Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 74/2004/QĐ-UB về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 74/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 74/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2004 QUY T NH C A CH T CH UBND THÀNH PH V PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG (S A I) C A H I B O TR B NH NHÂN NGHÈO THÀNH PH H CHÍ MINH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c S c l nh s 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy nh quy n l p H i và Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i ; Căn c Thông tư s 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i ; Căn c Quy t nh s 3661/Q -UB-VX ngày 14 tháng 7 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v i tên H i B o tr B nh vi n mi n phí thành ph thành "H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh" ; Theo biên b n i h i i bi u H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh ngày 17 tháng 02 năm 2004 ; Xét ngh c a Ch t ch H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh t i Văn b n s 109/CV-HBT/04 ngày 09 tháng 3 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 79/TTr- SNV ngày 25 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NH i u 1. Nay phê duy t kèm theo Quy t nh này i u l t ch c và ho t ng (s a i) c a H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 4106/1998/Q -UB-VX ngày 10 tháng 8 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t , Th trư ng các S -ngành thành ph có liên quan, và Ch t ch H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH T CH - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - Ban TTVH/TU, Ban DV/TU - Ban VHXH-H ND TP - UBMTTQVN TP - Các oàn th thành ph - S N i v TP (2b) - VPH -UB : PVP/VX - T VX Nguy n Thành Tài - Lưu (VX- P) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** I UL T CH C VÀ HO T NG H I B O TR B NH NHÂN NGHÈO THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : ______/2004/Q -UB ngày ____/3/2004 c a y ban nhân dân thành ph H chí Minh ư c chăm sóc và ch a tr t t khi m au, mù lòa, khuy t t t là yêu c u b c xúc và là nguy n v ng chính áng c a nhân dân lao ng nghèo, tr em b t h nh. Thông c m v i tình hình ngân sách Nhà nư c hi n nay còn nhi u khó khăn, th c hi n phương châm “Nhà nư c và Nhân dân cùng làm”, trên cơ s ó H i B o tr B nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh ư c thành l p. Chương 1: TÊN G I – TÔN CH – M C ÍCH C A H I i u 1. H i l y tên là H i B o tr B nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh. i u 2. H i là m t t ch c qu n chúng bao g m m i thành viên có lòng nhân ái, không phân bi t dân t c, tôn giáo, nam n , a v xã h i, t nguy n óng góp công s c, trí tu , ti n c a giúp b nh nhân nghèo, tr em khuy t t t, d t t có i u ki n ch a tr , s m hòa nh p vào c ng ng, góp ph n phát tri n kinh t , n nh i s ng, an sinh xã h i.
  3. i u 3. H i B o tr B nh nhân nghèo thành ph H Chí Minh ho t ng tuân th pháp lu t nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, theo i u l H i và ch u s qu n lý Nhà nư c c a S Y t thành ph . i u 4. H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng t i ngân hàng. Tr s c a H i t t i 24 Nguy n Th Di u phư ng 6 qu n 3, thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V C A H I i u 5. Nhi m v c a H i là : 1. V n ng và ti p nh n s óng góp v v t ch t và tinh th n c a t t c các cá nhân và t p th , các t ch c t thi n, nhân o trong và ngoài nư c, cho vi c tài tr khám ch a tr mi n phí cho b nh nhân nghèo, tr em khuy t t t, d t t. 2. T ch c các ho t ng có doanh thu gây qu H i, nh m b o m kh năng b o tr kinh phí lâu dài cho ho t ng c a H i. 3. Th c hi n các chương trình nhân o c a H i t i thành ph và các a phương có yêu c u nh m gây phong trào sâu r ng chăm sóc s c kh e cho b nh nhân nghèo, tr em khuy t t t, d t t b t h nh, ng th i trao i kinh nghi m a phương phát huy n i l c cùng ng hành giúp nhi u b nh nhân nghèo hơn và chia s gánh n ng ngân sách cho Nhà nư c. Chương 3: H I VIÊN i u 6. Nh ng công dân Vi t Nam và nh ng t ch c t thi n, xã h i t nguy n gia nh p H i và óng góp công s c, ti n c a, trí tu ph c v cho m c ích c a H i u tr thành H i viên. Nh ng ngư i tiêu bi u, có công óng góp l n, liên t c cho H i u ư c xét công nh n là H i viên danh d ho c t ng danh hi u “Ân nhân c a H i”. Vi c xét các danh hi u nói trên do Ban Ch p hành H i quy t nh. i u 7. H i viên có nhi m v : 1. Tham gia óng góp công s c, ti n c a ph c v cho m c ích c a H i. 2. Tuyên truy n m c ích c a H i và v n ng nh ng ngư i giàu lòng t thi n nv iH i tham gia óng góp công s c, trí tu , v t ch t cho H i. 3. Th c hi n các chương trình ho t ng c a H i. 4. Tham gia giám sát, ki m tra vi c th c hi n các chương trình c a H i.
  4. i u 8. H i viên có quy n l i : 1. Tham gia ng c và b u c vào các cơ quan lãnh o c a H i. 2. Th o lu n và bi u quy t các v n liên quan ho t ng c a H i. 3. ư c H i giúp phát huy kh năng làm công vi c t thi n theo quy nh c a H i. Chương 4: T CH C VÀ HO T NG i u 9. Cơ quan cao nh t c a H i là i h i toàn th H i viên (ho c ih i i bi u), 5 năm h p 1 l n. i h i có nhi m v và quy n h n sau : 1. Quy t nh nhi m v và phương hư ng công tác c a H i. 2. Thông qua báo cáo ho t ng c a Ban Ch p hành H i. 3. Quy t nh b sung, s a i i u l H i. 4. B u Ban Ch p hành H i. i u 10. Gi a hai kỳ i h i, cơ quan lãnh o c a H i là Ban Ch p hành H i. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành H i là 5 năm. Ban Ch p hành H i h p nh kỳ 6 tháng 1 l n xây d ng chương trình ho t ng c a H i trong t ng th i kỳ. Khi có yêu c u, Ch t ch H i ho c Ban Thư ng v H i có quy n tri u t p h p Ban Ch p hành H i. S lư ng y viên Ban Ch p hành do i h i quy t nh. Trong quá trình ho t ng, Ban Ch p hành H i có quy n b sung y viên Ban Ch p hành thay th các y viên không th ti p t c nhi m v . i u 11. Ban Ch p hành H i b u ra Ban Thư ng v và Ban Ki m tra c a H i. Ngoài ra, Ban Ch p hành có quy n m i m t s nhân v t tiêu bi u, có uy tín, có kh năng óng góp cho H i làm c v n. Tùy theo yêu c u ho t ng, Ban Ch p hành quy t nh thành l p các Ban chuyên môn giúp vi c c a H i và c cán b ph trách. i u 12. Ban Thư ng v c a H i g m Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký, Phó T ng Thư ký và các y viên. S y viên thư ng v do Ban Ch p hành H i quy nh. - Ch t ch H i là ngư i ch u trách nhi m v m i ho t ng c a H i theo i u l .
  5. - Các Phó Ch t ch H i là ngư i thay m t cho Ch t ch H i theo s y quy n c a Ch t ch H i và ph trách các chương trình ho t ng c a H i. - T ng Thư ký là ngư i ch u trách nhi m i u hành văn phòng c a H i theo s ch o c a Ch t ch và Phó Ch t ch Thư ng tr c. i u 13. Ban ki m tra c a H i có nhi m v : 1. Giám sát vi c thi hành i u l c a H i, Ngh quy t c a i h i và Ngh quy t Ban Ch p hành H i. 2. Theo dõi vi c thu chi và s d ng tài chánh, tài s n c a H i, có bi n pháp h u hi u ngăn ng a lãng phí và th t thoát ; ki m tra nh kỳ và t xu t vi c th c hi n các chương trình m c tiêu c a H i. 3. Xem xét và gi i quy t các ơn khi u n i và khi u t c a h i viên và qu n chúng. i v i nh ng vi c quan tr ng thì trao i v i Ch t ch, các Phó Ch t ch. N u c n thi t thì xin ý ki n Ban Thư ng v ho c Ban Ch p hành. i u 14. T ch c cơ s c a H i là các Chi h i các t ch c kinh t , văn hóa, xã h i, ngành, gi i, công ty, xí nghi p, ch , b nh vi n … ư c thành l p trên cơ s t nguy n. Nơi nào có t 5 h i viên tr lên thì ư c thành l p Chi h i, Chi h i có t 20 h i viên tr lên thì b u Ban Ch p hành Chi h i. Ban Ch p hành Chi h i có t 3 n 11 y viên g m Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên thư ký và y viên ki m tra … Chi h i dư i 20 h i viên thì có th c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên thư ký. i u 15. Chi h i có nhi m v : 1. Tuyên truy n v n ng phát tri n qu H i. 2. Phát tri n h i viên. 3. Th c hi n các nhi m v , chương trình m c tiêu và các k ho ch c a H i. 4. Tham gia óng góp ý ki n cho H i. 5. Tham gia ki m tra vi c th c hi n các chương trình m c tiêu c a H i. 6. Sinh ho t nh kỳ và báo cáo cho H i. Chương 5: TÀI S N VÀ TÀI CHÁNH C A H I i u 16. Tài s n và tài chánh c a H i g m : 1. Ti n, ngo i t , vàng và hi n v t do h i viên, các nhà h o tâm và các t ch c trong và ngoài nư c óng góp, ng h .
  6. 2. Ti n thu ư c t các ho t ng t thi n và ti n lãi g i ngân hàng. 3. Doanh thu do các ho t ng sinh l i c a H i (theo quy nh c a pháp lu t). i u 17. Tài s n và tài chánh c a H i ư c qu n lý và s d ng úng m c ích : - Ch y u là b o tr ch a b nh mi n phí cho b nh nhân nghèo, tr em khuy t t t, d t t. - M t ph n nh chi cho Văn phòng ph c v m i ho t ng c a H i (hành chánh, qu n tr , ti p khách, tr lương cho cán b nhân viên, công tác phí …). i u 18. Ti n lãi thu ư c t ti n g i ngân hàng ph i nh p vào t ng qu c a H i chi theo quy nh c a i u 17 nói trên. Ban Ch p hành quy t nh trích t l t t ng qu cho Văn phòng và công tác phí theo nguyên t c ti t ki m. i u 19. Thư ng tr c H i có trách nhi m theo dõi thu chi, công khai tài s n và tài chánh c a H i, báo cáo b ng văn b n vi c ti p nh n và s d ng ti n và tài s n ã óng góp trong các cu c h p nh kỳ c a Ban Thư ng v , Ban Ch p hành và trư c các kỳ i h i c a H i. i u 20. Trư ng h p H i t gi i tán ho c sáp nh p v i các t ch c t thi n khác, tài s n và tài chính c a H i s do Ban Ch p hành H i xem xét, ra bi n pháp x lý thích h p nh t, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Chương 6: KHEN THƯ NG – K LU T i u 21. Nh ng ơn v , cán b nhân viên, h i viên và qu n chúng có thành tích xu t s c ư c H i ngh y ban nhân dân thành ph ho c Chính ph khen thư ng. i u 22. H i viên vi ph m i u l , Ngh quy t c a H i ho c làm t n thương n uy tín danh d c a H i s b thi hành k lu t : khi n trách, c nh cáo ho c khai tr … ra kh i H i. Chương 7: I U KHO N CU I CÙNG i u 23. i u l này có hi u l c thi hành sau khi ư c i h i thông qua và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 24. Ch có i h i toàn th h i viên ho c i h i i bi u h i viên m i ư c quy n s a i và b sung i u l v i 2/3 i bi u d i h i tán thành và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có giá tr thi hành.
  7. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản