Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quà tặng vô giá

Chia sẻ: Trần Ngọc Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

188
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn đọc sách quà tặng vô giá, đây là sách hay giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.. món quà vô giá Đó là những món không mất tiền mua mà bạn có thể dành tặng cho mọi người chung quanh. 1. Món quà từ sự lắng nghe: Khi bạn thực sự lắng nghe, bạn chú ý, không ngắt ngang, không mơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quà tặng vô giá

 1. 1
 2. BÌA 4 Quà t ng vô giá – Ultimate Gift k v m t cu c phiêu lưu tìm n nh ng giá tr muôn thu c a cu c s ng, có kh năng làm mê m trái tim c a m i c gi . Quy n sách ã ư c in trên ba tri u b n và là ngu n c m h ng cho b phim cùng tên do James Garner và ng c viên c a gi i Oscar Abigail Breslin th di n. “Th t h nh phúc khi ư c c Quà t ng vô giá. Quy n sách ã làm rung ng trái tim và tâm h n tôi m t cách m nh m , sâu s c và lâu dài.” - Mark Victor Hansen Tác gi b sách Chicken soup for the soul. “M t câu chuy n tuy t v i! Quy n sách ư c vi t b i m t trong nh ng ngư i phi thư ng nh t c a th i i chúng ta này ch a ng nh ng giá tr c n thi t cho m i ngư i, b t k tu i tác.” - Steve Forbes Ch t ch, Giám c i u hành, T ng biên t p t p chí Forbes 2
 3. L i gi i thi u Tôi và b n, hai chúng ta ang chu n b th c hi n m t chuy n hành trình qua nh ng trang sách b n ang c m trên tay. Tôi tin r ng khi c n trang cu i cùng, b n s tr thành m t ngư i hoàn toàn khác con ngư i c a b n vào th i i m này. Lúc ó, chuy n hành trình c a hai chúng ta s ch m d t, nhưng hành trình c a b n n v i s viên mãn c a cu c s ng thì ch m i b t u. Cũng gi ng như b t kỳ chuy n hành trình hay cu c phiêu lưu nào, i u làm cho chuy n i tr nên ý nghĩa hơn tùy thu c r t nhi u vào b n ng hành. Tôi oan ch c là trong ký c tuy t p c a b n v nh ng chuy n i, nh ng kỳ ngh , i u làm b n n tư ng nh t không ch là ích n, mà còn là nh ng ngư i r t c bi t, nh ng ngư i thân yêu ã i cùng v i b n. Khi b n ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a cu c hành trình i vào cu c s ng, tôi thi t tha mong b n cùng chia s nh ng i u tôi ã vi t ra ây v i gia ình, b n bè và v i nh ng ngư i mà b n yêu thương - nh ng ngư i ã, ang và s làm cho chuy n hành trình cu c i b n tr thành m t ký c không th nào quên. C m ơn b n ã cho phép tôi du hành cùng b n trong chuy n i này. Trân tr ng, Jim Stovall 3
 4. CHƯƠNG M T I M KH I U M t hành trình có th r t dài hay r t ng n, nhưng dù th nào thì nó cũng ph i b t u ngay khi ta tìm th y chính mình. Vào năm th năm mươi ba theo ngh lu t, và năm th tám mươi tôi hi n h u trên trái t này, tôi ư c d p can d vào m t chuy n phiêu lưu c bi t - chuy n phiêu lưu mãi mãi làm thay i cu c s ng c a m t con ngư i, và c a chính tôi. Lúc ó, tôi ang ng i trên chi c gh màu g quen thu c c a mình, trong văn phòng thu c t ng cao nh t c a tòa nhà s n m t i khu trung tâm thành ph Boston. Trên t m b ng b ng ng g n bên ngoài cánh c a ra vào là dòng ch Hamilton, Hamilton & Hamilton. T Hamilton u tiên chính là tôi, chính xác hơn là Theodore J. Hamilton. Hai t Hamilton ti p theo sau là con trai và cháu trai c a tôi. Tôi không dám cho r ng công ty c a chúng tôi là công ty lu t có uy tín nh t Boston. Tuy nhiên, n u m t ngư i nào khác kh ng nh i u này thì tôi cũng s ch ng c tìm cách ph n i h âu. V a khoan khoái ng m nghía căn phòng làm vi c mang hơi hư m c xưa nhưng h t s c nguy nga c a mình, tôi v a h i tư ng l i nh ng thành qu t ư c k t nh ng ngày còn tay tr ng h c trư ng lu t. Tôi thích thú nhìn lên b c tư ng ghi d u các “chi n công” c a mình, trong ó có nh ng t m nh tôi ch p chung v i năm v t ng th ng g n ây nh t c a Hoa Kỳ, và c nh ng nhân v t n i ti ng khác. Tôi hài lòng li c sang các k t quen thu c cao n tr n ch a y nh ng quy n sách b c da, m t t m th m l n r t quý c a phương ông, các v t d ng b c da c i n bài trí kh p căn phòng. M i th u g i trong tôi m t k ni m p g n bó v i m t s ki n nào ó. Ni m vui thích c a vi c thư ng ngo n môi trư ng làm vi c quen thu c y b ng ch c b c t ngang b i ti ng i n tho i réo vang. u dây bên kia là gi ng nói quen thu c và tin c y c a Margaret Hastings: - Thưa ông, tôi có th nói chuy n v i ông m t lát ư c không? B i ã làm vi c chung v i nhau trên b n mươi năm nên tôi bi t r ng gi ng i u y ch ư c dùng trong nh ng trư ng h p có chuy n ch ng lành, th m chí là nghiêm tr ng. - Bà c n i. - Tôi v i áp. G n như ngay l p t c tôi th y bà Hastings bư c vào phòng, không quên óng cánh c a l i, và ng i xu ng chi c gh i di n v i tôi. Bà y không mang theo s tay, cũng không có x p ch ng t hay t p tài li u nào. Trong khi tôi c g ng l c l i trong trí nh c a mình xem l n cu i cùng Margaret g p riêng tôi mà không có nh ng th linh tinh y trên tay là khi nào thì bà y ã i th ng vào v n , không mào u, không do d : - Ông Hamilton, Red Stevens ã qua i r i. Khi ã bư c sang tu i bát tu n, chúng ta s d n quen v i vi c m t i ngư i thân hay b n bè, nhưng có nh ng n i m t mát tác ng n chúng ta m nh hơn b t kỳ n i m t mát nào. Và n i au này th t s th u t n tâm can tôi. Gi a nh ng c m xúc và hoài ni m ang xâm chi m c tâm h n mình, tôi ch t nh n tr ng trách c a mình là ph i th c hi n mong mu n c a Red. Tôi tr l i th c t i trong phong thái c a m t lu t sư và b o bà Hastings: - Chúng ta c n liên h v i t t c thành viên trong gia ình, ban giám c c a các công ty thành viên, k c nh ng ngư i hư ng l i, ng th i ki m soát n i dung thông tin ưa n gi i truy n thông. Bà Hastings ng d y: - Tôi s thu x p m i th ! 4
 5. Bà y bư c v i v phía c a ra vào, b ng ng p ng ng ng l i. Trong cái không khí yên ng và ng t ng t ó, tôi nh n ra r ng c tôi và bà y u ang c không vư t qua ranh gi i gi a chuy n công và chuy n tư. Sau m t lúc, bà y nói th t kh : - Ông Hamilton, tôi xin chia bu n cùng ông v s m t mát này. Nói xong, bà y ra ngoài và óng c a l i, tôi m t mình v i ng n ngang nh ng suy nghĩ. *** Hai tu n sau, tôi ng i vào v trí ch t a m t cu c h p có khá ông ngư i tham d . ó là nh ng ngư i h hàng thân thu c c a Red Stevens. C m giác phòng c a nh ng ngư i tham d - s b xâm ph m n quy n l i cá nhân - khi n b u không khí như c quánh l i. Hi u ư c suy nghĩ c a Red i v i ph n ông nh ng h hàng c a mình nên tôi tin r ng ông b n già c a tôi s r t vui n u tôi kéo dài ni m ti c thương c a h càng lâu càng t t. Th là, tôi c nh n nhơ cho Margaret m i m i ngư i cà phê, trà, hay các th c u ng nh khác cùng v i b t c món gì mà bà y có th nghĩ ra, trong khi v như ang ph i nghiên c u t p tài li u dày c p trư c m t và ng h ng không bi t bao nhiêu l n. Cu i cùng, nh n ra mình ang vư t quá ngư ng c a vi c kéo dài th i gian, tôi ành ng lên và nhìn th ng vào ám ông s c s . - Thưa quý bà, quý ông, như quý v ã bi t, chúng ta n ây là c b n di chúc cu i cùng c a ông Howard ‘Red’ Stevens. Tôi bi t gi ây t t c chúng ta u ang tư ng nh n ngài Red Stevens, và r ng s m t mát quá l n này vư t xa m i n i b n tâm c a quý v v các v n pháp lý hay tài chính. Tôi bi t r ng d u ang nơi nào, Red cũng s r t khoái trá trư c s m a mai này. - Tôi xin ư c phép b qua nh ng th t c ban u i ngay vào v n . Red Stevens th t s là m t ngư i thành công theo úng m i khía c nh c a t này. Nh ng gì ghi l i trong chúc thư c a ông cũng gi ng như con ngư i c a ông v y - r t ơn gi n và th ng th n. Hơn m t năm trư c, vào ngày sinh nh t l n th b y mươi lăm c a ông Stevens, tôi ã giúp ông th o chúc thư này. Trong nh ng l n nói chuy n sau ó c a hai chúng tôi, tôi bi t r ng tài li u này th t s là chúc thư cu i cùng c a Stevens. Tôi s c tr c ti p t chúc thư, và quý v s nh n ra r ng trong khi toàn b tài li u này là hoàn toàn có tính h p pháp và ràng bu c, v n có nh ng o n ư c vi t b ng chính ngôn t c a Red. “V i c u con trai c , Jack Stevens, tôi s l i Công ty Xăng d u Panhandle. Vào th i i m tôi vi t chúc thư này, giá tr c a Panhandle kho ng âu ó ch ng 600 tri u ôla.” Nhi u ti ng kêu bi u l s kinh ng c vang lên kh p căn phòng, kèm theo nhi u ti ng th ra và m t vài l i chúc m ng hân hoan l li u. Tôi t t p tài li u xu ng bàn, li c qua kho ng tr ng c a c p kính ang tr xu ng mũi nhìn quanh b ng cái nhìn nghiêm kh c mà tôi thư ng ch dùng trong phòng x án. Sau m t lúc l ng yên áng k , tôi l i c m chúc thư lên và ti p t c: “M c dù Jack s là ch nhân duy nh t c a công ty, nhưng vi c i u hành và qu n lý ho t ng s v n ư c trao cho H i ng qu n tr c a Panhandle - nh ng ngư i ã làm vi c r t xu t s c giúp tôi bao nhiêu năm qua. Jack, b i con ã không h quan tâm gì t i Panhandle khi ta còn s ng, nên ta nghĩ con cũng s ch ng m n mà gì v i nó khi ta ch t i. Và cho con n m quy n Panhandle s ch ng khác nào vi c giao kh u súng ã l p y n ngh ông Hamilton so n chúc thư cho m t a tr ba tu i. Ta mu n con bi t r ng ta ã này theo cách n u con tranh u òi quy n ki m soát hay c n tr H i ng qu n tr c a Panhandle, hay th m chí phàn nàn v ph n di chúc này c a con, thì ngay l p t c Công ty Xăng d u Panhandle s ư c trao cho qu t thi n.” Tôi ng ng lên nhìn th ng vào Jack Stevens. Nhi u c m xúc khác nhau v n còn hi n rõ trên khuôn m t ông ta. Jack Steven là m t tay chơi thư ng th ng năm mươi b y tu i, ngư i chưa bao gi làm ra m t ng ti n nào. H n con ngư i này ch ng h nh n ra c ân c a ngư i cha khi không trao quy n qu n lý Panhandle vào tay ông ta. Tôi bi t a tr to xác y 5
 6. ơn gi n ch là th t v ng thêm m t l n n a vì bi t mình ã không áp ng ư c mong mu n c a ngư i cha r t ti ng tăm c a mình. Tôi th t s c m th y t i nghi p cho Jack khi gi i thích: - Ông Stevens, b n chúc thư có quy nh r ng nó s ư c c theo trình t , và m i bên liên quan u ph i r i kh i phòng sau khi ã nghe xong o n liên quan n mình. Ông ta nhìn tôi, v ngư ng ng o th y rõ: - Sao? Bà Hastings, ngư i luôn s n sàng v i tinh th n c nh giác cao , c m l y tay ông ta và nói: - Ông Stevens, tôi s ưa ông ra c a. Khi m i ngư i ã l i yên v trên gh , và s háo h c l n tò mò l i m t l n n a lên n nh i m, tôi l i b t u: l i căn nhà c a gia ình và nông tr i “V i con gái duy nh t c a tôi, Ruth, tôi Austin, Texas, cùng m i kho n sinh l i t àn gia súc.” Ruth ang ng i th t xa cu i bàn v i ngư i ch ng và các con, có v v n còn chưa tin vào nh ng gì mình v a nghe ư c. Dù kho ng cách như v y, ti ng hai tay v vào nhau c a bà y, r i ti ng v n v o ôi bàn tay y c m xúc v n vang n ch tôi rõ m n m t. M t l n n a, bà Hastings l i nhanh nh n ưa gia ình h ra c a. Tôi ng h ng r i l i ti p t c: “Còn Bill - con trai út c a tôi, cũng là a con duy nh t còn l i, tôi l i toàn b s c phi u, trái phi u, và các danh m c u tư khác. Tuy nhiên, Bill à, danh m c u tư này s ư c qu n lý b i ông Hamilton và công ty c a ông y sinh l i cho con, và còn có cái gì ó trong b n di chúc c a con khi nó ư c c l i cho nh ng ngư i th a k c a con sau này”. Căn phòng c tr ng d n, tr ng d n khi l n lư t nh ng ngư i bà con, h hàng xa khác hoan h ón nh n ph n th a k b t ng c a mình. Cu i cùng ch còn l i duy nh t m t ngư i ng i l i v i tôi và bà Hastings. Tôi nhìn th ng vào khuôn m t chàng trai tr Jason Stevens - a cháu trai hai mươi b n tu i c a ngư i b n n i kh c a mình. C u trai nheo m t nhìn l i tôi v i ánh m t v a x c láo, v a pha l n s thách th c mà ch có nh ng ngư i ã chung s ng quá lâu v i s ích k và ã quá quen v i vi c ư c nuông chìu m i có th có ư c. C u ta p tay xu ng bàn và nói như quát: - Tôi bi t ông già s không l i cho tôi th gì mà. Ông ta luôn ghét tôi. - Nói xong, c u ng b t d y và gi n d i ra kh i phòng. - Không c n v i như v y âu, - tôi t t n. - Anh cũng ư c c p n trong b n di chúc này y! Jason ng i sà xu ng gh và tr ng m t nhìn tôi, khuôn m t l nh băng, c gi u b t kỳ bi u hi n nào c a tia hy v ng v a lóe lên. Tôi nhìn th ng vào m t Jason, quy t tâm không nói gì cho n khi nào c u ta ch u c t i v x c láo c a mình. S kiên nh n i v i m t ngư i ã ăn m ng l sinh nh t l n th tám mươi c a mình ch như m t trò chơi quá quen thu c. Cu i cùng, không th ch u ng ư c lâu hơn, anh con trai c ng u ành ch u thua: - ư c r i, th ông già y l i cho tôi cái gì v y? Khi v i tay c m l y x p tài li u, tôi v n còn nghe Jason l m b m: - Tôi cá là ch ng có gì. Tôi ng i t a lưng vào gh và m m cư i: - C u trai tr à, th t s thì ch ng có gì ho c là có t t c - c hai th cùng m t lúc. 6
 7. CHƯƠNG HAI TI NG NÓI T QUÁ KH n phút cu i c a cu c i, m t ngư i ch ư c nh n b i nh ng i u t t p mà ngư i ó ã làm cho ngư i khác. Jason Stevens và tôi yên l ng ng i ó trong khi bà Hastings r i kh i phòng và nhanh chóng tr l i cùng v i m t h p carton trên tay. Bà y t chi c h p bên c nh tôi r i ng i xu ng v trí quen thu c c a mình. Tôi quay sang Jason và nói: - Chàng trai tr , chi c h p này do chính tay ngư i bác h c a anh trao cho tôi vào ngày ông y chu n b chúc thư c a mình. Ngay lúc ó, chi c h p ã ư c dán niêm phong và gi an toàn trong két theo như yêu c u c a Red cho n t n ngày hôm nay. Như anh th y y, chi c h p v n còn nguyên v n. Tôi m niêm phong c a chi c h p, nhìn vào bên trong và l y ra m t cu n băng video. Tôi trao cu n băng cho bà Hastings. Bà y ưa băng vào máy chi u ư c t trên chi c t âm tư ng phía cu i phòng h p. Xong âu ó, bà ng i xu ng c nh tôi, trên tay là chi c i u khi n. Jason Stevens th t lên: - Chuy n gì th này? M i ngư i u bư c ra kh i phòng v i hàng tri u ô-la trong tay, còn tôi ch ư c m t cu n phim gia ình thôi sao? Tôi kiên nh n l i thái quá khích, thi n c n c a c u trai tr và c tr l i m t cách t t n: - Tôi nghĩ m i th s rõ ngay thôi mà! Tôi g t u ra hi u cho bà Hastings. Bà y ch nh cho ánh sáng trong căn phòng m i và b t u m băng. Sau m t lúc nhi u sóng, trên màn hình hi n rõ hình nh c a ông b n già Red Stevens b y mươi lăm tu i c a tôi. Red Stevens là m t ngư i vĩ i - theo úng m i ng nghĩa c a t này. Ông ã r i b vùng m l y Louisiana n Texas khi trong tay không có gì ngoài ý chí, s c m nh và vài b ư c gói ghém thành m t túi bé xíu khoác trên lưng. Su t th i kỳ kh ng ho ng và nh ng năm chi n tranh, Red ã xây d ng cho mình m t ch d u m và gia súc hùng m nh. Ông thu c d ng ngư i có th ch ng ư c m i khó khăn x y n v i mình. Th m chí n t n bây gi , ch v i hình nh hi n trên màn hình video t cu i phòng h p, tôi v n nh n th y Red ã làm cho b u không khí trong phòng tr nên có s c s ng l thư ng. Red Stevens ng h ng r i b t u nói: - Jason này, khi cháu xem cu n băng video này thì ta ã ch ng còn s ng trên cõi i này n a. Ta bi t ý mu n c a ta ã ư c th c thi, nên cháu m i có d p nhìn th y ta trên màn hình cùng ngư i b n thân thi t và cũng lâu năm nh t c a ta - ông Theodore Hamilton, và ngư i c ng s tin c n nh t c a ông y, bà Margaret Hastings. Cháu chưa có d p hi u h , nhưng ta có th m b o v i cháu r ng h là nh ng ngư i mà ta tin c y nh t. Red ng ng l i m t lúc r i chuy n sang nói chuy n v i tôi và Margaret. Ông y dùng tên g i t t c a tôi - i u mà ch có Red Stevens m i ư c phép làm, d a trên tình b n thân thi t gi a hai chúng tôi trong su t bao nhiêu năm qua. - Ted, tôi mu n c m ơn anh và c Margaret n a. Hai ngư i ã vì tôi mà ph i i phó v i t t c nh ng ngư i h hàng, bà con xa g n g m m i thành ph n c a tôi trong ngày hôm nay. Tôi bi t không ai trong s h ư c l ch lãm và quý phái như v ngoài mà h c t o 7
 8. ra. Tôi cũng mu n xin l i c hai b n v thái áng x u h mà tôi ch c Jason ã th hi n t nãy n gi . Red ng ng m t lúc n a, h ng gi ng và l i ti p t c: - Cháu có bi t không, ta ã s ng m t cu c i tung hoành ngang d c. Ta ã làm ư c nhi u th áng k , nhưng ng th i cũng ph m ph i nh ng sai l m l n lao. M t trong nh ng sai l m l n nh t mà ta ã m c ph i, ó là trao cho m i ngư i trong gia ình chúng ta nh ng th mà h nghĩ là h c n. Ph i m t nhi u năm ta m i nh n ra r ng m i i u chúng ta làm, m i th ta bi t hay s h u trong cu c s ng u b t ngu n t món quà mà Thư ng ã ban cho ta. Ngài luôn có m t k ho ch c bi t cho m i chúng ta và Ngài trao m i th ta c n ta có th t mình hoàn thành k ho ch y. Ph i m t khá lâu ta m i có th giành l y h nh phúc cho b n bè và ngư i thân c a mình. Ch n khi ã là m t ông lão già nua, ta m i hi u ra r ng h nh phúc ch n khi ta hoàn thành k ho ch mà Thư ng ã nh trư c b ng chính món quà mà Ngài ã trao cho chúng ta. Không may thay, ti n b c và c a c i ta mang n cho m i ngư i ã không giúp h hi u ư c ý nghĩa c a món quà mà chúng ta ã ư c trao ban y. sau này nh ng ngư i thân c a ta có ư c m t cu c s ng y khi ta không còn s ng trên cõi i này n a, ta ã l i cho h m i th v t ch t mà ta ã làm ra. Nhưng b ng vi c làm y, ta cũng ã l y i c a h nh ng th có th làm cu c s ng này tr nên tuy t v i hơn. May m n thay, ta cũng phát hi n ra r ng Thư ng r t nhân t . Ngài ã giúp ta nh n ra sai l m c a mình. Trư c ây ta luôn nghĩ r ng nh ng ngư i thân c a ta s không bao gi thay i, dù ch là chút ít. i u này cũng gi ng như khi m t con ng a tr ch ng. Ta ch có th b n ch t nó mà thôi. Th nhưng ngài lu t sư Halminton ã khuyên ta r ng hành ng tiêu c c ó th t không hay chút nào. Ông y cũng th t sáng su t khi nh c ta nh r ng Thư ng chưa bao gi n n lòng trong vi c thay i con ngư i. Vì v y, ta xin dâng c gia ình ta vào bàn tay nhân t c a Ngài. Như trong b n di chúc c a mình, ta ã trao cho h m t cu c s ng y m c dù trong cu c s ng y, có th h s ch ng bao gi có d p thư ng th c l y m t ngày có ý nghĩa th t s . Riêng v i cháu, cháu chính là ni m hy v ng l n nh t c a ta và c a gia ình. Dù cu c s ng c a cháu cho n ngày hôm nay ch ng có gì h a h n cho i u ó, nhưng v n có m t i u gì ó sâu th m bên trong con ngư i cháu luôn cháy âm khi n cho ta hy v ng chúng ta có th châm nó thành m t ng n l a l n. Vì lý do ó, ta s không bi n cháu tr thành m t tri u phú ngay l p t c ư c. Jason p m nh tay xu ng bàn h p và há mi ng chu n b nói i u gì ó, nhưng ngay l p t c b ngăn l i b i l i nói c a Red Stevens phát ra t loa: - Trư c khi cháu k p nói ra nh ng i u khi n c ta l n cháu u c m th y h th n trư c nh ng ngư i t t b ng này, cháu hãy nghe ta nói m t chút. Trong su t m t năm s p t i, c vào ngày u tiên c a m i tháng, cháu s n g p ông Hamilton và bà Hastings nh n m t nhân t hình thành nên cái mà ta g i là Giá Tr Cu c S ng, cũng là m t ph n c a món quà bí m t mà ta mu n l i cho cháu. N u cháu kiên trì th c hi n và n m b t ư c ý nghĩa c a nh ng giá tr cu c s ng, cháu s ư c nh n ph n th a k quan tr ng nh t mà ta ã l i trong chúc thư. Nhưng hãy ghi nh r ng, ch c n cháu không th c hi n úng theo yêu c u ho c c tình gây khó khăn cho ông Hamilton và bà Hastings thì m i th s d ng ngay l p t c, và t t nhiên là cháu s không nh n ư c b t c th gì c a ta c . Tôi nghe th y ti ng th dài, r i ti ng l y hơi th t m nh t hư ng ng i c a Jason Stevens. Red ti p t c: - ng quên nhé, con trai. N u hóa ra cháu l i r c r i hơn nh ng gì ta nghĩ v cháu, thì ngay l p t c ông Hamilton s u i c cháu mà ch ng ph i nói b t c l i nào. - Và l i cu i cùng dành cho Theodore J. Hamilton. - Red m m cư i r i ti p t c. - Tôi cá là anh không nghĩ tôi còn nh y tên h c a anh, ph i không Ted? Tôi mu n c m ơn 8
 9. vì anh ã vui lòng th c hi n mong mu n này c a tôi v i Jason. Và tôi cũng mu n c m ơn vì anh ã là ngư i b n t t nh t mà m t ngư i có th có ư c trong i. Nhìn l i cu c i mình, tôi ã có ư c r t nhi u th , nhưng tôi s không ng n ng i i chúng có ư c cơ h i ng i ây, ngay lúc này, và nói r ng Theodore J. Hamilton là b n tôi. Ngay lúc ó, cu n băng video ch m d t, c ba chúng tôi ng i im l ng bên nhau. Cu i cùng, Jason quay sang tôi và nói b ng m t gi ng i u y v gây h n: - Th t iên r ! Tôi th dài: - C u trai tr à, ch c ch n là có m t ngư i iên, và tôi nghĩ k ho ch nh này s cho ta cơ h i tìm ra k iên ó là ai. Tôi ng d y, d m bư c v phía c a và ưa tay ra nh b t tay chào t m bi t Jason. C u ta c tình l i và nói: - i tí nào. Cu i cùng ông mu n gì tôi? T i sao ông không nói cho tôi bi t chuy n gì ang x y ra và tôi s nh n ư c gì? - T t c s rõ ràng vào úng lúc c a nó. – Nói xong, tôi bư c th ng ra kh i phòng. - T i sao ông y không ti n l i cho tôi như v i bao nhiêu ngư i khác? - Ti ng c u trai tr gi n d vang lên sau lưng tôi. - Vì ông y yêu thương c u hơn h t th y! - Gi ng bà Hastings i m tĩnh tr l i. 9
 10. CHƯƠNG BA GIÁ TR C A CÔNG VI C Khi yêu thích công vi c c a mình, ta s không th y ó là vi c ph i làm. Su t nhi u tu n l ti p theo, tôi c m th y hơi lo l ng và ch th c s th y nh lòng vào ngày u tháng sau ó. Khi y, tôi ang ng i trong văn phòng c a mình, c gi cho u óc b n r n không ph i h i h p mong ch Jason Stevens n như ã h n. Cu i cùng, chi c i n tho i trên bàn tôi cũng reo vang. Bà Hastings thông báo r ng Jason Stevens ang i trong phòng h p. Tôi thu th p nh ng t p h sơ c n thi t trong khi bà Hastings i l y chi c h p mà Red Stevens ã g i l i cho chúng tôi. Khi chúng tôi vào n phòng h p, Jason ang ng i trong tư th r t tho i mái, ngư i ng v phía sau, chân gác trên bàn. Không t thái gì, tôi t chi c h p bà Hastings v a ưa cho tôi lên bàn, y trư t v phía trư c nh m gián ti p b o c u ta b chân xu ng t. - Chào bu i sáng, Jason. - Tôi nói. - Chúc m ng anh tìm ư c m t ch ng i tho i mái. Nhi u ngư i ch ng bao gi h c ư c cách s d ng c sao cho thích h p c . Jason áp l i l i khen c a tôi b ng m t cái ph y tay chán chư ng: - Chúng ta ti p t c ngay bây gi ư c ch ? Cháu còn nhi u vi c ph i làm và nhi u ngư i ph i g p n a. Tôi ng i xu ng ch c a mình, cư i l n: - Chàng trai tr , tôi bi t trư c là anh s r t b n r n nhưng m i chuy n không h n gi ng như anh nghĩ âu. Tôi l y m t cu n băng khác v i cu n băng l n trư c ra kh i chi c h p và trao nó cho Margaret. Bà y b vào máy, và ch vài phút sau, Red Stevens l i xu t hi n trên màn hình l n. - Chào bu i sáng, Ted, và chào bu i sáng, bà Hastings. M t l n n a, tôi c m ơn ông bà ã vì tôi mà ti n hành nh ng công vi c bu n chán này. Jason à, ta mu n nh c cháu v các quy nh m t chút. Trong vòng mư i hai tháng t i, b t c lúc nào cháu không th c hi n úng như yêu c u c a ta, ho c ông Hamilton không tán thành thái hay hành ng c a cháu, thì ông y s ng ng ngay m i công vi c này l i và cháu s b tư c m t quy n nh n ư c món quà c a ta. - Ta mu n chia s v i cháu vài i u v ông Hamilton. Ông y ư c xem là m t ngư i kiên nh n và có kh năng ch u ng, nhưng ng c d n ông y vào chân tư ng. N u không, chính cháu s là ngư i h i h n. Jason nhìn tôi, v lúng túng hi n rõ trên gương m t c a c u. Tôi ch i m nhiên nhìn l i c u ta. Red d ng m t lúc, r i dư ng như ch t nh ra mình ã m t khá nhi u th i gian vì nh ng chuy n ngoài l , ông b t u: - Khi ta còn tr hơn cháu lúc này, ta ã hi u r ng c m giác hài lòng th t s ch nt công vi c. M t trong nh ng i u mà s giàu có c a ta ã cư p i c a cháu và c a m i ngư i còn l i trong gia ình ta, chính là quy n ư c hư ng ni m vui và có ư c c m giác hài lòng qua vi c t tay mình làm l y nh ng công vi c hàng ngày. Tôi th y Jason m to m t và th dài. - Có th cháu s r t th t v ng n n i ch ng mu n nghe i u gì n a, nhưng ta v n mu n nói cho cháu bi t r ng công vi c ã mang l i cho ta t t c m i th ta có và cháu có. Ta h i ti c vì ã cư p m t c a cháu ni m vui khi nh n ra r ng nh ng i u cháu th t s có chính là nh ng gì cháu t ki m ư c. Ký c u tiên c a ta v vùng m l y Louisana n t công vi c. Công vi c yr t v t v , khi n m t chàng trai tr tu i như ta tr nên căm ghét t t c m i th . Khi ta còn nh , cha m ta ph i nuôi c m t i gia ình nên trong nhà không lúc nào có cái ăn. Vì v y 10
 11. ngay t lúc ó, ta ã bi t r ng n u mu n ăn, ta ph i làm vi c. Khi m t mình n Texas, ta nh n ra ta ã quen v i nh ng công vi c n ng và n nh ng giây phút cu i cùng c a cu c i, ta v n t hào nói r ng ni m vui c a ta là ư c làm vi c. Cháu may m n ư c t n hư ng nhi u i u tuy t di u mà bi t bao ngư i ao ư c có ư c. Cháu ã i nhi u nơi, th y nhi u th , và cũng ã th làm m i vi c. Ch duy nh t m t i u cháu chưa hi u, ó là ni m vui sư ng mà nh ng i u này mang l i cho cháu s càng l n th nào khi cháu có ư c b ng chính công s c c a mình. Khi ó cháu m i hi u ư c giá tr c a gi phút ngh ngơi sau nh ng gi làm vi c tích c c và c n m n – ch không ph i ó là lúc ta tr n vi c. Sáng mai, cháu s i cùng ông Hamilton và bà Hastings n g p m t ngư i b n cũ c a ta t i nông tr i c a ông y ngo i ô Alpine, Texas. Khi ta còn tr và ph i xoay x mi cách s ng sót qua cu c kh ng ho ng, ta ã g p Gus Caldwell. Ông y và ta ã h c ư c bài h c v s c m nh c a vi c n l c trong công vi c, nên bây gi s không ai có th d y cháu bài h c y t t hơn Gus âu. Ta có vi t m t lá thư nói v vi c này và cũng ã nh ông Hamilton chuy n nó n Alpine r i. H n là bây gi Gus ang ch cháu y. Nhưng hãy nh r ng, b t kỳ lúc nào cháu không hoàn thành nhi m v c a mình, hay ông Hamilton không hài lòng v i thái c a cháu, m i th s ch m d t ngay l p t c và cháu cũng nên quên i món quà c a ta. Màn hình t t ph t t i ó. - Th t n c cư i. - Jason cư i kh y m t cách b c b i. Tôi m m cư i: - úng v y. Qu th t ph i r t kiên nh n m i có th làm vi c v i anh ư c, nhưng ó là i u tôi ph i làm vì Red Stevens, ông b n thân thi t c a tôi. Tôi s g p anh phi trư ng vào lúc 6 gi 45 sáng. Jason nhìn tôi b ng ánh m t như th tôi là m t k ngu d i: - Không có chuy n bay nào tr hơn sao? M i chuy n dư ng như ã vư t quá kh năng ch u ng c a tôi nhưng tôi v n c g ng tr l i: - Có, nhưng ông Caldwell - ngư i mà anh s bi t là ai - không ph i là ngư i mu n lãng phí th i gian. H n g p anh sáng mai! Jason r i kh i văn phòng c a tôi và bà Hastings b t u chu n b m i vi c c n thi t cho chuy n i. Sáng hôm sau, mãi n khi cô ti p viên hàng không chu n b óng c a, Jason Stevens m i xu t hi n trong phòng i v i v ngái ng . Bà Hastings ưa cho cô ti p viên vé c a c ba chúng tôi, và chúng tôi lên máy bay. Hai chúng tôi nhanh chóng tìm th y gh c a mình, hai chi c gh u tiên bên ph i máy bay, khu v c khoang h ng nh t. Jason b i r i ng quanh ch c a chúng tôi b i trong khoang không còn chi c gh nào tr ng c . - Cháu s ng i ch nào? - C u ta h i tôi. Bà Hastings tr l i b ng m t gi ng t t n và th ơ nh t, nhưng tôi bi t bà y ang t n hư ng c m giác c chí trong t ng l i nói y: - , c u ng i gh s 23F. Bà y ưa cho Jason cùi vé và c u ta ành h m h c bư c xu ng khoang hành khách ti p theo. Khi chúng tôi h cánh xu ng phi trư ng Midland - Odessa, Gus Caldwell ã i s n y. Tôi bi t Gus t nhi u năm trư c, v i tư cách là b n và cũng là c ng s c a Red Stevens. Chúng tôi cùng có m t i m chung, ó là luôn h t lòng quý m n ngư i b n ã quá c c a mình. Gus n ng nhi t b t tay tôi b ng cái n m tay r n r i c a m t ngư i ba mươi lăm tu i 11
 12. thay vì cái tu i mà tôi bi t là tu i th t c a ông y: b y mươi lăm. Gus chào bà Hastings m t cách l ch thi p, nhưng có v c c c n v i Jason. Ông nói v i c u ta: - Red Stevens là m t trong nh ng ngư i vĩ i nh t mà ta t ng bi t. Ta ch ng th y c u có gì áng sánh v i ông y. Jason nh m mi ng ph n i cách ti p ón l nh nh t y, nhưng Gus ã k p th i ch n l i: - Con trai, sao c u không xu ng dư i t ng h m và thu nh n hành lý? Hãy làm cho mình tr thành ngư i có ích i nào! Vài phút sau, chúng tôi cũng i xu ng s nh r i kh i sân bay. Jason ã nh n xong hành lý. Gus d n chúng tôi n bãi u xe, nơi có chi c xe t i nh không mui h ng sang c a ông y – m t chi c xe ít khi ư c nhìn th y Boston. Gus m c a cho bà Hastings và tôi, r i nói v i Jason: - Này, ng có ng ng n ra y ch . Mang nh ng túi xách này vào thùng xe i nào. Jason kh n khiêng hành lý ra sau xe, r i b n l n h i: - Cháu s ng i âu? - C u có th ng i thùng xe ho c i b . - Gus không ng i ng n. - V i ta thì ng nào cũng như nhau c thôi. Không m t thêm th i gian, Gus ng i vào trong xe và r máy phóng i trong khi Jason ch v a k p leo lên phía sau xe. Tôi li c nhìn l i và th y c u trai tr t i nghi p ngã sóng soài gi a ám hành lý l n ng n xung quanh. Jason c l c lư trong tư th không l y gì làm d ch u y trong khi Gus phóng i như tên b n, b t k các t m bi n h n ch t c . Su t quãng ư ng i n trang tr i th ng cánh cò bay c a Gus, không còn b qu y r y b i s hi n di n c a Jason bên c nh, chúng tôi cùng ôn l i nh ng k ni m v Red và cùng th o lu n v cách s giúp Red u n n n Jason Stevens. Chúng tôi th ng nh t v i nhau r ng trong b n tu n ti p theo, Gus s d y cho Jason hi u v giá tr c a công vi c trong khi tôi và bà Hastings s lên ư ng i Austin g p m t khách hàng khác c n tư v n v lu t. Sau khi i h t con ư ng r i s i dư ng như là vô t n, chúng tôi r sang con ư ng nh cũng dài ngút ngàn có t m b ng b ng g giăng ngang c ng: “Trang tr i Gus Caldwell. ón chào b ng h u, b n b k xâm l n”. Sau mư i phút ti p t c i xe, cu i cùng chúng tôi cũng n m t trang tr i r ng mênh mông. C i gia ình Gus, c ng thêm toàn b nhân công và khá nhi u chó ã x p hàng ch s n chào ón. Sau th t c thăm h i, Gus d n tôi và bà Hastings vào ngôi nhà m cúng c a ông r i la to v i Jason: - ng có n m ư n trong xe như th . Mau mang hành lý vào nhà i! Gus ã thông báo trư c v i bà Hastings và tôi r ng ngày ti p theo s b t u t r t s m. Ông mu n Jason ph i i m t ngay l p t c v i vi c h c ch c ch n s r t v t v c a c u ta. Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi cùng m i thành viên khác c a gia ình Caldwell dùng m t b a sáng th nh so n t trư c 6 gi sáng. Khi ang thư ng th c n tách cà phê th hai, Gus ng d y: - Tôi i ánh th c “công chúa ng trong r ng ây”. Hôm nay s là m t ngày r t thú v b i tôi s giáo d c c u ta th c s y! Chúng tôi nghe ti ng chân Gus bư c lên c u thang r i ti ng p thình thình không thương ti c lên cánh c a phòng c a Jason: - C u trai, c u còn s ng y ch ? C u ã ng c ngày tr i. Thay r i x u ng l u ngay. Sau ó, Gus quay tr l i bàn, ti p t c câu chuy n phi m bên tách cà phê cùng v i chúng tôi. Vài phút sau, Jason xu t hi n trong hình d ng u tóc r i b i, hai m t ngái ng . C u ta ng i xu ng m t chi c gh nhưng chưa k p yên v thì Gus ã ng b t d y: 12
 13. - B a sáng th t tuy t. Gi thì ta vào vi c nào! Jason nhìn ông ta ng ngàng: - Nhưng cháu s ư c dùng b a sáng ch ? - T t nhiên r i. - Ông m m cư i. - Nhưng s vào sáng ngày mai. Không ai ra kh i nhà c a Gus Caldwell trong khi b ng ói c , nhưng tôi ch ng th làm ư c gì hơn v i nh ng ngư i ng d y tr . Jason nhìn ra ngoài c a s : - M t tr i v n chưa lên mà! - Quan sát t t y! - Gus không nao núng. - V y mà ta ã nghĩ r ng ta ph i d y c u cách nhìn m t tr i n a y! Gi thì ra ngoài nhà kho xem có b nào v a v i c u không. Chúng ta ã phí quá nhi u th i gian r i y. Ta s kh i hành trong năm phút n a! Gus ng ý s ưa tôi và bà Hastings n nơi Jason làm vi c trư c khi chúng tôi kh i hành n Austin. Khi Jason bư c ra kh i nhà kho, chúng tôi ã ng i i s n trên chi c xe t i nh . Không c n h i thêm, c u bi t thân bi t ph n leo vào phía sau xe và c nh giác bám ch c vào thành trư c khi Gus phóng i như tên b n. Ông băng ngang kho ng sân r ng, vư t qua chi c c ng g và ch y bon bon trên m t cánh ng r ng mênh mông. Khi m t tr i v a nhô lên, Gus d ng l i m t i m nào ó không th xác nh trong m nh t r ng ngút ngàn c a nông tr i, nơi có m t hàng rào ch y ngang qua. Gus nhanh nh n nh y xu ng xe, r n r ng: - C u trai, ã n lúc ra kh i chi c thùng tho i mái ó r i y. Ta chưa th y có ai l i b âu n m y như c u. Bà Hastings và tôi bư c theo Gus và Jason t i m t u c a hàng rào. Không b phí th i gian, ông ch cho Jason cách ào l , t c t và cách giăng dây sao cho th t th ng. Dù ang vào tu i b y mươi lăm, Gus Caldwell trông v n kh e m nh và cư ng tráng. - Gi t i lư t c u. - Gus quay sang nói v i Jason, và cũng không i xem c u ta ph n ng th nào, ông quay bư c ưa bà Hastings và tôi tr l i chi c xe t i. Chúng tôi li c nhìn th y Jason loay hoay v i công vi c m i, lóng ngóng n m c t i nghi p. Gus nói l n: - Ta tin r ng c u s làm ư c. n trưa s có ngư i n ón c u v dùng b a trưa. Jason t v c nh giác: - Hàng c t này s kéo dài n âu? V a giúp bà Hastings và tôi bư c vào xe, Gus v a cư i l n: - C u c ào i. ng lo, s có ngư i hư ng d n c u. Ta ch ư c gì ta ư c tr 1 ô-la cho m i cây c t mà Red Stevens và ta ã ào d c Texas này. Chúng tôi i, b l i Jason v i công vi c c a c u. *** B n tu n sau, bà Hastings và tôi quay l i trang t i c a Gus sau chuy n i thành công n Austin - th ph c a bang Texas. M t l n n a, Gus l i ra ón chúng tôi t i sân bay. Trên ư ng tr v trang tr i, tôi nôn nóng h i Gus: - Chàng trai tr Jason th nào r i? Gus t c lư i: - Tôi không ch c c u ta h c ư c gì. C u ta ư c d p th qua t t c , cháy n ng, ph ng d p các ngón tay, hai chân chai s n… t t c m i th . Nhưng tôi nghĩ dù sao quý v cũng s ng c nhiên ôi chút! Khi n trang tr i, Gus ưa chúng tôi ra th ng cánh ng nơi Jason ang làm vi c. Tôi ý th y c t hàng rào ã dài hơn r t nhi u. Gus ti p t c lái thêm m t o n n a, bây gi tôi m i nhìn th y Jason th p thoáng tít àng xa. 13
 14. Jason ư c m t tr i hun nóng khi n cho làn da c a c u b t u ng sang màu nâu ng. C u ta m i mê ào l n n i không nh n ra chúng tôi ang n g n. n khi nghe ti ng g i, Jason ng ng lên, ưa tay v y chào và ti n v phía chúng tôi. - M t mình c u ã tr ng b ng y cây c t sao? – Tôi không nén ư c s ng c nhiên. ôi m t c a Jason có v như sáng lên khi c u tr l i: - Vâng, thưa bác. Cháu ã tr ng t t c . Chúng cũng th ng y ch ! Gus quàng tay qua vai Jason: - Con trai à, ta tư ng con không th làm ư c, nhưng gi thì con ã ch ng t mình có th . T sáu mươi năm trư c, bác Red c a con và ta ã khám phá ra r ng n u ta có th làm t t công vi c này b ng lòng kiêu hãnh và s chú tâm thì ta có th làm t t m i vi c khác trên i. Ta nghĩ con ã h c ư c bài h c c n thi t. Gi thì con ư c phép tr v Boston r i. Tôi vô cùng ng c nhiên khi nghe Jason áp l i: - Ch còn vài cây c t n a thôi là cháu s hoàn thành công vi c c a mình r i. T i sao chúng ta không kh i hành vào ngày mai thay vì hôm nay? *** Sáng hôm sau, Gus tình nguy n ưa chúng tôi ra sân bay. Không c n i nh c nh , Jason t giác mang t t c hành lý ra s n ngoài mái hiên. Nhưng thay vì i b ng chi c xe t i nh như l n trư c, Gus lái chi c Cadillac tr t i. Jason cư i l n: - Chi c xe t i nh c a bác âu r i? Gus m m cư i: - Ta không th c u nh có bàn tay khéo léo th kia ph i lăn lóc trên sàn xe t i cùng v i ám hành lý ư c. Gi thì chúng ta ra phi trư ng nào! *** Dù máy bay ã c t cánh cao 9.000 mét, tôi v n còn suy nghĩ v Red Stevens và bài h c mà ông ã d y Jason. Tôi hy v ng Jason cũng c m nh n ư c ý nghĩa c a bài h c ó như tôi. 14
 15. CHƯƠNG B N GIÁ TR C A NG TI N Ti n th t ra ch là m t công c , không hơn không kém. Nó có th ph c v cho cái thi n và cũng có th ph c v cho cái ác, ho c ơn gi n là nó ch ng giúp ư c gì c . Trong cu c i, có nh ng lúc chúng ta c theo u i m t m c tiêu nào ó song v n chưa bi t là mình có thành công hay không. Th r i t nhiên, th t di u kỳ làm sao, ta nh n ư c m t d u hi u - m t d u hi u r t nh thôi - r ng ta ã i úng hư ng. i u này ã x y n vào ngày Jason Stevens n cu c h n g p l n th hai hàng tháng. V n phòng h p y, v n hai v trí ng i quen thu c y, hai chúng tôi say sưa h i tư ng l i nh ng i u c u ã h c ư c Alpine, Texas. Cũng như l n trư c, bà Hastings bư c vào phòng, tay c m chi c h p c a Red Stevens. Không m y may do d , Jason ng d y ón l y chi c h p t tay bà và mang n cu i bàn. V i nh ng ngư i khác, có th i u này ch ng áng b n tâm chút nào, ho c cùng l m ây cũng ch là m t c ch l ch s r t nh nh t. Nhưng v i Jason, tôi bi t c u ta ã ư c nuôi d y trong m t môi trư ng như th nào, và trư c ó m i hành ng c a c u u luôn nh m vào m t m c ích nào ó. Th nên hành ng này c a Jason, dù r t ơn gi n, cũng là m t d u hi u tích c c báo hi u s thay i l n lao trong tâm h n c a chàng trai mà Red và tôi ã hy v ng s c i bi n thành m t ngư i tuy t v i trong vòng m t năm t i. Red Stevens nhìn v phía chúng tôi và n m t n cư i tinh quái - n cư i mà tôi nghĩ r ng xu t phát t nh ng tư ng tư ng c a ông v nh ng công vi c Jason ã ph i làm nơi trang tr i c a Gus Caldwell. Gi ng ông vang lên: - Chà, chào m ng cháu tr v t vư n a àng - nơi ư c bi t n nhi u hơn v i cái tên Texas. Vì lúc này ta ang nói chuy n v i cháu, nên ta ch c là cháu ã s ng sót sau m t tháng s ng cùng v i Gus Caldwell. Ta bi t ch c r ng ôi bàn tay y v t chai s n kia s r t có ích cho cháu. Tôi thoáng nghe Jason cư i kh . Red ti p t c: - Hôm nay, chúng ta s bàn v m t th mà công d ng c a nó thư ng b hi u sai nh t. ó chính là ti n. Trong nh ng th c n n ti n thì ta tin ch c r ng không gì có th thay th ư c công d ng c a nó, nhưng v i m i th còn l i trên th gi i này, ti n tr nên hoàn toàn vô d ng. Ví d như t t c ti n b c trên th gian này cũng không th giúp ta mua ư c thêm m t ngày còn s ng trên i. ó là lý do t i sao cháu l i ng i ây và xem cu n băng video c a ta vào lúc này. Và m t i u quan tr ng khác, ó là ti n không th làm cho cháu h nh phúc. T t nhiên nghèo ói cũng không làm cháu h nh phúc ư c. Ta ã t ng r t nghèo, và ta cũng t ng r t giàu - nhưng qu th t giàu có d ch u hơn nhi u. Nghe n ây, c ba chúng tôi cùng b t cư i. Red ti p t c b ng m t v m t nghiêm túc hơn: - Tuy nhiên, ta bi t hi n cháu không h có khái ni m hay suy nghĩ gì v giá tr c a ti n b c. ó không ph i là l i c a cháu, mà là l i c a ta. Nhưng ta hy v ng trong ba mươi ngày s p t i, cháu s hi u ư c ng ti n có ý nghĩa như th nào i v i cu c s ng c a m t s ngư i trong th gi i th c này. H u h t nh ng v n b o l c, nh ng n i âu lo, các cu c ly hôn hay m i s h nghi trên th gian này u xu t phát t vi c hi u sai giá tr c a ng ti n. V i cháu, nh ng khái ni m này còn khá xa l và mơ h b i ti n b c i v i cháu cũng t nhiên như không khí th . Th t s còn r t nhi u i u sâu xa hơn th n a. 15
 16. Ta bi t cháu lúc nào cũng r ng r nh ti n b c và tiêu chúng không thương ti c. Ta nh n trách nhi m ph i làm i u này i v i cháu b i chính ta ã tư c i c a cháu quy n ư c hi u v s công b ng gi a vi c ánh i công s c mình làm ra nh n ư c ng ti n tương x ng. Tháng v a r i, cháu ã ư c n m tr i lòng kiêu hãnh và c m giác hài lòng khi làm t t công vi c - d u là m t công vi c nh nh t nh t. N u Gus Caldwell tr công cho công vi c cháu ã làm, thì cháu s nh n ư c kho ng 1.500 ô-la. Ta bi t con s này g n như ch ng là gì c i v i cháu, nhưng ta ch c ch n nó ã mang l i nhi u i u khác, l n lao hơn cho cháu. Ngày hôm nay, khi cháu r i kh i ây, ông Hamilton s ưa cho cháu m t phong bì ã ư c s n trong chi c h p này. Trong phong bì có ch a 1.500 ô-la. Trong vòng m t tháng t i, ta mu n cháu tìm năm ngư i khác nhau - nh ng ngư i ang trong hoàn c nh mà m t ph n c a 1.500 ô-la ó có th làm nên i u khác bi t cho cu c s ng c a h . Ta mu n cháu lưu tâm t i n i lo l ng thi u th n ti n b c s nh hư ng t i cu c s ng c a h như th nào. Và khi trao s ti n mà h ang r t c n, cháu hãy c m nh n suy nghĩ c a h v nh ng i u quan tr ng nh t i v i h . Ta bi t r ng không dư i m t l n cháu nư ng trên 1.500 ô-la ch trong vài gi chơi b i v i nh ng ngư i mà cháu g i là b n. Gi ã n lúc cháu c n ph i hi u 1.500 ô-la có th làm ư c nh ng gì khi ư c t vào úng ch c a nó. n cu i tháng, cháu s ph i tư ng thu t th t chi ti t c năm trư ng h p này cho ông Hamilton, miêu t th t c th hoàn c nh c a t ng ngư i và cháu ã giúp h ra sao. N u ông Hamilton c m th y cháu ã h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n, thì ta s l i nói chuy n v i cháu vào tháng t i. Hình nh c a Red m d n trên màn hình. Jason quay sang tôi: - Cháu v n chưa hi u rõ mình c n ph i làm gì. Cháu s tìm nh ng ngư i ó âu và ph i ưa cho h bao nhiêu … - Này, chàng trai, - tôi ngăn c u ta l i. – C tôi và anh u cùng ng i nghe như nhau thôi. Tôi không có quy n cung c p thêm b t kỳ thông tin hay s tr giúp nào. Bài h c này, cũng như t t c nh ng bài h c khác mà bác c a anh ang mu n d y cho anh, òi h i anh ph i t mình h c l y. Tôi tin r ng Red Stevens là m t ngư i chu áo và thông minh. Ông y ã cho anh m i th anh có th thành công. Tôi v i tay l y chi c h p và rút ra m t chi c phong bì nh . Tôi trao nó cho Jason và nói: - Chúng tôi mong s ư c nghe nh ng câu chuy n c a anh vào cu i tháng. Jason t t ng d y v i v hoang mang trên khuôn m t. C u ta c m l y phong bì r i ch m ch p bư c ra c a. Bà Hastings và tôi v n còn nán l i thêm vài phút n a trong phòng h p. Cu i cùng, bà y phá tan không khí im l ng: - Tôi nghĩ anh ta không có chút khái ni m nào v vi c ph i làm gì v i phong bì ti n y. Tôi suy nghĩ m t lúc r i th n tr ng tr l i: - R t nhi u ngư i ph i m t m t th i gian khá dài m i h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n. Jason ã v ng m t trong l p h c ó, nên gi c u ta ph i n l c r t nhi u m i có th b t k p m i ngư i. *** Khi ch còn m t ngày n a là h t tháng thì chúng tôi nh n ư c tin c a Jason. Ph i th a nh n r ng trư c ó tôi cũng r t lo l ng. Jason g i i n tho i s p x p m t cu c g p m t vào bu i sáng ngày mai. Vào gi ã h n, bà Hastings ưa c u ta vào phòng làm vi c, r i hai ngư i ng i vào hai chi c gh da trư c bàn làm vi c c a tôi. Jason trông có v h i h p và ng p ng ng. Tôi im l ng m t lúc lâu, suy nghĩ xem mình s làm gì n u ư c yêu c u ph i tìm cho b ng ư c năm ngư i s ng trong nh ng hoàn c nh mà hành ng c a tôi s l i m t d u n trong cu c i c a h nh vào s tr giúp c a ti n 16
 17. b c – và t t c nh ng công vi c ó ph i hoàn t t trong vòng m t tháng. Th nhưng tôi ph i nhanh chóng tr v vai trò c a m t lu t sư i di n và ngư i thi hành di chúc c a Red Stevens. Tôi bi t r ng n u Jason không làm theo úng th a thu n, tôi s ph i ng ng cu c hành trình này ngay l p t c. Qu th c ó là m t vi n c nh mà tôi không mong mu n chút nào. Cu i cùng, tôi quay sang Jason và h i: - Chàng trai tr , anh ã chu n b s n sàng nh ng câu chuy n c a mình r i ch ? Jason kh g t u và l y ra vài m nh gi y nhàu nát t trong túi áo c a mình. C u ta h ng gi ng r i ch m rãi k l i: - Th c ra thì cháu không bi t mình làm có úng như yêu c u không, nhưng câu chuy n c a cháu ch có th này thôi. Trư ng h p u tiên x y ra vào m t bu i chi u n , khi cháu ang lái xe ngang qua m t bãi xe, ó có m t s c u bé r a xe quyên góp ti n. Lúc ó ã g n t i, nên cháu bi t h cũng chu n b k t thúc bu i làm vi c c a mình. Cháu h i c u bé ph trách nhóm v m c ích quyên góp c a h và k t qu c a bu i làm vi c hôm nay. C u ta tr l i r ng h là nhóm hư ng o sinh ang quyên ti n có th trang tr i chi phí n d i h i hư ng o s di n ra vào tu n t i. Nhưng r t ti c là chi u hôm ó h ch ng quyên góp ư c ít nào và ít nh t m t ho c hai ngư i trong nhóm s không th tham gia i h i ư c. Cháu tò mò h i xem h c n thêm bao nhiêu ti n n a m i cho k ho ch c a nhóm. Trong ánh m t tuy t v ng, c u bé tr l i r ng h còn thi u g n 200 ô-la n a. Th là cháu quy t nh xe l i và nh h r a giúp. Khi xong vi c, cháu ưa cho c u trư ng nhóm 200 ô-la r i lái xe i. Jason nhìn v phía tôi, ch i s ng h . Tôi g t u, ra hi u cho c u ta ti p t c. Dù còn hơi run, Jason v n làm theo l i tôi: - Trong m t l n n trung tâm mua s m, khi ang loay hoay tìm ch u xe cháu ý th y m t ngư i ph n tr m m t a bé trên tay, ang ng trư c chi c xe hơi ã cũ. Ngư i ph n y trông r t b i r i khi b m t ngư i àn ông ang lái chi c xe c u ch n l i, r i to ti ng v m t v n gì ó. C hai ang r t to ti ng v i nhau. Cháu d ng l i và h i chuy n gì ang x y ra. Ngư i àn ông k v i tôi r ng ông y ang làm vi c cho hãng xe hơi ã qua s d ng, và ngư i ph n kia chính là ngư i n ti n tr góp c a công ty. Hai tháng qua cô ta không thanh toán s ti n tr góp như ã h n, s ti n y tương ương v i 200 ô-la. Ngư i thi u ph b t u khóc t m t c, nói r ng con c a cô y b b nh, và n u b l y l i xe, cô s không th i làm ư c, và như v y thì cô không bi t m i chuy n s như th nào. Cháu h i ngư i àn ông kho n n còn l i c a cô, và ông y b o cô còn ph i tr b n l n n a, m i l n là 100 ô-la. Cháu ưa cho ông 400 ô-la và l y hóa ơn ã thanh toán h t ưa cho ngư i m tr t i nghi p. ây là b n sao c a hóa ơn ó. Jason t m nh gi y lên bàn tôi, r i l i ti p t c. - Khi ã vào trung tâm mua s m, cháu g p m t c p v ch ng tr i cùng hai a con nh m t qu y chơi. Hai a tr c n ng n c òi cha m c a chúng mua chơi nhưng c hai ngư i u ngư ng ngùng gi i thích r ng năm nay ông già Noel có th s không n thăm gia ình h vì ngư i cha v a b m t vi c. i n khi hai a tr sang dãy bên c nh ng m nghía các món chơi, cháu ưa cho ngư i m 300 ô-la và nói v i bà y r ng hãy m i ông già Noel n thăm nhà h và t ng quà cho b n tr . Khi v a thanh toán ti n xong t i qu y thu ngân, cháu trông th y m t bà lão ng i trên băng chi c gh dài. Bà l p c p ánh rơi chi c ví và lo ng cho ng tìm m t cách khó nh c. Khi nh t chi c ví lên và ưa nó l i cho bà, cháu th y bà s t s t khóc. Cháu ng i xu ng và h i xem nguyên nhân vì sao l i như th . Bà lão k r ng ch ng bà - ông Harold – m c ph i căn b nh tim r t n ng. Su t năm mươi b y năm s ng chung, chưa bao gi bà c m th y b t c như lúc y. Nhà thu c không ch u nh n th cơm tháng c a bà i l y 60 ô-la ti n thu c cho ông. Th là cháu mua cho ông Harold ba tháng thu c, còn dư l i 20 ô-la cháu cũng ưa n t cho bà bà d n ông i ăn m t b a trưa th t ngon. 17
 18. Jason nhìn tôi ch i, nhưng tôi ch cư i nh : - Nghe th t hay y, nhưng anh ph i n năm câu chuy n cơ mà! Jason càng t ra b i r i hơn khi ti p t c câu chuy n th năm: - M t b a khác, khi ang i trên ư ng, cháu nhìn th y m t chi c xe hơi b h ng máy u bên l . Cháu d ng l i và làm quen v i m t chàng trai tr tên là Brian. C u y cũng b ng tu i cháu. Sau m t lúc trò chuy n, cháu phát hi n th y gi a hai chúng cháu có khá nhi u i m chung, tuy r ng c u y là m t sinh viên r t nghèo. Cháu g i xe c u h n kéo xe c a c u y vào gara. Ngư i th máy b o r ng máy xe ã h ng và c n ph i thay m i. Brian r t lo l ng vì chi c xe r t quan tr ng i v i c u y. N u không có xe, c u không th i làm trang tr i ti n h c và t lo cho cu c s ng c a mình. C u không bi t l y âu ra 700 ô-la thay ph n máy xe b h ng ó. Cháu im l ng dúi vào tay c u s ti n ó và b o r ng c u ng lo l ng gì c . Bà Hastings là ngư i luôn t ra c ng r n trong khi gi i quy t công vi c, v y mà l n này bà không th gi u ư c c m xúc c a mình khi nói b ng m t gi ng run run xúc ng: - T ng c ng c u ã dùng h t 1.800 ôla. Tôi nh là trong bì thư c a ông Stevens ch có 1.500 ô-la thôi mà. Jason có v gi t mình, nghiêng ngư i v trư c nói: - Cháu ã b thêm 300 ô-la c a mình. Như v y có ph m lu t không ? Bà Hastings m m cư i: - T t nhiên là không r i. Ông Hamilton luôn là m t ngư i hi u chuy n. Nhìn sang tôi, bà y nói: - Ph i v y không, ông Hamilton? Tôi b t cư i hài lòng. V y là Jason ã h c ư c bài h c quan tr ng v giá tr c a ng ti n. Tôi hy v ng c u y s không bao gi quên bài h c này, m t bài h c mà tôi ch c r ng nh ng ai ã tr i qua s luôn nh mãi. 18
 19. CHƯƠNG NĂM GIÁ TR C A TÌNH B N S giàu có không th o b ng t ng s c a c i mà m t ngư i ã tích góp ư c, mà ư c th hi n qua s ngư i b n ngư i ó có ư c trong i. Sáng hôm sau, bà Hastings g i i n cho tôi thông báo r ng Jason Stevens ã n và ang i trong phòng h p. Sau chuy n hành trình thành công n a h t c a công vi c và ti n b c, tôi hy v ng thái áng bu n ngày u tiên c a c u ta ã ư c c i thi n nhi u. Nhưng ngay khi bư c vào phòng h p, tôi nhanh chóng nh n ra mình ã kỳ v ng quá nhi u. Trư c khi tôi k p ng i xu ng, Jason nhìn th ng vào m t tôi: - T i sao cháu ph i làm nh ng vi c như th này ch ? Th t là n c cư i. Bác có b n sao c a di chúc cơ mà. Ch c ch n bác bi t r t rõ r ng cháu s ư c th a k cái gì ch . T i sao chúng ta không b qua nh ng vi c nh m nhí này i n ích cu i cùng ó? Tôi m m cư i: - Chào bu i sáng, Jason. Tôi r t vui khi g p l i anh. Tôi hy v ng sau bài h c v giá tr ng ti n c a bác anh, anh ã hi u rõ hơn v m c ích c a cu c hành trình c a chúng ta r i ch . Nói xong, tôi ch m ch p ng d y theo cách c a nh ng ngư i ã tu i tám mươi. Và tôi tr ng m t nhìn c u ta - ánh nhìn mà tôi thư ng s d ng trong bao nhiêu năm làm quan tòa. - Chàng trai tr , anh có hai, ch hai l a ch n mà thôi. Anh ph i l n lư t i qua t ng ch ng c a cu c hành trình này dư i s hư ng d n mà Red Stevens ã l i, ho c anh s t b m i th ngay t i i m d ng này. Nhưng tôi nói cho anh bi t m t i u, r ng thái ca anh ã t anh r t g n v i s chia tay món quà quý giá nh t mà bác anh ã chu n b s n cho anh. Jason ng ngư i ra sau gh th dài: - Thôi ư c, ta ti p t c v y. Bà Hastings l i mang chi c h p vào và t xu ng c nh tôi. Tôi l y cu n băng có ánh s 4 và ưa cho bà Hastings bư c n t vào máy. M t l n n a, Red Stevens l i xu t hi n trên màn hình. - Jason, như ta ã nói v i cháu trong l n gi i thi u u tiên, ông Hamilton là ngư i b n thân thi t nh t c a ta. B n là m t t thư ng ư c dùng m t cách d dãi b i nh ng ngư i không hi u ư c ý nghĩa th c s c a nó. Ngày nay, ngư i ta hay g i nh ng ngư i mà h quen bi t là b n. Nhưng con trai à, con s r t may m n n u s ng lâu như ta và có th m nh ng ngư i b n th c s c a mình trên c mư i u ngón tay. Ta s k cho cháu nghe m t câu chuy n, câu chuy n mà ta ã h a s không bao gi nói ra m t khi ta còn s ng trên i. Vì cháu ch có th xem cu n băng này sau khi ta ã ch t, trư c s hi n di n c a ngư i mà ta ã h a, nên ta th c s c m th y vô cùng tho i mái khi chia s i u này v i cháu. Như cháu bi t y, ta ã ư c ăn m ng sinh nh t l n th b y mươi lăm c a mình và t n hư ng cái mà m i ngư i thư ng cho là m t cu c s ng th và m nh kh e. Nhưng không ph i lúc nào m i th cũng suôn s như v y âu. Ta còn nh khi ta v a bư c qua tu i ba mươi tám, ta b s t r t cao và ph i n m vi n m t th i gian. Các bác sĩ không th ch n oán ư c nguyên nhân khi n ta b s t như v y nên h m i t t c các chuyên gia gi i nh t n ki m tra s c kh e cho ta. Cu i cùng, h phát hi n ta b m t căn b nh th n hi m g p mà th i ó chưa th ch a ư c. Hy v ng duy nh t là ph i ghép th n – m t gi i pháp hoàn toàn m i m v i ngành y vào th i b y gi . Ch c cháu cũng bi t khi ó ghép th n còn là m t thu t ng chuyên môn chưa ư c nhi u ngư i bi t t i, nên ngư i hi n th n không h d tìm như ngày hôm nay. Ta ã g i i n 19
 20. tho i cho ông Hamilton - ngư i lu t sư i di n c a mình, và nói v i ông y r ng ta và ông y c n b t u m t cu c truy tìm kh p c nư c tìm m t qu th n thích h p v i ta. Lúc ó ta ã r t s , vì các chuyên gia nói n u không ư c ghép th n, ta ch còn có th s ng thêm t i a là m t tháng n a mà thôi. Ch c cháu có th hi u ta ã vui m ng n th nào khi ba tu n sau ó, ông Hamilton g i i n tho i n cho ta và nói r ng ông y ã tìm ư c m t ngư i hi n th n vùng bi n ông. Cu c ph u thu t di n ra r t thành công và mang n cho ta g p ôi th i gian s ng trên i. Nhưng i u cháu không th oán ra, và cho n bây gi cũng chưa ai ư c bi t, r ng qu th n mà ông Hamilton tìm th y chính là qu th n c a ông y. Red d ng l i nh p m t ng m nư c, còn chàng trai tr Jason Stevens nhìn tôi y kinh ng c. Trên màn hình l n, Red l i ti p t c: - Ch có m t i u duy nh t có th lý gi i cho hành ng này, ó chính là tình b n. Ta bi t hi n t i cháu ang nghĩ r ng mình có r t nhi u b n, nhưng th c t là, xung quanh cháu có r t nhi u ngư i mu n có ư c ti n c a cháu hay nh ng th ti n có th mua ư c. Ngo i tr kho ng th i gian cháu chung v i Gus Caldwell, cháu chưa t ng làm vi c l y m t ngày hay làm b t c vi c gì có ích c . Thay vào ó, cháu ch quan tâm n nh ng bu i ti c tùng, ăn chơi v i r t nhi u ngư i mà cháu v n g i là b n. Trong ba mươi ngày t i, ta mu n cháu dùng t t c th i gian mình có ư c suy nghĩ và quan sát. Ta mu n cháu nh hình nh ng i u mà cháu cho là nguyên t c c a m t tình b n th t s , và cháu s thu t l i v i ông Hamilton nh ng ví d c a tình b n th t s minh ch ng cho nguyên t c ó. Ta cam oan r ng cu c s ng c a cháu s có ý nghĩa hơn r t nhi u n u cháu bi t th u hi u và trân tr ng tình b n. Cu n băng ch m d t. Jason có v như ang chìm vào nh ng suy nghĩ miên man. Ch t c u ta th t lên: - Cháu không hi u. Ý cháu là … - Ta bi t anh không hi u. - Tôi c t ngang. - V n là ch ó. Ta ch hy v ng anh ghi nh nh ng l i mà bác anh ã l i cho anh. Và vì chính l i ích c a b n thân anh, vào cu i tháng này, anh nên b t u th u hi u. Ta mong s g p l i anh. Tôi r i kh i phòng h p, l i Jason v i nhi m v có v r t khó khăn ó. *** Vào ngày cu i cùng c a tháng, bà Hastings thông báo r ng Jason ã s p x p m t cu c h n g p và s n trong vòng m t gi ng h n a. Tôi ng i ng ngư i ra gh và nghĩ v Red Stevens, ngư i b n lâu năm c a mình. Tôi v n chưa tin r ng có m t cách th c nào ó s giúp ngư i khác hi u ư c chi u sâu c a m t tình b n chân chính, c bi t là v i m t ngư i chưa t ng ư c n m tr i i u ó trong i. Tôi th a nh n r ng tôi c m th y nghi ng k t qu mà Jason s mang l i sau m t tháng tìm ki m. Khi g p Jason, c hai chúng tôi cùng quan sát hành ng và thái c a c u ta. Dư ng như c u có r t nhi u i u mu n nói. C u chào chúng tôi m t cách r t h i h t r i lúng búng: - Cháu hy v ng r ng… Ý cháu là… - Tôi nghĩ r ng cu c h n hôm nay có liên quan nh ng n i dung mà c u s thu t l i v i ông Hamilton minh ch ng s th u hi u c a c u v tình b n. - Bà Hastings nh c nh . Jason e dè nhìn tôi. Tôi kh g t u và m m cư i ng viên tinh th n c a c u. C u t a b t u: - Th i gian qua, cháu ã suy nghĩ nhi u v tình b n và cháu c nh nghĩa tình b n là gì. Cháu ch có th nói r ng m t tình b n th c s luôn hàm ch a lòng trung thành, s t n tâm và m t quá trình chia s cùng nhau m i i u. V n còn nhi u i u sâu s c hơn th , nhưng th t khó di n t t t c thành l i. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2