Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định số 4583/2000/TMĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

100
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 4583/2000/TMĐT về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 4583/2000/TMĐT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 4583/2000/TMĐT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2000 QUI Đ NH C A B THƯƠNG M I S 4583 TMĐT NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2000 V VI C MUA, BÁN Ô TÔ T M NH P KH U C A CÁC NHÀ TH U NƯ C NGOÀI PH C V THI CÔNG CÁC D ÁN THU C V N ODA Căn C Ngh đ nh s 87/CP ngày 05/08/1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA); Th c hi n ch th c a Phó Th tư ng Nguy n M nh C m t i văn b n s 3469/VPCP- KTTH ngày 18/08/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c "x lý vi c bán l i xe ô tô t m nh p c a các nhà th u ODA"; Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, T ng C c h i quan, B Thương m i qui đ nh vi c mua, bán ô tô nêu trên như sau: 1- Vi c mua, bán ô tô t m nh p c a các nhà th u nư c ngoài đ ph c v thi công các d án thu c ngu n v n ODA ch đư c th c hi n sau khi đã hoàn thành thi công công trình và tuân th theo các qui đ nh v qu n lý xu t kh u, nh p kh u. 2- Ô tô t m nh p thu c quy n s h u c a nhà th u nư c ngoài; ch đ u tư, Ban qu n lý d án (ho c đơn v đư c u thác t m nh p) không có quy n s h u nên không có quy n như ng bán. 3- Ch đ u tư, Ban qu n lý d án (ho c đơn v đư c u thác t m nh p) đã thay m t nhà th u làm th t c t m nh p ô tô, đư c u quy n b ng văn b n c a nhà th u ph i có văn b n đ ngh B Thương m i cho nhà th u bán ô tô t i Vi t Nam. 4- Sau khi đư c B Thương m i ch p thu n cho bán t i Vi t Nam, ch đ u tư, Ban qu n lý d án (ho c đơn v đư c u thác t m nh p) thay m t nhà th u làm th t c xu t kh u t i ch đ gi i quy t các nghĩa v v thu . 5- Các doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u mua l i ô tô ph i tuân th theo qui đ nh v qu n lý xu t kh u, nh p kh u và ph i đư c B Thương m i cho phép: a/ N u vi c mua s m b ng ngu n v n nhà nư c, ph c v đ u tư xây d ng đi u ch nh b i các qui đ nh t i Ngh đ nh 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Ngh đ nh 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999, Ngh đ nh 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph thì ph i thuân th nh ng qui đ nh c a các Ngh đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ N u vi c mua s m b ng v n ngoài ngu n v n nhà nư c thì ph i tuân th theo các qui đ nh t i Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 c a Chính ph và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/08/1998 c a B Thương m i. Mai Văn Dâu (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2