Quản lý thứ tự xếp hạng của công ty bạn như thế nào?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
12
download

Quản lý thứ tự xếp hạng của công ty bạn như thế nào?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có biết về động cơ của những tổ chức đánh giá công ty bạn? Bạn có biết công ty của bạn được xếp hạng thế nào và ý nghĩa của thứ tự xếp hạng đó ảnh hưởng tới khách hàng của công ty bạn như thế nào? Mỗi thị trường quan trọng lại có sự đánh giá riêng về hệ thống của nó. Chẳng hạn, ở thị trường tín dụng, các tên tuổi lớn như Flitch, Moody"s và S&P cũng có hệ thống đánh giá riêng của mình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý thứ tự xếp hạng của công ty bạn như thế nào?

  1. Qu n lý th t x p h ng c a công ty b n như th nào? B n có bi t v ng cơ c a nh ng t ch c ánh giá công ty b n? B n có bi t công ty c a b n ư c x p h ng th nào và ý nghĩa c a th t x p h ng ó nh hư ng t i khách hàng c a công ty b n như th nào? M i th trư ng quan tr ng l i có s ánh giá riêng v h th ng c a nó. Ch ng h n, th trư ng tín d ng, các tên tu i l n như Flitch, Moody"s và S&P cũng có h th ng ánh giá riêng c a mình. Tuy nhiên, như trong m t bài báo c a t Nh t báo Ph Wall g n ây ã vi t, Công ty Egan Jones - m t công ty nh bé trong lĩnh v c này hi n ang ngày càng thu hút ư c s chú ý nhi u hơn và có nhi u nh hư ng hơn là nh ng công ty l n. T i sao l i như v y? Lý do n m nh ng v n liên quan t i h th ng ánh giá và cách mà các công ty tác ng t i h th ng ánh giá ó. Ba t ch c x p h ng hàng u trên ã ph m ph i nh ng sai l m to l n khi ánh giá r i ro c a các s n ph m th ch p có cơ c u m i và hi n h ang r t b n r n x p h ng l i nh ng ch ng khoán v n dĩ v n ư c coi là an toàn nay b ng r t giá. Nh ng sai l m này có th do nhi u nguyên nhân ưa l i. M t trong nh ng nguyên nhân ó là m i quan h gi a các t ch c x p h ng và các khách hàng c a h , ó là nh ng ngân hàng có s n ph m ư c ánh giá. Egan Jones là m t công ty nh b i v y công ty không h có các d ch v ph c v các công ty phát hành tín d ng, mà ch hư ng n i tư ng công ty mua tín d ng. ng quan tâm n b ngoài th t x p h ng Công ty này không có nhi u t m nh hư ng i v i các Hãy có m t cái nhìn sâu hơn Ngu n: shellyhouston.com s n ph m mà công ty ánh giá. B i v y, h hoàn toàn
  2. không ph i ch u áp l c như các t ch c x p h ng l n g p ph i. V y chúng ta rút ra ư c i u gì ây? ng bao gi ch quan tâm duy nh t n th t x p h ng. Hãy i sâu m t chút vào tìm hi u nh ng y u t tác ng lên th t x p h ng ó. i u khi n quan i m này tr nên có ý nghĩa h t s c quan tr ng ó chính là t m nh hư ng ngày càng tăng c a các h th ng ánh giá. Ngư i ta x p h ng m i th : t trái phi u, nhà hàng cho n th ng nư c. Ch ng h n như Công ty Motley Fool[1] cho phép khách hàng ch n ra c phi u. Các khách hàng này sau ó s ư c " ánh giá" d a theo hành vi l a ch n c phi u c a h . N u vi c ánh giá x p h ng ang xu t hi n "nhan nh n" như hi n nay, li u chúng ta có th rút ra ư c i u gì? u tiên, như ã ch ra trên, b n c n ph i hi u ư c ng cơ c a ngư i x p h ng và ph i ch c ch n r ng các t ch c x p h ng có m i liên h t t v i công ty c a b n. Và làm th nào các ánh giá ó nghiêng theo chi u hư ng có l i cho công ty c a b n là t t nh t. Th hai, công ty c a b n có l ang ư c m t công ty x p h ng nào ó ánh giá. B n c n ph i bi t và theo dõi sát sao vi c này. Khi mà b ng x p h ng các chương trình MBA[2] c a T p chí BusinessWeek l n u tiên ư c n hành và HBS không ư c x p h ng u tiên ho c th hai, tôi v n còn ang làm vi c khoa Kinh t c a Trư ng i h c Harvard. Ph n ng ban u c a khoa là ch gi u phương pháp ánh giá c a t p chí ó.
  3. Xem xét l i c n th n nh ng tiêu chí c a nh ng ngư i ánh giá x p h ng công ty b n Ngu n: sspa.boisestate.edu Nh ng ngư i khác bình tĩnh hơn thì ưa ra xu t n u phương pháp ánh giá ó không chính xác, nguyên nhân mà HBS không ư c x p h ng nh t là do không n i b t trong v n gi ng d y b môn marketing. N u chúng ta th t s mong mu n có m t v trí x p h ng cao hơn, thì chúng ta c n ph i nh n ra th c t ó và tìm cách c i thi n nó. Tương t như v y, b n c n ph i hi u rõ nh ng tiêu chí x p h ng và ý nghĩa c a các tiêu chí x p h ng ó t i ho t ng marketing c a công ty b n. Th t x p h ng s có t m nh hư ng m nh hơn khi có thêm nhi u thông tin. Thông tin v thông tin thông thư ng luôn có ý nghĩa quan tr ng nh t và có nhi u t m nh hư ng nh t. Chúng ta c quan sát công ty Google hi n nay hay là TV Guide 40 năm v trư c là có th hi u ư c ý nghĩa c a t m nh hư ng ó. Trong m t th trư ng thu hút nhi u s chú ý, thì th t x p h ng có ý nghĩa vô cùng quan tr ng. B n có bi t v ng cơ c a nh ng t ch c ánh giá công ty b n là gì không? B n có bi t công ty c a b n ư c x p h ng th nào và ý nghĩa c a th t x p h ng ó nh hư ng t i khách hàng c a công ty b n như th nào không? - Bài vi t ăng chuyên m c “Conversation Start” c a John Sviokla[3] trên trang Harvard Business Online -
  4. • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] The Motley Fool ư c thành l p tháng 7/1993 là m t website thương m i chuyên v m ng c phi u, u tư và tài chính cá nhân r t có uy tín t i M . Có kho ng 200 nhân viên làm vi c t i công ty này. Tr s công ty t Alexandria, Virginia, M . [2] MBA (ti ng Anh: Master of Business Administration) là b ng th c s chuyên ngành qu n tr kinh doanh, thu hút nhi u ngư i m t ph m vi r ng trong các ngành h c có tính h c thu t. H c v Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh có ngu n g c t M , thu t ng này ư c dùng nhi u khi qu c gia này ã ư c công nghi p hóa và các công ty ang tìm ki m nh ng cách ti p c n khoa h c cho vi c qu n lý. [3] John Svioka là Phó Ch t ch c a Công ty qu n tr và tư v n công ngh Diamond.
Đồng bộ tài khoản