intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình vận hành ứng dụng Kit dùng để chuyển đổi AC sang DC trong hệ thống chuyển mạch nguồn p4

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

101
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quá trình vận hành ứng dụng kit dùng để chuyển đổi ac sang dc trong hệ thống chuyển mạch nguồn p4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình vận hành ứng dụng Kit dùng để chuyển đổi AC sang DC trong hệ thống chuyển mạch nguồn p4

  1. Chöông III TOÅNG QUAN VEÀ HOÏ VI ÑIEÀU KHIEÅN MCS-51 Hoï vi ñieàu khieån Mcs – 51 ra ñôøi töø naêm 1980 bôûi haõng Intel, vôùi saûn phaåm ñaàu tieân laø 8051. Caùc IC naøy goïi laø vi ñieàu khieån vì chuùng bao goàm caû ROM, RAM, timer, caùc coång noái tieáp vaø song song. Ñaây laø ñaëc ñieåm chính ñeå ta phaân bieät giöõa vi ñieàu khieån vaø vi xöû lyù. 8051 khoâng ñöôïc söû duïng trong maùy tính nhöng ñöôïc söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp vaø trong saûn phaåm maùy moùc tieâu duøng. Cuøng hoï vôùi 8051 coù moät soá vi ñieàu khieån khaùc. Veà cô baûn chuùng ñeàu gioáng nhau, chuùng chæ khaùc nhau ôû vuøng nhôù noäi bao goàm vuøng nhôù maõ leänh, vuøng nhôù döõ lieäu vaø soá timer. Söï khaùc nhau ñoù ñöôïc moâ taû baèng baûng döôùi ñaây. Vi ñieàu khieån Vuøng maõ leänh noäi Vuøng döõ lieäu noäi Soá timer 8051 4K ROM 128 bytes 2 8031 0K 128 bytes 2 8751 4K EPROM 128 bytes 2 8052 8K ROM 256 bytes 3 8032 0K 256 bytes 3 8732 4K EPROM 256 bytes 3 Baûng 4.1 So saùnh caùc IC cuûa hoï Msc-51TM I – CAÁU TRUÙC CUÛA 8051: Trung taâm cuûa 8051 vaãn laø vi xöû lyù trung taâm (CPU). Ñeå kích thích cho toaøn boä heä thoáng hoaït ñoäng, 8051 coù boä taïo dao ñoäng noäi vôùi thaïch anh ñöôïc gheùp beân ngoaøi vôùi taàn soá khoaûng töø vaøi Mhz ñeán 12 Mhz. Lieân keát caùc phaàn töû vôùi nhau laø heä thoáng BUS noäi, goàm coù BUS döõ lieäu, BUS ñòa chæ vaø BUS ñieàu khieån. 8051 coù 4K ROM, 128 bytes RAM vaø moät soá thanh ghi boä nhôù … Noù giao tieáp vôùi beân ngoaøi qua 3 coång song song vaø moät coång noái tieáp coù theå thu, phaùt döõ lieäu noái tieáp vôùi toác ñoä laäp trình ñöôïc. Hai boä ñònh thôøi 16 bit cuûa 8051 coøn coù 2 ngaét ngoaøi cho pheùp noù ñaùp öùng vaø xöû lyù ñieàu kieän beân ngoaøi theo caùch ngaét quaõng, raát hieäu quaû trong caùc öùng duïng ñieàu khieån. Thoâng qua caùc chaân ñieàu khieån vaø caùc coång song song 8051 coù theå môû roäng boä nhôù ngoaøi leân ñeán 64Kbs döõ lieäu.
  2. II – SÔ LÖÔÏC VEÀ CAÙC CHAÂN CUÛA 8051 Muïc naøy giôùi thieäu caáu truùc phaàn cöùng cuûa 8051 töø nhöõng chaân ñöôïc nhìn thaáy beân ngoaøi. Döôùi ñaây chæ moâ taû ngaén goïn chöùc naêng cuûa töøng chaân. Trong 40 chaân coù ñeán 32 chaân coù chöùc naêng nhö coång xuaát nhaäp, 24 trong soá chuùng ñöôïc duøng cho hai muïc ñích khaùc nhau. Moãi chaân coù theå laø ñöôøng xuaát nhaäp, ñöôøng ñieàu khieån hoaëc laø moät phaàn cuûa ñòa chæ hay döõ lieäu. Thieát keá thöôøng coù boä nhôù ngoaøi hay caùc thieát bò ngoaïi vi söû duïng nhöõng port ñeå xuaát nhaäp döõ lieäu. Taùm ñöôøng trong moãi port ñöôïc duøng nhö moät ñôn vò giao tieáp song song nhö maùy in, boä bieán ñoåi töông töï soá, v.v… Hoaëc moãi ñöôøng cuõng coù theå hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp trong giao tieáp vôùi caùc thieát bò ñôn bit nhö: transitor, LED, switch, solenoids …
  3.  Port 0 Port 0 laø coång song song duøng cho hai muïc ñích, noù laø caùc chaân töø 32 ñeán 39. Trong nhöõng thieát keá nhoû noù ñöôïc duøng trong coång xuaát nhaäp bình thöôøng. ÔÛ nhöõng thieát keá coù söû duïng boä nhôù ngoaøi, noù vöøa laø bus döõ lieäu vöøa laø byte thaáp cuûa bus ñòc chæ. Noù coøn duøng chöùa bytes maõ khi naïp ROM noäi.
  4.  Port 1 Port 1 daønh cho coång xuaát nhaäp vaø chæ daønh cho muïc ñích naøy maø thoâi. Noù duøng ñeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi theo töøng bit hoaëc byte. Port 1 chieám caùc chaân töø 1 ñeán 8.  Port 2 Port 2 (chaân 21  28) laø port coù hai chöùc naêng. Ngoaøi muïc ñích daønh cho xuaát nhaäp thoâng thöôøng noù coøn duøng laøm byte cao cho bus ñòa chæ boä nhôù ngoaøi.  Port 3 Port 3 (chaân 10  17) laø port hai chöùc naêng. Beân caïnh chöùc naêng xuaát nhaäp, caùc bit cuûa port 3 coøn coù chöùc naêng ñieàu khieån. Chöùc naêng caùc bit cuûa port 3 vaø port 1 ñöôïc moâ taû trong baûng 4.2  PSEN (cho pheùp naïp chöông trình) 8051 coù 4 chaân tín hieäu ñieàu khieån. PSEN laø tín hieäu ñieàu khieån ñöôïc xuaát ra ôû chaân 29. Tín hieäu ñieàu khieån naøy cho pheùp laäp trình ôû boä nhôù ngoaøi vaø thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc chaân OE cuûa EPROM ñeå ñoïc maõ leänh töø boä nhôù ngoaøi vaøo thanh ghi leänh cuûa 8051. Noù xuoáng möùc thaáp trong khi ñoïc leänh. Maõ leänh ñoïc töø EPROM, qua bus döõ lieäu, ñöôïc choát vaøo thanh ghi cuûa 8051. Khi thi haønh chöông trình töø ROM noäi PSEN ñöôïc giöõ ôû möùc cao (traïng thaùi khoâng taùc ñoäng).  EA (truy xuaát vuøng nhôù ngoaøi) EA laø moät tín hieäu vaøo coù theå ôû möùc cao hay thaáp. Neáu ôû möùc cao 8051 thi haønh chöông trình ôû ROM noäi, 4K/8K chöông trình. Neáu ôû möùc thaáp, chöông trình chæ ñöôïc thi haønh töø boä nhôù ngoaøi. Ñoái vôùi 8031/8231 EA phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc thaáp vì chuùng khoâng coù ROM noäi. EA cuõng chính laø chaân nhaän ñieän aùp möùc cao ñeå naïp EPROM noäi.  ALE (cho pheùp choát ñòa chæ) ALE laø tín hieäu ñöôïc xuaát ra ôû chaân 20, raát quen thuoäc vôùi nhöõng ai ñaõ töøng laøm vieäc vôùi vi xöû lyù 8085, 8086 cuûa Intel. 8051 duøng ALE ñeå phaân keânh cho bus ñòa chæ vaø bus döõ lieäu. Khi port 0 ñöôïc duøng laøm bus döõ lieäu vaø byte thaáp cuûa bus ñòa chæ – ALE laø tín hieäu duøng ñeå choát ñòa chæ vaøo thanh ghi choát beân ngoaøi trong nöõa ñaàu cuûa moät chu kyø maùy. Sau ñoù Port 0 saün saøng ñeå truy xuaát döõ lieäu trong nöõa chu kyø coøn laïi. Xung ALE coù taàn soá baèng 1/6 laàn taàn soá boä dao ñoäng noäi vaø coù theå duøng nhö moät xung clock cho muïc ñích naøo ñoù khi heä thoáng khoâng laøm vieäc. Neáu toác ñoä 8051 laø 12 MHz thì taàn soá xung ALE laø 2 MHz. Moät xung ALE bò maát khi coù moät leänh MOVX ñöôïc thi haønh.
  5.  Ngoõ vaøo dao ñoäng noäi Bit Teân Chöùc naêng P3.0 RXD Nhaän döõ lieäu P3.1 TXD Phaùt döõ lieäu P3.2 INT0 Ngaét ngoaøi 0 P3.3 INT1 Ngaét ngoaøi 1 P3.4 T0 Ngoõ vaøo cuûa Timer / couter P3.5 T1 0 P3.6 WR Ngoõ vaøo cuûa Timer / couter P3.7 RD 1 P1.0 T2 Ñoïc döõ lieäu töø boä nhôù ngoaøi P1.1 T2EX Ñoïc döõ lieäu vaøo boä nhôù ngoaøi Ngoõ vaøo cuûa Timer / couter 2 Baûng 4.2 Chöùc naêng cuûa caùc chaân ñieàu khieån Ngoõ vaøo dao ñoäng noäi ñöôïc moâ taû nhö hình döôùi ñaây, coù moät thaïch anh ñöôïc noái vôùi chaân 19 (XTAL1) vaø 18 (XTAL2). Coù theå maéc theâm tuï ñeå oån ñònh dao ñoäng. Thaïch anh 12 MHz thöôøng duøng cho hoï MCs-51, tröø IC 80C31BH coù theå duøng thaïch anh leân ñeán 16 MHz. Tuy nhieân, khoâng nhaát thieát phaûi duøng thaïch anh maø ta coù theå duøng maïch dao ñoäng TTL taïo xung Clock ñöa vaøo chaân XTAL1 vaø laáy ñaûo cuûa noù ñöa vaøo XTAL2.  RST (Reset) Ngoõ vaøo RST (chaân 19) laø chaân master reset cuûa 8051. Khi noù ôû möùc cao (trong khoaûng ít nhaát 2 chu kyø maùy) caùc thanh ghi noäi ñöôïc naïp vôùi giaù trò töông öùng theo thöù töï khôûi ñoäng heä thoáng.  Nguoàn cung caáp 8051 söû duïng nguoàn ñôn 5V. III – CAÁU TRUÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP Maïch beân trong cuûa moät chaân port moâ taû ngaén goïn trong hình 4.3. Khi ghi leân moät chaân cuûa coång, döõ lieäu ñöôïc choát vaøo boä choát. Choát laùi moät transitor thöôøng noái vôùi chaân cuûa coång. Nhôø ñoù coù theå keùo ñöôïc 4 taûi LS ôû caùc coång Port 1, 2 , 3 vaø 8 taûi LS ôû Port. Löu yù Port 0 coù ñieän trôû keùo leân, ngoaïi tröø khi duøng noù vôùi chöùc naêng vöøa laø bus ñòa chæ, vöøa laø bus döõ lieäu ngoaïi. Tuøy theo ñaëc tính beân trong cuûa taûi maø ta coù theå theâm vaøo ñieän trôû keùo leân beân ngoaøi.
  6. Bus noäi cuûa 8051 Vcc Ñoïc Ñoïc choát chaân Chaân D Port Ghi Choát hoát C Hình 4.3 Sô ñoà maïch port Vieäc ñoïc choát ñöôïc phaân bieät laøm hai, ñoù laø ñoïc töø choát vaø ñoïc töø chaân. Söï phaân bieät naøy nhaèm choáng tröôøng hôïp chaäp maïch do quaù taûi gaây neân. Leänh ñoïc moät bit coång (ví duï MOV C, P1.1) seõ ñoïc chaân cuûa coång. Trong tröôøng hôïp naøy, choát phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc cao, neáu khoâng FET seõ daãn vaø ngoõ ra xuoáng möùc thaáp. Taát caû caùc choát cuûa port ñeàu ñöôïc set khi reset heä thoáng. Nhö vaäy caùc chaân choát ñeàu ñöôïc duøng nhö ngoõ vaøo maø khoâng caàn phaûi set choát. Tuy nhieân, neáu ñaõ xoùa choát (ví duï CLEAR P1.1) khoâng theå ñoïc döõ lieäu ñuùng töø chaân port tröø khi set choát trôû laïi. IV – TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ Haàu heát caùc boä nhôù caùc vi xöû lyù ñeàu döïa theo caáu truùc Von Neuman veà phaân chia vuøng nhôù cho chöông trình vaø döõ lieäu. Ñieàu naøy cho pheùp chöông trình ñöôïc löu giöõ trong ñóa vaø chæ load vaøo boä nhôù moãi khi thi haønh. Do ñoù döõ lieäu vaø chöông trình ñeàu naèm trong RAM. Ñoái vôùi vi ñieàu khieån thì khaùc, CPU ñöôïc coi laø heä thoáng maùy tính. Noù laø trung taâm cuûa thieát bò ñieàu khieån. Noù bò giôùi haïn veà boä nhôù. Chöông trình ñieàu khieån naèm trong ROM. Vì lyù do naøy maø boä nhôù cuûa vi ñieàu khieån 8051 döïa theo caáu truùc Harvard ñeå phaân chia vuøng chöông trình (code maõ leänh) vaø döõ lieäu. Nhö ñaõ moâ taû ôû baûng 4.2 caû hai vuøng maõ leänh vaø döõ lieäu ñeàu naèm ôû boä nhôù noäi. Tuy nhieân caû hai cuõng coù theå môû roäng ra boä nhôù ngoaøi, coù theå leân ñeán 64Kb cho vuøng ñòa chæ. Boä nhôù noäi goàm coù ROM noäi (chæ ñoái vôùi 8051/8052) vaø RAM ngoaïi. RAM chia thaønh nhieàu vuøng: vuøng daønh cho muïc ñích naøo ñoù, vuøng coù theå truy xuaát bit, caùc khoái (bank) thanh ghi, vaø caùc thanh ghi ñaëc bieät. Coù hai ñieàu ñaùng löu yù ôû ñaây: (a) caùc thanh ghi vaø caùc coång xuaát nhaäp ñeàu ñöôïc phaân chia ñòa chæ vaø coù theå truy xuaát chuùng nhö nhöõng vuøng khaùc. (b) stack thöôøng ñöôïc phaân chia vaøo RAM noäi hôn laø vuøng nhôù ngoaøi. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm cuûa vi ñieàu khieån.
  7. Hình 4.4 moâ taû boä nhôù cuûa 8031 (khoâng coù ROM noäi) Hình 4.5 moâ taû chi tieát veà vuøng nhôù döõ lieäu noäi. Caùc vuøng nhôù ñöôïc moâ taû döôùi ñaây. Vuøng toång quaùt Vuøng RAM naøy chieám 80 bytes töø ñòa chæ 30H ñeán ñòa chæ 7FH. Vuøng nhôù 32 bytes beân döôùi cuõng coù theå ñöôïc duøng nhö vuøng naøy maëc duø noù ñöôïc duøng cho muïc ñích khaùc. Baát kyø vò trí naøo trong vuøng naøy ñeàu coù theå truy xuaát töï do baèng ñòa chæ tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. Ví duï ñeå ñoïc noäi dung byte nhôù noäi cuûa ñòa chæ 5FH vaøo thanh ghi ACC, ta duøng leänh sau: MOV A, 5FH ; Leänh naøy chuyeån moät byte döõ lieäu söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp ñeå xaùc ñònh ñòa chæ nguoàn (5FH). RAM noäi cuõng coù theå ñöôïc truy xuaát baèng ñòa chæ giaùn tieáp thoâng qua R0 vaø R1 (chæ hai thanh ghi naøy maø thoâi). Ví duï leânh sau seõ thöïc hieän coâng vieäc gioáng nhö ví duï treân MOV R0, 5FH ; MOV A, @R0 ; Leänh ñaàu tieân naïp giaù trò 5FH cho thanh ghi R0. Leänh thöù hai duøng chuyeån döõ lieäu ñöôïc chæ ra bôûi R0 vaø thanh ghi tích luyõ (ACC). FFFF FFFF Vuøng Vuøng maõ leänh döõ lieäu FF Truy xuaát Truy xuaát thoâng qua RD vaø WR PSEN 0000 0000 Vuøng nhôù noäi Vuøng nhôù ngoaøi Hình : 4.4 Toùm taét vuøng nhôù 8031
  8. Vuøng nhôù coù khaû naêng truy xuaát bit: 8051 coù taát caû 210 vò trí coù theå truy xuaát bit. Trong ñoù coù 128 bits (16 bytes) töø ñòa chæ 20H ñeán 2FH vaø caùc bit thuoäc caùc thanh ghi chöùc naêng. Khaû naêng truy xuaát bit baèng caùc phaàn meàm laø moät ñieåm maïnh cuûa vi ñieàu khieån. Bits coù theå ñöôïc set, clear, and, or, v.v… baèng moät leänh ñôn. Vuøng nhôù naøy coù theå truy xuaát nhö bytes hoaëc bit. Ví duï ñeå set bit 67H ta duøng leänh sau: SETB 67H ; So vôùi boä nhôù bit laø bit coù troïng soá lôùn nhaát cuûa bytes 2CH, do ñoù ta cuõng coù theå set noù baèng leänh sau: MOV A, 2CH ; ORL A, #10000000B ; MOV 2CH, A ; Hôn theá nöõa caùc I/O ports cuûa 8051 coù theå truy xuaát bit, laøm ñôn giaûn vieäc xuaát nhaäp töøng bit. Vuøng nhôù naøy coù theå xuaát nhaäp töøng byte tuøy theo leänh. Caùc ngaên thanh ghi (Register banks): 32 butyes naèm ôû cuoái vuøng RAM noäi laø caùc ngaên thanh ghi. Taäp leänh cuûa 8051 chæ truy xuaát 8 thanh ghi trong vuøng naøy, töø R0 ñeán R7. Taïi moät thôøi ñieåm chæ truy xuaát ñöôïc moät ngaên thanh ghi maø thoâi. Caùc thanh ghi naøy coù ñòa chæ maëc ñònh 00H ñeán 07H khi reset heä thoáng (bank 0). Leänh sau ñaây ñoïc noäi dung byte nhôù coù ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi tích luyõ. MOV A, R5 ; Leänh treân chæ chieám moät bute söû duïng ñòa chæ thanh ghi. Dó nhieân coâng vieäc treân coù ñöôïc thöïc hieän baèng moät leänh hai bytes söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp: MOV A, 05H ; Roõ raøng leänh söû duïng thanh ghi R0 ñeán R7 ngaén hôn vaø nhanh hôn so vôùi leänh töông ñöông söû duïng ñòa chæ tröïc tieáp. Caùc ngaên thanh ghi coù theå thay ñoåi baèng caùch set laïi thanh ghi traïng thaùi chöông trình (PSW.3 PSW.4) trong chöông trình. Giaû söû sau khi cho pheùp söû duïng bank 3 thanh ghi R5 luùc naøy coù ñòa chæ 20H. Leänh sau ghi noäi dung thanh ghi ACC vaøo vò trí 18H(R3) MOV R3, A; V – CAÙC THANH GHI COÙ CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT Haàu heát caùc thanh ghi noäi cuûa caùc vi ñieàu khieån ñeàu coù theå ñöôïc truy xuaát thoâng qua teân ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. Ví duï INC A. Caùc thanh ghi noäi cuûa 8051 chieám moät phaàn cuûa vuøng nhôù noäi, vì vaäy moãi thanh ghi ñeàu coù moät ñòa chæ. Caùc thanh ghi chöùc naêng (FSRs) naèm trong vuøng
  9. nhôù cao töø 80H ñeán FFH. Löu yù coù moät soá bytes trong vuøng naøy khoâng ñöôïc ñònh nghóa. Chæ coù 21 ñòa chæ thanh ghi chöùc naêng ñöôïc ñònh nghóa (26 ñòa chæ ñoái vôùi 8052/8032). Maëc duø coù theå truy xuaát caùc thanh ghi chöùc naêng thoâng qua teân cuûa noù, haàu heát caùc thanh ghi naøy ñöôïc truy xuaát baèng ñòa chæ tröïc tieáp. Moät soá thanh ghi coù theå truy xuaát baèng byte hoaëc bit. Trong laäp trình phaûi caån thaän khi truy xuaát bit thoâng qua byte. Ví duï leänh sau: SETB 0E0H ; Set bit 0 trong thanh ghi ACC, caùc bit khaùc vaãn khoâng thay ñoåi. Löu yù ñòa chæ cuûa moät bit trong moät thanh ghi chöùc naêng luoân ñöôïc xaùc ñònh bôûi 5 bit cao cuûa ñòa chæ thanh ghi ñoù. Ví duï moät bit trong thanh ghi P1 (90H hay 10010000B) hay coù ñòa chæ 9xH hay 10010xxxB. Thanh ghi traïng thaùi chöông trình (PSW) seõ ñöôïc moâ taû chi tieát trong phaàn sau, caùc thanh ghi chöùc naêng coøn laïi ñöôïc moâ taû ngaén goïn vaø seõ ñöôïc moâ taû chi tieát trong nhöõng chöông sau. Thanh ghi traïng thaùi chöông trình: Thanh ghi traïng thaùi chöông trình coù ñòa chæ 0Dh, chöùa caùc bit traïng thaùi chöông trình. Caùc bit traïng thaùi ñöôïc moâ taû nhö sau: * Côø Carry: Côø carry coù hai chöùc naêng: + Ñöôïc duøng trong caùc pheùp toaùn soá hoïc thoâng thöôøng. Noù laø côø nhôù cuûa pheùp tính coäng vaø côø möôïn cuûa pheùp tính tröø. Ví duï caùc thanh ghi ACC coù noäi dugn FFH thì leänh “ADD A, #1” laøm cho ACC baèng 00H vaø côø nhôù ñöôïc set. + Côø carry coøn ñöôïc duøng nhö “thanh ghi tích luyõ 1 bit” cho caùc pheùp toaùn luaän lyù treân bit. Ví duï leänh sau AND bit 25H vôùi côø carry vaø ñaëc keát quaû vaøo côø carry: “ANL C,25H ;”. * Côø nhôù phuï (auxiliary carry – AC) : Khi coäng caùc giaù trò BCD, côø AC ñöôïc set neáu bit thöù ba traøn hay 4 bit thaáp coù giaù trò töø 0AH ñeán 0FH. Khi coäng soá BCD, sau pheùp coäng phaûi duøng leänh DA A (decimal adjust accumulator) ñeå chænh keát quaû coäng veà daïng BCD. * Côø 0: Côø naøy daønh cho ngöôøi söû duïng trong caùc öùng duïng laäp trình. * Bit choïn ngaên thanh ghi: Hai bit RS0 vaø RS1 duøng ñeå cho ngaên thanh ghi, chuùng ñöôïc xoùa khi reset heä thoáng vaø coù theå thay ñoåi baèng phaàn meàm. Ví duï caùc leänh sau seõ choïn nhaên thanh ghi thöù ba vaø ghi noäi dung R7 (ñòa chæ 1FH) vaøo ACC. SETB RS0 ; SETB RS1 ;
  10. MOV A, R7 ; * Côø traøn (Overflow – OV): Côø traøn ñöôïc set keát quaû bò traøn (soá hoïc) sau pheùp tính coäng hoaëc tröø. Ñoái vôùi pheùp toaùn coäng vaø tröø soá coù daáu, phaàn meàm coù theå xeùt bit naøy ñeå kieåm tra keát quaû coù vöôït quaù giôùi haïn hay khoâng. Khi coäng soá khoâng daáu ta khoâng quan taâm ñeán bit naøy. Nhö vaäy keát quaû cuûa pheùp tính coäng hay tröø lôùn hôn 127 hoaëc nhoû hôn –128 seõ set côø traøn. Ví duï OV seõ set sau pheùp tính coäng sau: Hex: 0F Decimal : 15 +7F +127 8E 142 8E töông ñöông vôùi –116. Roõ raøng keát quaû 142 khoâng chính xaùc. Vì vaäy bit OV ñöôïc set. B K Ñ Chöùc naêng it yù hieäu òa chæ P C D Côø nhôù SW .7 Y 7h Côø nhôù phuï P A D Côø Zero SW .6 C 6h Choïn thanh ghi döï tröõ 1 P F D Choïn thanh ghi döï tröõ 2 SW .5 0 5h 00=bank0, ñòa chæ 00h-07h P R D 01=bank1, ñòa chæ 08h-0Fh SW .4 S1 4h 10=bank2, ñòa chæ 10h-17h P R D 11=bank3, ñòa chæ 18h-1Fh SW .3 S0 3h Côø traøn Döï tröõ Côø chaün leõ P O D SW .2 V 2h P D SW .1 P 1h P D SW .0 0h Baûng 4.3 Thanh ghi PSW * Bit parity: Bit Parity ñöôïc töï ñoäng set hoaëc xoùa trong moãi chu kyø maùy ñeå taïo neân parity chaün ñoái vôùi thanh ghi tích luyõ. Soá bit 1 trong thanh ghi ACC coäng vôùi P luoân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=101

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2