intTypePromotion=3

Quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chia sẻ: Trương Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:209

0
436
lượt xem
172
download

Quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, các bạn sinh viên và các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ thấy nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Các nhà quản lý thời nay buộc phải ra nhiều quyết định tài chính hơn so với bất kỳ một thời nào trước đây. Thật khó có được một ngày mà các nhà quản lý không phải xử lý nhanh hàng loạt chứng từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ

 1. QUAN L$ TAI CHINN doanh nghitp van vii nho ******** "Sink vien vd cac nhd qucin 19 doanh nghiep se tim thely nhieu dieu bd ich td clan sach nay ". A. L: A. Booklist
 2. 3 sr ry, RONALD C. SPURGA 719 0..t!,405•L QUAN lt TAI CHINH doanh nghiOp vita va nho Bien ditch PGS. TS NGUYtN VAN QUV Tbi btin itIn tint nhat Nha xuat ban Thong kit Re NOi 1996 r 300040 sb:l);:12L k 1
 3. BALANCE SHEET BASICS FINANCIAL MANAGEMENT FOR NON - FINANCIAL MANAGERS Ronald C.Spurga A MENTOR BOOK
 4. L 6I N6I D XU Cdc nhd qudn 19 thdi nay buck phdi ra nhieu quyit djnh tdi chinh hon so vol bdt ?Or thdi ndo trudc ddy. Thdt kh6 c6 thidc mdt ngdy and cdc nhd qudn 19 khOng phdi xd 19 nhanh hang loot chdng ttl, gidi quy6 hang tdn kho hay cdc khodn cap van caa ngdn hang. Bdi vi, hdu hit cdc nhd doanh nghiep deu bdt ddu ai nghiep cud mink trong nhang link voc kluIng phdi tdi chinh. 14 vay, le nhien ho nhan thdy cdc ddi hei mdi d61 vdi cdc quy6 djnh tdi chinh thoc sO gay ra nhieu nit rdi. Attic dick can sdch nay Id cung cap cho cdc nhd qudn 131 khong hoot dOng trong link vuc tdi chinh nhang hieu butt co bdn ve cdc luring th6ng tin tdi chinh del dudc thu thdp thi ndo di ;clic dinh dtkic trong thai "sac khde" cud doanh nghiep. 1/di cudn sdch nay bon c6 the ndng cao thtdc trinh dd tdi chinh ctia minh nhd: - Mit duoc cdc nhiem vu to bin aid ngudi qudn 19 tdi chinh. 7
 5. - Tim thdy cdc ky thugs phan tich cac beau bang tai chinh. - Dian gidi duQc bang guy& toan 18 - Mt - Tinh todn dUQc hang an caa cons ty - Sit dung cdc tY le kink doanh dl do tinh trong hog! Ong nth doanh nghiep. 'Prong cu6n sdch nay se kh6ng dung at hanh van vat ckc td nga dgc biet chuyen mon ma sa dung ckc thugt nga tdi chinh thong dung nhdt. Chdng hgn nhu trong chudng 2 bgn se &Mc tat ldm thee ndo de khai tha bang quye't man to - lot czia mgt nhd sdn zulit nhg. &Ong thdi qua do bgn cang se hoc duoc cdch xdc clink gni 4 ctia ckc nguyen lieu MO, caa lao dgng tnic vd Sc khodn tong chi phi sari xudt a mink hoct bang guy& todn 1ii - tai. Tiee theo, bgn se p cluoc cung cdp mgt bieu ty l¢ and vdi n6 bgn c6 thi so seitzh hien trong hogt Ong caa doanh nghiep minh voi Sc ddi thu cgnh tranh. Chuong 4 se chi cho bgn thdy ldm ctich ndo de kiim tra ve (man ty tdi chbih. Thanh c6ng hay thdt bgi lien quan vdi viec quan /9 tdi chink nhu thi ndo. Hay 41 8
 6. minh tinh tocin vd d6i chiau vdi cdc chudn nutc cad nhang ngttdi thdnh dat. Chuang 8 se trinh bay mOt tinh hang ye phlin tIch t9 le. Hay to khdm phd cho minh "pluiang phap tinh hidng" ndi ding trong phdn tich tdi chink duo sa dung d trudng kink doanh Haward no. Vd cdc chttang cdn lai khdc se chi cho ban !dm the` ndo vd khi ndo thi dp dung "phuang phdp tinh hitting" vdo ante tian di !dm cho minh trd thdnh mot chuyen gia !di chink.
 7. &au kiji boc xong cu6n oath dip bon St kik • NhUng nhiem vu chit yen cua quan 19 tai chinh. • Lam the nao de phan tich nhanh va day dU mOt bao cao tai chinh. • Dien giai nhu the nao mOt bang quyet town 16 Idi de cfi duoc bite tranh 'attic ve tinh hinh lam an Cu doanh nghiep • Lam the nao de do duoc nhan t6 guy& djnh lubng von ding ty. • Lam the nao de danh gia "uy tin doanh nghiep", ngubn tien mat, vasac ty le CO - No. • Lam the nao de so sanh dieu kien tai chinh cOng ty ban vii cac d6i thU canh tranh. • Lam the nao de sit thing cac cOng cu tai chinh nham dat duoc nhung bit& ngoat kinh doanh bat . nger va hon the rata. a QuAN TAT CH/NH DOANH NGH1$P WA VA NHO Nen dkh td can CO SO CUA BANG TONG ICErT TAI SAN - BALANCE SHEET BASICS CUA RONALD C SPURGA, mat (rang cdc nhd gain ngdn hang au to vd plain rich chi ng khodn n& fling ala mg. Hien nay Mg Id PM chi tich cart Irving Trust vd MGM° su tdi chinh elk, Dpi hoc New York Ong Id Mc ski cua gido trinh d8u at chide as chuling "Chi diin thyc han.h cho cac thj in:dug Ming Ma" (N BD). 10
 8. MUC L VC Trang 5 LOI NOI DAU 22 I. OUAN LY TAI CHINH LA GI? 23 Tim ngutin tai chinh ma ban an Lam ra loi nhuan - nghia vu chinh cila ban. 24 25 Quan 19 tai san GO 27 Cac c6ng cu quail 19 tai chinh 27 SO. sach kee toan 28 Cac ban can tat chinh 29 Kg that phan tich bang tai chinh 31 2. CAC BANG TAI CHNH 32 Bang tong k& tai san • 32 Tai san c6 32 Tai san luu dOng 33 Tai san c6 dinh 34 Cac tai san khac 34 Tai san no 11
 9. V6n so him cua doanh nghiep 35 Cdc khoan djnh gia 36 Cac )(hoar' phai thu 36 Cac khodn hao hat via gia tri hang h6a trong kho 37 TM san c6 djnh 37 MOt vai vi du 37 Bang quyet toan 16 - lai coa mOt thuong gia ban le hodc ban bu6n 42 Doanh s6 ban hang 42 Nguyen gid hang ban 43 Chi phi ban hang 45 Chi phi chung va chi phi hanh chinh 46 Thu nhap ngoai hoat dOng kinh doanh 46 Bang quyet todn 16 - lai cua mOt nguei san xu6t nh6 50 Nguyen lieu tho 50 Lao dOng trim fiery, 51 Chi phi chung cho san 51 Giai thich bang guy& town 16 - Idi 54 Hay sit dung mOt cach than trong! 55 12
 10. 3. PHAN TICH TY LE COA CAC BAO CAO TAI CHINH Cac doanh nghiep khOng the so sanh 56 yei nhau mQt each chinh xac Cac ty le duos tinh Wan cho nheng 57 thoi diem quy djnh Cac bac) cao tai chinh se cho they diem gi 57 da xay ra trong qGa Hui Cac ty le kh6ng phai la nhung kat qua 57 cuoi cilng 58 Thuds do tien mat 58 Ty le hien hanh 60 Von luu dOng 64 Ty le thu - "chua" 66 Chu Ity thu h8i trung binh 68 Vong quay hang h6a 72 Chi s6 sinh loi 73 Kha nang sinh loi cna tai san Ty suet 10i nhuan cue v6n so him 73 doanh nghiep 13
 11. Ty suat loi nhuan rang c6a doanh s6 ban hang 74 VOng quay von dau to 75 Ty suat loi nhuan cua van dau to 75 Cac bao cao tai chinh cang so do 79 Sit dung cac ty le 79 4. KIEM SOAT TRONG QUAN DOANH NGHItP 81 Thanh c6ng hay that bai lien ti van den viec quan ly nhu the nao 83 Ve nthing nguei thanh dot 85 5. CAC Ti' LE KINH DOANHVA CHUNG DVOC SD DUNG NHU THE NAO 89 Cac bao cao lam hoc 10 nhang mai lien he quan trong 91 Ba loai ty le 92 Muoi ty le then chat 92 1. Ty le tai san luu Ong tren no ngan han 94 2. Ty le no ngan han tren gia trj tai san hau hinh rung 96 14
 12. 3. Ty le doanh so ban hang rong 'Ott 97 gia trj tat sanhuu hinh rang 4. Ty le doanh s6 ban hang rang tren 98 von luu dons 5. Ty le loi nhudn rang tr8n gia trj tai 102 hinh rang sari 6. Chu ky thu hat trung binh cdc khoan 103 phai thu 7. Ty le doanh so ban hang rang tren 104 gia tri kho hang 8. Ty le tai san c6 djnh rang tren gid trj 106 tai san him hinh rang 9. Ty le t6ng no tren gia trj tai san 106 him hinh rang 10.Ty le loi nhuan rang tren doanh s6 107 ban hang Phan tich bang quy& toan 16 - lai (thu nhdp) 108 109 Doanh s6 ban hang rang 110 Nguyen gia hang ban 110 Loi nhudn gQp tif ban hang 15
 13. Chi phi ban hang 111 Loi nhuan kinh doanh 111 Chi phi chung va chi phi hanh chinh 112 Chi phi tai chinh 112 Cac chi phi hoat dOng khac va thu nhap khac 112 Chi phi dQt xugt (ndu c6) 113 I4i nhuan rdng trudc thud 113 Thud 113 Loi nhuan rdng sau thud 113 6. CAC Tt Le CHURN THLIONG GAP 114 Nhu cat' do Luang 114 Su gia tang nghidn citu cac tt IQ chugn 116 Vidc chon matt 117 Tdnghop so IiQu 118 Tdng hop kgt qua 119 Cac t9 Id kinh doanh va cac t9 Id tai chinh 121 7. PHAN TICH Tt LS TRONG QUA TRINH HOAT DONG: MOT TRUONG HOP CO THIJC 124 8. DANH GIA VA DIEN GIAI CAC Ti' Le 148. 16
 14. 148 Quan diem 150 Dien giai cac ty le kinh doanh 152 Chi phi kinh doanh 152 Tien cling va luong 154 Tien bbi hoan cho chU 155 Chi phi quang cao 156 CM phi try so 157 Cac chi phi np kh6 dOi 158 Dien giai cac ty 14 cfia bang t6ng ket tai san 159 Tai san luu dong tren no ngan hnn Cac khoan no tren gia tri tai san 162 hau hinh rOng VOng quay dm gia tri tai san huu hinh reing 163 va van luu Ong Lpi nhuan rOng tren gia tri tai san 164 hau hinh reing 165 Chu ky thu hbi trung binh 166 Wing quay hang h6a TM san cci dinh tren gia tri tai san 168 huu hinh rOng 170 thief Quan Su xet down 2-OLTO
 15. 9. NHiN VE PHIA TRUOC 171 Quy tien mat 172 Phai lam the nao 173 Cac bao cao tai chinh du kien cho ke hoach 177 Bang quyet toan 16 - du hen cho ke hoach 177 Bang tang ket tai san du hen cho ke hoach 178 SO tien mat 179 Cac tai khoan phai thu 179 Tai san dinh 179 tich tu va no dai han 180 Cac khoan !Thai tra 180 Tai khoan van sO huu cua doanh nghiep 180 NhUng diem can ghi nhe 181 Tiep tuc nhin ve phia truac 181 c 10. CAC KIEU CAP VON KHAC NHAU 186 Van so him cua doanh nghiep 186 Van luu Ong 187 Van phut then 187 Vay cua BQTDNN 190 Cac ngubn van kinh doanh khac va cac cOng ty dau tu doanh nghiep nha 190 Khi nao phai nham vao cac nha tu ban 191 18
 16. 11. VAY KHONG CO BAO DAM DE LAM 193 VON LUU DONG 196 "Don sach hang nam" 198 Dat budc chart that kheo ve phia trudc 12. CAP VON LOU DONG CO BAN DAM 200 201 Cap On bang tat khoan pita' thu 202 Bao thanh toan 13. CAP VON PHAT TRlgN CO BAo DAM 204 205 Hop dOng cho thug 206 Mua - ban co dffiu kffin 206 Ban cho thug 101 206 Gan ndi cac yea td khac nhau lai 208 14.LHU Y 210 PHU LUC : Mot sO to tiring Anh 19
 17. BANG BIEU Trang BANG 1. Bang tdng ket tai san cua mOt clang ty san xugt nh6 39 BANG 2. Bang tdng ket tai san m6 rOng caa mOt cOng ty san xugt then hinh 41 BANG 3. Bang t6ng ket tai san cna mOt cOng ty san xugt 16n 43 BANG 4. Bang quyet town 16 - Idi caa TWA cOng ty san xugt nhd 47 BANG 5. Bang guy& todn 16 - lai cua mOt cOng ty ban burin kin 48 BANG 6. Bang nguyen gia hang h6a duQc sin xuat 136i mOt cling ty che tao 51 BANG 7. Bang guy& town 16 - !Ai cua mOt cOng ty san xugt Idn 53 BANG 8. ac bang tdng It& tai sin tdng hop caa mOt cOng ty san )(mat 61 BANG 9. Hieu ung cua cac giao djch kirk nhau d6i vdi ty le hien hanh 63 20
 18. BANG 10. Bang quyet town 16 - Idi tong hQp 67 oh mot cOng ty san xuat BANG 11. VOng quay hang hoa theo thdng 72 BANG 12. Bang tong ket tai san ctla mot 100 doanh nghitp nh6 BANG 13 Bang quyet town 16 - lai tong hOp 111 dm mot doanh nghi0p nh6 BANG 14. T6m luOc cac ty 10 kinh doanh cim 350 kho hang ngu kim 120 c6 101 nhudn cao BANG 15. Bang tong ket tai san cua mot 128 thuong nhan ban bu6n db g6 175 BANG 16. Qty tin mot BANG 17. Bang quy& toan 16 - Idi cua mOt 182 cOng ty the tno BANG 18. Bang tong ket tai san cua mOt 183 cOng ty san xugt 21
 19. QUAN Lc' TAI CHINK LA 61 ? Dung tien a lam ra tien. Chain ngen nay nei met cach don gian la met doanh nghiep can phdi c6 nguem tai chinh de hoat deng sinh lei. Neu la nguei ben le hay ban buon, thi ban can phai do trii mot so hang h6a de ban. Ban can phai ma rang tin dung cho nguoi tieu dung. Ban phai duy tri duoc met se du tien ngan hang de thanh toan cho nguen cung (mg va tra lucing. Tref khi ban c6 dia diem kinh doanh cim minh, neu khOng ban can c6 nhung khoan tien de dau to vao dart dai va nha xueng. Neu ban la met nha sari xuat, thi con can tien de mua sem thiet bi va may mOc, mua nguyen lieu, do tit ban thanh phdm trong qua trinh san xuat, chudn bi san thanh phdm de dua ra ban. Nhung c6 tien vgn chua dam bao lam ra tien, nghia la tao ra 10i nhuan. Ban khOng chi can c6 tien, ma con phai biet sii dung tat n6. DO la ly" do tai sao viec (wan ly tai chinh cei met tam quan trong dee biet. 22
 20. Quart 19 tai chinh bao gbm nhiing chic nang sau: • Quail 19 sao cho tai san cua doanh nghiep duoc sit dung de c6 the dem lai 10i nhuan cao nhat to nhiing dbng von be vao dau to • Danh gia duoc nhu eau del vol cac tai san mai • Nhan Lien de cap cho cac khoan be sung tat san • Quan ly ca tai san cu In mei sao cho mei loaf deu co the clang gap nhibu nhat cho hoat dOng sinh loi cua doanh nghiep. • Hoan tra duoc cat khoan tibn vay lay to loi nhuan do cac nguhn van to ra. TIM NGON TAI CHINH MA BAN CAN Nhiem vu quan trot -1g nhat dm ban voi to each la noel (plan 19 tat chinh la Oat tim ra cac nguiin tion de bit dap cho cac khoan chi dung cna cong ty khi ca nhu cau vb vent • Ban ca the tang cac khoan vay no hoac got c6 phan de dap Ung su gia tang tai san ca. • Hoac ban co the giant dau to vao met so tai san da c6 nao da de ha tong mite dau to van tai san Chang han, gia sit de duy tri hoac tang khei luOng ban hang cim minh, doanh nghiep cna ban can phai 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản