Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 01/2009/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2008/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ ĐỐI VỚI XÃ VIÊN HÀNH NGHỀ XE LÔI, XE BA GÁC MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về ban hành một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy (sau đây gọi chung là xã viên), cụ thể như sau: 1. Đối tượng: các xã viên đang hành nghề xe lôi, xe ba gác máy được hỗ trợ trong thời gian vừa qua hoặc con của xã viên (chỉ 01 người trong gia đình). 2. Các chính sách hỗ trợ: a- Hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí (kể cả học nghề lái xe ôtô hạng B2) Mức học phí lái xe ôtô hạng B2 là 3.000.000đ/khóa (Ba triệu đồng), thành phố chi tiền học phí, các chi phí khác học viên tự lo. Trong thời gian tổ chức lớp học nếu học phí tăng (do Bộ Giao thông Vận tải quy định) thì được ngân sách thành phố chi theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. b- Cho vay mỗi hộ xã viên với mức 10.000.000đ (Mười triệu đồng), thời hạn 03 (ba) năm, lãi suất 0,65%/tháng (nếu lãi suất thay đổi thì áp dụng theo mức thay đổi của từng thời điểm quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội) để chuyển đổi nghề. Hoàn tất thủ tục vay trong năm 2009. c- Hỗ trợ học phí 50% trong 03 (ba) năm học (bắt đầu từ năm học 2008 - 2009) cho con của xã viên ở các cấp học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Riêng đối với hộ nghèo, áp dụng chính sách miễn giảm theo quy định hiện hành.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Mẫn
Đồng bộ tài khoản