Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

164
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q ui  Þ nh   ® c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 4583 T M § T  n g µ y  16 th¸ng 10 n¨ m  2000  v Ò  viÖc m u a, b¸n  t« t¹m n h Ë p  k h È u  c ña c¸c  h µ  thÇ u   «  n n íc n g o µi p h ô c  v ô  thi c«n g  c¸c d ù  ¸n thuéc vèn O D A C¨n    Cø NghÞ ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  05/08/1997 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy chÕ  qu¶n    sö  lý vµ  dông nguån  trîph¸ttr   hç      iÓn chÝnh thøc  (gäit¾tlµODA);       Thùc hiÖn  chØ thÞ  cña Phã Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh  m   i   CÇ t¹ v¨n b¶n    sè  3469/VPCP­KTTH  ngµy 18/08/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  "xö  lýviÖc  l¹xe  t«t¹m    b¸n    «    nhËp  i cña    c¸cnhµ thÇu ODA"; Sau    khithèng  nhÊt víi TµichÝnh,Tæng      Bé      Côc    h¶iquan,Bé    Th¬ng    m¹i qui®Þnh    viÖc  mua,    t«nªu    sau: b¸n «    trªnnh  1­ ViÖc    mua,  «    nhËp  b¸n  t« t¹m  cña    c¸c nhµ thÇu    nícngoµi®Ó     phôc  vô  thic«ng    ¸n    c¸c dù  thuéc nguån    vèn ODA  chØ  îcthùc hiÖn  ®     sau    hoµn  khi®∙  thµnh    thic«ng  c«ng tr×nh  tu©n  vµ  thñ theo      c¸c qui ®Þnh     vÒ qu¶n    lý xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu. 2­ ¤    nhËp    t« t¹m  thuéc quyÒn  h÷u    së  cña nhµ thÇu    nícngoµi;chñ    ®Çu   t  ,Ban qu¶n    ¸n (hoÆc  lýdù    ®¬n  ® îcuû    nhËp) kh«ng  quyÒn  vÞ    th¸ct¹m    cã  së  h÷u  kh«ng  quyÒn  nªn  cã  nhîng b¸n.   3­ Chñ ®Çu  , Ban  t  qu¶n    ¸n  lýdù  (hoÆc  ®¬n  ® îc uû    vÞ    th¸ct¹m  nhËp)  ®∙ thay m Æt     nhµ thÇu  lµm      nhËp  t«,® îcuû  thñ tôct¹m  «      quyÒn  b»ng    v¨n b¶n  cña  nhµ  thÇu ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹icho nhµ  thÇu  «    b¸n  t« t¹ ViÖtNam.   i   4­ Sau    îcBé    khi®   Th¬ng    m¹ichÊp thuËn  cho  t¹ ViÖtNam,  b¸n  i     chñ ®Çu   t  ,Ban qu¶n    ¸n (hoÆc  lýdù    ®¬n  ® îcuû    nhËp) thay m Æt   vÞ    th¸ct¹m      nhµ  thÇu  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      t¹ chç      i ®Ó gi¶iquyÕt c¸cnghÜa  vÒ      vô  thuÕ. 5­ C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam   nhu    cã  cÇu mua   i t« ph¶itu©n  l¹ «        thñ  theo    qui ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¶i® îc Bé  vµ      Th¬ng    m¹i cho phÐp: a/ NÕu  viÖc mua  s¾m  b»ng  nguån  vèn nhµ    níc,phôc  ®Çu    x©y  vô  t dùng  ®iÒu  chØnh    bëi c¸c    qui ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   52/1999/N§­   CP ngµy  8/7/1999, NghÞ  ®Þnh  88/1999/N§­  ngµy  1/9/1999, NghÞ  ®Þnh  CP 14/2000/N§­   CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh  phñ  ph¶ithu©n    th×    thñ nh÷ng    qui ®Þnh  cña    c¸cNghÞ  ®Þnh  nµy. b/NÕu     viÖc  mua  s¾m   b»ng vèn  ngoµinguån    vèn  nhµ      nícth× ph¶itu©n    thñ theo      c¸c qui ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy 31/07/1998  cña  ChÝnh  phñ  Th«ng   18/1998/TT­ vµ  t sè  BTM  ngµy 28/08/1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2