Quà tặng vô giá 1

Chia sẻ: Anh Heomap | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
99
lượt xem
26
download

Quà tặng vô giá 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn đọc sách quà tặng vô giá, đây là sách hay giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quà tặng vô giá 1

  1. 1
  2. BÌA 4 Quà t ng vô giá – Ultimate Gift k v m t cu c phiêu lưu tìm n nh ng giá tr muôn thu c a cu c s ng, có kh năng làm mê m trái tim c a m i c gi . Quy n sách ã ư c in trên ba tri u b n và là ngu n c m h ng cho b phim cùng tên do James Garner và ng c viên c a gi i Oscar Abigail Breslin th di n. “Th t h nh phúc khi ư c c Quà t ng vô giá. Quy n sách ã làm rung ng trái tim và tâm h n tôi m t cách m nh m , sâu s c và lâu dài.” - Mark Victor Hansen Tác gi b sách Chicken soup for the soul. “M t câu chuy n tuy t v i! Quy n sách ư c vi t b i m t trong nh ng ngư i phi thư ng nh t c a th i i chúng ta này ch a ng nh ng giá tr c n thi t cho m i ngư i, b t k tu i tác.” - Steve Forbes Ch t ch, Giám c i u hành, T ng biên t p t p chí Forbes 2
  3. L i gi i thi u Tôi và b n, hai chúng ta ang chu n b th c hi n m t chuy n hành trình qua nh ng trang sách b n ang c m trên tay. Tôi tin r ng khi c n trang cu i cùng, b n s tr thành m t ngư i hoàn toàn khác con ngư i c a b n vào th i i m này. Lúc ó, chuy n hành trình c a hai chúng ta s ch m d t, nhưng hành trình c a b n n v i s viên mãn c a cu c s ng thì ch m i b t u. Cũng gi ng như b t kỳ chuy n hành trình hay cu c phiêu lưu nào, i u làm cho chuy n i tr nên ý nghĩa hơn tùy thu c r t nhi u vào b n ng hành. Tôi oan ch c là trong ký c tuy t p c a b n v nh ng chuy n i, nh ng kỳ ngh , i u làm b n n tư ng nh t không ch là ích n, mà còn là nh ng ngư i r t c bi t, nh ng ngư i thân yêu ã i cùng v i b n. Khi b n ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a cu c hành trình i vào cu c s ng, tôi thi t tha mong b n cùng chia s nh ng i u tôi ã vi t ra ây v i gia ình, b n bè và v i nh ng ngư i mà b n yêu thương - nh ng ngư i ã, ang và s làm cho chuy n hành trình cu c i b n tr thành m t ký c không th nào quên. C m ơn b n ã cho phép tôi du hành cùng b n trong chuy n i này. Trân tr ng, Jim Stovall 3
  4. CHƯƠNG M T I M KH I U M t hành trình có th r t dài hay r t ng n, nhưng dù th nào thì nó cũng ph i b t u ngay khi ta tìm th y chính mình. Vào năm th năm mươi ba theo ngh lu t, và năm th tám mươi tôi hi n h u trên trái t này, tôi ư c d p can d vào m t chuy n phiêu lưu c bi t - chuy n phiêu lưu mãi mãi làm thay i cu c s ng c a m t con ngư i, và c a chính tôi. Lúc ó, tôi ang ng i trên chi c gh màu g quen thu c c a mình, trong văn phòng thu c t ng cao nh t c a tòa nhà s n m t i khu trung tâm thành ph Boston. Trên t m b ng b ng ng g n bên ngoài cánh c a ra vào là dòng ch Hamilton, Hamilton & Hamilton. T Hamilton u tiên chính là tôi, chính xác hơn là Theodore J. Hamilton. Hai t Hamilton ti p theo sau là con trai và cháu trai c a tôi. Tôi không dám cho r ng công ty c a chúng tôi là công ty lu t có uy tín nh t Boston. Tuy nhiên, n u m t ngư i nào khác kh ng nh i u này thì tôi cũng s ch ng c tìm cách ph n i h âu. V a khoan khoái ng m nghía căn phòng làm vi c mang hơi hư m c xưa nhưng h t s c nguy nga c a mình, tôi v a h i tư ng l i nh ng thành qu t ư c k t nh ng ngày còn tay tr ng h c trư ng lu t. Tôi thích thú nhìn lên b c tư ng ghi d u các “chi n công” c a mình, trong ó có nh ng t m nh tôi ch p chung v i năm v t ng th ng g n ây nh t c a Hoa Kỳ, và c nh ng nhân v t n i ti ng khác. Tôi hài lòng li c sang các k t quen thu c cao n tr n ch a y nh ng quy n sách b c da, m t t m th m l n r t quý c a phương ông, các v t d ng b c da c i n bài trí kh p căn phòng. M i th u g i trong tôi m t k ni m p g n bó v i m t s ki n nào ó. Ni m vui thích c a vi c thư ng ngo n môi trư ng làm vi c quen thu c y b ng ch c b c t ngang b i ti ng i n tho i réo vang. u dây bên kia là gi ng nói quen thu c và tin c y c a Margaret Hastings: - Thưa ông, tôi có th nói chuy n v i ông m t lát ư c không? B i ã làm vi c chung v i nhau trên b n mươi năm nên tôi bi t r ng gi ng i u y ch ư c dùng trong nh ng trư ng h p có chuy n ch ng lành, th m chí là nghiêm tr ng. - Bà c n i. - Tôi v i áp. G n như ngay l p t c tôi th y bà Hastings bư c vào phòng, không quên óng cánh c a l i, và ng i xu ng chi c gh i di n v i tôi. Bà y không mang theo s tay, cũng không có x p ch ng t hay t p tài li u nào. Trong khi tôi c g ng l c l i trong trí nh c a mình xem l n cu i cùng Margaret g p riêng tôi mà không có nh ng th linh tinh y trên tay là khi nào thì bà y ã i th ng vào v n , không mào u, không do d : - Ông Hamilton, Red Stevens ã qua i r i. Khi ã bư c sang tu i bát tu n, chúng ta s d n quen v i vi c m t i ngư i thân hay b n bè, nhưng có nh ng n i m t mát tác ng n chúng ta m nh hơn b t kỳ n i m t mát nào. Và n i au này th t s th u t n tâm can tôi. Gi a nh ng c m xúc và hoài ni m ang xâm chi m c tâm h n mình, tôi ch t nh n tr ng trách c a mình là ph i th c hi n mong mu n c a Red. Tôi tr l i th c t i trong phong thái c a m t lu t sư và b o bà Hastings: - Chúng ta c n liên h v i t t c thành viên trong gia ình, ban giám c c a các công ty thành viên, k c nh ng ngư i hư ng l i, ng th i ki m soát n i dung thông tin ưa n gi i truy n thông. Bà Hastings ng d y: - Tôi s thu x p m i th ! 4
  5. Bà y bư c v i v phía c a ra vào, b ng ng p ng ng ng l i. Trong cái không khí yên ng và ng t ng t ó, tôi nh n ra r ng c tôi và bà y u ang c không vư t qua ranh gi i gi a chuy n công và chuy n tư. Sau m t lúc, bà y nói th t kh : - Ông Hamilton, tôi xin chia bu n cùng ông v s m t mát này. Nói xong, bà y ra ngoài và óng c a l i, tôi m t mình v i ng n ngang nh ng suy nghĩ. *** Hai tu n sau, tôi ng i vào v trí ch t a m t cu c h p có khá ông ngư i tham d . ó là nh ng ngư i h hàng thân thu c c a Red Stevens. C m giác phòng c a nh ng ngư i tham d - s b xâm ph m n quy n l i cá nhân - khi n b u không khí như c quánh l i. Hi u ư c suy nghĩ c a Red i v i ph n ông nh ng h hàng c a mình nên tôi tin r ng ông b n già c a tôi s r t vui n u tôi kéo dài ni m ti c thương c a h càng lâu càng t t. Th là, tôi c nh n nhơ cho Margaret m i m i ngư i cà phê, trà, hay các th c u ng nh khác cùng v i b t c món gì mà bà y có th nghĩ ra, trong khi v như ang ph i nghiên c u t p tài li u dày c p trư c m t và ng h ng không bi t bao nhiêu l n. Cu i cùng, nh n ra mình ang vư t quá ngư ng c a vi c kéo dài th i gian, tôi ành ng lên và nhìn th ng vào ám ông s c s . - Thưa quý bà, quý ông, như quý v ã bi t, chúng ta n ây là c b n di chúc cu i cùng c a ông Howard ‘Red’ Stevens. Tôi bi t gi ây t t c chúng ta u ang tư ng nh n ngài Red Stevens, và r ng s m t mát quá l n này vư t xa m i n i b n tâm c a quý v v các v n pháp lý hay tài chính. Tôi bi t r ng d u ang nơi nào, Red cũng s r t khoái trá trư c s m a mai này. - Tôi xin ư c phép b qua nh ng th t c ban u i ngay vào v n . Red Stevens th t s là m t ngư i thành công theo úng m i khía c nh c a t này. Nh ng gì ghi l i trong chúc thư c a ông cũng gi ng như con ngư i c a ông v y - r t ơn gi n và th ng th n. Hơn m t năm trư c, vào ngày sinh nh t l n th b y mươi lăm c a ông Stevens, tôi ã giúp ông th o chúc thư này. Trong nh ng l n nói chuy n sau ó c a hai chúng tôi, tôi bi t r ng tài li u này th t s là chúc thư cu i cùng c a Stevens. Tôi s c tr c ti p t chúc thư, và quý v s nh n ra r ng trong khi toàn b tài li u này là hoàn toàn có tính h p pháp và ràng bu c, v n có nh ng o n ư c vi t b ng chính ngôn t c a Red. “V i c u con trai c , Jack Stevens, tôi s l i Công ty Xăng d u Panhandle. Vào th i i m tôi vi t chúc thư này, giá tr c a Panhandle kho ng âu ó ch ng 600 tri u ôla.” Nhi u ti ng kêu bi u l s kinh ng c vang lên kh p căn phòng, kèm theo nhi u ti ng th ra và m t vài l i chúc m ng hân hoan l li u. Tôi t t p tài li u xu ng bàn, li c qua kho ng tr ng c a c p kính ang tr xu ng mũi nhìn quanh b ng cái nhìn nghiêm kh c mà tôi thư ng ch dùng trong phòng x án. Sau m t lúc l ng yên áng k , tôi l i c m chúc thư lên và ti p t c: “M c dù Jack s là ch nhân duy nh t c a công ty, nhưng vi c i u hành và qu n lý ho t ng s v n ư c trao cho H i ng qu n tr c a Panhandle - nh ng ngư i ã làm vi c r t xu t s c giúp tôi bao nhiêu năm qua. Jack, b i con ã không h quan tâm gì t i Panhandle khi ta còn s ng, nên ta nghĩ con cũng s ch ng m n mà gì v i nó khi ta ch t i. Và cho con n m quy n Panhandle s ch ng khác nào vi c giao kh u súng ã l p y n cho m t a tr ba tu i. Ta mu n con bi t r ng ta ã ngh ông Hamilton so n chúc thư này theo cách n u con tranh u òi quy n ki m soát hay c n tr H i ng qu n tr c a Panhandle, hay th m chí phàn nàn v ph n di chúc này c a con, thì ngay l p t c Công ty Xăng d u Panhandle s ư c trao cho qu t thi n.” Tôi ng ng lên nhìn th ng vào Jack Stevens. Nhi u c m xúc khác nhau v n còn hi n rõ trên khuôn m t ông ta. Jack Steven là m t tay chơi thư ng th ng năm mươi b y tu i, ngư i chưa bao gi làm ra m t ng ti n nào. H n con ngư i này ch ng h nh n ra c ân c a ngư i cha khi không trao quy n qu n lý Panhandle vào tay ông ta. Tôi bi t a tr to xác y 5
  6. ơn gi n ch là th t v ng thêm m t l n n a vì bi t mình ã không áp ng ư c mong mu n c a ngư i cha r t ti ng tăm c a mình. Tôi th t s c m th y t i nghi p cho Jack khi gi i thích: - Ông Stevens, b n chúc thư có quy nh r ng nó s ư c c theo trình t , và m i bên liên quan u ph i r i kh i phòng sau khi ã nghe xong o n liên quan n mình. Ông ta nhìn tôi, v ngư ng ng o th y rõ: - Sao? Bà Hastings, ngư i luôn s n sàng v i tinh th n c nh giác cao , c m l y tay ông ta và nói: - Ông Stevens, tôi s ưa ông ra c a. Khi m i ngư i ã l i yên v trên gh , và s háo h c l n tò mò l i m t l n n a lên n nh i m, tôi l i b t u: “V i con gái duy nh t c a tôi, Ruth, tôi l i căn nhà c a gia ình và nông tr i Austin, Texas, cùng m i kho n sinh l i t àn gia súc.” Ruth ang ng i th t xa cu i bàn v i ngư i ch ng và các con, có v v n còn chưa tin vào nh ng gì mình v a nghe ư c. Dù kho ng cách như v y, ti ng hai tay v vào nhau c a bà y, r i ti ng v n v o ôi bàn tay y c m xúc v n vang n ch tôi rõ m n m t. M t l n n a, bà Hastings l i nhanh nh n ưa gia ình h ra c a. Tôi ng h ng r i l i ti p t c: “Còn Bill - con trai út c a tôi, cũng là a con duy nh t còn l i, tôi l i toàn b s c phi u, trái phi u, và các danh m c u tư khác. Tuy nhiên, Bill à, danh m c u tư này s ư c qu n lý b i ông Hamilton và công ty c a ông y sinh l i cho con, và còn có cái gì ó trong b n di chúc c a con khi nó ư c c l i cho nh ng ngư i th a k c a con sau này”. Căn phòng c tr ng d n, tr ng d n khi l n lư t nh ng ngư i bà con, h hàng xa khác hoan h ón nh n ph n th a k b t ng c a mình. Cu i cùng ch còn l i duy nh t m t ngư i ng i l i v i tôi và bà Hastings. Tôi nhìn th ng vào khuôn m t chàng trai tr Jason Stevens - a cháu trai hai mươi b n tu i c a ngư i b n n i kh c a mình. C u trai nheo m t nhìn l i tôi v i ánh m t v a x c láo, v a pha l n s thách th c mà ch có nh ng ngư i ã chung s ng quá lâu v i s ích k và ã quá quen v i vi c ư c nuông chìu m i có th có ư c. C u ta p tay xu ng bàn và nói như quát: - Tôi bi t ông già s không l i cho tôi th gì mà. Ông ta luôn ghét tôi. - Nói xong, c u ng b t d y và gi n d i ra kh i phòng. - Không c n v i như v y âu, - tôi t t n. - Anh cũng ư c c p n trong b n di chúc này y! Jason ng i sà xu ng gh và tr ng m t nhìn tôi, khuôn m t l nh băng, c gi u b t kỳ bi u hi n nào c a tia hy v ng v a lóe lên. Tôi nhìn th ng vào m t Jason, quy t tâm không nói gì cho n khi nào c u ta ch u c t i v x c láo c a mình. S kiên nh n i v i m t ngư i ã ăn m ng l sinh nh t l n th tám mươi c a mình ch như m t trò chơi quá quen thu c. Cu i cùng, không th ch u ng ư c lâu hơn, anh con trai c ng u ành ch u thua: - ư c r i, th ông già y l i cho tôi cái gì v y? Khi v i tay c m l y x p tài li u, tôi v n còn nghe Jason l m b m: - Tôi cá là ch ng có gì. Tôi ng i t a lưng vào gh và m m cư i: - C u trai tr à, th t s thì ch ng có gì ho c là có t t c - c hai th cùng m t lúc. 6
  7. CHƯƠNG HAI TI NG NÓI T QUÁ KH n phút cu i c a cu c i, m t ngư i ch ư c nh n b i nh ng i u t t p mà ngư i ó ã làm cho ngư i khác. Jason Stevens và tôi yên l ng ng i ó trong khi bà Hastings r i kh i phòng và nhanh chóng tr l i cùng v i m t h p carton trên tay. Bà y t chi c h p bên c nh tôi r i ng i xu ng v trí quen thu c c a mình. Tôi quay sang Jason và nói: - Chàng trai tr , chi c h p này do chính tay ngư i bác h c a anh trao cho tôi vào ngày ông y chu n b chúc thư c a mình. Ngay lúc ó, chi c h p ã ư c dán niêm phong và gi an toàn trong két theo như yêu c u c a Red cho n t n ngày hôm nay. Như anh th y y, chi c h p v n còn nguyên v n. Tôi m niêm phong c a chi c h p, nhìn vào bên trong và l y ra m t cu n băng video. Tôi trao cu n băng cho bà Hastings. Bà y ưa băng vào máy chi u ư c t trên chi c t âm tư ng phía cu i phòng h p. Xong âu ó, bà ng i xu ng c nh tôi, trên tay là chi c i u khi n. Jason Stevens th t lên: - Chuy n gì th này? M i ngư i u bư c ra kh i phòng v i hàng tri u ô-la trong tay, còn tôi ch ư c m t cu n phim gia ình thôi sao? Tôi kiên nh n l i thái quá khích, thi n c n c a c u trai tr và c tr l i m t cách t t n: - Tôi nghĩ m i th s rõ ngay thôi mà! Tôi g t u ra hi u cho bà Hastings. Bà y ch nh cho ánh sáng trong căn phòng m i và b t u m băng. Sau m t lúc nhi u sóng, trên màn hình hi n rõ hình nh c a ông b n già Red Stevens b y mươi lăm tu i c a tôi. Red Stevens là m t ngư i vĩ i - theo úng m i ng nghĩa c a t này. Ông ã r i b vùng m l y Louisiana n Texas khi trong tay không có gì ngoài ý chí, s c m nh và vài b ư c gói ghém thành m t túi bé xíu khoác trên lưng. Su t th i kỳ kh ng ho ng và nh ng năm chi n tranh, Red ã xây d ng cho mình m t ch d u m và gia súc hùng m nh. Ông thu c d ng ngư i có th ch ng ư c m i khó khăn x y n v i mình. Th m chí n t n bây gi , ch v i hình nh hi n trên màn hình video t cu i phòng h p, tôi v n nh n th y Red ã làm cho b u không khí trong phòng tr nên có s c s ng l thư ng. Red Stevens ng h ng r i b t u nói: - Jason này, khi cháu xem cu n băng video này thì ta ã ch ng còn s ng trên cõi i này n a. Ta bi t ý mu n c a ta ã ư c th c thi, nên cháu m i có d p nhìn th y ta trên màn hình cùng ngư i b n thân thi t và cũng lâu năm nh t c a ta - ông Theodore Hamilton, và ngư i c ng s tin c n nh t c a ông y, bà Margaret Hastings. Cháu chưa có d p hi u h , nhưng ta có th m b o v i cháu r ng h là nh ng ngư i mà ta tin c y nh t. Red ng ng l i m t lúc r i chuy n sang nói chuy n v i tôi và Margaret. Ông y dùng tên g i t t c a tôi - i u mà ch có Red Stevens m i ư c phép làm, d a trên tình b n thân thi t gi a hai chúng tôi trong su t bao nhiêu năm qua. - Ted, tôi mu n c m ơn anh và c Margaret n a. Hai ngư i ã vì tôi mà ph i i phó v i t t c nh ng ngư i h hàng, bà con xa g n g m m i thành ph n c a tôi trong ngày hôm nay. Tôi bi t không ai trong s h ư c l ch lãm và quý phái như v ngoài mà h c t o 7
  8. ra. Tôi cũng mu n xin l i c hai b n v thái áng x u h mà tôi ch c Jason ã th hi n t nãy n gi . Red ng ng m t lúc n a, h ng gi ng và l i ti p t c: - Cháu có bi t không, ta ã s ng m t cu c i tung hoành ngang d c. Ta ã làm ư c nhi u th áng k , nhưng ng th i cũng ph m ph i nh ng sai l m l n lao. M t trong nh ng sai l m l n nh t mà ta ã m c ph i, ó là trao cho m i ngư i trong gia ình chúng ta nh ng th mà h nghĩ là h c n. Ph i m t nhi u năm ta m i nh n ra r ng m i i u chúng ta làm, m i th ta bi t hay s h u trong cu c s ng u b t ngu n t món quà mà Thư ng ã ban cho ta. Ngài luôn có m t k ho ch c bi t cho m i chúng ta và Ngài trao m i th ta c n ta có th t mình hoàn thành k ho ch y. Ph i m t khá lâu ta m i có th giành l y h nh phúc cho b n bè và ngư i thân c a mình. Ch n khi ã là m t ông lão già nua, ta m i hi u ra r ng h nh phúc ch n khi ta hoàn thành k ho ch mà Thư ng ã nh trư c b ng chính món quà mà Ngài ã trao cho chúng ta. Không may thay, ti n b c và c a c i ta mang n cho m i ngư i ã không giúp h hi u ư c ý nghĩa c a món quà mà chúng ta ã ư c trao ban y. sau này nh ng ngư i thân c a ta có ư c m t cu c s ng y khi ta không còn s ng trên cõi i này n a, ta ã l i cho h m i th v t ch t mà ta ã làm ra. Nhưng b ng vi c làm y, ta cũng ã l y i c a h nh ng th có th làm cu c s ng này tr nên tuy t v i hơn. May m n thay, ta cũng phát hi n ra r ng Thư ng r t nhân t . Ngài ã giúp ta nh n ra sai l m c a mình. Trư c ây ta luôn nghĩ r ng nh ng ngư i thân c a ta s không bao gi thay i, dù ch là chút ít. i u này cũng gi ng như khi m t con ng a tr ch ng. Ta ch có th b n ch t nó mà thôi. Th nhưng ngài lu t sư Halminton ã khuyên ta r ng hành ng tiêu c c ó th t không hay chút nào. Ông y cũng th t sáng su t khi nh c ta nh r ng Thư ng chưa bao gi n n lòng trong vi c thay i con ngư i. Vì v y, ta xin dâng c gia ình ta vào bàn tay nhân t c a Ngài. Như trong b n di chúc c a mình, ta ã trao cho h m t cu c s ng y m c dù trong cu c s ng y, có th h s ch ng bao gi có d p thư ng th c l y m t ngày có ý nghĩa th t s . Riêng v i cháu, cháu chính là ni m hy v ng l n nh t c a ta và c a gia ình. Dù cu c s ng c a cháu cho n ngày hôm nay ch ng có gì h a h n cho i u ó, nhưng v n có m t i u gì ó sâu th m bên trong con ngư i cháu luôn cháy âm khi n cho ta hy v ng chúng ta có th châm nó thành m t ng n l a l n. Vì lý do ó, ta s không bi n cháu tr thành m t tri u phú ngay l p t c ư c. Jason p m nh tay xu ng bàn h p và há mi ng chu n b nói i u gì ó, nhưng ngay l p t c b ngăn l i b i l i nói c a Red Stevens phát ra t loa: - Trư c khi cháu k p nói ra nh ng i u khi n c ta l n cháu u c m th y h th n trư c nh ng ngư i t t b ng này, cháu hãy nghe ta nói m t chút. Trong su t m t năm s p t i, c vào ngày u tiên c a m i tháng, cháu s n g p ông Hamilton và bà Hastings nh n m t nhân t hình thành nên cái mà ta g i là Giá Tr Cu c S ng, cũng là m t ph n c a món quà bí m t mà ta mu n l i cho cháu. N u cháu kiên trì th c hi n và n m b t ư c ý nghĩa c a nh ng giá tr cu c s ng, cháu s ư c nh n ph n th a k quan tr ng nh t mà ta ã l i trong chúc thư. Nhưng hãy ghi nh r ng, ch c n cháu không th c hi n úng theo yêu c u ho c c tình gây khó khăn cho ông Hamilton và bà Hastings thì m i th s d ng ngay l p t c, và t t nhiên là cháu s không nh n ư c b t c th gì c a ta c . Tôi nghe th y ti ng th dài, r i ti ng l y hơi th t m nh t hư ng ng i c a Jason Stevens. Red ti p t c: - ng quên nhé, con trai. N u hóa ra cháu l i r c r i hơn nh ng gì ta nghĩ v cháu, thì ngay l p t c ông Hamilton s u i c cháu mà ch ng ph i nói b t c l i nào. - Và l i cu i cùng dành cho Theodore J. Hamilton. - Red m m cư i r i ti p t c. - Tôi cá là anh không nghĩ tôi còn nh y tên h c a anh, ph i không Ted? Tôi mu n c m ơn 8
  9. vì anh ã vui lòng th c hi n mong mu n này c a tôi v i Jason. Và tôi cũng mu n c m ơn vì anh ã là ngư i b n t t nh t mà m t ngư i có th có ư c trong i. Nhìn l i cu c i mình, tôi ã có ư c r t nhi u th , nhưng tôi s không ng n ng i i chúng có ư c cơ h i ng i ây, ngay lúc này, và nói r ng Theodore J. Hamilton là b n tôi. Ngay lúc ó, cu n băng video ch m d t, c ba chúng tôi ng i im l ng bên nhau. Cu i cùng, Jason quay sang tôi và nói b ng m t gi ng i u y v gây h n: - Th t iên r ! Tôi th dài: - C u trai tr à, ch c ch n là có m t ngư i iên, và tôi nghĩ k ho ch nh này s cho ta cơ h i tìm ra k iên ó là ai. Tôi ng d y, d m bư c v phía c a và ưa tay ra nh b t tay chào t m bi t Jason. C u ta c tình l i và nói: - i tí nào. Cu i cùng ông mu n gì tôi? T i sao ông không nói cho tôi bi t chuy n gì ang x y ra và tôi s nh n ư c gì? - T t c s rõ ràng vào úng lúc c a nó. – Nói xong, tôi bư c th ng ra kh i phòng. - T i sao ông y không ti n l i cho tôi như v i bao nhiêu ngư i khác? - Ti ng c u trai tr gi n d vang lên sau lưng tôi. - Vì ông y yêu thương c u hơn h t th y! - Gi ng bà Hastings i m tĩnh tr l i. 9
  10. CHƯƠNG BA GIÁ TR C A CÔNG VI C Khi yêu thích công vi c c a mình, ta s không th y ó là vi c ph i làm. Su t nhi u tu n l ti p theo, tôi c m th y hơi lo l ng và ch th c s th y nh lòng vào ngày u tháng sau ó. Khi y, tôi ang ng i trong văn phòng c a mình, c gi cho u óc b n r n không ph i h i h p mong ch Jason Stevens n như ã h n. Cu i cùng, chi c i n tho i trên bàn tôi cũng reo vang. Bà Hastings thông báo r ng Jason Stevens ang i trong phòng h p. Tôi thu th p nh ng t p h sơ c n thi t trong khi bà Hastings i l y chi c h p mà Red Stevens ã g i l i cho chúng tôi. Khi chúng tôi vào n phòng h p, Jason ang ng i trong tư th r t tho i mái, ngư i ng v phía sau, chân gác trên bàn. Không t thái gì, tôi t chi c h p bà Hastings v a ưa cho tôi lên bàn, y trư t v phía trư c nh m gián ti p b o c u ta b chân xu ng t. - Chào bu i sáng, Jason. - Tôi nói. - Chúc m ng anh tìm ư c m t ch ng i tho i mái. Nhi u ngư i ch ng bao gi h c ư c cách s d ng c sao cho thích h p c . Jason áp l i l i khen c a tôi b ng m t cái ph y tay chán chư ng: - Chúng ta ti p t c ngay bây gi ư c ch ? Cháu còn nhi u vi c ph i làm và nhi u ngư i ph i g p n a. Tôi ng i xu ng ch c a mình, cư i l n: - Chàng trai tr , tôi bi t trư c là anh s r t b n r n nhưng m i chuy n không h n gi ng như anh nghĩ âu. Tôi l y m t cu n băng khác v i cu n băng l n trư c ra kh i chi c h p và trao nó cho Margaret. Bà y b vào máy, và ch vài phút sau, Red Stevens l i xu t hi n trên màn hình l n. - Chào bu i sáng, Ted, và chào bu i sáng, bà Hastings. M t l n n a, tôi c m ơn ông bà ã vì tôi mà ti n hành nh ng công vi c bu n chán này. Jason à, ta mu n nh c cháu v các quy nh m t chút. Trong vòng mư i hai tháng t i, b t c lúc nào cháu không th c hi n úng như yêu c u c a ta, ho c ông Hamilton không tán thành thái hay hành ng c a cháu, thì ông y s ng ng ngay m i công vi c này l i và cháu s b tư c m t quy n nh n ư c món quà c a ta. - Ta mu n chia s v i cháu vài i u v ông Hamilton. Ông y ư c xem là m t ngư i kiên nh n và có kh năng ch u ng, nhưng ng c d n ông y vào chân tư ng. N u không, chính cháu s là ngư i h i h n. Jason nhìn tôi, v lúng túng hi n rõ trên gương m t c a c u. Tôi ch i m nhiên nhìn l i c u ta. Red d ng m t lúc, r i dư ng như ch t nh ra mình ã m t khá nhi u th i gian vì nh ng chuy n ngoài l , ông b t u: - Khi ta còn tr hơn cháu lúc này, ta ã hi u r ng c m giác hài lòng th t s ch nt công vi c. M t trong nh ng i u mà s giàu có c a ta ã cư p i c a cháu và c a m i ngư i còn l i trong gia ình ta, chính là quy n ư c hư ng ni m vui và có ư c c m giác hài lòng qua vi c t tay mình làm l y nh ng công vi c hàng ngày. Tôi th y Jason m to m t và th dài. - Có th cháu s r t th t v ng n n i ch ng mu n nghe i u gì n a, nhưng ta v n mu n nói cho cháu bi t r ng công vi c ã mang l i cho ta t t c m i th ta có và cháu có. Ta h i ti c vì ã cư p m t c a cháu ni m vui khi nh n ra r ng nh ng i u cháu th t s có chính là nh ng gì cháu t ki m ư c. Ký c u tiên c a ta v vùng m l y Louisana n t công vi c. Công vi c yr t v t v , khi n m t chàng trai tr tu i như ta tr nên căm ghét t t c m i th . Khi ta còn nh , cha m ta ph i nuôi c m t i gia ình nên trong nhà không lúc nào có cái ăn. Vì v y 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản