intTypePromotion=3

Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
99
lượt xem
36
download

Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp thử mẫu thủy sinh thực vật part 2

  1. Glu.dehyde Parafor.dehyde Formaldehyde Noàng ñoä 0,3 – 4 % 1–2% 1–4% Thôøi gian 10 phuùt 1 giôø Töùc thôøi pH 7-10 7-10 7 5oC Baûo quaûn 0,3%: Nhieät ñoä 4oC,2%: 4oC,
  2. Lugol kieàm 10g I+ 20g KI + 50g sodium acetate + 200ml nöôùc caát Lugol acid 10g I+ 20g KI + 20ml glacial acetic acid + 200ml nöôùc caát Iodine 2,6g I + 5g KI + 4g chloral hydrate + 10 ml nöôùc caát Glutaraldehyde Dung dòch glutaraldehyde duøng vôùi 0.5M dd ñeäm sucro hay citrate Paraformaldehyde Boät paraformaldehyde duøng vôùi 0.5M dd ñeäm sucro Formaldehyde 100ml formaldehyde 40% + 700ml nöôùc caát
  3. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH PH 1.Ño kích thöôùc Duøng traéc vi thò kính vaø traéc vi vaät kính Söû duïng caùc phaàn meàm ño kích thöôùc 2. Ñònh löôïng Ñeám gioït Buoàng ñeám Sedgwick-Rafter Buoàng ñeám hoàng caàu Phöông phaùp Utermohl Phöông phaùp Andersen Phöông phaùp nuoâi pha loaõng
  4. Phöông phaùp Theå tích (ml) Ñoä nhaïy (tb/l) Thôøi gian Kính hieån vi thöôøng Ñeám gioït 0,02 50.000-100.000 1 phuùt Sedgwick-rafter 1 1.000 15 phuùt Hoàng caàu 0,09-0,1 10.000 15 phuùt Kính hieån vi ñaûo ngöôïc Pp Utermohl 2-50 20-500 2-24h Kính hieån vi huyønh quang Pp Andersen 1-100 10-1000 15 phuùt
  5. Kính hieån vi ñaûo ngöôïc vi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản