intTypePromotion=3

Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
131
lượt xem
49
download

Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai loại thiết bị thông dụng để thu mẫu sinh vật phù du là bathomet và lưới ... Lọ (can) đựng mẫu (V=250-5000mL, bằng nhựa hay thuỷ tinh có nắp vặn hay nút mài). ... Tại mỗi điểm thu mẫu dùng lưới vớt thực vật phù du với kích thước mắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 1

  1. PHÖÔNG PHAÙP THU MAÃU PH Coâng vieäc chuaån bò: Thu thaäp thoâng tin khu vöïc thu maãu Choïn thôøi ñieåm, ñòa ñieåm, caùch thu,… Chuaån bò hoaù chaát coá ñònh: lugol, formaldehyde, … Chuaån bò duïng cuï: löôùi, gaøu, chai loï, … Soå tay, buùt nhaõn, ….
  2. 1. Maãu phieâu sinh 1. a. Duøng löôùi keùo Coù nhieàu loaïi vôùi caùc kích thöôùc maét löôùi khaùc nhau Thu theo caùc taàng nöôùc khaùc nhau Thu maãu ñònh tính, ñònh löôïng Thu maãu ôû caùc thuûy vöïc khaùc nhau: ao, hoà, soâng, bieån,…. b. Thu moät theå tích nöôùc nhaát ñònh Giaûm bôùt sai soá Duøng chai thu Theå tích thu tuøy theo maät ñoä Thu ôû caùc taàng nöôùc khaùc nhau
  3. Thu maãu phieâu sinh Thu
  4. 2. Maãu taûo ñaùy 2. Duøng gaøu Petersen vôùi löôùi phieâu thöïc OÁng thu Vladimirov 3. Maãu taûo baùm Duøng caøo coù gaén dao Thu luoân caû ñaøi vaät Ñaët ñaøi vaät nhaân taïo 4. Thôøi gian thu maãu Tuøy muïc ñích: ñònh kì ngaøy ñeâm, haøng tuaàn, haøng thaùng, haøng naêm,… theo cheá ñoä trieàu Töø 6-10h saùng
  5. Thu baèng gaøu Thu ng
  6. PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ PH 1. Phieâu sinh a. Laéng tuï Duøng cho taûo cöïc nhoû, deã vôõ Ñeå laéng töï nhieân sau 24h chuyeån loï Coù theå duøng acid acetic hay lugol gia taêng ñoä laéng b. Loïc Duøng cho taûo nhoû, coù maät ñoä thaáp Kích côõ khaùc nhau tuøy loaøi c. Ly taâm Toác ñoä khoaûng 6000 voøng/phuùt trong vaøi giaây
  7. 2. Taûo baùm Duøng dao moûng hay baøn chaûi taùch maãu khoûi ñaøi vaät Ño dieän tích ñaøi vaät hay caân troïng löôïng 3. Taûo ñaùy Röûa trong nöôùc saïch Loïc laïi vôùi caùc kích thöôùc maét löôùi khaùc nhau Ñoå vaøo ñóa petri roài duøng aùnh saùng taäp hôïp laïi
  8. Maùy ly Ma ly taâm taâ
  9. HOAÙ CHAÁT COÁ ÑÒNH HOA Lugol Iod HgCl2 0,5 – 10 % 1–5% 0,04 % Noàng ñoä Thôøi gian Vaøi phuùt Vaøi phuùt Töùc thì 5-8 7 - pH Baûo quaûn Toái, To phoøng 1-3 thaùng To phoøng, vaøi thaùng Ñaëc tröng Taåy ñöôïc bôûi Nhuoäm xanh Trôû neân dính khi Na2S2O 3 3% taám voû taûo 2 roi theâm bromophenol blue

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản