intTypePromotion=3

Quy trình kiểm soát tài liệu công ty TNHH MTV Nhựa Bảo Thiên

Chia sẻ: Lo Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
10
lượt xem
1
download

Quy trình kiểm soát tài liệu công ty TNHH MTV Nhựa Bảo Thiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình kiểm soát tài liệu công ty TNHH MTV Nhựa Bảo Thiên quy định về cách thức xây dựng, trình bày, xem xét, phê duyệt, sửa đổi, ban hành lưu giữ và hủy bỏ các tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (HTQL CL-VSATTP) của công ty. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được sử dụng trong công ty đều được kiểm soát và không để xảy ra tình trạng sử dụng tài liệu lỗi thời (không hiệu lực).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình kiểm soát tài liệu công ty TNHH MTV Nhựa Bảo Thiên

  1. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 1/8 Soạn thảo Xem xét Duyệt Chức danh Ban ISO GĐCL Giám đốc Ký Họ và tên Hoàng Văn Hùng Dương Lý Trọng Trung Bùi Quang Tuyên PHẦN THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Stt Lần Ngày Nội dung sửa đổi Trang Người Người sửa đổi sửa đổi sửa đổi duyệt
  2. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 2/8 1. MỤC ĐÍCH 1.1. Quy định về cách thức xây dựng, trình bày, xem xét, phê duyệt, sửa đổi, ban hành lưu giữ và huỷ bỏ các tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (HTQL CL-VSATTP) của công ty. 1.2. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được sử dụng trong công ty đều được kiểm soát và không để xảy ra tình trạng sử dụng tài liệu lỗi thời (không hiệu lực). 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình này áp dụng với mọi tài liệu trong HTQL CL-VSATTP trong toàn công ty, bao gồm cả các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài. 3. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.1. Tài liệu:  Là văn bản hướng dẫn cách thực thực hiện hoặc quy định phương pháp làm.  Tài liệu có thể chỉnh sửa được và cần phải được soát xét sau một thời gian.  Ví dụ: Các thủ tục, quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn... 3.2. Các loại tài liệu của Công ty bao gồm: Các tài liệu do Công ty tự xây dựng và các loại tài liệu có nguồn gốc bên ngoài do Công ty quản lý, như: - Các loại tài liệu nội bộ của Công ty: + Sổ tay chất lượng – Vệ sinh, an toàn thực phẩm (ST CL-VSATTP); + Các quy trình, quy định, nội quy, chính sách, mục tiêu công ty; + Các hướng dẫn công việc, nội quy phòng ban, nội quy khu vực, các tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ, biểu mẫu. - Các tài liệu bên ngoài: + Các qui định, hướng dẫn, thông báo pháp luật liên quan đến HTQL CL- VSATTP; + Các thông báo, thoả thuận, hợp đồng, các yêu cầu của khách hàng, nhà cung cấp; + Các tài liệu, sách hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị, + Các tài liệu tham khảo bên ngoài khác. 3.3. Các từ viết tắt trong quy trình. - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo. - NVKSTL: Nhân viên kiểm soát tài liệu. - HTQL CL-VSATTP: Hệ thống quản lý chất lượng – Vệ sinh, an toàn thực phẩm. 4. TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay CL-VSATTP (4.2.3) - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (4.2.3)
  3. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 3/8 - Tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2005 (4.2.2) 5. NỘI DUNG 5.1. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY, MÃ HOÁ TÀI LIỆU. 5.1.1. Hình thức trình bày. - Các hình thức trình bày dưới dạng: + Dạng văn xuôi; + Dạng lưu đồ và diễn giải; + Kết hợp giữa văn xuôi và lưu đồ; - Các ký hiệu khi trình bày tài liệu dạng lưu đồ: Đầu vào & đầu ra Chỉ hoạt động Kiểm tra / xem xét / xác nhận  Chỉ hướng đi của quy trình Lưu kho / lưu hồ sơ - Tất cả các tài liệu do Công ty xây dựng phải được trình bày bằng bộ gõ Unicode. - Hình thức các tài liệu (Bao gồm ST CL-VSATTP, các quy trình, quy phạm, quy định, nội quy, các hướng dẫn...);  Trang đầu của tài liệu: Bao gồm soạn thảo, xem xét, phê duyệt, theo dõi sửa đổi tài liệu được quy định giống trang 1 của tài liệu này. Tài liệu ban hành từ lần 1 trở đi thì trong ô soạn thảo sẽ đổi thành sửa đổi.  Trình bày phần header từ trang đầu đến trang cuối của tài liệu: (theo khung dưới đây) Mã số: CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: NHỰA TÊN TÀI LIỆU Ngày ban hành: BẢO THIÊN __/__/____ Trang: ___/___ Các thông tin để kiểm soát tài liệu bao gồm: + Logo hoặc tên của Công ty. + Tên tài liệu: Ghi tên của sổ tay chất lượng – vệ sinh, an toàn thực phẩm, quy trình, quy phạm, quy định, nội quy hoặc hướng dẫn. + Mã số: Tuân theo quy định mã hóa tài liệu tại mục 5.1.2 của tài liệu này. + Lần sửa đổi: Tài liệu ban hành lần đầu thì đánh số là 00, tài liệu sửa đổi tiếp theo thì số thứ tự sẽ tăng dần, nếu nội dung sửa đổi trong phạm vi 1 trang thì phải cập nhật
  4. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 4/8 vào phần theo dõi sửa đổi và định kỳ hàng năm sau khi xem xét hệ thống tài liệu, nếu tài liệu nào có sửa đổi nhiều lần thì phải cậo nhận và trình duyệt lại. + Ngày ban hành: Ghi ngày có hiệu lực hiện hành của tài liệu. + Trang/tổng số trang.  Hình thức biểu mẫu được thiết kế theo mục đích sử dụng cho các hoạt động khác nhau nhưng phải có đầy đủ thông tin kiểm soát: - Phần header của biểu mẫu từ trang đầu đến trang cuối theo khung: Mã số: CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: NHỰA TÊN BIỂU MẪU Ngày ban hành: BẢO THIÊN __/__/____ Trang: ___/___  Hình thức các văn bản dạng thông báo, công văn giao dịch khác: CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BẢO THIÊN BAO THIEN PLASTIC COMPANY LIMITED Đ/c: Lô B1-2, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Tel: – Fax: Số: …………./……… …………………., ngày …..tháng …….. năm … TIÊU ĐỀ (V/v………………………………………………..) 5.1.2. Mã hoá tài liệu. a) Quy định về mã hoá các tài liệu: AA - BB – CC Loại tài liệu (QT, HD, QĐ….) Bộ phận ban hành (CT, QA, HR, BH …) Số thứ tự của tài liệu Biểu mẫu: BM-xx/mã quy trình ban hành ra nó (BM: là viết tắt của từ biểu mẫu; xx là số thứ tự của biểu mẫu trong quy trình, quy định sinh ra nó).
  5. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 5/8 - Khi nhiều quy trình đều sử dụng chung một biểu mẫu thì tùy theo tính chất của mỗi loại mà có thể đưa biểu mẫu về một quy trình quản lý. b) Quy định về tên viết tắt các bộ phận, phòng ban: Tên Ký hiệu Tên Ký hiệu Tổng Giám đốc TGĐ Hành chánh nhân sự HR Ban giám đốc Cty BGĐ Phòng kỹ thuật & dự án DA Công ty Bảo Thiên CT Phòng mua hàng, cung ứng vật tư VT Nhà máy NM Phòng QA/QC QA Kinh doanh KD Kho vận KV Phòng kế toán/thống kê KT Phòng Kỹ thuật & Bảo trì BT Phòng Sản xuất SX c) Quy định về tên viết tắt các loại tài liệu: - Sổ tay chất lượng – an toàn thực phẩm: ST CL-ATTP - Nội quy : NQ - Tiêu chuẩn : TC - Quy trình : QT - Hướng dẫn công việc : HD - Quy định : QD - Bản vẽ : DW - Quyết định : QĐ - 5.2. BỐ CỤC, NỘI DUNG TÀI LIỆU 5.2.1. Sổ tay chất lượng – Vệ sinh, an toàn thực phẩm (ST CL-ATTP). ST CL-ATTP là tài liệu mô tả Hệ thống quản lý CL-VSATTP của Công ty. Sổ tay này có bố cục, nội dung chính như sau: - Mục đích, phạm vi áp dụng của HT CL-VSATTP. - Các thuật ngữ và chữ viết tắt trong ST CL-VSATTP. - Giới thiệu về Công ty - Chính sách CL-VSATTP của Công ty - Mô tả cách thực hiện của Công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và FSSC 22000 đồng thời có viện dẫn tới các qui trình, hướng dẫn có liên quan. 5.2.2. Các qui trình, quy phạm, hướng dẫn. Bố cục, nội dung chính của qui trình, quy định, hướng dẫn được quy định thống nhất gồm các mục sau: 1. Mục đích: Nêu rõ mục đích chính của quy trình, quy định, hướng dẫn. 2. Phạm vi áp dụng: Nêu phạm vi áp dụng cho đối tượng nào, hoạt động nào, bộ phận, nhà máy hoặc chi nhánh nào. 3. Tài liệu liên quan: Liệt kê những tài liệu liên quan đến quy trình, quy định hay hướng dẫn, là các căn cứ các điều khoản của tiêu chuẩn. 4. Định nghĩa: Nêu lên định nghĩa hoặc các chữ viết tắt trong tài liệu, nếu có.
  6. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 6/8 5. Nội dung: Nêu lên nội dung chi tiết của quy trình, quy định hay hướng dẫn. Nội dung có thể trình bày dưới dạng mô tả bằng lời hoặc dùng dạng lưu đồ dòng chảy kèm mô tả hay dạng lưu đồ ma trận sau đó là mô tả chi tiết sao cho rõ ràng, dễ hiểu. 6. Phụ lục, biểu mẫu, hồ sơ: Nêu tên các phụ lục, các biểu mẫu liên quan đến tài liệu và cách thức lưu trữ các hồ sơ đó. 5.3. SOẠN THẢO, CHỈNH SỬA, KIỂM TRA VÀ PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU. 5.3.1. Lưu đồ soạn thảo, chỉnh sửa và bổ sung tài liệu: Yêu cầu soạn thảo, chỉnh sửa và bổ sung tài liệu Xem xét, _ Hủy bỏ Phê duyệt yêu cầu PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG + Thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung Phê duyệt _ Tài liệu + Cập nhật vào danh mục tài liệu Ban hành, phân phát và áp dụng
  7. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 7/8 5.3.2. Mô tả chi tiết lưu đồ. TT Mô tả công việc Trách nhiệm BM/HS Yêu cầu soạn thảo, chỉnh sửa và bổ sung tài liệu Trưởng Bộ phận, Khi có nhu cầu về tài liệu mới hoặc phát hiện sự không 1 Phòng, Ban BM-03/QT-CT-01 phù hợp của tài liệu hiện hành, trưởng Bộ phận, phòng Trưởng Ban ISO ban lập phiếu yêu cầu gửi đến Trưởng Ban ISO Phê duyệt yêu cầu Trưởng Ban ISO xem xét: Đồng ý: Trình Lãnh đạo phê duyệt và chỉ định người Trưởng Ban ISO 2 BM-03/QT-CT-01 soạn thảo. Lãnh đạo Không đồng ý: Gỉai thích phản hồi cho người yêu cầu rõ về tài liệu hoặc các yêu cầu của Hệ thống. Thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung: Người được chỉ định thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa được yêu cầu các nguồn lực cần thiết để hoàn thành Người được 3 BM-03/QT-CT-01 công việc theo yêu cầu. phân công Tài liệu được xây dựng phải tuân thủ các yêu cầu của quy trình này. Xem xét, phê duyệt tài liệu Tài liệu sau khi hoàn thành được chuyển đến Trưởng Ban ISO xem xét: Đồng ý: Trình Lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho thư Trưởng Ban ISO 4 ký ISO ban hành. Lãnh đạo Không đồng ý: Gỉai thích phản hồi cho người yêu cầu rõ về sự không phù hợp của tài liệu các yêu cầu của Hệ thống. Ban hành, phân phát và áp dụng Thư ký Ban ISO thực hiện in ấn, trình ký và cập nhật 5 tài liệu mới vào danh mục tài liệu hiện hành, phân phát Thư ký ISO BM-04/QT-CT-01 tài liệu cho các bộ phận, phòng ban liên quan, thu hồi tài liệu cũ (nếu là tài liệu sửa đỗi). 5.4. KIỂM SOÁT, PHÂN PHÁT, LƯU GIỮ TÀI LIỆU - Kiểm soát việc phân phát, theo dõi tình trạng hiện hành các tài liệu của HTQL CL- VSATTP được thể hiện trong danh mục tài liệu hiện hành BM-01/QT-CT-01 và Danh sách phân phát tài liệu BM-04/QT-CT-01;
  8. Mã số: QT-CT-01 CTY TNHH MTV Lần sửa đổi: 00 NHỰA QUY TRÌNH Ngày ban hành: BẢO THIÊN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 15/01/2013 Trang: 8/8 - Ban ISO chịu trách nhiệm giữ bản gốc các tài liệu của Hệ thống. Khi phân phát bản photo Ban ISO phải đóng dấu ĐƯỢC KIỂM SOÁT màu đỏ lên trang bìa. Các biểu mẫu không đóng dấu kiểm nhưng phải được phát hành chung không tách rời với tài liệu phân phát. - Ban ISO phân phát tài liệu tới các bộ phận phải được cập nhật vào danh sách phân phát tài liệu và có ký xác nhận của bên nhận BM-04/QT-CT-01 và thu hồi tài liệu cũ. - Người có trách nhiệm giữ tài liệu của Hệ thống hoặc của bộ phận, phòng, ban phải đảm bảo rằng những tài liệu lỗi thời phải được huỷ bỏ. Các tài liệu thay thế nếu được giữ lại phải có dấu hiệu nhận biết bằng dấu LỖI THỜI màu đỏ lên trang bìa, nhằm tránh trường hợp bị sử dụng vô tình. - Tài liệu HTQL CL-VSATTP phân phát cho các bộ phận phải đảm bảo sẵn có tại nơi sử dụng. - Phiếu yêu cầu soạn thảo, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu được Ban ISO kiểm soát theo Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT-CT-02). - Danh mục tài liệu và danh sách phân phát tài liệu được lưu trữ đến khi có bản cập nhật mới nhất. - Thư ký ISO thuộc các bộ phận, nhà máy và chi nhánh có trách nhiệm cập nhật tài liệu bên ngoài theo biểu mẫu BM-02/QT-CT-01 và khi phân phát cũng phải đóng dấu kiểm soát như tài liệu nội bộ. 6. PHỤ LỤC / BIỂU MẪU/ HỒ SƠ. TT Hồ sơ Mã hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu 1 Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành BM-01/QT-CT-01 Ban ISO Đến khi có bản cập nhật mới 2 Danh mục tài liệu bên ngoài và BM-/02QT-CT-01 Ban ISO Đến khi có bản cập tham khảo hiện hành nhật mới 3 Phiếu đề nghị viết/ sửa đổi tài liệu BM-03/QT-CT-01 Ban ISO 1 năm 4 Danh sách phân phát tài liệu BM-04/QT-CT-01 Ban ISO Đến khi có bản cập nhật mới
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản