intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Trần Quang Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

155
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các khái niệm về rủi ro và quản trị rủi ro, quy trình quản trị rủi ro. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Trần Quang Trung

Ch<br /> <br /> ng I: Các khái ni m c b n<br /> <br /> Qu n tr R i ro<br /> <br /> QU N TR R I RO<br /> Th c s Tr n Quang Trung<br /> Khoa Qu n tr Kinh doanh<br /> Tr ng i h c Kinh T<br /> <br /> M c tiêu môn h c<br /> K t thúc ch ng trình này ng i h c có th :<br /> • L u ý nhi u h n các v n có y u t r i ro<br /> • Nh n bi t và phân lo i các r i ro c a n v<br /> • Áp d ng m t s k thu t ánh giá r i ro<br /> • Thi t k<br /> ình ki m soát và tài tr cho r i ro<br /> c a nv<br /> • Phân tích m t s r i ro !c thù và cách th"c phòng<br /> ch ng<br /> • Hoàn thi#n các k $ % & ích, truy n t, trình<br /> bày, làm vi#c nhóm<br /> <br /> Th.s Tr n Quang Trung<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng I: Các khái ni m c b n<br /> <br /> Qu n tr R i ro<br /> <br /> CÁC KHÁI NI'M C( B N<br /> <br /> Không có<br /> h*a ho n<br /> Có h*a ho n<br /> <br /> Giá tr tài s n Xác su t<br /> (tri#u +ng)<br /> 1,000<br /> 0.75<br /> 200<br /> <br /> 0.25<br /> <br /> Giá tr tài s n<br /> trung bình<br /> T)n th t<br /> trung bình<br /> <br /> 800<br /> 200<br /> <br /> CÁC KHÁI NI'M C( B N<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Th.s Tr n Quang Trung<br /> <br /> Hi m h a<br /> R i ro (risk)<br /> Ng i m o hi m (risk-taker)<br /> Ng i ng i r i ro (risk-averse)<br /> Giá c a r i ro (risk premium)<br /> Phí b o hi m (insurance premium)<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng I: Các khái ni m c b n<br /> <br /> R i ro = s, b t<br /> tiêu ã<br /> ra.<br /> <br /> Qu n tr R i ro<br /> <br /> nh v vi#c<br /> <br /> tm c<br /> <br /> “R i ro kinh doanh” = s, b t nh<br /> c a m t s, c n u x y ra có th nh<br /> h -ng n vi#c t m c tiêu ã<br /> ra.<br /> R i ro<br /> c ánh giá qua xác su t và<br /> k t c c x y ra. (COSO)<br /> <br /> QU N TR R I RO<br /> Qu n tr r i ro t t không<br /> ng n<br /> c các i u t i t<br /> x y ra.<br /> Nh ng khi nh ng i u t i<br /> t x y ra, qu n tr r i ro<br /> t t ã d báo<br /> c và<br /> gi m thi u các nh h ng<br /> tiêu c c c a chúng<br /> <br /> Th.s Tr n Quang Trung<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng I: Các khái ni m c b n<br /> <br /> Qu n tr R i ro<br /> <br /> QU N TR R I RO<br /> R i ro l.n nh t là không<br /> bi t t t c các r i ro<br /> V n<br /> l.n nh t – có<br /> nhi u r i ro n/m ngoài<br /> t m ki m soát c a b n<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> QU N TR R I RO<br /> NH N D NG<br /> OL<br /> <br /> NG<br /> <br /> KI M SOÁT<br /> TÀI TR<br /> <br /> Th.s Tr n Quang Trung<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng I: Các khái ni m c b n<br /> <br /> Qu n tr R i ro<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> QU N TR R I RO<br /> 1. Nh n d ng t t c các s, ki#n r i ro liên quan<br /> có th c n tr- vi#c t các m c tiêu<br /> 0<br /> 2.<br /> ánh giá t1ng r i ro d,a trên xác su t và nh<br /> h -ng, r+i x p h ng u tiên t1 cao xu ng th p<br /> 3.<br /> ánh giá các bi#n pháp ki m soát cho t1ng r i<br /> ro theo<br /> • Hi#u qu<br /> • Chi phí<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> QU N TR R I RO<br /> 4. X2 lý t1ng r i ro – b3t u t1 4 56 07<br /> t<br /> 5. Truy n t chi n l c qu n tr r i ro n t)<br /> ch"c<br /> 6. Giám sát các s, c và các ch8 báo phát sinh r i<br /> ro ti m n$ng khác<br /> 7.<br /> nh k9 xem l i chi n l c qu n tr r i ro<br /> <br /> Th.s Tr n Quang Trung<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2