät con ngöôøi coù theå soã saøng, thoâ baïo nhö y! Tuy nhieân, naøng linh caûm cuoäc ñôøi naøng baét ñaàu töø hoâm nay, coù lieân quan troïng ñaïi vôùi hai gaõ thieáu nieân ñoù! Naøng nhaän thaáy vuøng Bieân Thaønh naøy tröôùc kia, sao maø traàm tònh quaù, roài boãng nhieân hai gaõ nhö töø treân trôøi xanh rôi xuoáng, baét ñaàu töø ñoù, bieán coá doàn daäp xaûy ra. -178- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Khung trôøi bieân taùi traûi qua nhieàu côn baõo toá, khoâng ngaøy naøo khoâng tang toùc, khoâng haõi huøng … Naøng traèn troïc maõi khoâng laøm sao doã giaác ñöôïc. Beân treân ñaàu naøng laø taàng laàu cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng. Hieän taïi, coù tieáng chaân ngöôøi vang leân, naëng chòch. Naøng hieåu chính laø phuï thaân naøng, ñang ñi tôùi, ñi lui, khoâng nguû ñöôïc nhö naøng. Thöôøng leä, cöù moãi ñeâm, phuï thaân naøng coù xuoáng phoøng naøng, thaêm hoûi, noùi naêm ba caâu, roài cha con chuùc söùc khoûe cho nhau. Coù khi, chính naøng leân gaùc treân, thaêm cha. Nhöng hai hoâm nay, oâng cuõng khoâng nguû, cöù ñi lui ñi tôùi nhö theá maõi , oâng cuõng khoâng xuoáng chuyeän vaõn vôùi naøng. Coù caùi gì laøm cho oâng öu tö cöïc ñoä, ñeán ñoåi queân maát con gaùi! Ñaïi khaùi, naøng cuõng bieát nhö vaäy, vaø naøng coá tìm hieåu söï tình. Voâ ích, khoâng bao giôø naøng hieåu ñöôïc. Böôùc xuoáng giöôøng, naøng soi mình vaøo taám göông ñoàng, trang ñieåm sô qua ñònh sang phoøng dì ba. Hai hoâm nay, naøng khoâng gaëp dì ba! Taïi sao baø cuõng vaéng boùng? Naøng nghó, neáu ñeán ñoù khoâng gaëp dì ba, thì coù theå naøng ñi luoân vaøo thò traán, tìm Dieäp Khai. Nhöng vöøa luùc ñoù, coù tieáng voù ngöïa vang leân, ngöïa phi töø phía maõ tröôøng ñeán. Nghe voù ngöïa vang leân ñeâm khuya, Maõ Phöông Linh bieát ngay laø cao thuû Vaïn Maõ Ñöôøng ñeán tìm gaëp gaáp phuï thaân naøng. Phaûi laø moät tröôøng hôïp cöïc kyø khaån caáp caùc thuoäc haï môùi daùm quaáy nhieãu ñöôøng chuû trong ñeâm khuya thanh vaéng! Moät luùc sau, naøng nghe aâm thinh nghieâm laïnh cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû. Coù phaûi laø tìm ñöôïc roài chaêng? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Tìm ñöôïc Moä Dung Minh Chaâu! Ngöôøi ñaùp laø Vaân Taïi Thieân. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Sao khoâng ñöa haén ñeán? -179- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaân Taïi Thieân ñaùp: -Haén bò gieát roài! Haùch sö phoù tìm ñöôïc xaùc haén ngoaøi caùnh ñoàng, nhieàu nhaùt ñao cheùm loaïn treân mình haén. Im laëng maáy phuùt. Roài coù tieáng y phuïc phaát gioù reït reït nôi haønh lang, ngang qua cöûa phoøng naøng. Voù ngöïa vang leân tieáp theo, nhoû daàn döùt haún. Maõ Phöông Linh ñaâm sôï. Môùi hoâm qua haén coøn ñoù, baây giôø thì haén ra ma, coøn ñaâu moät trang nieân thieáu ngang taøng ngaïo ngheã! Naøng nhôù luoân soá caùc vò huaán luyeän ngöïa, cheát trong ñeâm qua, trong ñoù coù hai ngöôøi töøng taäp luyeân cho naøng veà thuaät kî maõ. Sau Minh Chaâu, ñeát löôït ai ñaây? Dieäp Khai? Vaân Taïi Thieân? Coâng Toân Ñoaïn? Phuï thaân naøng? Bao nhieâu ngöôøi taïi Bieân Thaønh naøy, möôøng töôïng treo ñaàu löõng lô döôùi löôõi haùi cuûa töû thaàn! Naøng sôï ñeán rung ngöôøi, voäi môû cöûa, chaïy bay ñeán phoøng dì ba, goõ cöûa. Khoâng coù tieáng ñaùp. Naøng laïi goõ, vaãn im laëng. Laï chöa! Nöûa ñeâm, dì ba boû phoøng, ñi ñaâu? Naøng voøng ra cöûa haäu. Cöûa vaãn ñoùng. Naøng nhìn qua cöûa soå. Ñeøn trong phoøng ñaõ taét. Khoâng ñoát töø ñaàu hoâm, hay môùi taét ñaây? Naøng duïng löïc ñaåy cöûa soå, caùnh cöûa môû! Naøng goïi kheõ: -Dì ba! Khoâng coù tieáng ñaùp! Phoøng khoâng coù ngöôøi. Chieác chaên traûi daøi treân giöôøng, döôùi chaên, coù hai caùi goái ñoän. Gioù vi vu beân ngoaøi. Maõ Phöông Linh rôïn ngöôøi . Naøng chôït phaùt hieän ra, ôû ñaây, tröø naøng, ai ai cuõng coù bí maät caû. Phuï thaân naøng cuõng khoâng ra ngoaïi leä. Töø laâu, naøng khoâng bieát roõ quaù khöù cuûa phuï thaân nhö theá naøo. Töø laâu, naøng khoâng daùm hoûi , duø muoán hoûi. -180- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Naøng ngaång ñaàu nhìn leân, chôït bieán saéc, nôi khung cöûa soå, moät thaân linh hoä phaùp hieän ra. Ngöôøi ñoù laø Coâng Toân Ñoaïn. Coâng Toân Ñoaïn cao gioïng: -Ñi veà phoøng! Naøng khoâng daùm nhìn y laâu. Voâ luaän laø ai trong Vaïn Maõ Ñöôøng, ñoái vôùi Coâng Toân Ñoaïn cuõng coù ít nhieàu khieáp sôï. Naøng kheùp vaït aùo, cuùi ñaàu, ngoan ngoaõn ra cöûa, veà phoøng. Möôøng töôïng Coâng Toân Ñoaïn coù cöôøi vôùi dì ba qua khung cöûa soå. Phaûi coá gaéng laém, Maõ Phöông Linh môùi caøi ñöôïc then cöûa. Tim naøng ñaäp maïnh. Beân ngoaøi, tieáng voù ngöïa laïi vang leân. Ngöïa chaïy ñi. Naøng leân giöôøng, keùo chaên truøm ñaàu, thaân mình rung maõi. Naøng linh caûm, moät söï tình bi thaûm saép phaùt sinh taïi nôi ñaây! Naøng khoâng muoán nhìn, khoâng muoán nghe gì caû! Naøng töï thaùn: -Ta khoâng neân sanh ra treân traàn gian! Ta khoâng neân soáng giöõa coõi ñôøi naøy! Taïi sao ta sanh ra? Maø laïi sanh ngay taïi choã naøy! o0o Chieác goái cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ñaãm öôùt, hieän taïi , y ñang nguû. Luùc tænh daäy, dó nhieân y khoâng coøn khoùc nöõa. Y phaùt theä, töø nay quyeát khoâng bao giôø khoùc nöõa! Nhöng, ai bieát ñöôïc nhöõng gì ôû töông lai? Taïi sao goái öôùt trong luùc y nguû? Y khoùc trong moäng. Trong moäng y thaáy gì? Song thaân y! Mình vaáy ñaày maùu, daõy duïa treân maët tuyeát, hai vò goïi y, baûo y baùo thuø. Sau ñoù, y nghe caûm giaùc laïnh, moät baøn tay loøn vaøo chaên, môn man xaùc thòt y. Y muoán ngoài daäy, nhöng baøn tay ñoù aán y naèm xuoáng roài moät aâm thinh aám dòu vang kheõ beân tay y: Ngöôi ñoå moà hoâi nhieàu quaù! -181- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát thôû phì, nghó: -Naøng ñaõ ñeán! Y trôû mình, muoán ngoài daäy nöõa. Naøng laïi aán y naèm xuoáng. Naøng hoûi: -Ngöôi muoán chi? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: -Ñoát ñeøn! Naøng baûo: -Khoâng neân! Phoù Hoàng Tuyeát höø nheï: -Taïi sao? Ta khoâng ñöôïc troâng maët ngöôi aø? Naøng ñaùp: -Khoâng ñöôïc ! Naøng cuùi xuoáng, aùp maët vaøo ngöïc Phoù Hoàng Tuyeát , cöôøi nheï, tieáp: -Nhöng ta coù theå baûo chöùng vôùi ngöôi, laø ta khoâng xaáu xí laém ñaâu! Ngöôi khoâng caûm thaáy nhö vaäy sao? Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: -Taïi sao ta khoâng theå troâng maët ngöôi? Naøng ñaùp: -Bôûi vì, neáu bieát maët ta roài, khi gaëïp ta ôû choã khaùc, ngöôi seõ kinh ngaïc, thaàn saéc bieán ñoåi ! Ta khoâng muoán baát cöù ai bieát raèng ta coù lieân heä vôùi ngöôi! Phoù Hoàng Tuyeát caõi: -Nhöng … Naøng chaän lôøi: -Coù theå sau naøy ! Ta seõ cho ngöôi troâng maët , chôø khi naøo vieäc naøy xong roài, ngöôi muoán troâng maët ta bao nhieâu laâu cuõng ñöôïc. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì, baøn tay y moø moø, tìm khuy aùo cuûa naøng. Naøng chuïp tay y gaét: -Ñöøng nhuùc nhích chöù! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -182- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Taïi sao? Ta khoâng ñöôïc moù maùy aø? Naøng ñaùp: -Ta saép trôû veà. Naøng thôû daøi maáy tieáng, roài tieáp: -Ta vöøa noùi, ta khoâng neân ñeå cho ngöôøi ngoaøi bieát söï quan heä giöõa chuùng ta! Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi laïnh. Naøng hieåu trong nhöõng phuùt giaây naøy, nam nhaân bò cöï tuyeät laø phaûi phaãn noä gheâ gôùm. Naøng giaûi thích: -Ta nhaãn naïi ôû laïi ñaây suoát baûy taùm naêm nay, ta chòu ñöïng cuøng cöïc, ngöôi khoâng theå töôûng töôïng noåi nhöõng thoáng khoå cuûa ta ñaâu ! Taïi sao ta phaûi chòu ñöïng? Gioïng naøng trôû neân trang nghieâm: -Ta chôø ngöôi ñoù. Ta chôø ngöôi ñeán baùo cöøu. Chuùng ta sôû dó coøn soáng, laø chæ vì caùi vieäc ñoù maø thoâi. Ta ñaõ khoâng queân ñöôïc, thì ngöôi queân ñöôïc sao? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh ngöôøi. Naøng ñeán ñaây, khoâng phaûi ñeå tìm vui, maø laø ñeå baùo cöøu! Naøng tieáp: -Ngöôi bieát khoâng, Maõ Khoâng Quaàn laø tay cöïc kyø lôïi haïi, ñaùng sôï nhaát treân ñôøi naøy. Ngoaøi ra laõo ta coøn coù nhöõng vieän thuû nöõa ñaáy! Naøng laïi thôû daøi, ñoaïn tieáp: -Neáu chuùng ta haï thuû maø khoâng ñaéc thuû, thì vónh vieãn seõ khoâng coøn coù cô hoäi nöõa! Coâng Toân Ñoaïn, Hoa Maõn Thieân, Vaân Taïi Thieân, ba teân ñoù duø coù hieäp laïi, cuõng chaúng ñaùng sôï. Ta muoán noùi, Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân voán khoâng tham gia söï vieäc ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Vaäy naøng aùm chæ ñeán ai? Naøng ñaùp: -Nhöõng ngöôøi khoâng daùm loä dieän! Cho ñeán baây giôø, ta chöa tra cöùu ñöôïc chuùng laø nhöõng ai! Phoù Hoàng Tuyeát thoát: -Bieát ñaâu chaúng coù ai khaùc! Naøng caõi: -183- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Phuï thaân cuøng nhò thuùc cuûa ngöôi, ñaâu phaûi laø nhöõng tay taàm thöôøng! Baèng vaøo ñaâu maø Maõ Khoâng Quaàn vaø Coâng Toân Ñoaïn daùm voïng ñoäng ñeán hoï chöù? Haø huoáng, hai vò phu nhaân laïi laø nhöõng nöõ trung haøo kieät, caân quaéc anh huøng? … Thoát ñeán ñoù, naøng ngheïn ngaøo. Phoù Hoàng Tuyeát raøn ruïa nöôùc maét. Laâu laém, naøng noùi tieáp: -Töø ngaøy nhöõng vò ñoù cheát thaûm ñeán nay, treân giang hoà ngöôøi ta vaãn coøn hoaøi nghi maõi, hoï thaàm hoûi treân ñôøi naøy coù ai thöøa söùc doàn phuï thaân ngöôi, nhò thuùc cuûa ngöôi, vaø hai vò phu nhaân vaøo töû ñòa? Ñöông nhieân khoâng ai nghi ngôø caùi laõo maët ngöôøi loøng thuù hoï Maõ teân Khoâng Quaàn caû! Roài naøng tieáp: -Nhaát ñònh laø coù keû tieáp trôï Maõ Khoâng Quaàn. Ta ñeán ñòa phöông naøy, khoâng ngoaøi muïc ñích truy cöùu keû ñoàng ñaûng cuûa Maõ Khoâng Quaàn ñaây. Raát tieác, ta khoâng heà thaáy laõo aáy coù söï vaõng lai vôùi cao thuû voõ laâm. Dó nhieân phaàn laõo thì laõo giöõ kín mieäng nhö bình gaén nuùt . Khoâng bao giôø laõo sô hôû noùi naêng hôù heânh veà vieäc xa xöa! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Suoát baûy taùm naêm, ngöôi vaãn khoâng tra cöùu ñöôïc gì. Giôø ñaây duø hai chuùng ta hieäp laïi, cuõng mong gì coù keát quaû? Naøng thoát: -Hieän taïi, ít nhaát chuùng ta cuõng coù cô hoäi! Phoù Hoàng Tuyeát traàm gioïng: -Cô hoäi gì ? Naøng ñaùp: -Hieän taïi coù ngöôøi ñang böùc baùch laõo ñeán ñoä lui khoâng neûo, tôùi khoâng ñöôøng. Cuoái cuøng, laõo phaûi loâi cuoán ñoàng ñaûng cuûa laõo vaøo cuoäc luoân. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Coù phaûi laø nhöõng ngöôøi ñoù böùc laõo khoâng? Naøng khoâng ñaùp caâu hoûi, chæ hoûi laïi: -Möôøi ba ngöôøi cheát trong ñeâm qua, coù phaûi chính ngöôi gieát chaêng? Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp: -Khoâng phaûi! Naøng laïi hoûi: -184- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Coøn ngöïa? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: -Cuõng khoâng luoân! Naøng höø moät tieáng: -Theá thì ai gieát? Phoù Hoàng Tuyeát thôû daøi: -Ta cuõng laáy laøm kyø quaùi! Naøng traàm gioïng: -Ngöôi khoâng ñoaùn ñöôïc? Phoù Hoàng Tuyeát traàm ngaâm moät luùc: -Hay laø Dieäp Khai? Naøng thoát: -Con ngöôøi ñoù raát thaàn bí. Haén ñeán ñaây hieån nhieân laø phaûi coù muïc ñích. Nhöng, haén khoâng gieát maáy ngöôøi ñoù ñaâu! Phoù Hoàng Tuyeát keâu kheõ: -AÏ? Naøng giaûi thích: -Ta bieát luùc ñoù haén ñang ôû ñaâu, vôùi ai! Phoù Hoàng Tuyeát heát söùc kyø quaùi, thaàn saéc bieán ñoåi laï luøng. Vöøa luùc ñoù coù tieáng “caùch” vang leân treân noùc nhaø. Nöõ nhaân bieán saéc, traàm gioïng baûo: -Ngöôi ôû ñaây nheù! Tuyeät ñoái khoâng neân ra ngoaøi. Thoát xong caâu ñoù, naøng xoâ cöûa soå, thoaùt ra. Phoù Hoàng Tuyeát vöøa nhìn theo naøng ñaõ khuaát daïng! Nôi ñoù coù boán ngöôøi. Caû boán ñeàu say nhö cheát. Caû boán ñeàu laø maõ sö cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng. Hoï voán thöôøng thöôøng say nhö theá, nhöng hoâm nay, hoï say gaáp hôn ngaøy thöôøng! Hoï laïi say ñaùng sôï! Tröôùc caùi cheát cuûa möôøi ba ñoàng nghieäp, tröôùc bao nhieâu thaûm hoïa, coøn bao nhieâu thaûm hoïa chöa cho, baûo sao hoï ñöøng say? -185- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Hoï caàn tìm caùi ñeå queân caùi sôï chöù. Khi ngöôøi thöù tö, ngöôøi say sau cuøng, ngaõ guïc, thì Dieäp Khai xuaát hieän, do cöûa hoâng tieán vaøo. Vöøa vaøo ñeán nôi, chaøng thaáy ngay Tieâu Bieät Ly. Tieâu Bieät Ly nhaùy maét goïi chaøng böôùc tôùi. Tieâu Bieät Ly trao cho chaøng moät vaät, thoát: -Coù ngöôøi gôûi caùi naøy ñeán cho laõo ñeä! Dieäp Khai chôùp maét: -Thuùy Bình ? Tieâu Bieät Ly cuõng chôùp maét: -Laõo ñeä luoân luoân thoâng minh nhö vaäy aø! Dieäp Khai cöôøi nheï: -Raát tieác, tröôùc maët nöõ nhaân naøo tieåu ñeä öa thích laø tieåu ñeä bieán thaønh moät ngoác töû! Chaøng tieáp laáy vaät ñoù. Moät maûnh giaáy xeáp nhoû. Môû maûnh giaáy ra, chaøng thaáy maáy chöõ: Ñoùa chaâu hoa, ngöôi coù trao cho ai chaêng? Dieäp Khai môn man ñoùa chaâu hoa nôi aùo, tôï si, tôï daïi … Tieâu Bieät Ly nhìn chaøng, buoâng tieáng thôû daøi, thoát: -Neáu ngu huynh treû laïi ñoä hai möôi tuoåi, thì nhaát ñònh laø phaûi coù ñaùnh nhau vôùi laõo ñeä! Dieäp Khai cöôøi nheï: -Voâ luaän Tieâu huynh bao nhieâu tuoåi, tuyeät ñoái laõo huynh chaúng phaûi laø keû nam nhaân thích ñaùnh nhau vì nöõ saéc. Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: -Laõo ñeä nhìn laàm ngu huynh roài! Dieäp Khai chôùp maét: -AÏ! Tieâu Bieät Ly tieáp: -Laõo ñeä coù bieát taïi sao ñoâi chaân cuûa ngu huynh cuït maát ñi chaêng? -186- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Dieäp Khai laïi chôùp maét: -Vì nöõ nhaân? Tieâu Bieät Ly cöôøi khoå: -Khi ngu huynh phaùt hieän ra nöõ nhaân ñoù chæ laø moät con choù caùi, thì moïi vieäc ñeàu muoän roài! Quaù muoän! Boãng laõo cöôøi töôi, tieáp: -Nhöng naøng naøy tuyeät nhieân khoâng thuoäc haïng ngu huynh vöøa ñeà caäp ñoù. Laõo ñeä tin laõo huynh ñi! Naøng chaúng bao giôø baùn mình reû giaù cho baát cöù ai! Dieäp Khai hoûi: -Theá naøng baùn gì? Tieâu Bieät Ly tieáp: -Naøng baùn nam nhaân! Nam nhaân caøng khoù baùn, naøng caøng thích baùn! Qua luoân maáy voïng cöûa, Dieäp Khai ñeán nôi maø chaøng muoán ñeán. Chaøng goõ cöûa. Beân trong coù tieáng hoûi: -Ai? Dieäp Khai ñaùp: -Khaùch. Beân trong thoát: -Hoâm nay, tieåu thô khoâng tieáp khaùch. Dieäp Khai hoûi: -Neáu khaùch ñaïp chaân, cöûa tung ra thì sao? Beân trong, coù tieáng cöôøi trong treûo: -Nhaát ñònh laø Dieäp coâng töû! Moät tieåu coâ nöông vöøa cöôøi vöøa môû cöûa, keâu leân: -Quaû thaät Dieäp coâng töû ñaây maø! Dieäp Khai cöôøi traû leã: -Haún laø caùc coâ nöông sôï hö cöûa! Gian nhaø baøy trí raát thanh nhaõ, moät vaøi chaäu hoa ôû trong moät vaøi khoùm truùc beân ngoaøi. Maønh truùc cuoán leân, chuû nhaân böôùc ra ñoùn khaùch. -187- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2