intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa-hiên đại hóa của nước ta p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
71
lượt xem
14
download

Quá trình hình thành và phương pháp của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa-hiên đại hóa của nước ta p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách huy động và sử dụng nguồn vốn 2.3.1. Thực trạng huy động vốn của nhà nước Nước ta cũng như bất kỳ một nước nào trên thế giới muốn thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá thì cần phải có vốn. Từ năm 1992 trở lại, nhờ thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, Nhà nước đã chấm dứt được tình trạng phát hành tiền cho tiêu dùng của ngân sách, số thu không những đã bù đắp số chi thường xuyên mà còn dành ra một phần để tích luỹ đầu tư cho công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp của nhà nước đối với quá trình công nghiệp hóa-hiên đại hóa của nước ta p4

  1. 2.3. ChÝnh s¸ch huy ®éng vµ sö dông nguån vèn 2.3.1. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña nhµ n­íc N­íc ta còng nh­ bÊt kú mét n­íc nµo trªn thÕ giíi muèn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ th× cÇn ph¶i cã vèn. Tõ n¨m 1992 trë l¹i, nhê thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh th¾t chÆt, Nhµ n­íc ®· chÊm døt ®­îc t×nh tr¹ng ph¸t hµnh tiÒn cho tiªu dïng cña ng©n s¸ch, sè thu kh«ng nh÷ng ®· bï ®¾p sè chi th­êng xuyªn mµ cßn dµnh ra mét phÇn ®Ó tÝch luü ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Nh­ng nÕu chØ dïng sè tiÒn tÝch luü ®ã th× sÏ kh«ng ®ñ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Do ®ã Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc. ViÖc huy ®éng vèn trong n­íc b»ng c¸c h×nh thøc tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu tuy cã ph¸t triÓn song sè vèn huy ®éng ®­îc cßn rÊt h¹n chÕ vµ chñ yÕu vÉn lµ nguån vèn ng¾n h¹n (chiÕm 90% doanh sè ph¸t hµnh). H×nh thøc huy ®éng vèn cßn ®¬n ®iÖu. H×nh thøc tÝn phiÕu kho b¹c víi thêi h¹n dµi (3 n¨m) hÇu nh­ ch­a nhËn ®­îc sù h­ëng øng nhiÖt t×nh cña d©n c­, vµ chñ yÕu lµ dïng biÖn ph¸p b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i mua. Tuy Nhµ n­íc ®· thiÕt lËp ®­îc hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp: Ng©n hµng Nhµ n­íc qu¶nlý Nhµ n­íc vÒ tiÒn tÖ tÝn dông vµ ng©n hµng th­¬ng m¹i lµm nhiÖm vô kinh doanh tiÒn tÖ trªn nguyªn t¾c ®i vay ®Ó cho vay. Nh­ng tæng sè vèn huy ®éng trong d©n c­ b»ng c¸c h×nh thøc qua kªnh ng©n hµng vµ ng©n hµng nh­ tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu kho b¹c, tiÒn tiÕt kiÖm...GÇn ®©y míi chØ ®¹t 8000 tØ ®ång/n¨m, chiÕm kho¶ng 5% GDP vµ chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n. Nh­ vËy, nÕu so víi c¸c n­íc cïng khu vùc §«ng Nam ¸ th× tû lÖ vèn trong n­íc ®Ó ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña n­íc ta cßn thÊp. Nguyªn nh©n cña t×nh h×nh trªn lµ do mét sè chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ hiÖn nay ch­a t¹o ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng c¸c doanh nghiÖp tù ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, chÕ ®é thu khÊu hao. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ch­a ®­îc më réng. Ng­êi d©n ch­a thËt tin t­ëng vµo sù æn ®Þnh kinh tÕ, cßn sù l¹m ph¸t khñng ho¶ng. KÕ ®Õn lµ Nhµ n­íc ch­a cã nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn linh ho¹t, cã l·i suÊt hÊp dÉn còng nh­ ch­a t¹o ra ®­îc m«i tr­êng ph¸t lý, m«i tr­êng kinh tÕ vµ bé m¸y nh©n sù ®¸p øng yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng. 31
  2. 2.3.2. Thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ n­íc trong viÖc sö dông vµ qu¶n lý vèn Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Çu t­ cña Nhµ n­íc b­íc ®Çu ®· cã mét sè thay ®æi theo chiÒu h­íng tèt, mét sè c«ng tr×nh ®· ph¸t huy t¸c dông lµm t¨ng thªm c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho b­íc míi thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.Tuy nhiªn nh×n chung viÖc sö dông vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc ®Õn nay vÉn cßn rÊt l·ng phÝ vµ kÐm hiÖu qu¶. Quan niÖm cña Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ cßn ®¬n gi¶n, chØ chó träng vµo ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ®Ó lµm t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh, ch­a quan t©m thÝch ®¸ng vµ g¾n bã víi ®Çu t­ x©y dùng c¬ së nguyªn liÖu, ®Çu t­ vµo con ng­êi vµ ph¸t triÓn khoa häc kÜ thuËt. §èi víi c¬ cÊu ®Çu t­ còng cßn nhiÒu bÊt hîp lý: Nhµ n­íc ch­a chó ý thÝch ®¸ng ®Õn ®Çu t­ cho kÕt cÊu h¹ tÇng, hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ thÊp do kh«ng Ýt tr­êng hîp ®Çu t­ sai, c¬ chÕ cÊp ph¸t vèn cña Nhµ n­íc vÉn cßn mang tÝnh chÊt bao cÊp, thÊt tho¸t, t¨ng phÝ nhiÒu.KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ hiÖn nay lµ rÊt thÊp thÓ hiÖn qua sù so s¸nh gi÷a tæng sè vèn ®Çu t­ vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng thªm nh­ sau: Thêi k× 1986 - 1990 cø bá ra 100 ®ång vèn ®Çu t­ th× chØ thu ®­îc kho¶ng 50 ®éng gi¸ trÞ tµi s¶n t¨ng thªm, n¨m 1991 lµ 51,5 ®ång vµ n¨m 1992 lµ 48,2 ®ång, tØ lÖ thÊt tho¸t lªn ®Õn 30%. Së dÜ cã sù thÊt tho¸t lín nh­ thÕ lµ do c¬ chÕ cÊp ph¸t, thanh to¸n ®Õn giao nhËn thÊu, nghiÖm thu, quyÕt to¸n c«ng tr×nh cã nhiÒu c¬ quan qu¶n lý nh­ng l¹i thiÕu sù quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cô thÓ, kh«ng c¬ quan nµo chÞu tr¸ch nhiÖm tõ ®Çu ®Õn cuèi vÒ sè vèn ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi còng cßn nhiÒu ®iÒu cÇn ph¶i xem xÐt l¹i. Nh÷ng n¨m qua vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi vµo n­íc ta tuy t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, song vÉn cßn cã sù mÊt c©n ®èi vÒ c¬ cÊu ®Çu t­, viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ míi vµo ViÖt Nam cßn bÞ h¹n chÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËt ®Çu t­ vµ triÓn khai c¸c d­ ¸n ®· vµ ®ang xuÊt hiÖn nh÷ng tiªu cùc trong viÖc lîi dông s¬ hë trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Cã thùc tr¹ng trªn lµ do: 32
  3. LuËt ®Çu t­ cña Nhµ n­íc dï ®· x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc ­u tiªn ph¸t triÓn nh­ng l¹i chËm ®­a ra danh môc c¸c dù ¸n gäi vèn vµ cßn bÞ ®éng trong gäi vèn. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ch­a râ rµng trong x¸c ®Þnh ­u ®·i theo vïng l·nh thæ còng nh­ ch­a ®ñ hÊp dÉn ®Ó khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ bá vèn kinh doanh vµo lÜnh vùc thuéc c¬ së h¹ tÇng phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Mét sè n¨m do béi chi nªn Nhµ n­íc ®· ph¶i dïng c¶ vèn vay cña n­íc ngoµi ®Ó tiªu dïng cho ng©n s¸ch, lµm ®ång vèn vay kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶. Nhµ n­íc kh¸ chó träng vay nî nh­ng xem nhÑ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay vµ nghÜa vô tr¶ nî. TÝnh chÊt bao cÊp trong viÖc vay vµ sö dông vèn cßn kh¸ phæ biÕn vµ nghiªm träng. Nhµ n­íc ch­a cã mét chiÕn l­îc vay nî, tiÕp nhËn vµ sö dông vèn vay n­íc ngoµi mét c¸ch chñ ®éng, cã tÝnh ®Õn nhu cÇu, kh¶ n¨ng hÊp thô vµ tr¶ nî cña ®Êt n­íc nªn viÖc vay nî cßn diÔn ra rÊt tuú tiÖn. T×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu ®Çu t­ vÉn cßn tån t¹i, ng­êi d©n ch­a thËt tin t­ëng vµo ®­êng lèi ®æi míi cña Nhµ n­íc. Trong mét sè chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh, nhµ n­íc ch­a cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch m¹nh mÏ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ mòi nhän cÇn ph¸t triÓn nhanh chãng ®Ó phôc vô c«ng nghiÖp ho¸. Trong nh÷ng n¨m tíi, ®Ó qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ vµ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao Nhµ n­íc tÊt yÕu ph¶i b¶o toµn ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn h¬n n÷a. 2.4. Qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ 2.4.1. Thùc tr¹ng vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ chñ yÕu nh»m vµo nh÷ng ho¹t ®éng ®iÒu hµnh chØ ®¹o viÖc h×nh thµnh vµ triÓn khai thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cña Nhµ n­íc ta trong thêi gian qua ®· cã nhiÒu thay ®æi tiÕn bé. Trong nhËn thøc vÒ c«ng nghiÖp 33
  4. ho¸ ®· cã nh÷ng nh×n nhËn míi c¶ vÒ môc tiªu, néi dung, quy m« lÉn biÖn ph¸p qu¶n lý. Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ tr×nh ®é c«ng nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Chñ tr­¬ng ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh toµn diÖn thÝch hîp h¬n. §ã lµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ toµn diÖn trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, cã träng ®iÓm lµ c«ng nghiÖp, ­u tiªn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trong ®ã ph¶i ­u tiªn cho c¸c vïng träng ®iÓm. Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ víi sù ®Çu t­ ph¸t triÓn toµn diÖn nh­ng trong ®ã chó träng nhÊt vÒ c«ng nghÖ vµ tri thøc c«ng nghÖ. BiÖn ph¸p thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ còng ®­îc Nhµ n­íc ®iÒu chØnh trong ®ã râ nhÊt lµ: Thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn toµn diÖn kinh tÕ x· héi theo tõng cÊp, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vµ lîi thÕ so s¸nh cô thÓ mµ x¸c ®Þnh quy ho¹ch x¸c ®inh c¸c c«ng tr×nh theo yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸. §iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng tËp trung vµ sím døt ®iÓm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­, c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®­îc t¨ng c­êng m¹nh ë nh÷ng ngµnh chuyªn m«n ®ang rÊt thiÕu nh­: C«ng nghÖ, marketing qu¶n trÞ kinh doanh vµ nh÷ng lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu khi thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò ch­a thèng nhÊt trong biÖn ph¸p qu¶n lý thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Cô thÓ lµ: Ph­¬ng h­íng khai th¸c tiÒm n¨ng ch­a râ rµng chÝnh x¸c. Nh×n chung c¸c ®Þa ph­¬ng ®Òu ®· x©y dùng qui ho¹ch ph¸t triÓn, trong ®ã ph©n tÝch kh¸ râ nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ lîi thÕ cña ®Þa ph­¬ng m×nh, nh­ng ph©n tÝch ®Ó lµm râ nh÷ng lîi thÕ so s¸nh trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña n­íc ta vµ thÕ giíi cßn cã nh÷ng ®iÓm kh¸c xa nhau. 34
  5. TiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ch­a ®­îc nhµ n­íc dÞch ra cô thÓ. VÒ tæng qu¸t, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ sÏ ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian tõ nay ®Õn n¨m 2020 nh­ng c¸c b­íc cô thÓ ch­a ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng. Do ®ã trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®· n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò. VÝ dô nh­ vÊn ®Ò thùc hiÖn ph¸t triÓn c«ng nghÖ chÕ biÕn nh­ thÕ nµo vµ vµo lóc nµo khi nguån nguyªn liÖu ch­a ®­îc ph¸t triÓn...Gi¶i ph¸p vay vèn vµ sö dông vèn vay ch­a thËt thuyÕt phôc trong c©n nh¾c vÒ hËu qu¶. Nhu cÇu vèn cho thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ rÊt lín ph¶i cã sù hç trî tõ bªn ngoµi.Nh­ng Nhµ n­íc vÉn ch­a tÝnh to¸n kÜ trong viÖc thanh to¸n tr¶ nî sau nµy. ViÖc ph¸t triÓn hiÖn nay víi søc ®Ì nÆng cña c¸c mãn nî trong 20-25 n¨m n÷a. Ph­¬ng h­íng chØ ®¹o nhËp c«ng nghÖ ch­a cô thÓ. NhiÒu vÊn ®Ò trong chñ tr­¬ng nhËp c«ng nghÖ kh«ng ®­îc chØ ®¹o døt kho¸t vµ thùc hiÖn thèng nhÊt nh­: X¸c ®Þnh tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn ë møc nµo, c¬ cÊu c«ng nghÖ cÇn nhËp ra sao, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng nghÖ truyÒn thèng nh­ thÕ nµo.ViÖc kiÓm so¸t nhËp c«ng nghÖ qua c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña n­íc ngoµi còng kh«ng chÆt chÏ, diÔn ra t×nh tr¹ng nhËp c¸c c«ng nghÖ thÊp c«ng nghÖ lo¹i th¶i vµo n­íc ta. Chóng ta l¹i qu¸ thiÕu c¸c th«ng tin vÒ c«ng nghÖ. Do vËy khi ®­îc n­íc ngoµi giíi thiÖu vÒ mét c«ng nghÖ nµo ®ã th× kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó so s¸nh nhËn biÕt ®­îc tr×nh ®é c«ng nghÖ ®ã tiªn tiÕn møc nµo, ­u ®iÓm nh­îc ®iÓm so víi c«ng nghÖ cïng lo¹i kh¸c lµm Nhµ n­íc rÊt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ¶nh h­ëng lín tíi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta. 35
  6. 36
  7. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta trong thêi gian tíi 3.1. §Þnh h­íng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ 3.1.1. X¸c ®Þnh mét c¸ch toµn diÖn thÝch hîp h¬n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ §Ó n©ng cao vai trß cña m×nh trong viÖc ®Þnh h­íng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, Nhµ n­íc cÇn ph¶i: Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nhÊt lµ kinh tÕ Nhµ n­íc, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nh»m ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, hç trî vµ thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn. Nhµ n­íc ph¶i sím chñ ®éng n¾m b¾t sù t¸c ®éng kh¸ch quan cña c¸c quy luËt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó ®Þnh h­íng ®óng ®¾n chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, x©y dùng thèng nhÊt chÆt chÏ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®Þnh h­íng ®óng ®¾n kÕ ho¹ch thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ n­íc ph¶i n¾m v÷ng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, tËp trung ®óng møc vµo nh÷ng ngµnh, ®Þa ph­¬ng, lÜnh vùc quan träng nhÊt ®Ó cã thÓ t¹o ra sù t¨ng tr­ëng nhanh víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao 3.1.2. ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ cho phï hîp víi b­íc ®i cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ 37
  8. Trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ ë n­íc ta sÏ ®­îc x¸c ®Þnh lµ c¬ cÊu c«ng n«ng nghiÖp dÞch vô. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh trong c¬ cÊu Êy ph¶i ®¸p øng ®­îc m« h×nh chiÕn l­îc cña c«ng nghiÖp ho¸. Cô thÓ lµ: - Nhµ n­íc ®Èy m¹nh khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng ®a d¹ng vÒ n«ng l©m ng­ nghiÖp, thóc ®Èy nhanh viÖc h×nh thµnh c¸c vïng tËp trung, chuyªn canh, ®a c«ng nghÖ sinh häc vµ c¸c ph­¬ng ph¸p canh t¸c tiªn tiÕn vµo n«ng nghiÖp thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. KÕt hîp ph¸t triÓn n«ng l©m ng­ nghiÖp víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m thuû s¶n. - Ph¸t triÓn m¹nh mÏ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng th«ng th­êng ®Ó tho¶ m·n tiªu dïng c¬ b¶n, thiÕt yÕu vµ phæ th«ng cña d©n c­, h¹n chÕ tèi ®a nhËp khÈu mÆt hµng nµy ®Ó tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ phôc vô c«ng nghiÖp ho¸. - X©y dùng, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n vµ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. Tr­íc hÕt ­u tiªn cho nh÷ng kh©u ¸ch t¾c vµ yÕu kÐm nhÊt ®ang c¶n trë sù ph¸t triÓn. - Nhµ n­íc chó träng x©y dùng cã chän läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng träng yÕu vµ hÕt søc cÊp thiÕt cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. ­u tiªn ph¸t triÓn dÞch vô du lÞch, khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ tù nhiªn, truyÒn thèng lÞch sö v¨n ho¸ d©n téc, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. VÒ c¬ cÊu gi÷a thÞ x· thÞ trÊn, thµnh phè vµ ®« thÞ th×: Tuú ®iÒu kiÖn tõng n¬i, tÊt c¶ c¸c thÞ x· thÞ trÊn ®Òu ph¶i ®­îc ph¸t triÓn trªn c¬ së ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp dÞch vô mang ý nghÜa tiÓu vïng. Ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ vÖ tinh xung quanh c¸c thµnh phè lín ®Ó d·n bít c«ng nghiÖp vµ d©n c­, tr¸nh sù tËp trung qu¸ møc vµo Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thu hót c«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ®« thÞ míi lªn vïng trung du, tr¸nh sö dông nhiÒu diÖn tÝch ®Êt lóa. 38
  9. H¹n chÕ më réng quy m« c¸c thµnh phè lín. Sím quy ho¹ch m¹ng l­íi ®« thÞ lín, võa vµ nhá trong toµn quèc phï hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Ph¸t triÓn ®« thÞ ph¶i ®i ®«i víi viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh c«ng céng (®iÖn, cÊp, tho¸t n­íc, c©y xanh...). 3.1.3. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc CÇn cã nhËn thøc râ rµng r»ng, chiÕn l­îc trong c¹nh tranh quèc tÕ gay g¾t lµ vÊn ®Ò nh©n tµi. Sù c¹nh tranh tæng hîp cña mét ®Êt n­íc trong thêi ®¹i hiÖn nay kh«ng t¸ch rêi viÖc båi d­ìng nh©n tµi, cµng kh«ng t¸ch rêi viÖc n©ng cao ph¸t huy n¨ng lùc néi sinh, tè chÊt trÝ tuÖ cña hµng triÖu ng­êi lao ®éng ë tuyÕn ®Çu s¶n xuÊt. V× thÕ, c«ng t¸c c¸n bé ph¶i lµ vÊn ®Ò ®Æt lªn hµng ®Çu. Ng­êi c¸n bé ph¶i biÕt râ vÞ trÝ, nhiÖm vô cña m×nh, trªn c¬ së ®ã, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc c¸ nh©n, héi tô ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ, c¸c thÕ hÖ ®i tr­íc ph¶i t«n träng, n©ng ®ì thËm chÝ c¶ häc hái líp trÎ, v× c«ng viÖc chung. CÇn nhanh chãng cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c¸n bé ®Çu ®µn. N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ë tÊt c¶ c¸c bËc häc, tõng b­íc tiÕn tíi ®¹t tr×nh ®é khu vùc vµ quèc tÕ. CÇn ph¸t hiÖn sím c¸c tµi n¨ng vµ cã c¸c h×nh thøc ®µo t¹o phï hîp. Më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ ®Ó cã thÓ nhanh chãng tiÕp thu khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cu¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn. Thùc hiÖn c«ng b»ng, v¨n minh trong sö dông nguån nh©n lùc lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nh©n tµi. §¶ng ®· cã nhiÒu nghÞ quyÕt vÒ vÊn ®Ò nµy. C¸c bé, ngµnh ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña ®¶ng mét c¸ch nghiªm tóc. CÇn t¹o lËp c¸c thÓ chÕ thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®µo t¹o nh©n tµi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ còng nh­ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh 39
  10. phÇn. CÇn tuyÖt ®èi tr¸nh xu h­íng coi träng ®Çu t­ cña c¶i vËt chÊt h¬n ®Çu t­ con ng­êi... Trong thùc tÕ, chÝnh s¸ch c©n b»ng møc l­¬ng, møc l­¬ng khëi ®iÓm cña kü s­, th¹c sÜ, phã tiÕn sÜ ®Òu nh­ nhau ( HÖ sè 1,78) vµ ®Òu ®Æn 2-3 n¨m lªn l­¬ng mét lÇn mµ chóng ta ®ang thùc hiÖn trong mÊy n¨m gÇn ®©y còng cÇn ph¶i xem xÐt l¹i. ChÝnh s¸ch nµy lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm giµ ho¸ ®éi ngò c¸n bé khoa häc cã tr×nh ®é cao hiÖn nay. Nã còng tr¶ lêi c©u hái v× sao sinh viªn, c¸n bé khoa häc trÎ cã n¨ng lùc trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y kh«ng chuyªn t©m nghiªn cøu mµ chØ lo viÖc tiÕp thÞ vµ ngo¹i ng÷, lµm thuª cho c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. §©y lµ nguyªn nh©n g©y ra hiÖn t­îng ch¶y m¸u chÊt x¸m tõ c¸c c¬ quan nhµ n­íc. V× mét t­¬ng lai cña ®Êt n­íc ë thÕ kØ XXI, v× mét ®éi ngò c¸n bé ®Çu ®µn vµ mét d©n téc cã tri thøc cao th× cÇn cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Ó ®éng viªn thanh niªn häc tËp, rÌn luyÖn ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó c¸n bé c«ng chøc yªn t©m lµm viÖc. CÇn ®­a viÖc cÊp b»ng, chøng chØ trong n­íc ®i vµo nÒ nÕp. §©y lµ biÖn ph¸p t«n vinh nguån nh©n lùc ®· ®­îc ®µo t¹o thùc sù vµ gi¸o dôc ®µo ®øc cho thÕ hÖ trÎ. NhiÒu c¸n bé khi cßn lµ häc sinh trong c¸c tr­êng tiÓu häc, trung häc chØ häc lùc trung b×nh, khi ngoµi 40; 50 tuæi muèn gi÷ vÞ trÝ cña m×nh hay th¨ng tiÕn chØ cÇn häc hµm thô mét vµi n¨m lµ cã mét b»ng ®¹i häc, b»ng th¹c sÜ hay cao h¬n. LiÖu nh÷ng ng­êi cã nh÷ng tÊm b»ng dÔ dµng nh­ vËy cßn t«n träng vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn nh©n lùc trong n­íc hay kh«ng? §Ó lµnh m¹nh ®éi ngò tri thøc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng nªn thanh tra, kiÓm tra chÆt chÏ qu¸ tr×nh ®µo t¹o ë c¸c cÊp, b¶o ®¶m chÊt l­îng theo ®óng quy tr×nh, quy chÕ ®µo t¹o. T¨ng c­êng ®Çu t­ tµi chÝnh cña nhµ n­íc, ®ång thêi t¨ng tr­ëng qu¶n lý, kiÓm tra tæ chøc sö dông mét c¸ch hîp lý. Héi nghÞ trung ­¬ng lÇn thø 2 (kho¸ VIII) ®· ®Þnh h­íng ®Çu t­ cho khoa häc vµ c«ng nghÖ t¨ng dÇn ®Õn n¨m 2000 lµ 2% vµ ®èi víi gi¸o dôc ®µo t¹o lµ 15% trong tæng chi NSNN lµ rÊt ®óng ®¾n, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i. HiÖn nay, cßn cã hiÖn t­îng “xin” vµ 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2