intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị rủi ro - Trường ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

193
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị rủi ro gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị rủi ro, nhận dạng rủi ro và phân tích rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro, quản trị rủi ro nhân lực, quản trị rủi ro tài sản,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro - Trường ĐH Thương Mại

QUẢN TRỊ RỦI RO (2 TC)<br /> U<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_TỔNG QUAN HTM_<br /> M_<br /> CHƯƠNG 1:<br /> VỀ QTRR<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 2: NHẬN DẠNG RỦI RO VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO<br /> <br /> MU RỦI RO, TÀI TRỢ RỦI RO<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D RO NHÂN LỰC D<br /> CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ RỦI<br /> CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI SẢN<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> <br /> --- Bộ môn Quản trị học, trường Đại học Thương mại----<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> U Trần Hùng (2017), U trình Quản TMU NXB Hà Nội TM<br /> trị rủi ro,<br /> TM Giáo<br /> M_ (2009), Quản trị rủi ro xí nghiệp TM_<br /> M_<br /> DươngT<br /> H Hữu Hạnh<br /> HT<br /> Htrong<br /> D<br /> D<br /> D<br /> nền kinh tế toàn cầu – nguyên tắc và thực hành, NXB Tài<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> chính<br /> Nguyễn Quang MU<br /> Thu (2008), Quản trị rủi ro và Bảo hiểm<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> trong doanh nghiệp, NXB Thống kê<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT Williams.JR, Michael L. Smith, Peter DHT<br /> HT<br /> D<br /> C.D<br /> Arthur<br /> C. Young<br /> (1998), Risk Management and Insurance, Irwin McGrawHill<br /> MU<br /> MU<br /> Christopher_T<br /> L. Culp (2001), The Risk Management Process, M<br /> _T<br /> _T<br /> TM<br /> JohnHTM& Sons, Inc HTM<br /> Wiley<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QTRR<br /> <br /> MU LOẠI RỦI RO U<br /> T PHÂN<br /> TM<br /> TM<br /> 1.1. RỦI M_VÀ<br /> RO<br /> M_<br /> M_<br /> HT niệm, Đặc trưng, T loại<br /> H Phân<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Khái<br /> 1.2.KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC QTRR<br /> <br /> MU trò<br /> MU<br /> Khái niệm và vai<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT quát các nội dungT<br /> H<br /> HT<br /> Khái<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Các nguyên tắc<br /> <br /> U 1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA QTRR TMU QT HOẠTTM<br /> VỚI QTCL,<br /> MU<br /> _T KINH DOANH<br /> M_<br /> M_<br /> ĐỘNGM<br /> TRONG<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> MU RR VÀ PHÂN LOẠI<br /> MU<br /> _T 1.1.<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> RỦI RO => TỔN THẤT<br /> RR TRONG KD, NGUYÊN NHÂN ??<br /> MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ RR TRONG KD:<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_ BỊ ĐỘNG HTM_<br /> M_<br /> - HT CỰC,<br /> TIÊU<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> - SỰ BẤT TRẮC CÓ THỂ ĐO LƯỜNG BỊ+CHỦ ĐỘNG<br /> - SỰ THÁCH THỨC<br /> - KHÁCH QUAN, TẤT YẾU<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_ HÀNH CÙNGM_HỘI<br /> M_<br /> - HT SONG<br /> LUÔN<br /> HT CƠ<br /> HT<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 1, 1.1/ RR TRONG KD<br /> MU<br /> MU<br /> <br /> _T Rủi ro TM_T<br /> 2. Đặc TM của<br /> trưng<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> - Gây nên sự thay đổi, sự bất định<br /> - Tạo nên những kết quả của sự thay đổi không lường<br /> trước được, MU chắn, chỉ dự báo<br /> ko chắc<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> Mtố phản ánh đặc trưng_ rủi ro: NguyTM_<br /> T<br /> TM của<br /> - Các yếu<br /> H<br /> H<br /> H cơ<br /> D Tần suất RR, BiênD RR<br /> D<br /> RR,<br /> độ<br /> Nguy cơ RR: tình huống, phát sinh khi có một hành<br /> MU<br /> động dẫn tớiMU<br /> rủi ro<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2