intTypePromotion=1

Phụ lục số 04: Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tới | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
313
lượt xem
44
download

Phụ lục số 04: Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại theo chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia là phân loại dựa trên cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục số 04: Danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

 1. PHỤ LỤC SỐ 04 DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA (CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU) (Kèm theo Quyết định số 1441/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI: 1. Nội dung phân loại: Phân loại theo chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia là phân loại dựa trên cơ sở nhiệm vụ chi ngân sách cho các chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và các nhiệm vụ chi cần theo dõi riêng (gồm cả các chương trình hỗ trợ của nhà tài trợ quốc tế). Sau đây viết tắt là chương trình, mục tiêu. 2. Mã số hoá nội dung phân loại: Các nội dung phân loại được mã số hoá theo 4 ký tự N1N2N3N4; quy định cụ thể như sau: - N1N2N3N4 dùng để mã số hoá các chương trình, mục tiêu và các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án của từng chương trình, mục tiêu. Trong đó: + N4 có giá trị bằng 0 dùng để mã số hoá các chương trình, mục tiêu. + N4 có giá trị từ 1 đến 9 dùng để mã số hoá các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án. Các giá trị liền sau giá trị của các chương trình, mục tiêu dùng để mã số hoá các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án của chương trình, mục tiêu đó. - Mỗi chương trình, mục tiêu được phân khoảng 20 giá trị; riêng các Chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nước, được phân khoảng 40 giá trị. - Ví dụ về cách đặt mã số: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo được đặt mã số là 0010. + Các giá trị từ 0011 đến 0029 chỉ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo. + Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo được đặt mã số là 0014. + Chương trình, mục tiêu tiếp theo là Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình được đặt mã số là 0030 (Cách 20 giá trị so với chương trình liền trước). 3. Về hạch toán: 43
 2. Khi hạch toán các khoản chi ngân sách nhà nước cho chương trình, mục tiêu chỉ hạch toán theo mã số các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án; khi đó sẽ có thông tin về số chi ngân sách nhà nước cho cả chương trình, mục tiêu đó; các khoản chi ngân sách nhà nước không theo chương trình, mục tiêu thì không phải hạch toán theo mã số chương trình, mục tiêu. Để hạch toán theo Loại, Khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước, căn cứ vào tính chất hoạt động của tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án để xác định mã số Loại, Khoản và hạch toán theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định này. II/ DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU (CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU): - Các chương trình, mục tiêu do Trung ương quyết định được sử dụng các mã số có giá trị từ 0001 đến 4999. - Danh mục mã số chương trình, mục tiêu do Trung ương quyết định, bao gồm: Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 0010 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 0011 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 0012 Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề 0013 Dự án dạy nghề cho người nghèo 0014 Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo 0015 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo 0016 Hoạt động giám sát, đánh giá 0017 Dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 0030 Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế 44
 3. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 hoạch hoá gia đình 0031 Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi 0032 Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình 0033 Dự án bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai 0034 Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình 0035 Dự án nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số và kế hoạch hoá gia đình 0036 Dự án thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam 0050 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 0051 Dự án phòng, chống bệnh sốt rét 0052 Dự án phòng, chống bệnh lao 0053 Dự án phòng, chống bệnh phong 0054 Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em 0055 Dự án tiêm chủng mở rộng 0056 Dự án bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng 0057 Dự án phòng, chống HIV/AIDS 0058 Dự án kết hợp quân - dân y 0061 Dự án phòng, chống bệnh ung thư 0062 Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản 0070 Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch 45
 4. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 và Vệ sinh môi trường nông thôn 0071 Nhiệm vụ nước sạch 0072 Nhiệm vụ vệ sinh môi trường nông thôn 0090 Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá 0091 Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích 0092 Dự án điều tra, nghiên cứu, bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người 0093 Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam 0094 Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hoá thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa 0095 Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phòng trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá 0096 Dự án cấp trang thiết bị và sản phẩm văn hoá thông tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyến biên giới, hải đảo 0097 Dự án làng, bản, buôn có hoàn cảnh đặc biệt 0098 Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng 0101 Dự án nâng cao năng lực phổ biến phim; đào tạo nâng cao trình độ sử dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và phổ biến phim ở vùng sâu, vùng xa 0110 Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo 0111 Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung 46
 5. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 học cơ sở duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học 0112 Dự án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy 0113 Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học và nhà trường 0114 Dự án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục 0115 Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn 0116 Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học 0117 Dự án tăng cường năng lực dạy nghề 0130 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 0131 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm 0150 Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma tuý 0151 Đề án tuyên truyền phòng, chống ma tuý 0152 Đề án tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý 0153 Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý 0154 Đề án phòng, chống ma tuý trong trường học 0155 Đề án tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất 47
 6. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 0156 Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý 0157 Đề án xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma tuý 0158 Đề án thu thập, quản lý hệ thống dữ liệu và xử lý thông tin về tình hình ma tuý trong công tác phòng, chống ma tuý 0161 Đề án tăng cường và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý 0170 Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 0171 Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam 0172 Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 0173 Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 0174 Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm 0175 Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thuỷ sản có nguồn gốc từ nuôi trồng 0176 Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố 0190 Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 48
 7. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 0191 Hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quản trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng 0192 Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân 0193 Đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia 0194 Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình "Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình" 0195 Phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn 0196 Hỗ trợ kỹ thuật với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng 0197 Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp 0198 Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 0201 Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các toà nhà 0202 Xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có nề nếp công tác quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà 49
 8. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 0203 Khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hận chế lượng phát thải vào môi trường 0210 Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước 0211 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 0212 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu 0213 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá 0214 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 0215 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo 0216 Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực 0217 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn 0218 Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 0221 Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 0222 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng 0223 Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế 50
 9. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 Việt Nam đến năm 2020 0224 Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam 0225 Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế 0226 Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô (KX.09) 0227 Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập (KX.10) 0228 Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 - 2010 (KX.04/06-10) 0250 Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm 0251 Dự án vay vốn tạo việc làm 0252 Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 0253 Hoạt động giám sát, đánh giá 0254 Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động, việc làm 0270 Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động 0271 Dự án nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động 0272 Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao đọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng 51
 10. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 điện và xây dựng 0273 Dự án tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn 0274 Dự án nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 0275 Dự án tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp 0276 Dự án tuyên truyền, giá dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động 0277 Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động 0290 Chương trình 135 0291 Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc 0292 Nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 0293 Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng 0294 Nhiệm vụ hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật 0295 Hỗ trợ kinh phí Ban chỉ đạo Chương trình 135 các tỉnh khó khăn 0310 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 52
 11. Mã số chương Mã trình, nhiệm chương Tên chương trình, mục tiêu và các tiểu vụ, dự án trình chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc từng thuộc từng mục chương trình, mục tiêu chương trình tiêu mục tiêu 1 2 3 0311 Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 0950 Các chương trình, mục tiêu, dự án khác 0951 Chương trình công nghệ thông tin 0952 Chương trình công nghệ sinh học 0953 Chương trình công nghệ vật liệu 0954 Chương trình công nghệ tự động hoá 0955 Chương trình nghiên cứu và bảo vệ môi trường 0956 Chương trình biển Đông hải đảo 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2