Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
9
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH ƠN GIÁ HO T NG QUAN TR C MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ NƯ C M T L C NA TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 10/2007/Q -BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành nh m c kinh t - k thu t ho t ng quan tr c môi trư ng không khí xung quanh và nư c m t l c a; Căn c Thông tư Liên t ch s 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 c a Liên t ch B Tài nguyên và Môi trư ng - B Tài chính v hư ng d n l p d toán công tác b o v môi trư ng thu c ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 1085/TTr- STNMT ngày 15 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành ơn giá ho t ng quan tr c môi trư ng không khí xung quanh và nư c m t l c a trên a bàn t nh ng Nai ( ơn giá kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 5745/Q .CT.UBT ngày 25 tháng 11 năm 2004 c a Ch t ch UBND t nh ng Nai v vi c ban hành nh m c, ơn giá cho ho t ng l y m u và phân tích m u môi trư ng không khí xung quanh, m u khí th i, m u nư c m t, m u nư c sinh ho t và m u nư c th i trên a bàn t nh ng Nai. i u 3. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng căn c Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n ơn giá ho t ng quan tr c môi trư ng không khí xung quanh và nư c m t l c a trên a bàn t nh ng Nai, báo cáo UBND t nh i u ch nh b sung ơn giá khi c n thi t. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH inh Qu c Thái ƠN GIÁ HO T NG QUAN TR C MÔI TRƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ NƯ C M T L C NA TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009/Q -UBND ngày 04 tháng 02 năm 2009 c a UBND t nh ng Nai) ơn giá Phương pháp th STT Mã hi u Thông s ( ng Vi t nghi m Nam) 1. ơn giá quan tr c và phân tích không khí xung quanh TCN c a TCKTTV 1 KK1 Nhi t - Nm 28.065 94TCN6-2001 TCN c a TCKTTV 2 KK2 V n t c gió, hư ng gió 27.986 94TCN6-2001 TCN c a TCKTTV 3 KK3 Áp su t khí quy n 27.943 94TCN6-2001 4 KK4 TSP TCVN 5067-1995 76.297 5 KK4 Pb TCVN 6152-1996 159.925 TCN c a B Y t 6 KK5 CO 164.224 52TCN 352-89 Thư ng quy k thu t 7 KK6 NO2 185.742 YHL &VSMT B Y t 1993 8 KK7 SO2 TCVN 5971-1995 210.554 Phương pháp Kali 9 KK8 O3 Iodua NBIK c a 224.240 WHO
  3. Thư ng quy k thu t YHL - 10 KK9 HC (tr Metan) 311.130 VSMT B Y t 1993 2. ơn giá quan tr c và phân tích ti ng n Ti ng n giao thông - M c n trung bình (LAeq) TCVN 5964-1995, 11 TO1 TCVN 5965-1995, 66.932 -M c nc c i ISO 1996/1-1982 (LAmax) TCVN 5964-1995, 12 TO2 Cư ng dòng xe 135.515 ISO 1996/1-1982 Ti ng n khu công nghi p và ô th - M c n trung bình (LAeq) TCVN 5964-1995, -M c nc c i 13 TO3 TCVN 5965-1995, 71.927 (LAmax) ISO 1996/1-1982 - M c n phân v (LA50) M c n theo t n s (d i TCVN 5965-1995, 14 TO4 119.081 Octa) ISO 1996/1-1982 3. ơn giá quan tr c và phân tích nư c m t l c a 15 NM1 Nhi t TCVN 4559-1988 32.927 16 NM1 pH TCVN 4559-1988 33.902 17 NM2 Oxy hòa tan (DO) TCVN 5499-1995 69.661 T ng ch t r n hòa tan 18 NM3 o b ng máy 57.336 (TDS) 19 NM3 d n i n (EC) o b ng máy 57.336 20 NM4 Ch t r n lơ l ng (SS) TCVN 4559-1988 123.257 Nhu c u oxy sinh hóa 21 NM5a TCVN 6001-1995 151.640 (BOD5) Nhu c u oxy hóa h c 22 NM5b APHA-5220 172.114 (COD) 23 NM6a Nitơ amôn (NH4+) TCVN 6179-1996 180.089
  4. 24 NM6b Nitrite (NO2-) TCVN 6178-1996 161.434 25 NM6c Nitrate (NO3-) TCVN 6180-1996 175.761 26 NM6d T ng P ALPHA 4500-P 225.431 27 NM6 T ng N ALPHA 4500-N 278.525 28 NM6e Kim lo i n ng Pb TCVN 5989-1995 332.819 29 NM6e Kim lo i n ng Cd TCVN 5990-1995 332.819 30 NM6g Kim lo i n ng Hg TCVN 5991-1995 392.052 31 NM6g Kim lo i n ng As TCVN 6182-1996 392.052 TCVN 6193 và 32 NM6h Kim lo i n ng Fe 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 33 NM6h Kim lo i n ng Cu 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 34 NM6h Kim lo i n ng Zn 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 35 NM6h Kim lo i n ng Cr 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 36 NM6h Kim lo i n ng Mn 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 37 NM6h Kim lo i n ng Al 292.330 TCVN 6222-1996 TCVN 6193 và 38 NM6h Kim lo i n ng Sn 292.330 TCVN 6222-1996 39 NM6i Sulphat (SO42-) TCVN 6200-1996 164.365 40 NM6k Photphat (PO43-) TCVN 6202-1996 165.461 TCVN 6194-1- 41 NM6l Clorua (Cl-) 174.221 1996 ASTM D3650- 42 NM7 D um 572.726 1993 TCVN 6167-1- 43 NM8 Coliform 1996, TCVN 6167- 404.542 2-1996 * Ghi chú: ơn giá trên chưa bao g m: Thu giá tr gia tăng, chi phí v n chuy n i i u tra và l y m u phân tích, chi phí ph i h p công tác v i a phương, chi phí b o qu n m u (nư c á…)./.
Đồng bộ tài khoản