Quyết định số 13/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 13/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 13/2004/QĐ-UB về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 13/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 13/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG HI P H I CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c S c l nh s 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy nh quy n l p H i và Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i ; Căn c Quy t nh s 2061/Q -UB ngày 02 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c cho phép thành l p Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ; Theo biên b n i h i thành l p Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ngày 13 tháng 9 năm 2003 ; Xét ơn ngh ngày 15 tháng 9 năm 2003 c a Ông Tr n Thi n T , Trư ng Ban v n ng thành l p Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ; c a Trư ng Ban qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh t i Công văn s 1734/CV-BQLKCNHCM ngày 29 tháng 10 năm 2003 và c a Giám c S N i v thành ph t i T trình s 10/TTr-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2004 ; QUY T NH i u 1.- Nay phê duy t kèm theo Quy t nh này i u l t ch c và ho t ng c a Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Trư ng Ban qu n lý các Khu ch xu t và Khu công nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c các S -ngành có liên quan và Ch t ch Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 2. - Như i u3 KT. CH T CH - TT/TU, - y ban M t tr n T qu c TP PHÓ CH T CH - Hi p h i Công thương thành ph - VPH -UB : CPVP, T CNN - Lưu (CNN/K) Mai Qu c Bình Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** I UL HI P H I CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2004/Q -UB ngày /02 /2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh). Chương 1: TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1.- Hi p h i l y tên là HI P H I CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH. - Tên Ti ng Anh : HEPZA BUSINESSES ASSOCIATION. - Tên vi t t t : HBA. i u 2.- Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh là t ch c qu n chúng xã h i ngh nghi p t nguy n c a các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ho t ng trong Khu công nghi p và Khu ch xu t thành ph H Chí Minh; các t ch c và cá nhân Vi t Nam thu c các lĩnh v c có liên quan tr c ti p n ho t ng c a các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh và các doanh nghi p ch xu t thành ph H Chí Minh.
 3. Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ho t ng theo pháp lu t nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, theo i u l Hi p h i và ch u s qu n lý Nhà nư c c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh. i u 3.- Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con d u và m tài kho n t i các Ngân hàng và Kho b c ho t ng ; tr s chính c a Hi p h i t t i thành ph H Chí Minh ; Hi p h i có Văn phòng i di n trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.- M c ích c a Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh là t p h p, liên k t các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh nh m b o v l i ích chung, l i ích chính áng c a các doanh nghi p ho t ng trong Khu công nghi p và l i ích c a t ch c, cá nhân v ho t ng và giao d ch liên quan n ho t ng t i các Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ; h tr các doanh nghi p là thành viên c a Hi p h i trên các m t d báo th trư ng, kinh nghi m trong ho t ng qu n lý, khai thác, kinh doanh, chuy n giao k thu t, công ngh , cơ s pháp lý và các lĩnh v c khác có liên quan n ho t ng c a doanh nghi p, góp ph n thúc y ho t ng Khu công nghi p phát tri n b n v ng, ho t ng có hi u qu và n nh. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A HI P H I i u 5.- Nhi m v , quy n h n c a Hi p h i: 1- T p h p, ng viên s c m nh toàn di n c a các thành viên hư ng vào vi c t ng k t trao i kinh nghi m, ph bi n ti n b khoa h c k thu t và công ngh trong u tư, qu n lý, khai thác, kinh doanh nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a toàn ngành cũng như c a các ơn v , góp ph n nâng cao i u ki n ph c v các t ng l p dân cư và t o thêm công ăn vi c làm ; 2- m nhi m vai trò i di n c a các doanh nghi p, là c u n i gi a Nhà nư c v i các doanh nghi p thành viên. Ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có th m quy n tuyên truy n, ph bi n và quán tri t các cơ ch chính sách và pháp lu t thu c lĩnh v c Khu công nghi p. xu t, ki n ngh các cơ quan Nhà nư c ban hành, s a i và b sung các chính sách, cơ ch qu n lý, t o hành lang pháp lý cho các thành viên c a Hi p h i ho t ng có hi u qu , úng pháp lu t ; 3- xu t v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v cơ ch chính sách phát tri n Khu công nghi p, t ng bư c m r ng th trư ng i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài tham gia u tư s n xu t kinh doanh t i các Khu công nghi p theo quy nh c a pháp lu t ; 4- Tham gia ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i, các chương trình, d án, án c a thành ph liên quan v Khu công nghi p khi ư c các cơ quan có th m quy n c a Nhà nư c giao cho Hi p h i ; 5- Tư v n, cung c p thông tin v Khu công nghi p ; t ch c các H i ngh , H i th o (tr H i th o có Qu c t tham gia), báo cáo chuyên , t a àm trao i v các v n liên quan n Khu công
 4. nghi p 6- i di n cho các thành viên tham gia vào các t ch c qu c t và khu v c trong lĩnh v c Khu công nghi p theo quy nh c a pháp lu t ; 7- Tham gia hòa gi i các tranh ch p (n u có) gi a các doanh nghi p u tư, qu n lý khai thác s d ng và kinh doanh là H i viên c a Hi p h i. Ph i h p v i các cơ quan lu t pháp b o v quy n l i chính áng c a các H i viên khi có tranh ch p trong quá trình u tư, qu n lý khai thác, kinh doanh v i các khách hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t ; 8- Ph i h p tham gia h tr các ho t ng ào t o, th c t p trong và ngoài nư c góp ph n xây d ng l c lư ng áp ng v i s phát tri n c a Khu công nghi p theo úng quy nh pháp lu t ; 9- Khuy n khích, ng viên H i viên gi gìn o c, ph m ch t và trách nhi m ngh nghi p trong ho t ng u tư, qu n lý, khai thác và kinh doanh c a các doanh nghi p nh m ph c v l i ích xã h i và c a nhân dân ; 10- Xu t b n các t p chí, sách báo chuyên ngành và ho t ng cung c p thông tin c n thi t ph c v cho các m c tiêu ho t ng c a các thành viên Hi p h i theo quy nh pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN i u 6.- H i viên: 1- H i viên chính th c: Là các doanh nghi p u tư, qu n lý khai thác, kinh doanh các Khu công nghi p thành ph H Chí Minh c a Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t và m t s t ch c, cá nhân có liên quan trong lĩnh v c Khu công nghi p tán thành i u l , t nguy n xin gia nh p Hi p h i u ư c xem xét k t n p làm H i viên chính th c c a Hi p h i ; i di n c a H i viên chính th c ph i là ngư i có th m quy n quy t nh các v n có liên quan n ho t ng c a t ch c, doanh nghi p ho c là ngư i ư c y quy n h p pháp. Trong trư ng h p có s thay i công tác thì ngư i có th m quy n có th c i di n khác thay th ; 2- H i viên liên k t: Là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tham gia Khu công nghi p t i Vi t Nam tán thành i u l , t nguy n xin gia nh p Hi p h i thì ư c xem xét k t n p làm H i viên liên k t c a Hi p h i ; 3- H i viên danh d : Là các nhà khoa h c, nhà qu n lý ang ho t ng trong các lĩnh v c u tư, s n xu t kinh doanh khai thác, tư v n ho c các cơ quan qu n lý kinh t c a Vi t Nam ư c Ban Ch p hành Hi p h i m i tham d . i u 7.- Quy n l i c a H i viên: 1- ư c tham gia i h i, b u c i bi u tham d i h i c a Hi p h i;
 5. 2- ư c th o lu n, bi u quy t m i công vi c c a Hi p h i; ư c ki n ngh , t ý ki n c a mình v i các cơ quan Nhà nư c thông qua Hi p h i ; 3- ư c ng c , c b u vào Ban Ch p hành và các ch c v khác c a Hi p h i ; 4- ư c Hi p h i ph bi n kinh nghi m ngh nghi p, nâng cao trình thông qua các hình th c: cung c p thông tin, tài li u, d h i th o, các l p ào t o, hu n luy n, hư ng d n k thu t, chuy n giao công ngh , tham quan, kh o sát th c t trong và ngoài nư c ; 5- ư c Hi p h i giúp , b o tr trong các công trình nghiên c u riêng, các sáng ki n phát minh trong ngh nghi p, b o v quy n l i chính áng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c ; 6- ư c xin ra kh i Hi p h i ; 7- H i viên liên k t và H i viên danh d ư c hư ng các quy n như H i viên chính th c, tr quy n ng c , b u c vào Ban Ch p hành Hi p h i và bi u quy t các v n c a Hi p h i. i u 8.- H i viên có nghĩa v : 1- Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh t i i u l này; th c hi n ngh quy t c a Hi p h i; tuyên truy n phát tri n H i viên m i ; 2- Tham gia các ho t ng và sinh ho t c a Hi p h i; oàn k t, h p tác v i các H i viên khác xây d ng t ch c h i c a Hi p h i ngày càng v ng m nh ; 3- Cung c p thông tin, s li u c n thi t ph c v cho ho t ng c a Hi p h i ; 4- óng góp kinh phí gia nh p Hi p h i và óng h i phí hàng năm y theo quy nh. Chương 4: T CH C H I i u 9.- Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i v tài chính và bình ng gi a các H i viên; Ban Ch p hành Hi p h i ho t ng d a trên nguyên t c t p trung dân ch , lãnh o t p th và thi u s ph c tùng a s . i u 10.- Cơ quan qu n lý i u hành c a Hi p h i g m: - i h i Hi p h i ; - Ban Ch p hành ;
 6. - Ban Thư ng v ; - Ban Ki m tra. Tùy theo tình hình nhu c u, Hi p h i có th thành l p các Ban chuyên môn sau: - Các Ban chuyên môn c a Hi p h i (Kinh t tài chính, Cơ ch chính sách, i ngo i, Pháp lý, ào t o, Khoa h c công ngh , Th trư ng giá c , T p chí,…) ; - Các Chi h i tr c thu c Hi p h i t i các Khu công nghi p ; - Văn phòng i di n c a Hi p h i ; - Các Trung tâm tư v n, d ch v , ào t o ; - Các t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t (n u có). Văn phòng i di n, các Trung tâm tư v n, d ch v , ào t o, các t ch c khác khi thành l p ph i theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 11.- i h i Hi p h i: 1- i h i toàn th c a Hi p h i là cơ quan cao nh t c a Hi p h i, ư c tri u t p 5 năm m t l n. i h i có th tri u t p b t thư ng khi có 2/3 s y viên Ban Ch p hành ho c hơn 1/2 s H i viên chính th c yêu c u. 2- Nhi m v chính c a i h i: - Th o lu n báo cáo t ng k t nhi m kỳ và phương hư ng ho t ng m i c a Hi p h i ; - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i ; - Quy t nh s a i và b sung i u l Hi p h i ; - Th o lu n và quy t nh các v n quan tr ng c a Hi p h i vư t quá th m quy n gi i quy t c a Ban Ch p hành ; - Th o lu n, phê duy t quy t toán tài chính và thông qua k ho ch tài chính khóa m i ; - B u Ban Ch p hành Hi p h i, Ban Ki m tra. 3- Các Ngh quy t c a i h i ư c thông qua theo nguyên t c a s . i u 12.- H i ngh thư ng niên:
 7. Do Ban Ch p hành tri u t p m i năm m t l n nh m ánh giá k t qu ho t ng c a Hi p h i trong năm. S lư ng và hình th c do Ban Ch p hành quy t nh phù h p v i tình hình và yêu c u nhi m v . i u 13.- Ban Ch p hành Hi p h i: 1- Ban Ch p hành Hi p h i là cơ quan lãnh o c a Hi p h i gi a hai kỳ i h i. S lư ng y viên Ban Ch p hành Hi p h i và Ban Ki m tra do i h i quy t nh và ư c b u tr c ti p t i i h i. Ngư i c c ph i t trên 50% s i bi u d i h i. S lư ng y viên ư c l y theo s phi u t cao xu ng th p và ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t ; Khi c n thi t Ban Ch p hành Hi p h i có th ư c b u b sung ho c mi n nhi m y viên trư c th i h n và ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t ; Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Hi p h i là 5 năm; các thành viên Ban Ch p hành ho t ng theo quy ch ư c Ban Ch p hành thông qua và thông báo cho các H i viên bi t theo dõi, ki m tra ; 2- nh kỳ Ban Ch p hành Hi p h i h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n. Trong trư ng h p t xu t, Ch t ch Hi p h i th ng nh t v i các Phó Ch t ch tri u t p ; 3- Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch p hành Hi p h i: - Quy t nh các bi n pháp th c hi n Ngh quy t, chương trình ho t ng nhi m kỳ c a ih i; - Quy t nh chương trình, k ho ch và nhi m v công tác hàng năm, 6 tháng và thông báo k t qu ho t ng c a Ban Ch p hành Hi p h i cho các H i viên bi t th c hi n và theo dõi ; - Phê duy t k ho ch, t ch c, nhân s và quy t toán tài chính hàng năm ; - Quy nh t ch c và ho t ng c a các Ban chuyên môn, Văn phòng Hi p h i, quy nh các nguyên t c, ch , s d ng và qu n lý tài s n, tài chính c a Hi p h i ; - C và bãi mi n ch c danh T ng Thư ký và Lãnh o các t ch c thu c Hi p h i ; - Chu n b n i dung, chương trình ngh s ph c v i h i và các H i ngh c a Hi p h i ; - Quy t nh tri u t p i h i nhi m kỳ ho c H i ngh i bi u hàng năm ; - Xét k t n p, khai tr h i viên. i u 14.- Ban Thư ng v : 1- Ban Thư ng v do Ban Ch p hành Hi p h i b u, g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và m t s y viên. S lư ng y viên Ban Thư ng v do Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh ;
 8. 2- Ban Thư ng v thay m t Ban ch p hành Hi p h i ch o, i u hành ho t ng c a Hi p h i và ph i báo cáo ki m i m công tác trong các kỳ h p c a Ban Ch p hành Hi p h i ; 3- Ban Thư ng v ho t ng theo Quy ch ư c Ban Ch p hành Hi p h i thông qua. i u 15.- Ch t ch và Phó Ch t ch: 1- Ch t ch Hi p h i có quy n h n và trách nhi m: - i di n pháp nhân c a Hi p h i trư c pháp lu t ; - T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i ; - Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban Ch p hành Hi p h i ; - Ký quy t nh b nhi m, bãi mi n và tr c ti p ch o T ng Thư ký Hi p h i ; - Phê duy t nhân s Văn phòng Hi p h i và các t ch c khác do Hi p h i thành l p ; - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành và toàn th H i viên v các ho t ng c a Hi p h i ; 2- Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp Ch t ch m nh n các lĩnh v c c th và có th ư c y quy n i u hành công vi c c a Ban Ch p hành khi Ch t ch v ng m t. i u 16.- T ng Thư ký Hi p h i: - Là ngư i i u hành tr c ti p m i ho t ng c a Văn phòng Hi p h i ; - Xây d ng Quy ch ho t ng c a Văn phòng, Quy ch qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i trình Ban Ch p hành phê duy t ; - nh kỳ báo cáo cho Ban Thư ng v và Ban Ch p hành v các ho t ng c a Hi p h i ; - L p báo cáo hàng năm, báo cáo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành ; - Qu n lý danh sách, h sơ và tài li u v các H i viên và các t ch c tr c thu c ; - Ch u trách nhi m trư c Ban Ch p hành v ho t ng c a Văn phòng Hi p h i. i u 17.- Văn phòng Hi p h i: 1- Văn phòng Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch do T ng Thư ký trình Ban Ch p hành phê duy t ;
 9. 2- Các nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ư c tuy n d ng và làm vi c theo ch h p ng có th i h n ; 3- Kinh phí ho t ng c a Văn phòng do T ng Thư ký d trù trình Ban Ch p hành duy t. i u 18.- Ban Ki m tra: 1- Ban Ki m tra do i h i toàn th Hi p h i tr c ti p b u ra. S lư ng y viên Ban Ki m tra do i h i quy t nh ; 2- Ban Ki m tra ho t ng theo quy ch do i h i thông qua. Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 19.- Ngu n tài chính c a Hi p h i g m có: 1- Phí gia nh p Hi p h i và H i phí hàng năm. M c h i phí do i h i Hi p h i quy t nh và óng làm 1 l n, vào cu i quý 1 hàng năm ; 2- Ti n thu ư c t các ho t ng tư v n, thông tin, ào t o và các d ch v khác thu c lĩnh v c ho t ng c a Hi p h i theo Quy nh c a pháp lu t ; 3- Ti n ng h , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t ; 4- Các kho n thu nh p h p pháp khác (n u có). i u 20.- Các kho n chi c a Hi p h i: 1- Chi thư ng xuyên cho các ho t ng c a Hi p h i ; 2- Chi cho xây d ng cơ s v t ch t, trang b văn phòng, phương ti n i l i làm vi c c a Hi p h i ; 3- Chi lương và ph c p cho cán b , nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ; 4- Chi b o hi m xã h i, b o hi m y t cho cán b , nhân viên c a Văn phòng Hi p h i ; 5- Chi khen thư ng cho cán b , nhân viên, h i viên, c ng tác viên có óng góp cho ho t ng c a Hi p h i. i u 21.- Qu n lý tài chính, tài s n c a Hi p h i:
 10. - Năm tài chính c a Hi p h i b t u t ngày 01/01 và k t thúc vào ngày 31/12 hàng năm ; - Các k ho ch thu, chi hàng năm do T ng Thư ký Hi p h i l p, thông qua và báo cáo Ban Ch p hành quy t nh ; - Tài chính c a Hi p h i ư c qu n lý theo quy ch tài chính do Hi p h i ban hành phù h p v i các quy nh v tài chính c a pháp lu t hi n hành ; - Tài s n c a Hi p h i ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Các phương th c qu n lý do Ch t ch Hi p h i quy t nh phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. Trong trư ng h p Hi p h i gi i th , toàn b tài s n c a Hi p h i s ư c ki m kê, ánh giá l i và ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 22.- Qu n lý, s d ng tài chính và tài s n: 1- Ban ch p hành quy nh vi c qu n lý, s d ng tài chính và tài s n c a Hi p h i phù h p v i quy nh c a Nhà nư c ; 2- Ban Ki m tra có trách nhi m ki m tra và báo cáo tài chính, tài s n công khai hàng năm cho H i viên bi t. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 23.- Khen thư ng: Nh ng H i viên, thành viên Ban Ch p hành, Ban Thư ng v , Ban Ki m tra, cán b , nhân viên c a Hi p h i có nhi u thành tích óng góp v i hi u su t cao, có tinh th n trách nhi m, tích c c h tr , giúp các thành viên khác s ư c Hi p h i khen thư ng x ng áng và có th ư c Hi p h i ngh các cơ quan Nhà nư c khen thư ng. i u 24.- K lu t: H i viên nào ho t ng trái v i i u l , Ngh quy t c a Hi p h i, làm t n thương n uy tín, danh d c a Hi p h i, b sinh ho t thư ng kỳ nhi u l n không có lý do chính áng, không óng h i phí m t năm, s tùy m c mà phê bình ho c xóa tên trong danh sách H i viên. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 25.- B n i u l này có hi u l c thi hành k t ngày ư c i h i Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh thông qua và ư c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê duy t.
 11. i u 26.- Ch có i h i c a Hi p h i các doanh nghi p Khu công nghi p thành ph H Chí Minh m i có quy n s a i b sung i u l c a Hi p h i và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có giá tr thi hành./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản