Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
276
lượt xem
57
download

Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn. Để tăng năng suất, ở các giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, trước và sau khi lúa trỗ 1 tuần nên phun phân bón lá và chất kích thích sinh trưởng như diệp lục tố, Komix, Antonik.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bao thai lùn

  1. Qui tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt gièng lóa bao thai lïn I. Yªu cÇu ®èi víi ruéng s¶n xuÊt ! Qui vïng s¶n xuÊt gièng tËp trung ! Chän ruéng tèt hoÆc trung b×nh kh¸ ! §¶m b¶o c¸ch ly víi gièng kh¸c tõ 3m trë lªn S¬ ®å nh©n gièng : Siªu nguyªn chñng Nguyªn chñng X¸c nhËn Thãc thÞt II. Kü thuËt lµm m¹ 1. gieo: Thêi vô gieo tõ 20/6 - 25/6 d−¬ng lÞch 2. Chän ®Êt - Lµm ®Êt ! Chän ®Êt : ®Êt tèt, chñ ®éng n−íc, ®ñ ¸nh s¸ng ! Lµm ®Êt : cµy bõa kü, lµm s¹ch cá ! L−îng gièng ®Ó cÊy cho 500m2 : - 1,5kg h¹t siªu nguyªn chñng - 1,5 - 2kg h¹t nguyªn chñng MËt ®é gieo : gieo th−a, 1,5kg thãc gièng/30 - 35m2 ®Êt m¹ 3. Ng©m ñ - Gieo ! Ng©m ñ : - Ph¬i l¹i h¹t gièng trong n¾ng nhÑ tr−íc khi ng©m tõ 3 - 7 ngµy. - Lµm s¹ch dông cô ng©m, ñ. - Lo¹i bá h¹t löng, lÐp. - Khö nÊm bÖnh b»ng c¸ch ng©m n−íc 3 s«i + 2 l¹nh hoÆc n−íc v«i trong. - ñ Êm vô xu©n. ! Gieo : Gieo ®Òu vµ th−a 4. Bãn ph©n - Ch¨m sãc m¹ ! Bãn lãt (tÝnh cho 10 – 12m2 ®Êt m¹) : 10kg ph©n chuång ho¹i môc + 1kg NPK III. Kü thuËt cÊy vµ ch¨m sãc 1. Kü thuËt cÊy ! Thêi ®iÓm cÊy : 15 - 20/7 ! Tuæi m¹ : 30 - 35 ngµy ! MËt ®é cÊy : 40 - 45 khãm. Hµng c¸ch hµng 20cm. C©y c¸ch c©y 10 - 12cm. ! CÊy 1 d¶nh/khãm ®èi víi siªu nguyªn chñng. CÊy 2 d¶nh/khãm ®èi víi nguyªn chñng CÊy n«ng ay, th¼ng hµng. ! CÊy thµnh b¨ng réng 1,2 - 1,6m. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 1
  2. 2. Bãn ph©n - Ch¨m sãc " Bãn ph©n L−îng ph©n bãn/500m2 C¸ch bãn ! Bãn lãt : toµn bé ph©n chuång + l©n Ph©n chuång : 400 - 500 kg ! Bãn thóc lÇn 1 : 5kg ®¹m + 1,5kg kali trén ®Òu víi ph©n §¹m Urª : 7,5 kg môc bãn sau cÊy tõ 10 - 12 ngµy kÕt hîp víi lµm cá ®ît 1. L©n V¨n §iÓn 20 kg ! Bãn thóc lÇn 2 : trén ®Òu 2,5 kg ®¹m + 3,5 kg kali cßn l¹i hoÆc Supe Kali : 5 kg víi ph©n môc råi bãn lóc lóa lµm ®ßng. §Ó t¨ng n¨ng suÊt, ë c¸c giai ®o¹n ®Î nh¸nh vµ lµm ®ßng, tr−íc vµ sau khi lóa trç 1 tuÇn nªn phun ph©n bãn l¸ vµ chÊt kÝch thÝch sinh tr−ëng nh− diÖp lôc tè, Komix, Antonik. " Ch¨m sãc : T−íi n−íc sao cho mùc n−íc th−êng xuyªn æn ®Þnh trong kho¶ng 2 - 3 cm. " Phßng trõ s©u bÖnh : sö dông c¸c biÖn ph¸p tæng hîp ; theo dâi, ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi. IV. Khö lÉn, khö t¹p Nhæ bá cá d¹i, c©y lóa kh¸c d¹ng vÒ chiÒu cao, mµu s¾c th©n l¸, th×a l×a (tai l¸), b«ng, h¹t, c©y trç qu¸ sím, qu¸ muén. 4 giai ®o¹n : - M¹ Tèt gi - §Î nh¸nh - Tr−íc vµ sau trç - ChuÈn bÞ thu ho¹ch V. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n ! Tr−íc khi thu ho¹ch, cÇn kiÓm tra, nghiÖm thu vÒ chÊt l−îng. ! Ph¬i kh«, qu¹t s¹ch, ®ãng bao, b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, th«ng tho¸ng. ! Trong vµ ngoa× bao ph¶i cã nh·n, thÎ ghi râ tªn gièng, cÊp gièng, n¬i s¶n xuÊt, hé s¶n xuÊt, vô s¶n xuÊt, khèi l−îng. ! ! §Þnh kú 1 - 2 th¸ng kiÓm tra t×nh h×nh n¶y mÇm vµ s©u mät. Ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng tr−íc khi xuÊt gièng. Tèt gièng tèt m¸ - Tèt m¹ tèt lóa Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản