Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 4)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
94
lượt xem
30
download

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích lựa chọn phương án quy hoạch một cách hợp lý nhất cần phải thiết lập các mô hình toán theo mục tiêu khai thác hệ thống. Ta phân biệt hai loại mô hình toán đói với hệ thống nguồn nước: Mô hình mô phỏng, mô hình tối ưu hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 4)

 1. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF &K‡†QJ P… K±QK KR’ WURQJ TX\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 4X WU—QK O¶D FK¢Q SK|{QJ Q TX\ KR‚FK QJX£Q Q|«F /ÒD FK½Q F‘F SK†…QJ ‘Q FÊD EŽL WR‘Q TX\ KR’FK YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF WK†ÃQJ ‡†ÇF WKÒF KL¯Q WKHR F‘F WU°QK WÒ VDX ‡‚\ ;‘F ‡·QK PÍF WLƒX FÊD EŽL WR‘Q TX\ KR’FK KRŸF TXQ OÖ K¯ WKÁQJ ;‘F O¤S W¤S F‘F SK†…QJ ‘Q F¼ WK¬ SK†…QJ ‘Q F„QJ WU°QK SK†…QJ ‘Q FL W’R K¯ WKÁQJ SK†…QJ ‘Q Y¤Q KŽQK K¯ WKÁQJ SK†…QJ ‘Q VÏ GÍQJ QJX¾Q Q†ÆF
 2.  0„ SKºQJ K¯ WKÁQJ E”QJ P„ K°QK P„ SKºQJ 6Ï GÍQJ P„ K°QK P„ SKºQJ ‡‘QK JL‘ SKQ ÑQJ FÊD K¯ WKÁQJ WKHR F‘F SK†…QJ ‘Q F¼ WK¬ ‡¬ [‘F ‡·QK F‘F SK†…QJ ‘Q FK£S QK¤Q ‡†ÇF &‘F SK†…QJ ‘Q FK£S QK¤Q ‡†ÇF OŽ F‘F SK†…QJ ‘Q WKR PàQ F‘F ‡L«X NL¯Q NÕ WKX¤W F‘F ‡L«X NL¯Q UŽQJ EXÂF Y« P„L WU†ÃQJ YŽ F‘F ‡L«X NL¯Q UŽQJ EXÂF NK‘F ‡ÁL YÆL K¯ WKÁQJ 7°P SK†…QJ ‘Q WÁL †X QK£W KRŸF SK†…QJ ‘Q KÇS OÖ WURQJ VÁ F‘F SK†…QJ ‘Q FK£S QK¤Q ‡†ÇF E”QJ SK†…QJ SK‘S P„ SKºQJ KRŸF SK†…QJ ‘Q WÁL †X KR‘ 7U°QK WÒ WUƒQ F¼ WK¬ P„ W WUƒQ V… ‡¾ .KL SK‚Q W¶FK OÒD FK½Q SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK WK†ÃQJ ÑQJ GÍQJ KDL SK†…QJ SK‘S U£W ‡ŸF WU†QJ FÊD OÖ WKX\®W SK‚Q W¶FK K¯ WKÁQJ ‡¼ OŽ 3K†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ YŽ SK†…QJ SK‘S P„ SKºQJ 3K†…QJ SK‘S P„ SKºQJ OŽ SK†…QJ SK‘S VR V‘QK WUÒF WL®S F‘F SK†…QJ ‘Q FK£S QK¤Q ‡¬ W°P SK†…QJ ‘Q F¼ KL¯X TX NLQK W® FDR QK£W YŽ WKR PàQ F‘F ‡L«X NL¯Q NÕ WKX¤W YŽ F‘F UŽQJ EXÂF 3K†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ W°P SK†…QJ ‘Q WÁL †X E”QJ F‘FK O¤S YŽ JLL EŽL WR‘Q WÁL †X ‡ÁL YÆL EŽL WR‘Q ‡DQJ [HP [©W &‘F SK†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ VDX ‡‚\ WK†ÃQJ GÈQJ WURQJ TX\ KR’FK YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF 3K†…QJ SK‘S TX\ KR’FK WX\®Q W¶QK 3K†…QJ SK‘S JLL EŽL WR‘Q WÁL †X SKL WX\®Q F¼ GÈQJ YŽ NK„QJ GÈQJ ‡’R KŽP
 3. &K‡†QJ 0… K±QK K½D  3K†…QJ SK‘S TX\ KR’FK ‡ÂQJ 3K†…QJ SK‘S G¸ W°P WÁL †X 1K† Y¤\ ‡¬ SK‚Q W¶FK OÒD FK½Q SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK PÂW F‘FK KÇS OÖ QK£W F Q SKL WKL®W O¤S F‘F P„ K°QK WR‘Q WKHR PÍF WLƒX NKDL WK‘F K¯ WKÁQJ 7D SK‚Q EL¯W KDL OR’L P„ K°QK WR‘Q ‡ÁL YÆL K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF P„ K°QK P„ SKºQJ YŽ P„ K°QK WÁL †X K¼D ;‹F ˆ¥QK P¹F WL„X F¶D EÖL WR‹Q 7±P SK‡†QJ ’Q WÂL ‡X %•QJ SK‡†QJ SK’S P… SK»QJ 7±P SK‡†QJ ’Q KÈS O× WURQJ V F’F SK‡†QJ ’Q FK¤S QK¥Q ˆ‡ÈF E•QJ 7¥S F’F SK‡†QJ ’Q F½ SK‡†QJ SK’S P… SK»QJ WK­ SK‡†QJ ’Q VÐ GÎQJ Q‡ÇF SK‡†QJ ’Q F…QJ WU±QK YYe
 4. 0… K±QK 7¥S F’F SK‡†QJ ’Q P… SK»QJ FK¤S QK¥Q ˆ‡ÈF K° WKÂQJ 7¥S F’F JL’ WU¸ ˆ¡X YR FËD K° WKÂQJ %•QJ SK‡†QJ SK’S WÂL ‡X K½D G¹QJ FK\ V…QJ QJ¹L 7±P SK‡†QJ ’Q KÈS O× WURQJ V WL OL°X ˆ¸D K±QK YYe
 5. F’F SK‡†QJ ’Q FK¤S QK¥Q ˆ‡ÈF E•QJ SK‡†QJ SK’S WÂL ‡X KR’ +·QK 6Œ ŽÅ P‹ W– TX˜ WU·QK OÙD FKÄQ SKŒQJ ˜Q TX\ KR™FK KR¦F TX–Q OÝ K¶ WKÈQJ 0„ K°QK P„ SKºQJ P„ W TX‘ WU°QK Y¤W OÖ YŽ F‘F KR’W ‡ÂQJ FÊD K¯ WKÁQJ ‡†ÇF [‚\ GÒQJ QK”P QK¤Q WKÑF K¯ WKÁQJ [HP [©W ‡ÂQJ WK‘L FÊD K¯ WKÁQJ YŽ SK‚Q W¶FK NK QQJ ‡’W ‡†ÇF FÊD F‘F PÍF WLƒX NKDL WK‘F K¯ WKÁQJ ‡à ‡ŸW UD 0„ K°QK WÁL †X ‡†ÇF WKL®W O¤S QK”P PÍF ‡¶FK W°P SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK WÁL †X E”QJ SK†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ 0z K—QK Pz SKŸQJ K– WK¦QJ .K’L QL°P Y¬ P… SK»QJ 4XDQ ‡L¬P K¯ WKÁQJ KL¯Q ‡’L ‡¸L KºL SKL [‚\ GÒQJ F‘F P„ K°QK K¯ WKÁQJ ‡ŸF EL¯W ‡ÁL YÆL QKÐQJ K¯ WKÁQJ OÆQ YŽ SKÑF W’S &‘F P„ K°QK K¯ WKÁQJ QK”P P„ W F‘F TX‘ WU°QK Y¤W OÖ FÊD K¯ WKÁQJ F‘F KR’W ‡ÂQJ FÊD K¯ WKÁQJ YŽ FK® ‡Â OŽP YL¯F FÊD K¯ WKÁQJ
 6. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 0„ SKºQJ K¯ WKÁQJ OŽ SK†…QJ WKÑF P„ W PÂW K¯ WKÁQJ WKÒF E”QJ PÂW K¯ WKÁQJ NK„QJ WKÒF GR QJ†ÃL QJKLƒQ FÑX W’R UD 7UƒQ K¯ WKÁQJ QK‚Q W’R F‘F TX‘ WU°QK Y¤W OÖ FÊD P„ K°QK WKÒF ‡†ÇF P„ W J Q ‡ÌQJ KRŸF W†…QJ WÒ &‘F TX\ OX¤W Y¤Q ‡ÂQJ FÊD K¯ WKÁQJ WKÒF ‡†ÇF VX\ UD WÎ QKÐQJ N®W TX QJKLƒQ FÑX WUƒQ K¯ WKÁQJ GR QJ†ÃL QJKLƒQ FÑX W’R UD &¼ QKL«X F‘FK P„ SKºQJ EDR J¾P 0„ K°QK Y¤W OÖ P„ K°QK WR‘Q YY &K•QJ K’Q TX‘ WU°QK W¤S WUXQJ Q†ÆF WUƒQ O†X YÒF F¼ WK¬ P„ W E”QJ P„ K°QK W†…QJ WÒ ‡L¯Q &‘F TX\ OX¤W FKX\¬Q ‡ÂQJ Q†ÆF WURQJ O¸QJ G¢Q F¼ WK¬ P„ W E”QJ F‘F P„ K°QK Y¤W OÖ ‡†ÇF [‚\ GÒQJ WURQJ SK¸QJ WK¶ QJKL¯P WKHR F‘F WLƒX FKX¡Q W†…QJ WÒ .KL QJKLƒQ FÑX F‘F K¯ WKÁQJ NÕ WKX¤W YŽ K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF QJ†ÃL WD VÏ GÍQJ P„ SKºQJ WR‘Q K½F 0„ SKºQJ WR‘Q K½F OŽ VÒ EL¬X ‡’W F‘F TX\ OX¤W Y¤W OÖ YŽ TX‘ WU°QK KR’W ‡ÂQJ FÊD K¯ WKÁQJ E”QJ F‘F EL¬X WKÑF WR‘Q K½F EDR J¾P F‘F KŽP VÁ F‘F F„QJ WKÑF WR‘Q K½F F‘F EL¬X WKÑF ORJLF F‘F EQJ EL¬X YŽ F‘F EL¬X ‡¾ 1K† Y¤\ F¼ WK¬ UÌW UD ‡·QK QJKµD 0„ K°QK P„ SKºQJ OŽ VÒ EL¬X ‡’W F‘F TX\ OX¤W FÊD K¯ WKÁQJ EDR J¾P F‘F TX‘ WU°QK Y¤W OÖ YŽ ‡ÂQJ WK‘L FÊD K¯ WKÁQJ E”QJ F‘F EL¬X WKÑF WR‘Q K½F &‘F P„ K°QK WR‘Q VÏ GÍQJ ‡¬ P„ SKºQJ K¯ WKÁQJ WKÒF NK„QJ WK¬ SKQ ‘QK ‡ \ ‡Ê F‘F W¶QK FK£W TX\ OX¤W FKX\¬Q ‡ÂQJ YY FÊD K¯ WKÁQJ WKÒF Y° F‘F TX‘ WU°QK WÒ QKLƒQ FÊD K¯ WKÁQJ WKÒF ‡à E· JLQ KR‘ KRŸF ‡†ÇF EL¬X ‡’W WKHR PÂW TXDQ QL¯P QŽR ‡¼ FÊD QJ†ÃL QJKLƒQ FÑX NKL K½ WKL®W O¤S F‘F P„ K°QK P„ SKºQJ 7XÓ WKXÂF YŽR PÍF ‡¶FK QJKLƒQ FÑX PŽ EL¬X ‡’W YŽ VÒ JLQ KR‘ WKHR F‘F G’QJ NK‘F QKDX 7LƒX FKX¡Q ‡‘QK JL‘ FK£W O†ÇQJ FÊD P„ K°QK P„ SKºQJ OŽ VÒ VDL NK‘F JLÐD JL‘ WU· WKÒF YŽ JL‘ WU· W¶QK WR‘Q FÊD F‘F ‡ŸF WU†QJ PŽ QJ†ÃL QJKLƒQ FÑX TXDQ W‚P 0„ K°QK P„ SKºQJ ‡ÁL YÆL K¯ WKÁQJ E£W NÓ F¼ G’QJ VDX < + 8 ; $
 7. 
 8. YÆL UŽQJ EXÂF *
 9. d 
 10. WURQJ ‡¼ ; Y©F W… F‘F EL®Q YŽR FÊD K¯ WKÁQJ YŽ OŽ KŽP FÊD WKÃL JLDQ ; ; W
 11. ; W
 12. [ W
 13. [ W
 14. [M W
 15. [Q W
 16. - Q 
 17. 8 Y©F W… F‘F EL®Q ‡L«X NKL¬Q YŽ FËQJ OŽ KŽP FÊD WKÃL JLDQ 8 8 W
 18. 8 W
 19. X W

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản