Phương pháp giải bài tập về kim loại

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
126
lượt xem
48
download

Phương pháp giải bài tập về kim loại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập về kim loại', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải bài tập về kim loại

  1. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh A. KIM LO I TÁC D NG V I BAZO VÀ BÀI TOÁN LU NG TÍNH: C n chú ý d n 2 kim lo i sau: Al, Zn. Phuong trình ph n ng khi tác d ng v i bazo: 3 Al + NaOH + H2O NaAlO2 + H2 2 Zn + 2NaOH Na2ZnO2 + H2 - Oxit c a 2 kim lo i này dóng vai trò là oxit acid và tác d ng v i bazo nhu sau: Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O - Hidroxit(bazo) c a 2 kim lo i này dóng vai trò là acid và tác d ng v i bazo nhu sau: Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O Zn(OH)2 + 2NaOH Na2ZnO2 + 2H2O - K t t a Al(OH)3 tan trong dung d ch ki m m nh và acid nhung không tan trong dung d ch ki m y u nhu dung d ch NH3. K t t a Zn(OH)2 tan l i trong dung d ch NH3 do t o ph c ch t tan. Ví d : Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4 - Do dó khi cho mu i c a m t kim lo i có hidroxit lu ng tính tác d ng v i dung d ch ki m, lu ng k t t a s du c t o thành theo 2 hu ng: + Lu ng ki m dùng thi u ho c v a d nên ch có m t ph n mu i dã ph n ng. Nghia là có s t o k t t a Al(OH)3, HO C Zn(OH)2 nhung k t t a không b tan l i. + Lu ng ki m dùng du nên mu i dã ph n ng h t d t o k t t a t i da sau dó ki m hòa tan m t ph n ho c hòan toàn k t t a. Thu ng s có 2 dáp s v lu ng ki m c n dùng. a. Khi có anion MO2(4-n)- v i n là hóa tr c a M: Ví d : AlO2-, ZnO22-… Các ph n ng s x y ra theo dúng th t xác d nh: Th nh t: OH- + H+ H2O - N u OH- du, ho c khi chua xác d nh du c OH- có du hay không sau ph n ng t o MO2(4-n)- thì ta g a s có du Th hai: MO2(4-n)- + (4-n)H+ + (n-2)H2O M(OH)n Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 1
  2. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh - N u H+ du sau ph n ng th hai thì có ph n ng ti p theo, khi chua xác d nh du c H+ có du hay không sau ph n ng t o M(OH)n thì ta gi s có du Th ba: M(OH)n + nH+ Mn+ + nH2O b. Khi có cation Mn+: Ví d : Al3+, Zn2+… - N u don gi n thì d cho s n ion Mn+; ph c t p hon thì cho th c hi n ph n ng t o Mn+ tru c b ng cách cho h p ch t ch a kim lo i M ho c don ch t M tác d ng v i H+, r i l y dung d ch thu du c cho tác d ng v i OH-. Ph n ng có th x y ra theo th t xác d nh : Th nh t: H+ + OH- H2O (n u có H+ - Khi chua xác d nh du c H+ có du hay không sau ph n ng thì ta g a s có du. Th hai: Mn+ + nOH- M(OH)n - N u OH- du sau ph n ng th hai, ho c khi chua xác d nh chính xác lu ng OH- sau ph n ng th hai thì ta gi s có du. Th ba: M(OH)n + (4-n)OH- MO2(4-n)- + 2H2O - N u d cho H+ (ho c OH- du thì không bao gi thu du c k t t a M(OH)n vì lu ng M(OH)n ph n ng th hai luôn b hòa tan h t ph n ng th ba, khi dó k t t a c c ti u; còn khi H+ ho c (OH-) h t sau ph n ng th hai thì ph n ng th ba s không x y ra k t t a không b hòa tan và k t t a d t gía tr c c d i. Câu 1: Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác d ng v i 25 ml dung d ch NaOH t o ra du c 0,78 gam k t t a. N ng d mol c a NaOH dã dùng là?(Na=23;Al=27;S=32;O=16) A. 1,2M B. 2,8M C. 1,2 M và 4M D. 1,2M ho c 2,8M Câu 2: Cho 150 ml dung d ch NaOH 7M tác d ng v i 100 ml dung d ch Al2(SO4)3 1M . Xác d nh n ng d mol/l NaOH trong dung d ch sau ph n ng. (Na=23;Al=27;S=32;O=16) A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M Câu 3: Trong m t c c d ng 200ml dung d ch AlCl3 2M. Rót vào c c Vml dung d ch NaOH có n ng d a mol/lít, ta du c m t k t t a; dem s y khô và nung d n kh i lu ng Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 2
  3. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh không d i du c 5,1g ch t r n. N u V= 200ml thì a có giá tr nào?(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M Câu 4: Hoà tan a(g) h n h p b t Mg- Al b ng dung d ch HCl thu du c 17,92 lit khí H2 (dktc). Cùng lu ng h n h p trên hoà tan trong dung d ch NaOH du thu du c 13,44 lít khí H2 ( dkc). a có giá tr là: (Mg=24;Al=27;H=1;Cl=35,5;Na=23) A. 3,9 B. 7,8 C. 11,7 D. 15,6 Câu 5: Cho a mol AlCl3 vào 200g dung d ch NaOH 4% thu du c 3,9g k t t a. Giá tr c a a là: (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 0,05 B. 0,0125 C. 0,0625 D 0,125 Câu 6: Cho 200ml dung d ch H2SO4 0,5M vào m t dung d ch có ch a a mol NaAlO2 du c 7,8g k t t a. Giá tr c a a là: (Na=23;Al=27;S=32;O=16) A. 0,025 B. 0,05 C. 0,1 D. 0,125 Câu 7: Cho 18,6 gam h n h p g m Zn và Fe tác d ng v a d v i 7,84 lít Cl2(dktc). L y s n ph m thu du c hòa tan vào nu c r i cho tác d ng v i dung d ch NaOH 1M. Th tích NaOH c n dùng d lu ng k t t a thu du c là l n nh t và nh nh t l n lu t là?(Zn=65;Fe=56;Na=23;O=16;H=1) A. 0,7 lít và 1,1 lít B. 0,1 lít và 0,5 lít C. 0,2 lít và 0,5 D. 0,1 lít và 1,1 Câu 8: Có m t dung d ch ch a 16,8g NaOH tác d ng v i dung d ch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau dó l i thêm vào 13,68gam Al2(SO4)3. T các ph n ng ta thu du c dung d ch A có th tích 500ml và k t t a. N ng d mol các ch t trong dung d ch A là? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1) A. [Na2SO4=0,12M], [NaAlO2=0,12M] B. [NaOH=0,12M], [NaAlO2=0,36M] C. [NaOH=0,6M], [NaAlO2=0,12M] D. [Na2SO4=0,36M], [NaAlO2=0,12M] Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 3
  4. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh Câu 9: Hòa tan 21 gam h n h p g m Al và Al2O3 b ng HCl du c dung d ch A và 13,44 lít H2(dktc). Th tích dung d ch (lít) NaOH 0,5M c n cho vào dung d ch A d thu du c 31,2 gam k t t a là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 2,4 B. 2,4 ho c 4 C. 4 D. 1,2 ho c 2 Câu 10: Hòa tan 3,9 gam Al(OH)3 b ng 50ml NaOH 3M du c dung d ch A. Th tích dung d ch(lít) HCl 2M c n cho vào dung d ch A d xu t hi n tr l i 1,56 gam k t t a là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 0,02 B. 0,24 C. 0,06 ho c 0,12 D. 0,02 ho c 0,24 Câu 11: 200 ml g m MgCl2 0,3M; AlCl3 0,45 M; HCl 0,55M tác d ng hoàn toàn v i V(lít) g m NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M. Gía tr c a V(lít) d du c k t t a l n nh t và lu ng k t t a nh nh t là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1;Mg=24;Ba=137) A. 1,25lít và 1,475lít B. 1,25lít và 14,75lít C. 12,5lít và 14,75lít D. 12,5lít và 1,475lít Câu 12: Cho m gam h n h p X g m Na2O và Al2O3 tác d ng v i H2O cho ph n ng hoàn toàn thu du c 200 ml dung d ch A ch ch a m t ch t tan duy nh t có n ng d 0,5M. Th i khí CO2 du vào dung d ch A du c a gam k t t a. Gía tr c a m và a là? (Al=27;Na=23;O=16;H=1) A. 8,2g và 78g B. 8,2g và 7,8g C. 82g và 7,8g D. 82g và 78g Câu 13: Rót 150 ml dung d ch NaOH 7M vào 50 ml dung d ch Al2(SO4)3. Tìm kh i lu ng ch t du sau thí nghi m: (Al=27;Na=23;O=16;H=1;S=32) A. 16g B. 14g C. 12g D. 10g Câu 14: Cho 8 gam Fe2(SO4)3 vào bình ch a 1 lít dung d ch NaOH a M, khu y ki d ph n ng x y ra hoàn toàn; ti p t c thêm vào bình 13,68g Al2(SO4)3. Cu i cùng thu du c 1,56 gam k t t a keo tr ng. Tính giá tr n ng d a? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1;S=32) A. 0,2M B. 0,4M C. 0,38M D. 0,42M Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 4
  5. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh Câu 15: Hòa tan 5,34gam nhôm clorua vào nu c cho d 200ml dung d ch. Thêm ti p dung d ch NaOH 0,4M vào dung d ch trên, ph n ng xong thu du c 1,56 gam k t t a. N ng d mol dung d ch HNO3 là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 0,6M và 1,6M B. 1,6M ho c 2,4M C. 0,6M ho c 2,2M D. 0,6M ho c 2,6M Câu 16: Cho 200Ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dung d ch NaOH 0,5M, lu ng k t t a thu du c là 15,6 gam. Gía tr l n nh t c a V là?(H=1;O=16;Al=27) A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2 (Câu 7 ÐTTS Ð i h c kh i B nam 2007) Câu 17: Thêm m gam Kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu du c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M thu du c k t t a Y. Ð thu du c lu ng k t t a Y l n nh t thì gía tr c a m là?(H=1;O=16;Na=23;Al=27;S=32;K=39;Ba=137) A. 1,59 B. 1,17 C. 1,71 D. 1,95 (Câu 21 ÐTTS Cao d ng kh i A nam 2007) Câu 18: H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lu ng du nu c thì thóat ra V lít khí. N u cung cho m gam X vào dung d ch NaOH(du) thì du c 1,75V lít khí. Thành ph n % theo kh i lu ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí do trong cùng di u ki n; Na=23;Al=27) A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87% (Câu 21 ÐTTS Ð i h c kh i B nam 2007) Câu 19: Cho dung d ch NaOH 0,3M vào 200 ml dung d ch Al2(SO4)3 0,2M thu du c m t k t t a tr ng keo. Nung k t t a này d n kh i lu ng lu ng không d i thì du c 1,02g r n. Th tích dung d ch NaOH là bao nhiêu? (Al=27;Na=23;S=32;O=16;H=1) A. 0,2lít và 1 lít B. 0,2lít và 2 lít C. 0,3 lít và 4 lít D. 0,4 lít và 1 lít Câu 20: Khi cho 130 ml AlCl3 0,1M tác d ng v i 20 ml dung d ch NaOH, thì thu du c 0,936gam k t t a. N ng d mol/l c a NaOH là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1) A. 1,8M B. 2M C. 1,8M và 2M D. 2,1M Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 5
  6. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh B. BÀI TOÁN NHI T NHÔM: Thu ng g p là ph n ng nhi t nhôm: G i a là s mol c a Al; b là s mol c a oxit s t.(Fe2O3) 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe I. N u ph n ng x y ra hoàn toàn: Thu ng do không bi t s mol Al và Fe2O3 là bao nhiêu nên ph i xét d 3 tru ng h p r i tìm nghi m h p lí: 1. Tru ng h p 1: Al và Fe2O3 dùng v a d : 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe a a a a 2 2 a H n h p sau ph n ng: Fe: a mol; Al2O3: mol 2 2. Tru ng h p 2: Al dùng du: 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe 2b b b 2b H n h p sau ph n ng: Fe: 2b mol; Al2O3: b mol; Aldu: (a-2b) mol. Ði u ki n: (a- 2b>0) 3. Tru ng h p 3: Fe2O3 dùng du: 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe a a a a 2 2 a a H n h p sau ph n ng: Fe: a mol; Al2O3: ; Fe2O3: (b- )mol. Ði u ki n: (b- 2 2 a ( >0) 2 II. N u ph n ng x y ra không hoàn toàn: G i x là s mol Fe2O3 tham gia ph n ng 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe 2x x x 2x H n h p sau ph n ng: Fe: 2x mol; Al2O3: x mol; Fe2O3 du: (b-x)mol; Al du: (a- 2x)mol Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 6
  7. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh Chú ý: N u d yêu c u tính hi u su t ph n ng ta gi i tru ng h p ph n ng x y ra không hoàn toàn. Câu 21: Tr n 10,8 gam b t nhôm v i 34,8g b t Fe3O4 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu du c h n h p A. hòa tan h t A b ng HCl thu du c 10,752 lít H2(dktc). Hi u su t ph n ng nhi t nhôm và th tích dung d ch HCl 2M c n dùng là? A. 80% và 1,08lít B. 20% và 10,8lít C. 60% và 10,8lít D. 40% và 1,08lít Câu 22: nung h n h p A g m Al, Fe2O3 du c h n h p B (hi u su t 100%). Hòa tan h t B b ng HCl du du c 2,24 lít khí (dktc), cung lu ng B này n u cho ph n ng v i dung d ch NaOH du th y còn 8,8g r n C. Kh i lu ng các ch t trong A là? A. mAl=2,7g, mFe2O3=1,12g B. mAl=5,4g, mFe2O3=1,12g C. mAl=2,7g, mFe2O3=11,2g D. mAl=5,4g, mFe2O3=11,2g Câu 23: H n h p A g m 0,56g Fe và 16g Fe2O3 m (mol) Al r i nung nhi t d cao không có không khí du c h n h p D. N u cho D tan trong H2SO4 loãng du c v(lít) khí nhung n u cho D tác d ng v i NaOH du thì thu du c 0,25V lít khí. Gía tr c a m là? A. 0,1233 B. 0,2466 C. 0,12 D. 0,3699 Câu 24: Có 26,8g h n h p b t nhôm và Fe2O3. Ti n hành nhi t nhôm cho t i hoàn toàn r i hòa tan h t h n h p sau ph n ng b ng dung d ch HCl du c 11,2 lít H2(dktc). Kh i lu ng các ch t trong h n h p ban d u là? A. mAl=10,8g;m Fe2 O3 =1,6g B. mAl=1,08g;m Fe2 O3 =16g C. mAl=1,08g;m Fe2 O3 =16g D. mAl=10,8g;m Fe2 O3 =16g Câu 25: H n h p X g m Al và Fe2O3. L y 85,6gam X dem nung nóng d th c hi n ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian thu du c m gam ch t r n Y. Chia Y làm 2 ph n b ng nhau: - Ph n 1: Hòa tan trong dung d ch NaOH du th y thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn l i m1 gam ch t không tan. - Ph n 2: Hòa tan h t trong dung d ch HCl th y thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Ph n tram kh i lu ng Fe trong Y là? Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 7
  8. Chuyªn ®Ò: vÒ kim lo¹i Al, Zn hîp chÊt l-ìng tÝnh A. 18% B. 39,25% C. 19,6% D. 40% Câu 26: H n h p X g m Al và Fe2O3. L y 85,6gam X dem nung nóng d th c hi n ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian thu du c m gam ch t r n Y. Chia Y làm 2 ph n b ng nhau: - Ph n 1: Hòa tan trong dung d ch NaOH du th y thoát ra 3,36lít khí (dktc) và còn l i m1 gam ch t không tan. - Ph n 2: Hòa tan h t trong dung d ch HCl th y thoat ra 10,08 lít khí (dktc). Thành ph n ch t r n Y g m các ch t là? A. Al, Fe2O3, Fe, Al2O3 B. Al, Fe, Al2O3 C. Fe, Al2O3 D. C A, C dúng. Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn - tr-êng thpt – vò quang 8
  9. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản