Quyết Định Số: 606/QĐ-BXD

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
6
download

Quyết Định Số: 606/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TUYỂN SINH NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 606/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 606/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TUYỂN SINH NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng; Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh học nghề; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Đoàn Thanh tra tuyển sinh năm 2010 của Bộ Xây dựng để tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, trung cấp nghề năm 2010 tại các trường thuộc ngành Xây dựng, gồm các ông, bà có tên sau: 1- Ông Uông Đình Chất- Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn; 2- Ông Nguyễn Văn Tiến- Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ- Uỷ viên; 3- Bà Đỗ Thị Mai Hương - Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Xây dựng- Uỷ viên; 4- Bà Lương Thị Kim Loan- Chuyên viên Vụ Pháp chế - Uỷ viên; 5- Một đại diện của trường được thanh tra - Uỷ viên.
  2. Điều 2. Đoàn Thanh tra tuyển sinh hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Hiệu trưởng các trường thuộc Bộ và các ông, bà có tên nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng ( để b/c); - Bộ GD&ĐT; - Bộ LĐTB&XH; Nguyễn Đình Toàn - Lưu: VP,TCCB.
Đồng bộ tài khoản