Quyết Định Số: 1002/QĐ

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1002/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1002/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG CHÍ TRUNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1002/QĐ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG TRƯƠNG CHÍ TRUNG, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 8177-CVNS/BTCTW, ngày 29 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Chí Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và ông Trương Chí Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; Nguyễn Tấn Dũng - Ban Tổ chức Trung ương; - Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bắc Kạn;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, ĐP, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản