Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH NNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -UBND Quy Nhơn, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH I U CH NH, B SUNG CHÍNH SÁCH H TR T CHUY N I NGH NGHI P VÀ T O VI C LÀM T I QUY T NNH S 25/2008/Q -UBND NGÀY 18/7/2008 C A UBND T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c K t lu n s 152-KL/TU ngày 15/12/2008 t i H i ngh l n th 47 c a Ban Thư ng v T nh y; Xét ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý Khu kinh t Nhơn H i và Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung và thay i toàn b n i dung quy nh Kho n 3 t i i u 28 c a Quy t nh s 25/2008/Q -UBND ngày 18/7/2008 c a UBND t nh v vi c ban hành Quy nh chính sách b i thư ng, h tr thi t h i tài s n và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn Khu kinh t Nhơn H i như sau: 1. H tr khi thu h i t nông nghi p: a. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% n dư i 70% di n tích t nông nghi p ư c giao nhưng không ư c hoán i b ng t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v t theo quy nh còn ư c h tr b ng ti n chuy n i ngh và t o vi c làm theo quy nh t i ti t a, ti t b Kho n 1 i u này ho c ư c h tr 40% giá tr t nông nghi p b thu h i. b. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t 70% di n tích t nông nghi p ư c giao tr lên nhưng không ư c hoán i b ng t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v t theo quy nh còn ư c h tr b ng ti n chuy n i ngh và t o vi c làm theo quy nh t i ti t a, ti t b Kho n 1 i u này ho c ư c h tr 40% giá tr t nông nghi p b thu h i, còn ư c giao t làm d ch v theo giá t tái nh cư (n u có) ho c ư c h tr thêm 10% giá tr t nông nghi p b thu h i. i u 2. i u kho n thi hành 1. Quy t nh này i u ch nh, b sung Quy t nh s 25/2008/Q -UBND ngày 18/7/2008 c a UBND t nh và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký.
  2. 2. Vi c i u ch nh giá tr b i thư ng theo quy nh t i i u 1 ư c th c hi n như sau: a. i v i các phương án b i thư ng, h tr ã l p nhưng chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t ho c ư c phê duy t nhưng chưa th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr trư c khi Quy t nh này có hi u l c thi hành thì các ơn v liên quan có trách nhi m i u ch nh, b sung giá tr b i thư ng, h tr trình c p có th m quy n phê duy t th c hi n; b. i v i các phương án b i thư ng, h tr ang tri n khai th c hi n công tác b i thư ng, h tr còn d dang thì H i ng b i thư ng có trách nhi m ch o các ơn v t công tác áp giá theo quy nh s a i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng; C c trư ng C c Thu t nh; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Trư ng ban Ban qu n lý Khu kinh t Nhơn H i; Ch t ch H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư Khu kinh t Nhơn H i; Ch t ch UBND thành ph Quy Nhơn; Ch t ch UBND các huy n Tuy Phư c, Phù Cát và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê H u L c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản