Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P3)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
169
lượt xem
92
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p3)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P3)

 1. PhÇn II. C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc  vµ ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña  chÝnh phñ Ch¬ng III.
 2. c¸c vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh 1. C¶i c¸ch nhµ níc lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu vµ  liªn tôc Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña  c¸c   quèc   gia   ®∙   lµm   cho   nhu   cÇu   cña   x∙   héi   ngµy  cµng gia t¨ng c¶ vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng. §iÒu  ®ã ®ßi hái nhµ níc cÇn ph¶i ®a ra ®îc c¸c biÖn ph¸p  qu¶n lý hÖ thèng kinh tÕ, x∙ héi mét c¸ch hiÖu qu¶. Qu¶n lý theo nghÜa chung nhÊt cña nã lµ sù t¸c  ®éng mang tÝnh chÊt quyÒn lùc cña tæ chøc th«ng qua  c¸c nhµ qu¶n lý ®Õn c¸c ®èi tîng cÇn qu¶n lý. HiÖu  qu¶, hiÖu lùc cña ho¹t ®éng qu¶n lý phô thuéc vµo  ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®îc ¸p dông. Qu¶n lý nhµ níc lµ  sù   t¸c   ®éng   b»ng   quyÒn   lùc   nhµ   níc   ­   quyÒn   lùc  c«ng, th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c nhµ  qu¶n lý (®¹i diÖn cho nhµ níc) ®a ra nh»m t¸c ®éng  ®Õn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi. Bé m¸y nhµ níc còng nh  nÒn hµnh chÝnh nhµ níc  ho¹t   ®éng   trong   m«i   trêng   ngµy   cµng   trë   nªn   phøc  t¹p.   Ngay   b¶n   th©n   mét   tæ   chøc,   mét   doanh   nghiÖp  ho¹t ®éng trong m«i trêng còng chøa ®ùng nhiÒu yÕu  tè ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt c¸ch ph©n tÝch  vµ ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ ®óng c¸c yÕu tè t¸c ®éng míi  cã thÓ ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. Lý thuyÕt  tæ  chøc vµ  ph©n tÝch  m«i  trêng trong  ®ã  tæ chøc,  doanh   nghiÖp   tån   t¹i,   vËn   ®éng   vµ   ph¸t   triÓn   sÏ  gióp cho nhµ qu¶n lý thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm  yÕu, nh÷ng lîi thÕ, th¸ch thøc ®e do¹ ®Õn tæ chøc,  doanh nghiÖp (ph¬ng ph¸p SWOT). §ång thêi, nã còng 
 3. chØ ra ®îc ®©u lµ nh÷ng yÕu tè thuéc m«i trêng bªn  trong cña tæ chøc, ë ®ã c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ t¸c  ®éng, ¶nh hëng ®Õn; vµ ®©u lµ nh÷ng yÕu tè m«i tr­ êng  bªn ngoµi  t¸c  ®éng  ®Õn tæ chøc,  t¸c  ®éng  cña  c¸c nhµ qu¶n lý Ýt cã ®Õn c¸c yÕu tè ®ã, nhng nã  l¹i ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tæ chøc. NÒn hµnh chÝnh nhµ níc còng tån t¹i, vËn ®éng  vµ   ph¸t   triÓn   trong   m«i   trêng   rÊt   phøc   t¹p,   ®a  d¹ng. TÝnh phøc t¹p, ®a d¹ng ®ã cña m«i trêng kh«ng  chØ thÓ hiÖn ë quy m«, møc ®é t¸c ®éng mµ cßn ë sè  lîng cña yÕu tè t¸c ®éng; thÓ hiÖn c¶ ë tÝnh phøc  t¹p, ®a d¹ng cña ph¬ng thøc t¸c ®éng cña c¸c nh©n  t蠮㠮Õn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nÒn hµnh  chÝnh. NhiÒu ph¬ng thøc t¸c ®éng ®Õn nÒn hµnh chÝnh  nhµ níc ®Õn tõ bªn ngoµi khã cã thÓ lîng ho¸. M«i trêng trong ®ã nÒn hµnh chÝnh nhµ níc tån  t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn lu«n biÕn ®æi (m«i tr­ êng   ®éng).   ChÝnh   v×   vËy   nh÷ng   sù   thay   ®æi,   ®iÒu  chØnh ph¬ng thøc ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc ®Æt ra  nh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu. Trong   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý,   mçi   mét   ph¬ng   thøc  qu¶n lý chØ thÝch øng trong m«i trêng cô thÓ. Khi  m«i   trêng   thay   ®æi,   ph¬ng   thøc   qu¶n   lý   còng   ph¶i  ®iÒu   chØnh,   thay   ®æi.   Sù   thay   ®æi   cña   m«i   trêng  trong ®ã nÒn hµnh chÝnh nhµ níc tån t¹i biÓu hiÖn  tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸,  x∙   héi   (trong   ®ã   m«i   trêng   chÝnh   trÞ   cã   ý   nghÜa  quan träng). M«i trêng chÝnh trÞ quèc tÕ ®ang cã nhiÒu biÕn  ®éng phøc t¹p, kh«ng dÔ dµng cã thÓ dù b¸o nh÷ng xu 
 4. thÕ ®ã. V× vËy, c¸c nhµ qu¶n lý nhµ níc nãi chung  vµ bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng vÉn ®øng tr­ íc   nhiÒu   th¸ch   thøc   cña   sù   t¸c   ®éng   naú   vµ   nÕu  kh«ng   nhËn   thøc   ®óng   néi   hµm   cña   c¸c   vÊn   ®Ò   t¸c  ®éng ®Õn nÒn hµnh chÝnh nhµ níc, sÏ kh«ng kÞp ®a ra  c¸c   biÖn   ph¸p   ®Ó   ®iÒu   chØnh,   can   thiÖp   cÇn   thiÕt  nh»m lµm cho nÒn hµnh chÝnh nhµ níc thÝch øng víi  m«i trêng chÝnh trÞ quèc tÕ ®ang diÔn biÕn rÊt phøc  t¹p nh hiÖn nay. M«i trêng kinh tÕ thÕ giíi còng ®ang t¸c ®éng  rÊt  m¹nh  ho¹t ®éng  cña  bé m¸y hµnh  chÝnh  nhµ  níc  cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. NÕu nh  c¸c yÕu tè  thuéc ý thøc hÖ t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña nÒn hµnh  chÝnh nhµ níc cã thÓ biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc  kh¸c nhau vµ th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng “diÔn biÕn  hoµ  b×nh”,  khã  nhËn d¹ng,  th×  vÊn ®Ò  kinh tÕ  thÕ  giíi t¸c ®éng ®Õn bé m¸y nhµ níc nãi chung vµ nÒn  hµnh  chÝnh  nhµ  níc nãi  riªng  cã thÓ dÔ  nhËn d¹ng  h¬n vµ møc ®é t¸c ®éng cña nã cã thÓ rÊt m¹nh vµ ®o  lêng cô thÓ. ThÞ  trêng  kinh  tÕ  thÕ  giíi  ®ang  ngµy   cµng  më  réng vµ tÝnh kh«ng biªn giíi cña thÞ trêng kinh tÕ  cµng ngµy cµng thÓ hiÖn cô thÓ. NhiÒu khu vùc mËu  dÞch tù do 1/ ®∙ ®îc h×nh thµnh nh»m gi¶i quyÕt tèt  h¬n vµ thóc ®Èy bu«n b¸n gi÷a c¸c níc víi nhau vµ  t¹o   ra   mét   sù   b×nh   ®¼ng,   cïng   cã   lîi   v×   sù   ph¸t  triÓn. NÕu nh tríc ®©y, c¸c níc ¸p dông nh÷ng chÝnh  s¸ch ®Ó b¶o hé hµng s¶n xuÊt trong níc, h¹n chÕ sù  1  Khu mËu dÞch t do lµ nh÷ng khu vùc trong ®ã giao lu hµng ho¸ cã nguån gèc tõ c¸c quèc gia  ®ã trªn mét tû lÖ nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng chÞu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu hoÆc chØ chÞu mét tû lÖ rÊt  thÊp. VÝ dô tõ 0­5% thay cho hµng chôc, thËm chÝ hµng tr¨m% tríc khi h×nh thµnh khu mËu  dÞch t do.
 5. x©m nhËp cña hµng níc ngoµi th«ng qua hµng rµo thuÕ  quan, th× sù h×nh thµnh c¸c khu mËu dÞch t  do t¹o  ra nh÷ng c¬ héi c¹nh tranh lín h¬n; t¹o c¬ héi sö  dông tæt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n lîi thÕ so s¸nh gi÷a c¸c  níc thuéc khu vùc mËu dÞch t  do. §iÒu ®ã còng cã  nghÜa t¨ng hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh  doanh. TÝnh   toµn   cÇu   ho¸   vµ   khu   vùc   ho¸   vÒ   kinh   tÕ  còng nh c¸c vÊn ®Ò kh¸c ®∙ t¹o ra nh÷ng th¸ch thøc  vµ ®ßi hái míi cña chÝnh phñ nhiÒu quèc gia trong  ho¹t ®éng qu¶n lý. §ã kh«ng chØ lµ sù qu¶n lý nh»m  phï hîp víi ®ßi hái chung cña c¸c quèc gia trong tæ  chøc cïng liªn kÕt, vÝ dô ViÖt Nam trë thµnh thµnh  viªn chÝnh thøc ASEAN ®ßi hái nhµ níc ViÖt Nam cÇn  cã mét sù thay ®æi vÒ mÆt c¬ cÊu tæ chøc; vÒ ®éi  ngò c¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh nhµ níc còng nh c¸c  thñ tôc, th«ng lÖ nh»m lµm cho nÒn hµnh chÝnh nhµ  níc ViÖt Nam thÝch øng víi m«i trêng ho¹t ®éng míi  còng   ®ång   thêi   ®¸p   øng   ®ßi   hái   cña   sù   héi   nhËp  ASEAN còng nh trong t¬ng lai cña APEC, WTO. ViÖt Nam gia nhËp vµ trë thµnh thµnh viªn chÝnh  thøc cña ASEAN tõ 1995 ®∙ lµm cho mèi quan hÖ ViÖt  Nam vµ c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ cã nh÷ng bíc thay  ®æi quan träng. NhiÒu mèi quan hÖ míi ®îc thiÕt lËp  do tõ sù nghi ngê chuyÓn sang sù hîp t¸c. NhiÒu vÊn  ®Ò  hîp t¸c  ®îc thiÕt  lËp,  nhiÒu  tæ chøc,  c¬ quan  trong bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc ®îc t¹o ra. NhiÒu  vÊn   ®Ò   thuéc   vÒ   thñ   tôc   hµnh   chÝnh,   thñ   tôc   h¶i  quan,...   ph¶i   ®îc   xem   xÐt,   thay   ®æi   nh»m   phï   hîp  víi xu thÕ héi nhËp. NÕu nh nÒn hµnh chÝnh nhµ níc 
 6. ViÖt Nam tríc ®©y chØ phôc vô x∙ héi, c«ng d©n ViÖt  Nam  th× trong  xu  thÕ héi  nhËp kh¸ch  hµng  cña  nÒn  hµnh chÝnh ViÖt Nam ®∙ më réng h¬n, phøc t¹p h¬n vµ  ®a d¹ng h¬n. Sù thay ®æi cña m«i trêng chÝnh trÞ, kinh tÕ,  x∙ héi quèc gia, khu vùc vµ quèc tÕ ®∙ lµm cho nÒn  hµnh chÝnh nhµ níc ph¶i biÕn ®æi theo cho phï hîp. T×m kiÕm c¸c m« h×nh tæ chøc l¹i nhµ níc vµ nÒn  hµnh  chÝnh  nhµ  níc nh»m  ®em l¹i  hiÖu  qu¶ cao  h¬n  cho ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc lu«n lµ ®iÒu suy nghÜ  cña  nhiÒu  nhµ l∙nh  ®¹o  nhµ níc khi  lªn n¾m  chÝnh  quyÒn. §iÒu nµy cã thÓ thÊy kh«ng chØ ë c¸c níc nh  Mü, Anh, Ph¸p, §øc trong thêi gian võa qua, mµ ngay  c¶ c¸c níc kh¸c nh Hµn quèc, Indonesia, Philippin ë  ch©u ¸, ®Õn c¸c níc ë ch©u Phi, ch©u Mü la tinh hay  Trung cËn §«ng. Trong t¸c phÈm “S¸ng t¹o l¹i chÝnh  phñ” 2/, D. Osborne vµ R. Gaebler còng ®∙ ®a ra mét  sè ®Ò xuÊt nh»m thay ®æi, c¶i c¸ch ho¹t ®éng qu¶n  lý   cña   chÝnh   phñ   sao   cho   phï   hîp   víi   xu   thÕ   vËn  ®éng,   ph¸t   triÓn   cña   m«i   trêng   trong   ®ã   nÒn   hµnh  chÝnh tån t¹i. Nh÷ng t duy nh: nhµ níc lµ ngêi l¸i  thuyÒn chø kh«ng ph¶i lµ ngêi chÌo thuyÒn (mÆc dï  ®éng lùc do nhµ níc t¹o ra ®Ó ®Èy con truyÒn ®i rÊt  lín);   t¨ng   cêng   sù   tham   gia   cña   céng   ®ång   trong  viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­ íc; khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng cung cÊp c¸c dÞch vô  cho x∙ héi. Tuy nhiªn trong mét thÕ giíi ®ang thay ®æi nh  hiÖn  nay,  sù phøc  t¹p cña  m«i trêng trong  ®ã  nÒn  hµnh chÝnh nhµ níc tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn  2  S¸ch ®∙ dÉn
 7. gia t¨ng vµ ®iÒu cÇn ®îc quan t©m lµ mçi mét níc  ®Òu cã nh÷ng yÕu tè lîi thÕ so s¸nh rÊt kh¸c nhau  vµ do ®ã kh«ng thÓ cã mét c¸ch tiÕp cËn chung cho  tÊt c¶ c¸c níc. Tr¶ lêi cho c©u hái: “c¸i g× nhµ n­ íc cÇn lµm, ph¶i lµm vµ nhµ níc lµm nh÷ng viÖc ®ã  ra sao?”, tëng nh lµ c©u hái mang tÝnh cæ ®iÓn cña  kinh tÕ, nhng vÉn cha dÔ dµng ®a ra c©u tr¶ lêi tèt  nhÊt. Ngêi ta vÉn tiÕp tôc tranh luËn víi nhau vÒ  chøc n¨ng cña nhµ níc. VÊn ®Ò vÒ nh÷ng chøc n¨ng c¬  b¶n, chøc n¨ng quan träng cho ®Õn nh÷ng chøc n¨ng  tÝch cùc nh»m gi¶i quyÕt tèt h¬n nh÷ng khuyÕt tËt  cña   thÞ   trêng.   C¸c   chøc   n¨ng   nµy   còng   ®îc   khuyÕn  c¸o   theo   nhiÒu   cÊp   ®é   kh¸c   nhau   ë   tõng   níc   tuú  thuéc vµo n¨ng lùc cña nhµ níc.  C©u hái lµm nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt  khi   ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c   chøc   n¨ng   ®ã   ®ang   ®Æt   ra  nhiÒu tranh c∙i. VÊn ®Ò ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®èi  víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®îc thõa nhËn, ngµy cµng  më réng nhng l¹i phøc t¹p h¬n, vît sang nhiÒu lÜnh  vùc   nh  m«i   trêng   sinh   th¸i,   thÞ   trêng   tµi   chÝnh,  ®éc  quyÒn.  VÊn  ®Ò kÕt hîp  gi÷a  thÞ trêng,  x∙ héi  c«ng d©n vµ nhµ níc trong viÖc cung cÊp nhiÒu lo¹i  dÞch   vô   ®îc   quan   t©m,   nhng   còng   hoµn   toµn   kh«ng  gièng nhau. Chóng ta tiÕn hµnh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ  níc   trong   bèi   c¶nh   nÒn   kinh   tÕ   trong   níc   ®ang  chuyÓn ®æi rÊt m¹nh tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp  trung   sang   nÒn   kinh   tÕ   thÞ   trêng,   trong   bèi   c¶nh  chÝnh  trÞ,  kinh  tÕ, x∙  héi cña  khu vùc,  thÕ giíi  ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, kÓ c¶ nh÷ng biÕn  ®éng  kh«ng  ®îc  dù kiÕn  cña c¸c  tæ chøc  tµi chÝnh 
 8. khu  vùc (vÝ  dô, khñng  ho¶ng  tµi  chÝnh  §«ng  Nam  ¸  h×nh nh ®∙ kh«ng ®îc dù b¸o tríc cña c¶ Qòy tiÒn tÖ  quèc tÕ (MIF), Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸ (ADB).  NhiÒu biÖn ph¸p c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc ®­ îc tiÕn hµnh trong khu«n khæ cña 3 ®Þnh híng lín ®∙  ®îc   Héi   nghÞ   ban   chÊp   hµnh   trung  ¬ng   lÇn   thø   8  (Kho¸  VII)  ®Ò ra  vµ ®îc nh¾c  l¹i trong  nhiÒu  v¨n  kiÖn kh¸c: c¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh; c¶i c¸ch c¬  cÊu   tæ   chøc   bé   m¸y   vµ   c¶i   c¸ch   vÊn   ®Ò   con   ngêi  trong bé m¸y. §ã còng lµ nh÷ng híng vÜ m« cña c¶i  c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc cña nhiÒu níc trªn thÕ  giíi. Nhng mét vÊn ®Ò ®Æt ra trong tiÕn tr×nh c¶i  c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc vÉn lµ nh÷ng ho¹t ®éng  cô thÓ cña c¶i c¸ch vµ hiÖu qu¶ cña nã. Vµ ®iÒu ®ã  chØ cã thÓ lµm ®îc trªn c¬ së ph©n tÝch mét c¸ch  thùc  tÕ m«i  trêng  cña c¸c  ho¹t  ®éng c¶i  c¸ch  ®îc  tiÕn hµnh kÓ c¶ m«i trêng trong níc, m«i trêng khu  vùc   vµ   m«i   trêng   quèc   tÕ.   Cã     thÓ   nãi,   xÐt   trªn  gi¸c  ®é vÜ  m«, nhiÒu  ho¹t  ®éng  c¶i c¸ch  nÒn hµnh  chÝnh th«ng qua viÖc hoµn thiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc (thñ tôc hµnh chÝnh), viÖc ban  hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt qu¶n lý nhµ níc ®îc d  luËn   trong   vµ   ngoµi   níc   hoan   nghªnh,   xem   ®ã   lµ  nh÷ng bíc c¶i c¸ch quan träng ë níc ta. NhiÒu kÕt  qu¶ cña c¶i c¸ch ®∙ thÊy râ t¸c ®éng tÝch cùc cña  nã ®Õn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi.  Nhng còng cÇn thÊy r»ng ho¹t ®éng c¶i c¸ch nÒn hµnh  chÝnh   nhµ   níc   th«ng   qua   viÖc   hoµn   thiÖn   hÖ   thèng  v¨n b¶n qu¶n lý nhµ níc ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬  së lîi Ých quèc gia trong khu«n khæ so s¸nh lîi thÕ  cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c níc. §ång thêi còng ph¶i 
 9. v×  lîi Ých  cña c¸c  nhµ s¶n  xuÊt,  ngêi tiªu  dïng.  §Æc  biÖt  trong  lÜnh vùc  qu¶n  lý kinh  tÕ, c¸c  v¨n  b¶n ph¸p luËt ph¶i võa b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c nhµ  s¶n  xuÊt,  ®ång  thêi ph¶i  b¶o  vÖ lîi Ých  cña ngêi  tiªu dïng trong khu«n khæ cña mét thÞ trêng kh«ng  chØ trong biªn giíi quèc gia mµ lµ cña c¶ khu vùc  10 níc ASEAN còng nh c¶ ch©u ¸, khu vùc APEC vµ c¶  thÕ giíi. C¸c nhµ doanh nghiÖp trong níc mong muèn  ®îc b¶o vÖ nhiÒu h¬n b»ng viÖc t¨ng thuÕ nhËp khÈu  c¸c  lo¹i  hµng ho¸  ®îc  ®a vµo ViÖt  Nam  c¹nh tranh  lµnh m¹nh víi hµng ho¸ néi ®Þa ®Ó hµng ho¸ néi ®Þa  ®îc lîi vÒ gi¸, dÇn dÇn v¬n lªn. Trong khi ®ã ngêi  tiªu dïng l¹i ñng hé h¬n xu thÕ më cöa theo th«ng  lÖ ASEAN cµng sím cµng tèt ®Ó hä cã nhiÒu lùa chän  h¬n, rΠh¬n (vÝ dô: mÆt hµng xi m¨ng lµ mét ®iÓn  h×nh; hay c«ng nghiÖp hµng ®iÖn tö). Trong khi ®ã  ®èi  víi c¸c  lo¹i  hµng ho¸  cã kh¶  n¨ng xuÊt  khÈu,  c¸c nhµ s¶n xuÊt mong muèn ®îc gi¶m thuÕ, trî cÊp  vÒ thuÕ, ®Ó hä giµnh ®îc thÞ trêng. Trong bèi c¶nh  quèc tÕ hiÖn nay, nÕu nh kh«ng héi nhËp, kh«ng ®Æt  ViÖt Nam vµo trong m«i trêng héi nhËp, vµ nÕu c¸c  tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam vÉn mong muèn nhËn ®îc trî  cÊp cña nhµ níc th«ng qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau  trong   ®ã   cã   b¶o   hé   mµ   kh«ng   dùa   vµo   néi   lùc   cña  m×nh, t×m kiÕm ph¬ng thøc s¶n xuÊt thÝch hîp (c«ng  nghÖ, nh©n c«ng, nguyªn liÖu,...) sao cho hiÖu qu¶  cao   nhÊt   th×   nhÊt   ®Þnh   kh«ng   thÓ   c¹nh   tranh   ®îc  trªn   thÞ   trêng   khu   vùc   vµ   quèc   tÕ.   VÊn   ®Ò   quan  träng ®èi víi nhµ níc lµ ph¶i t¹o ra ®îc mét hµng  lang ph¸p lý võa phï hîp víi th«ng lÖ khu vùc, quèc  tÕ, võa phï hîp víi ®Æc trng kinh tÕ ­ x∙ héi ë níc 
 10. ta   song   ph¶i   râ   rµng,   minh   b¹ch,   b×nh   ®¼ng,   c«ng  khai.   Cã   nh  vËy   míi   t¹o   cho   c¸c   chñ   thÓ   kinh   tÕ  kh¸c  nhau  ph¸t  huy hÕt  néi lùc  cña m×nh  mét c¸ch  hiÖu qu¶, trung thùc. Sù tham gia cña x∙ héi c«ng  d©n, cña c¸c nhãm, c¸c tæ chøc, hiÖp héi nh÷ng ngêi  s¶n xuÊt sÏ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong quyÕt  ®Þnh. VÝ dô trêng hîp ph©n bæ quota xuÊt khÈu c¸c  lo¹i hµng ho¸ cña ViÖt Nam ®Õn c¸c thÞ trêng cã h¹n  chÕ. Thùc chÊt cña vÊn ®Ò nµy kh«ng ph¶i ViÖt Nam  h¹n chÕ xuÊt khÈu mµ tõ phÝa ®èi t¸c h¹n chÕ. §èi  víi   ViÖt   Nam,   kh«ng   nªn   cã   sù   h¹n   chÕ   cho   ai   cã  quyÒn xuÊt khÈu, ai kh«ng cã quyÒn xuÊt khÈu. Th«ng  qua   viÖc   cho   ai   xuÊt   khÈu,   xuÊt   bao   nhiªu   hoÆc  kh«ng ®îc xuÊt b»ng ®Êu thÇu quota trong thêi gian  qua cµng cã thÓ lµ mét cè g¾ng ®Ó lùa chän nhµ xuÊt  khÈu, song còng kh«ng Ýt ®iÒu cÇn ph¶i bµn thªm vÒ  viÖc  ®Êu  thÇu quota.   NÕu nh  cã ®îc c¸ch  thøc  phï  hîp ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu trùc tiÕp, tr¸nh viÖc  thiÕu hay mua b¸n quota. Trong lÜnh vùc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé , c«ng  chøc nhµ níc còng cÇn t×m kiÕm nh÷ng ph¬ng thøc ®µo  t¹o phï hîp víi ®ßi hái ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc.  §µo t¹o båi dìng c¸n bé, c«ng chøc cao cÊp, trung  cÊp hoÆc c¸c cÊp kh¸c ®∙ ®Õn lóc còng cÇn ph¶i theo  nguyªn t¾c cËp nhËt nh»m lµm cho kiÕn thøc båi dìng  cña c¸n bé, c«ng chøc phï hîp vµ thÝch øng víi m«i  trêng.  CÇn ph¶i  xem l¹i  ph¬ng thøc  ®µo  t¹o 1 lÇn  kho¶ng   2­3   th¸ng   cho   c¶   mét   ng¹ch   (c«ng   chøc   cao  cÊp, trung cÊp båi dìng 2­3 th¸ng vµ coi nh ®∙ hoµn  thµnh ch¬ng tr×nh båi dìng; c¸c ng¹ch kh¸c còng t­
 11. ¬ng tù) hay lµ nªn ®µo t¹o, båi dìng mang tÝnh cËp  nhËt hµng n¨m. C¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc nãi chung vµ  c¶i c¸ch ph¬ng thøc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi  riªng (nÒn hµnh chÝnh nhµ níc) lµ mét vÊn ®Ò mang  tÝnh   chÊt   liªn   tôc   vµ   lµ   tÊt   yÕu   cña   tÊt   c¶   c¸c  quèc   gia.   C¸c   quèc   gia   lùa   chän   ph¬ng   thøc   kh¸c  nhau ®Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch. Cã nh÷ng quèc gia trong  tiÕn   tr×nh   c¶i   c¸ch   ®∙   r¬i   vµo   khñng   ho¶ng,   m©u  thuÉn c¶ vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x∙ héi vµ ®Èy x∙  héi ®Õn sù chia rÏ s¾c téc, d©n téc, ph¸ vì tÝnh  thèng nhÊt cña x∙ héi; cã nh÷ng quèc gia thµnh c«ng  ë møc ®é thÊp, cã quèc gia thµnh c«ng cao; cã quèc  gia lùa chän c¸ch tiÕp cËn chÝnh trÞ thay cho kinh  tÕ. Dï lùa chän ph¬ng thøc nµo, th× môc tiªu cuèi  cïng vÉn g¶I quyÕt c¸c vÊn ®Ò: ­ T¹o khu«n khæ ph¸p luËt  ­  Tr¸ch  nhiÖm  cña  nhµ  níc  trªn  lÜnh  vùc  kinh  tÕ nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, thÊt nghiÖp, dÞch vô c«ng ­   Gia   t¨ng   n¨ng   lùc   cña   bé   m¸y   qu¶n   lý   hµnh  chÝnh nhµ níc  ­ T¨ng tÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm cña bé m¸y qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc víi c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh (bao  gåm c¶ tËp thÓ, c¸ nh©n) ­ HiÖu lùc, hiÖu suÊt, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng  qu¶n lý  §ã còng lµ nh÷ng tiªu chÝ mµ c¸c nhµ c¶i c¸ch  híng ®Õn hoÆc tõng yÕu tè hoÆc tÊt c¶ theo nhiÒu  c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau trªn c¬ së ph©n tÝch ®Çy ®ñ  m«i trêng trong ®ã ph¬ng thøc c¶i c¸ch ®îc ®a ra  (xem s¬ ®å h×nh 6).
 12. M«i tr­êng bªn trong vµ bªn  ngoµi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh  thay ®æi ? TrÞ trÖ, b¶o thñ, chèng  l¹i ? Thay ®æi tõng bé phËn,  ®iÒu chØnh ? T­ duy l¹i ho¹t ®éng qu¶n  Thay ®æi mang tÝnh thÝch   lý hµnh chÝnh nhµ n­íc. T¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè  øng ?  cÊu thµnh nÒn hµnh chÝnh  Thay ®æi mang tÝnh hÖ  C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn  thèng ? ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh  H×nh 6: T­ duy vÒ c¶i c¸ch  chÝnh nhµ n­íc tõ bªn  ngoµi. C¶i c¸ch ho¹t ®éng qu¶n  lý hµnh chÝnh nhµ n­íc.  2. Néi dung c¬ b¶n c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc. C¶i c¸ch hµnh chÝnh thùc chÊt lµ c¶i c¸ch c¸ch  thøc ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc khi ®iÒu kiªn bªn trong vµ bªn ngoµi  thay   ®æi.   Nguyªn   t¾c   chung   cña   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý  (nãi chung) còng nh qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan 
 13. hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng ®îc m« t¶ b»ng s¬ ®å  h×nh vÏ 7. Trªn s¬ ®å nµy m« t¶ ®ßi hái tÊt yÕu ph¶i c¶i  c¸ch   hµnh   chÝnh   tøc   thay   ®æi   c¸ch   thøc   ho¹t   ®éng  qu¶n lý ­ t¸c ®éng cña c¸c chñ thÓ (nhµ qu¶n lý, c¬  quan   qu¶n   lý)   ®Õn   c¸c   ®èi   tîng   bÞ   qu¶n   lý     (tæ  chøc,   c«ng   d©n)   khi   m«i   trêng   bªn   trong   vµ   bªn  ngoµi c¬ quan hµnh chÝnh thay ®æi. Ph­¬ng thøc, ph­¬ng  ph¸p qu¶n lý  Chñ thÓ qu¶n  lý (c¸c c¬  §èi t­ quan hµnh  îng bÞ  chÝnh nhµ n­ qu¶n  íc vµ c¸  M«i tr­êng  lý (tæ  nh©n lu«n vËn  chøc  ®éng, ph¸t  vµ  triÓn  c«ng  d©n ) Môc  tiªu  qu¶n  lý  H×nh 7: Thay ®æi c¸ch qu¶n lý khi m«i tr­êng  thay ®æi VÊn   ®Ò   c¬   b¶n   mµ   c¸c   nhµ   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh  ph¶i   lùa   chän   lµ   thay   ®æi   nh  thÕ   nµo;   thay   ®æi  nh÷ng yÕu tè g×. §©y lµ mét c©u hái kh«ng dÔ tr¶  lêi.  T×m ra nh÷ng néi dung c¶i c¸ch vµ ph¬ng thøc 
 14. qu¶n lý míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi lµ mét qu¸  tr×nh   nghiªn   cøu,   t×m   kiÕm.   Vµ   trong   nhiÒu   trêng  hîp mang tÝnh “thö – bá”. C¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   ë   ViÖt   Nam   ®∙   tiÕn   hµnh  suèt chÆng ®êng dµi cña lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t  triÓn nhµ níc. Tuy nhiªn, c¸c néi dung c¶i c¸ch vµ  "tªn  gäi  cña c¶i  c¸ch hµnh  chÝnh"    chØ  xuÊt hiÖn  trong thêi gian gÇn ®©y.  Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng lÇn thø  8   (kho¸   VII)   ®∙   ®Ò   ra   3   néi   dung   c¬   b¶n   cña   c¶i  c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc nh»m thÝch øng víi  ®ßi hái cña c«ng cuéc ®æi míi vÒ kinh tÕ. C¶i c¸ch  hµnh chÝnh tËp trung vµo ba lÜnh vùc: thÓ chÕ hµnh  chÝnh; bé m¸y hµnh chÝnh vµ con ngêi hµnh chÝnh.   NghÞ quyÕt 38/ CP ngµy 4/5/1994 ®a ranhiÒu néi  dung, trong ®ã nhÊn m¹nh ®Õn quy ®Þnh c¶i c¸ch mét  bíc thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng  viÖc cña c«ng d©n vµ tæ chøc. Trong giai ®o¹n ®Çu  cña c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, "nÕu cã nh÷ng quy  ®Þnh   do   cÊp   trªn   ban   hµnh   xÐt   thÊy   cÇn   ph¶i   söa  ®æi, bæ sung, b∙i bá th× b¸o c¸o, kiÕn nghÞ ®Ó c¬  quan ®ã ban hµnh xem xÐt  söa ®æi, bæ sung hoÆc b∙i  bá. C«ng viÖc nµy ph¶i ®îc tiÕn hµnh trong tÊt c¶  c¸c kh©u vµ c¸c lÜnh vùc mµ träng t©m lµ  thñ tôc      giÊy   phÐp   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   ®Çu    ,   x©y   cÊp t    dùng,   söa   ch÷a   nhµ   cöa,   cÊp   ®Êt;   ®¨ng   ký   kinh     doanh, hµnh nghÒ; së h÷u vµ sö dông ph   ¬ng tiÖn giao      th«ng; hé khÈu; xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh; tr   íc b¹ mua         chuyÓn   nh    c¸c   lo¹i   tµi   s¶n;   cho   vay   vèn;   b¸n  îng   c«ng chøng; thanh tra doanh nghiÖp.
 15. Héi   nghÞ   Ban   chÊp   hµnh   Trung  ¬ng   lÇn   thø   7  (kho¸ VIII) ®∙ ®Ò ra mét sè ®iÓm c¬ b¶n lµm ®Þnh h­ íng cho c¶i c¸ch hµnh chÝnh. Bªn c¹nh tiÕp tôc c«ng  cuéc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh theo tinh thÇn cña  NghÞ   quyÕt   Héi   nghÞ   BCHTW   lÇn   thø   8   (Kho¸   VII),  nghÞ quyÕt nhÊn m¹nh ®Þnh híng:  "TÝch cùc chØ ®¹o viÖc gi¶m biªn chÕ hµnh chÝnh c¸c   c¬ quan ®¶ng, nhµ níc, ®oµn thÓ, biªn chÕ gi¸n tiÕp   trong   c¸c   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp,  doanh   nghiÖp   nhµ   níc  víi   møc   phÊn   ®Êu   gi¶m   kho¶ng   15%.   Mçi   cÊp,   mçi   ngµnh quy ®Þnh møc gi¶m biªn chÕ cô thÓ cña tõng c¬   quan trùc thuéc víi ý thøc tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ vµ   chØ ®¹o thùc hiÖn tÝch cùc, chÆt chÏ, kh«ng ®Þnh tû  lÖ   b×nh   qu©n   nh  nhau.   Møc   biªn   chÕ   cña   tõng   c¬  quan, ®¬n vÞ ë c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ph¶i dùa trªn   c¬ së x¸c ®Þnh néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc cô  thÓ   vµ   tiªu   chuÈn   c¸c   chøc   danh,   c¬   cÊu   c¸n   bé,   c«ng chøc hîp lý.  ­   ChØ   ®¹o   thÝ   ®iÓm   viÖc   kho¸n   biªn   chÕ   vµ   kho¸n   chi   phÝ   hµnh   chÝnh   æn   ®Þnh   mét   sè   n¨m   ®Ó   khuyÕn   khÝch   viÖc   gi¶m   biªn  chÕ  vµ   tiÕt  kiÖm   chi   phÝ   hµnh   chÝnh   ë   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ.   Kh¾c   phôc   t×nh tr¹ng c¸c c¬ quan t¨ng thªm biªn chÕ díi bÊt  cø h×nh thøc nµo. ­ Thùc hiÖn chÕ ®é thuª, kho¸n hoÆc hîp ®ång   mét sè lo¹i dÞch vô trong c¬ quan hµnh chÝnh (nh vÖ  sinh,   ¨n   uèng,   söa   ch÷a   nhµ   cöa,   ®iÖn,   níc,   l¸i  xe...) thay cho viÖc tuyÓn ngêi vµo biªn chÕ nhµ n­ íc.  ­   TiÕn   hµnh   tõng   bíc   viÖc   ph©n   ®Þnh   râ   biªn   chÕ trong bé m¸y hµnh chÝnh víi biªn chÕ trong c¸c  
 16. ®¬n vÞ sù nghiÖp, kinh tÕ, dÞch vô c«ng; thÝ ®iÓm   viÖc x∙ héi ho¸ mét sè lÜnh vùc dÞch vô, y tÕ, gi¸o   dôc, khoa häc vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao... tr­ íc hÕt lµ ë c¸c thµnh phè vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®i   ®«i víi ®æi míi c¬ chÕ tiÒn l¬ng, n©ng cao thu nhËp   cña nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc nµy g¾n   víi n©ng cao kÕt qu¶ vµ chÊt lîng ho¹t ®éng. ­   KhÈn tr¬ng ban hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc d«i ra, b¶o ®¶m thùc hiÖn   tèt viÖc tinh gi¶n bé m¸y vµ biªn chÕ, kh«ng g©y   ¶nh   hëng   lín   ®Õn   t  tëng   vµ   ®êi   sèng   cña   c¸n   bé,   c«ng   chøc.   Tõ   nay   ®Õn   khi   x¸c   ®Þnh   xong   ph¬ng   ¸n   cô   thÓ   vÒ  tinh gi¶n biªn chÕ nãi chung kh«ng tuyÓn thªm ngêi  vît biªn chÕ ®îc duyÖt. ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn   th× chñ ®éng gi¶m ngay biªn chÕ, kh«ng chê ®îi " . Ch¬ng   tr×nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   n¨m   2001   cña  chÝnh phñ ®Ò ra trong n¨m 2001 tËp trung vµo 8 lÜnh  vùc, trong ®ã tËp trung chñ yÕu vµo viÖc kiÖn toµn  c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­ íc (chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n) . §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX ®¸nh gi¸ l¹i  c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong thêi gian tõ 1996 l¹i ®Õn  2001, vµ ®∙ rót ra ®¸nh gi¸: “c¶i c¸ch hµnh chÝnh  tiÕn hµnh chËm, thiÕu c¬ng quyÕt vµ hiÖu qu¶ thÊp”. ChÝnh phñ ®∙ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn c¶i  c¸ch hµnh chÝnh vµ ®∙ t×m ra 5 nhãm nguyªn nh©n c¬  b¶n lµm cho c¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn hµnh cha ®¹t  ®îc môc tiªu ®Ò ra. §ã lµ: Tríc  hÕt,  nhËn   thøc  cña  c¸n  bé,  c«ng  chøc  vÒ  vai trß vµ chøc n¨ng qu¶n lý cña Nhµ níc, vÒ x©y 
 17. dùng bé m¸y nhµ níc nãi chung vµ bé m¸y hµnh chÝnh  nhµ níc trong t×nh h×nh míi, ®iÒu kiÖn míi cha thËt  râ rµng vµ cha thèng nhÊt, cßn nhiÒu vÊn ®Ò vÒ lý  luËn  vµ thùc  tiÔn  cha ®îc lµm  s¸ng tá,  cßn nhiÒu  chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch,   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ra  ®êi trong c¬ chÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp cha  ®îc kÞp thêi söa ®æi, thay thÕ.  Thø  hai,  viÖc  triÓn   khai  c¸c  nhiÖm  vô  vÒ  c¶i  c¸ch hµnh chÝnh cha ®îc tiÕn hµnh ®ång bé víi ®æi  míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ do  §¶ng l∙nh ®¹o, c¶i c¸ch hµnh chÝnh cha g¾n bã chÆt  chÏ víi ®æi míi ho¹t ®éng lËp ph¸p vµ c¶i c¸ch t  ph¸p.  Thø  ba,  c¶i  c¸ch  hµnh  chÝnh  gÆp  trë  ng¹i  lín  do ®ông ch¹m ®Õn lîi Ých côc bé cña nhiÒu c¬ quan  hµnh   chÝnh,   nhiÒu   c¸n   bé,   c«ng   chøc   trong   bé   m¸y  nhµ níc ë trung  ¬ng vµ ®Þa ph¬ng; ¶nh hëng cña c¬  chÕ  tËp trung  quan  liªu,  bao  cÊp cßn  ®Ì nÆng  lªn  nÕp nghÜ, c¸ch lµm cña kh«ng Ýt c¸n bé, c«ng chøc;  cuéc c¶i c¸ch cha ®îc chuÈn bÞ tèt vÒ mÆt t tëng.  Thø   t,  c¸c   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch   vÒ   tæ   chøc   vµ  c¸n  bé, vÒ  tiÒn l¬ng cßn  nhiÒu  ®iÒu  cha phï  hîp,  cha t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy c«ng cuéc c¶i c¸ch.  Thø n¨m  lµ nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng t¸c chØ  ®¹o  cña ChÝnh  phñ,  c¸c  Bé, ngµnh  trung  ¬ng vµ  ñy  ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng trong viÖc tiÕn hµnh c¶i  c¸ch hµnh chÝnh; sù chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng  ®∙ ®Ò ra thiÕu kiªn quyÕt vµ cha thèng nhÊt. Trªn   c¬   së   thùc   tiÔn   cña   c«ng   cuéc   c¶i   c¸ch  hµnh chÝnh ë ViÖt Nam thêi gian qua, chÝnh phñ ®∙ 
 18. quyÕt ®Þnh phª duyÖt ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch  hµnh chÝnh nhµ níc giai ®o¹n 2001­2010 víi môc tiªu  c¬ b¶n ph¶i híng ®Õn lµ cã mét nÒn hµnh chÝnh : 1. D©n chñ; 2. Trong s¹ch; 3. V÷ng m¹nh; 4. Chuyªn nghiÖp; 5. HiÖn ®¹i hãa; 6. HiÖu lùc, hiÖu qu¶; 7. Nhµ níc ph¸p quyÒn x∙ héi chñ nghÜa; 8. §Æt díi sù l∙nh ®¹o cña §¶ng;  9. §éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã phÈm chÊt vµ   n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu; 10. Phï   hîp   víi   yªu   cÇu   qu¶n   lý   nÒn   kinh   tÕ   thÞ trêng ®Þnh høíng x∙ héi chñ nghÜa . C¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   ®îc   tiÕn   hµnh   ®ång   thêi  trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ n­ íc; tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc; vÊn ®Ò c¸n  bé, c«ng chøc vµ vÊn ®Ò tµi chÝnh c«ng. §©y lµ mét  giai ®o¹n c¶i c¸ch rÊt quan träng nh»m lµm cho ho¹t  ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ  níc thÝch øng ®îc víi c¬ chÕ kinh tÕ míi; thÝch øng  víi xu thÓ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸. 
Đồng bộ tài khoản