intTypePromotion=1

Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Mẫu điều lệ áp dụng cho các công ty niêm yết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g, ch ñ  n hi Ö m  v¨n p h ß n g  ch Ý n h  p h ñ   B tr s è  07/2002/Q§­V P C P  n g µ y  19 th¸ng 11 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c  v b a n  h µ n h  M É u  ® i Ò u  l Ö  ¸p d ô n g  ch o  c¸c c« n g  ty niª m  y Õ t B é   ë ng C h ñ   tr nhi Ö m  v¨n  ßng  h Ý n h  ph ñ   ph C C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 25/12/2001; C¨n  LuËt doanh  cø    nghiÖp  µy  ng 12/6/1999; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 40/2002/Q§­ TTg  µy  ng 18/3/2002  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Èm   Òn  ph v th quy ban  µnh  b¶n  h v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ët®Ó   ùc  lu   th hiÖn qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íingµnh, lÜnh  ùc  c¸c c¬  l  n  v    v do    quan  éc  Ýnh   thu Ch phñ qu¶n  ý. l C¨n  vµo  cø  C«ng    è  v¨n s 1170/CP­ QHQT   ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µy  c Th t   ph ng 30 th¸ng 9    n¨m 2002  Ò   Öc  ùc hiÖn    Òu  Ön    ©n  tIIkho¶n  v vi th   c¸c §i ki gi¶ing ®î     vay SCPL  (ADB); Theo    Þ  ña  ñ  Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban chøng  kho¸n Nhµ   íc;   n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  É u   Òu  Ö  dông  ®Þ nM §i l ¸p  cho    c¸cC«ng    tyniªm  Õt. y §i Ò u    2: C¨n  m É u   Òu  Ö  cø  §i l quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  µy, ®Þ ti§i 1  ®Þ n  c¸cc«ng      tyniªm  Õt    y bæ sung,söa  æi  Òu  Ö  ña    ® §i l c C«ng    tycho  ïhîp trong ph       thêih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy    18    t  quyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùc.Trêng  îp  Çn  ®Þ n c hi l   hc thiÕt,Chñ   Þch  û     t U ban  chøng  kho¸n  µ   íc cã  Ó  Nh n   th xem   Ðt    ¹n  ng  x gia h nh thêigian giah¹n kh«ng    th¸ng.       qu¸ 18  §i Ò u    C«ng      Çn  Èn  Þ  3: C¸c  tycæ ph chu b niªm  Õt    Ëp hå  ¬  ¨ng  y khil   s ® ký niªm  Õt  y ph¶icam   Õt  öa  æi  Òu  Ö  ïhîp víi É u   iÒu  Ö    ks® §i l ph       m ® l quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy  µ  ùc hiÖn      i 1  ®Þ n v th   bæ sung,söa  æi  iÒu  Ö    ® ® l theo  êi th   h¹n quy  nh  ¹ §iÒu  quyÕt ®Þnh  µy.   ®Þ t i 2    n §i Ò u  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng01  4:  ®Þ n c hi l     01    n¨m  2003. Chñ   Þch  û   t U ban  chøng kho¸n Nhµ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ªnquan    n  tr c¸c ®¬ v li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 m É u   i Ò u  Ö  ® l ¸p d ô n g   h o  c¸c C « n g  ty  c niª m  y Õ t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 07/2002/Q§­VPCP   µy  th¸ng11   ng 19    n¨m 2002) §i Ò u l Ö C « n g  ty c æ  p h Ç n (Tªn c«ng    ty) M ô c  l ô c P h Ç n  m ë  ® Ç u   I­   §Þnh  Üa    Ëtng÷  ngh c¸cthu   trong§iÒu  Ö    l §iÒu      nh  Üa 1:c¸c®Þ ngh II­   Tªn,®Þa    chØ,  êih¹n ho¹t®éng  ña  th       c C«ng    ty §iÒu    2:Tªn,®Þa    chØ,  êih¹n  ¹t®éng  ña  th   ho   c C«ng    ty II   I­ M ôc    ¹m    tiªu, ph vikinhdoanh  µ  ¹t®éng  ña    v ho   c C«ng    ty §iÒu    ôc    ña  3:M tiªuc C«ng    ty §iÒu    ¹m    4:Ph vikinhdoanh  µ  ¹t®éng    v ho   IV­   Vèn  Òu  Ö,cæ   Çn, cæ   «ng  §i l   ph   ® s¸ng lËp   §iÒu    èn  Òu  Ö,cæ   Çn, cæ   «ng  5:v §i l   ph   ® s¸ng lËp   §iÒu    6:Chøng  chØ    Õu cæ phi §iÒu    7:Chuy Ón  îng cæ   Çn nh   ph §iÒu    8:Thu  åicæ   Çn h   ph V­  C¬   Êu  chøc,qu¶n  ývµ  Óm  c tæ    l   ki so¸t §iÒu    ¬   Êu  chøc  9:C c tæ  qu¶n  ý l  VI­   Cæ   «ng  µ  ihéicæ   «ng ® v ®¹     ® §iÒu    10:Quy Òn  ¹n cña    «ng  h  cæ ® C«ng    ty §iÒu    11:Ngh Üa  ô  ña      «ng v c c¸ccæ ® §iÒu    ¹ihéi®ång    «ng 12:§     cæ ® §iÒu    13:Quy Òn  µ  Ö m  ô  ña  ihéicæ   «ng v nhi v c ®¹     ® §iÒu    14:C¸c  idiÖn  îcuû  Òn ®¹   ®   quy §iÒu    15:Thay  æi    Òn  ® c¸cquy §iÒu    Öu  Ëp  ihéicæ   «ng, Ch ¬ng  ×nh häp  µ  16:Tri t ®¹     ®   tr   v th«ng  b¸o
 3. 3 §iÒu    17: C¸c  iÒu  Ön  Õn  µnh  ¹ihéicæ   «ng  µ  Ëp    ® ki ti h §    ® v l biªn b¶n  ihéicæ   «ng. ®¹     ® §iÒu    18: Phª  Èn    chu c¸c NghÞ   Õt  quy th«ng qua  ×nh  h thøc  öi g  v¨n b¶n    VII­   Héi ®ång    qu¶n  Þ tr   §iÒu    µnh  Çn  µ  Ö m  ú 19:Th ph v nhi k §iÒu    20:Quy Òn  ¹n vµ  Ö m  ô  ña  éi ®ång  h   nhi vc H  qu¶n  Þ tr   §iÒu    ñ   Þch  éi ®ång  21: Ch t H  qu¶n  Þ,Phã  ñ   Þch  µ  µnh  tr   Ch t v th viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ. tr §iÒu    22:C¸c  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þthay thÕ tr     §iÒu    23:C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång  cu h c H   qu¶n  Þ tr   VIII­   Tæng gi¸m  c  iÒu  µnh, nh÷ng    é  ®è ® h   c¸n b qu¶n  ýkh¸c vµ    ý  l    th k c«ng  ty §iÒu      24:Tæ chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý l  §iÒu    25:C¸n  é  b qu¶n  ý l  §iÒu      Öm,  Ôn  Öm,  26: Bæ nhi mi nhi tr¸ch nhiÖ m   µ  Òn  ¹n    v quy h cña  Tæng  gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h §iÒu      ý  27:Th k C«ng    ty IX­   NhiÖ m   ô  îcuû    ña  µnh    éi ®ång  v ®   th¸cc th viªnH   qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m ®èc  iÒu  µnh  µ    é  ® h v c¸n b qu¶n  ý l  §iÒu    28: Tr¸ch  Ö m   Èn  äng  ña    µnh    éi  ng  nhi c tr c c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  iÒu  µnh  µ    é  ®è ® h v c¸n b qu¶n  ý. l §iÒu    29:tr¸chnhiÖ m    trung thùc vµ      tr¸nhc¸cxung  t  Ò   Òn      ®é v quy lîi §iÒu    30:Tr¸chnhiÖm  µ  åith ng   v b  ê X­  Ban  Óm  ki so¸t §iÒu      Ö m  31:Bæ nhi Ban  Óm  ki so¸t XI­   Quy Òn  iÒu      ® trasæ s¸ch vµ  å  ¬  ña    h s c C«ng   ty §iÒu    Òn  iÒu      32:quy ® trasæ s¸ch vµ  å  ¬  ña    h s c C«ng   ty XII­   Ng êilao®éng  µ     v c«ng  oµn ® §iÒu    êilao®éng  µ  33:Ng     v c«ng  oµn ® XIII­   Ph Çn  chialînhuËn   i §iÒu      34:Cæ tøc XIV­  Tµi kho¶n  ©n   µng, quü  ù  ÷,n¨m  µichÝnh  µ  Ö   èng    Ng h   d tr   t  v h th kÕ   to¸n §iÒu    µikho¶n  ©n  µng  35:T   Ng h §iÒu    ü  ù  ÷ 36:qu d tr
 4. 4 §iÒu    37:n¨m  µichÝnh  t  §iÒu    Ö   èng  Õ   38:H th k to¸n XV­  B¸o    êng  c¸o th niªn,tr¸chnhiÖ m       c«ng  è  b th«ng    µ  tinv th«ng    b¸o ra  c«ng  óng ch §iÒu    c¸o th ng  39:b¸o    ê niªn,     th¸ngvµ  µng  ý s¸u  h qu §iÒu    40:C«ng  è  b th«ng    µ  tinv th«ng      b¸o ra c«ng  chøng. XVI­   KiÓ m     ña  to¸nc C«ng    ty §iÒu    Ó m   41:Ki to¸n XVII­ Con  Êu   d §iÒu    42:Con  Êu d XVIII  ChÊ m     ¹t®éng  µ  ­ døt ho   v thanh  ý l §iÒu    Ê m     ¹t®éng  43:Ch døtho   §iÒu    êng  îp  Õ   ¾c  ÷a    µnh    éi  ng  44: Tr h b t gi c¸c th viªnH ®å qu¶n  trÞ  §iÒu    45:Gia  ¹n ho¹t®éng  h    §iÒu    46:Thanh  ý l XIX­  Gi¶iquyÕt tranhchÊp  éibé       n  §iÒu      Õt tranh chÊp  éibé 47:Gi¶iquy     n  XX­  Söa  æi  Òu  Ö  ® §i l §iÒu      48:Bæ sung  µ  öa  æi  Òu  Ö  vs ® §i l XXI­   Ngµy  Öu  ùc hi l §iÒu    µy  Öu  ùc 49:Ng hi l §iÒu    ÷  ý 50:Ch k
 5. 5 P h Ç n  m ë  ® Ç u §iÒu  Ö  µy  ña  ®iÒn    ln c [ tªnC«ng    íi®©y   äicµ  ty](d   g   “C«ng    µ c¬  ë  ty”)l   s ph¸p  ýcho.. .lµ C«ng      Çn, ® îc thµnh  Ëp  l  .    , ty cæ ph    l theo  Ët doanh  Lu   nghiÖp,   (c¸cluËtkh¸c quy  nh  ô  Ó       ®Þ c th cho    c¸c C«ng      Ôn  tynh vi th«ng,vËn      t¶iv.v. .  ..) vµ theo  Õt  nh  ña  é  ëng.. .§iÒu  Ö,c¸c quy  nh  ña  quy ®Þ c B tr . . l    ®Þ c C«ng      ty,c¸c NghÞ   Õt  ña    «ng  µ  éi ®ång  quy c cæ ® vH  qu¶n  Þ n Õu  ∙  îc th«ng  tr   ®®  qua  ét  m c¸ch  îp  Ö  ï hîp  íiluËtph¸p  ªnquan  Ï lµ nh÷ng  h l ph   v     li   s    quy  ¾c  µ  t v quy  nh   ®Þ rµng  éc    Õn hµnh  ¹t®éng  bu ®Ó ti   ho   kinhdoanh  ña    c C«ng  ty. §iÒu  Ö  µy  îc th«ng  ln ®  qua  ëi C«ng      µnh  Ëp  b  ty [khith l C«ng   ty]hoÆc   {g¾n  íiviÖc  µo  v  ch b¸n    Õu  u     c«ng  cæ phi ®Ç tiªnra  chøng} hoÆc   µ    [v cæ ®«ng  ña  c C«ng    ty theo NghÞ   Õt  îc th«ng  quy ®   qua  îp  Ö  ¹  éc  äp    h l ti cu h cæ ®«ng  chøc  Ýnh  tæ  ch thøc vµo  µy.. th¸ng..    ng   . .n¨m  . 200... . ] I­ Þ n h  n g h Ü a  c¸c thu Ë t n g ÷  trong §i Ò u l Ö    § §i Ò u    Þnh  Üa 1: § ngh 1­  õ  êng  îp    iÒu  Tr tr h c¸c ® kho¶n hoÆc   ÷  ng c¶nh  ña  Òu  Ö  µy    c §i l n quy ®Þnh kh¸c,nh÷ng  Ëtng÷    thu   sau  y  Ïcã  Üa    îcquy  nh  íi y: ®© s   ngh nh ®   ®Þ d  ®© a) “Héi®ång” cã  Üa  µHéi ®ång        ngh l     qu¶n  Þcña  tr   C«ng    ty b) “§Þa  µn    b kinh doanh”cã  Üa  µl∙nhthæ  ÖtNam   µ  ícngoµi     ngh l     Vi   vn    c) “Vèn  Òu  Ö” cã  Üa  µ vèn  tÊtc¶      «ng  ng  ãp  µ    §i l   ngh l  do    c¸c cæ ® ®ã gv quy  nh  ¹ §iÒu  §iÒu  Ö  µy. ®Þ t i 5  ln d)  Ët doanh  “Lu   nghiÖp” cã  Üa  µ LuËt Doanh    ngh l    nghiÖp  îc Quèc  éi ®  h  th«ng qua  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m 1999. e)  µy  µnh  Ëp”cã  Üa  µ ngµy  µ   “Ng th l   ngh l  m C«ng    îccÊp  Êy  ty®   gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   g) “Ph¸p luËt”lµtÊtc¶                c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtquy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ t i 1  Ët ban  µnh    Lu   h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtban  µnh  µy  th¸ng 11       h ng 12    n¨m 1996. h) “C¸n bé      qu¶n  ý”cã  Üa  µTæng  l   ngh l  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®iÒu  µnh, ®è   h   Phã  Tæng  gi¸m  c  iÒu  µnh, kÕ   ®è ® h   to¸n tr ng, vµ      ë   c¸c c¸n  é b kh¸c ® îc Héi     ®ång  qu¶n  ÞchØ  nh  µm    é  tr   ®Þ l c¸n b qu¶n  ýcña  l  C«ng ty. i)“Nh÷ng  êili     ng   ªnquan”cã  Üa  µbÊt kú    ©n    ngh l     c¸nh hoÆc   chøc  µo  tæ  n ® îcquy  nh    ®Þ trong §iÒu  (14)cña  Ët doanh    3    Lu   nghiÖp. j)“Cæ   «ng”  ã    ® c nghÜa  µ m äi  Ó  ©n  l  th nh hay ph¸p  ©n  îc ghi tªn nh ®    trongSæ   ¨ng  ý    «ng  ña   ® k cæ ® c C«ng    íi   tyv   c¸ch lµngêisë  ÷u    Õu. t      h cæ phi k) “ Thêi h¹n” cã         nghÜa  µ thêih¹n  l    ban  u   ña  ®Ç c C«ng     ® îc quy  ty nh   ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  µy  µ  äi  êigian gia h¹n  îcth«ng  ti  2  §i l n v m th      ®  qua  b»ng  m ét NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi®ång    «ng  µ  îc Héi ®ång  quy c §     cæ ® v®    qu¶n  Þ chÊp  tr   thuËn. m)  ÖtNam”  ã  Üa  µnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   “Vi   c ngh l     ho x∙h   ngh Vi  
 6. 6 2. Trong  Òu  Ö  µy, bÊt  ú  ét    §i l n   k m tham  Õu  µo  í bÊt  ú  ét  iÒu  chi n t i   km ® kho¶n hoÆc   b¶n  µo  Ï bao  å m   nh÷ng  öa  æi  v¨n  n s  g c¶  s® hoÆc   b¶n  v¨n  thay  thÕ  ña  óng. c ch 3­ C¸c      îc® a  µo    tiªu®Ò ®   v chØ    Ön theo dâivµ  ®Ó ti       kh«ng  ¶nh  ëng  íý  h t  i nghÜa  ña  Òu  Ö  µy. c §i l n 4­ C¸c  õ hoÆc   Ëtng÷  ∙  îc®Þnh  Üa    t  thu   ®®  ngh trong LuËt doanh      nghiÖp  (nÕu  kh«ng  © u   Én  íichñ  Ó  m thu v   th hoÆc   ÷  ng c¶nh) sÏ cã      nghÜa  ¬ng  ù t t  trong§iÒu  Ö  µy.   ln II­  Tªn, h × n h  thøc, ô s ë , c hi n h¸nh, v¨n p h ß n g    tr ®¹i di Ö n  v µ  th êi ¹ n h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g  ty   h   §i Ò u      ×nh  2: Tªn,h thøc,trôsë,chich¸nh,v¨n phßng  idiÖn  µ  êi         ®¹   v th   h¹n ho¹t®éng  ña     c C«ng   ty 1­ Tªn  îp  h ph¸p  ña  c C«ng    ty b»ng  Õng  Öt lµ “.. . ,Cp”  ti Vi     . . . Tªn  ¨ng  ý  ® k hîp ph¸p  ña    c C«ng    tyb»ng  Õng  ti Anh  µ“.. . ”[Tªn giao dÞch  ña  l   . ,  .    c C«ng    µ tyl   “.. . ] . ”. 2­ C«ng    µm ét    tyl   C«ng      Çn  ã   tycæ ph c tc¸ch ph¸p  ©n  ïhîp víi   nh ph       ph¸p  luËtViÖtNam.     3­ Trô  ë  ¨ng  ý  ña    s® k c C«ng    µ tyl   §Þa  chØ: §iÖn  ¹i tho : FAX: [E­ mail: Website: ]    4­ Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  iÒu  ®è ® hµnh  µ®¹idiÖn  l    theo ph¸p luËtcña       C«ng  ty. 5­ C«ng    ã  Ó  µnh  Ëp    ty c th th l chi nh¸nh  µ  v v¨n phßng  i diÖn  ¹  a   ®¹   ti ®Þ bµn kinh doanh    ùc  Ön  ®Ó th hi c¸c  ôc     ña  m tiªuc C«ng    ï  îp  íiNghÞ   ty ph h v   quyÕt cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þvµ  tr   trong ph¹m    Ët cho  Ðp.   viLu   ph 6­ Trõ    Ê m     ¹t®éng  ícthêih¹n    khich døt ho   tr     theo  Òu  §i 43.2 vµ  hoÆc     44  gia h¹n  ¹t®éng    ho   theo  Òu  cña  Òu  Ö  µy,thêih¹n  ña  §i 45  §i l n     c C«ng    Ïb ¾t  tys   ®Ç u   õngµy  µnh  Ëp vµ  µ[v«thêih¹n]/ . . n t  th l   l      [ . ] ¨m. III­M ô c  tiªu, h ¹ m  vi kinh d o a n h  v µ      p h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g  ty    §i Ò u    ôc    ña  3: M tiªuc C«ng    ty 1­ LÜnh  ùc    v kinh doanh  ña    c C«ng    µ[. . tyl   . ] 2­ M ôc    ña    tiªuc C«ng    µ. . tyl .
 7. 7 3­ [C¸c m ôc        tiªukh¸c]n Õu  Êt kú  ôc    µo    b m tiªun trong sè  ÷ng  ôc      nh m tiªu nµy  Çn  c ph¶icã  ù  Êp  Ën  ña  ¬    s ch thu c c quan  qu¶n  ýth× C«ng    l    tychØ  ã  Ó  c th thùc hiÖn  ôc        m tiªu®ã sau    îcc¬  khi®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy §i Ò u    ¹m      4: Ph vikinhdoanh  µ  ¹t®éng  v ho   1­ C«ng    îc phÐp  Ëp  Õ   ¹ch  µ  Õn  µnh  Êtc¶    ¹t®éng  ty ®   l k ho v ti h t   c¸c ho   kinh doanh    theo  quy  nh  ña  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ®Þ c gi   nh ® k kinh doanh  µ  Òu    v §i lÖ  µy  ï hîp víiquy  nh  ña  n ph       ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ùc hiÖn    Ön  lu   th   c¸c bi ph¸p  Ých  th hîp ®Ó   t® îc(c¸c)m ôc    ña    ®¹       tiªuc C«ng  ty. 2­ C«ng    ã  Ó  Õn hµnh  ÷ng  ×nh    tyc th ti   nh h thøc kinh doanh      kh¸c ® îcph¸p      luËtcho  Ðp  µ   éi ®ång    ph m H   qu¶n  ÞxÐt thÊy  ã  înhÊt cho  tr     c l  i   C«ng ty. IV­ è n  §i Ò u l Ö, c æ  p h Ç n, c æ  ® « n g  s¸ng l Ë p  V §i Ò u    èn  Òu  Ö,cæ   Çn, cæ   «ng  5: V §i l   ph   ® s¸ng lËp   1­  Êt  c¸c    Çn  C«ng    T c¶  cæ ph do  ty ph¸thµnh  u   µ cæ   Çn    ®Ò l   ph phæ   th«ng,kÓ   c¸ccæ   Çn  Nhµ   ícn ¾ m   ÷   c¶    ph do  n  gi   hoÆc C¸c    Çn  ña  cæ ph c C«ng    µo  µy  tyv ng th«ng  qua  Òu  Ö  µy  §i l n bao  å m     g cæ phÇn  phæ  th«ng, [cæ  Çn    èi][cæ  Çn  Æc   Öt]vµ    ph chi ph   ph ® bi   [cæ  Çn     ph u ®∙i] C¸c  Òn  µ  Üa  ô  Ìm    . quy v ngh v k theo  õng lo¹t cæ   Çn  îc quy  nh  ¹ [t     ph ] ®  ®Þ ti  §iÒu 10. 2­  µo  µy  V ng th«ng  qua  Òu  Ö  µy, Vèn  Òu  Ö  ña  §i l n   §i l c C«ng    µ VND   ty l   [b»ng  è](.. . ..... »ngch÷). s   . . .... b   Tæng   è  èn  Òu  Ö  ña  s v §i l c C«ng    îc chia thµnh  . .    Çn  íi ty ®     [. . .cæ ph ] v  m Ö nh     µ[10.000 VN§/cæ  Çn]. gi¸l     ph 3­ C«ng    ã  Ó    èn  Òu  Ö    îc®¹ihéi®ång    «ng    tyc th t¨ngv §i l khi®       cæ ® th«ng  qua  ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   4­ C«ng    ã  Ó  ty c th ph¸thµnh    ¹    Çn  ®∙ikh¸c sau    ã  ù    c¸c lo icæ ph u      khic s chÊp  Ën  ña  ihéi®ång    «ng  µ  ï hîp víic¸c quy  nh  ña  thu c ®¹     cæ ® v ph         ®Þ c ph¸p  luËt. 5­ C«ng    ã  Ó    µnh    Çn  íi     ãp  µnh  Òu  t.Kú    tyc th ph¸th cæ ph v   tr¶g th gi¸ nhi ®î   ®Õ n   ¹n    ãp  µ  è  Òn tr¶®Þnh  ú  h tr¶g v s ti     k ph¶i® îcx¸c ®Þnh  ¹  êi®iÓ m         ti   th ph¸t hµnh    Çn. cæ ph 6­ [Tªn,®Þa     chØ  µ  è îng    Çn  µ      Õtkh¸c vÒ     «ng  v s l cæ ph v c¸c chiti     cæ ® s¸ng lËp theo     quy  nh  ña  Ët doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  Ï® îcnªu  ¹ phô  ôc1  nh   s    t   i l   ®Ý kÌm.Phô  ôcnµy  µm ét  Çn  ña  Òu  Ö  µy].   l  l  ph c §i l n 7­ Cæ   Çn    ph phæ  th«ng  íidù  Õn  îcph¸thµnh  Ï® îcu    µo    m   ki ®     s     tiªnch b¸n cho      «ng  c¸c cæ ® theo  û lÖ ¬ng  t  t øng  íitû lÖ    Çn  v     cæ ph phæ  th«ng  ña  õng  ct cæ   «ng  ® trong C«ng      ty.C«ng    typh¶ith«ng  viÖc  µo      b¸o  ch b¸n,trong ®ã       nªu râ  è    Çn  îc chµo  s cæ ph ®  b¸n  µ  êih¹n  îp  ý (kh«ng  t  ¬n    ¬i m èt  v th   h l  Ýh hai m   ngµy),®Ó     «ng  Æt    cæ ® ® mua.  äi    Çn  M cæ ph kh«ng  îc cæ   «ng  Æt  ®  ® ® mua   h Õt  Þu  ù  Óm     ña  éi  ng  ch s ki so¸tc H ®å qu¶n  Þ.Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th
 8. 8 ph©n  èi[hoÆc  ph   tÆng    Òn  än  c¸c quy ch mua]      Çn    c¸c cæ ph ®ã cho    i t c¸c ®è  ­ îng,theo    iÒu  Ön  µ    c¸c ® ki v c¸ch thøc  µ   éi ®ång    mH  qu¶n  Þ thÊy  µ phï hîp, tr   l      víi®iÒu  Ön  µc¸c cæ   Çn      ki l     ph ®ã kh«ng  îcb¸n  ®   theo    iÒu  Ön  Ën  î c¸c ® ki thu l   i h¬n  víinh÷ng  iÒu  Ön  ∙  µo  so    ® ki ® ch b¸n  cho      «ng,  õ phi c¸c cæ   c¸c cæ ® tr       ®«ng  Êp  Ën  ch thu kh¸c hoÆc     trong  êng  îp    Çn  îc b¸n  tr h cæ ph ®  qua Trung  t©m  giao dÞch    chøng  kho¸n. 8­  C«ng    ã  Ó  ty c th mua     Çn  ña  Ýnh  ×nh   Ó  cæ   Çn  cæ ph c ch m (k c¶  ph hoµn  ¹   l itheo  ÷ng  ) nh c¸ch thøc ® îcquy  nh       ®Þ trong LuËt doanh      nghiÖp  µ    v c¸c luËtli     ªnquan  ï hîp  íic¸c thÈm   Òn  µ   ¹ihéi ®ång    «ng  ∙    ph   v    quy m §    cæ ® ® cho phÐp  theo  quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö  µy  µ  Ët doanh    l n v Lu   nghiÖp.Cæ   Çn      ph do C«ng    tymua  ¹ ® îcgi÷lµm    Çn  ©n  ü  µ  ã  Ó  îcHéi ®ång  l      i cæ ph ng qu v c th ®     qu¶n  trÞ chµo    b¸n theo  ×nh  h thøc  îc§¹ihéi®ång    «ng  ®    cæ ® cho  Ðp  µ  ï hîp ph v ph     víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n. 9­ C«ng    ã  Ó  ty c th ph¸thµnh    Õu  ã    tr¸ phi c b¶o  ¶m   µ  i ® v kh«ng  ã    c b¶o ®¶m,  µ    ã  v khic phª  Èn  ña  ¹ihéi ®ång    «ng, cã  Ó  chu c §     cæ ®   th ph¸thµnh      tr¸i phiÕu  ã  Ó  c th chuyÓn  æi  µnh    Õu  µ    ® th cæ phi v c¸c chøng  Òn  Æt   quy ® mua,  cho  Ðp   êi n ¾ m   ÷  ph ng   gi chøng  quyÒn   îc mua     Çn   ï  îp  íiquy  ®  cæ ph ph h v   ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. §i Ò u    6: Chøng  chØ    Õu cæ phi 1­ M äi    «ng  u   ã  Òn  îccÊp  ét    cæ ® ®Ò c quy ®  m chøng  chØ    Õu  Êt cæ phi nh   ®Þnh, trong tr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu     ê h   ®Þ t  i 6.8. 2­  äi  M chøng  chØ     Õu  cæ phi ph¸thµnh    ph¶i® îc ®ãng  Êu     d C«ng    µ  ty v cã  ÷  ý  ña  idiÖn  ch k c ®¹   theo ph¸p  Ëtcña  lu   C«ng    tytheo    c¸cquy  nh  ¹ LuËt  ®Þ ti   doanh  nghiÖp.Chøng    chØ  µy  râ sè îng vµ  ¹ cæ   Çn  ã  ªnquan,sè  n nªu    l   lo   ph c li   i   tiÒn ®∙    thanh  to¸n,hä  µ    êin ¾ m   ÷(nÕu  µcæ   Õu      v tªnng   gi   l   phi ghidanh) vµ      c¸c th«ng    tinkh¸c m µ   Ët    Lu doanh  nghiÖp quy  nh.  ét  ®Þ M chøng  chØ     Õu  cæ phi ghidanh    chØ  îc®¹idiÖn  ®   cho  ét  ¹ cæ   Çn. m lo i ph   3­ Theo      c¸cquy  nh  ña  Òu  Ö  µy,bÊt kú  êinµo  ã      ®Þ c §i l n     ng   c tªnghitrong   sæ   ¨ng  ý    «ng  ªnquan  n   ét    Çn  éc bÊt kú  ¹ nµo  Ï® ­ ® k cæ ® li   ®Õ m cæ ph thu     lo i   s  îc cÊp  Ôn  Ý   ét    mi ph m chøng  chØ  (trong tr ng  îp    µnh) trong vßng      ê h ph¸th     hai th¸ng (hoÆc  êih¹n  ©u  ¬n    th   l h theo    iÒu  nh ® kho¶n    µnh  ph¸th quy  nh)    ®Þ sau khimua    hoÆc   (trongtr ng  îp chuyÓn  îng)chuyÓn  îng.  ê h   nh   nh 4­  êng  îp  Tr h chØ  chuyÓn  îng  ét  è    Çn    nh m s cæ ph ghi danh trong  ét  m chøng chØ    Õu    cæ phi ghidanh  × chøng  th   chØ  ò  ÏbÞ  û  á  µ  ét  c s   hu b v m chøng  chØ  íighinhËn  è    Çn  m    s cæ ph cßn  ¹sÏ® îccÊp  Ôn  Ý. l      i mi ph 5­  Õ u   ét  N m chøng  chØ     Õu    cæ phi ghi danh  Þ   áng  bh hoÆc   Þ   Èy    b t xo¸ hoÆc   Þ   ¸nh  Êt,  Êt  ¾p   b® m m c hoÆc   Þ     û  ×  ét  b tiªu hu th m chøng  chØ     cæ phiÕu  íighinhËn  è    Çn ¬ng  m    s cæ ph t øng  Ï® îccÊp  s    cho  êin ¾ m   ÷ theo  ng   gi   yªu  Çu  ña  êi ®ã   íi®iÒu  Ön  c c ng   v   ki ph¶i xuÊt tr×nh  Êy  ê chøng      gi t   minh  µ  v thanh    äi    Ý  ªnquan  to¸nm chiph li   cho  C«ng  ty. 6­  êi së  ÷u  Ng   h chøng  chØ     Õu  danh  cæ phi v«  ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m     ®éc  Ëp  Ò   Öc  l v vi b¶o  qu¶n chøng chØ  µ  v C«ng    Ïkh«ng  Þu  tys   ch tr¸chnhiÖ m     trongm äi  êng  îp nh÷ng    tr h  chøng chØ  µy  Þ  Êt  ¾p  n bm c hoÆc   ö  ông  íi ôc   sd v  m ®Ých  õa®¶o. l 
 9. 9 7­  Êt  c¸c  É u   T c¶  m chøng  chØ     Õu  cæ phi hoÆc   i Õu  tr¸ phi hoÆc       c¸c chøng kho¸n kh¸ccña      C«ng    õc¸cth chµo      ty(tr       b¸n,c¸cchøng  chØ  ¹m  êivµ  t th   c¸ctµiliÖu t ng  ù), õtr ng  îp m µ     iÒu       ¬ t     ê h   c¸c® tr kho¶n  µ  iÒu  Ön  Ön  ¹ cã  v® ki hi t   i li   ªnquan  n     ®Õ c¸c chøng  chØ  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c,sÏ® îcph¸thµnh  ã  Êu  µ         cd v ch÷  ü  É u   ña  idiÖn  km c ®¹   theo ph¸p luËtcña       C«ng ty. 8­ C¨n  c¸c quy  nh  ña  Ët doanh    cø    ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  v ph¸p  ËtvÒ   lu   chøng  kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n,C«ng    ã  Ó    µnh    Çn      tyc th ph¸th cæ ph ghidanh  kh«ng  theo  ×nh  h thøc chøng  chØ  µ  v cho  Ðp      Çn  Êt kÓ   µ cæ   ph c¸c cæ ph (b   l   phÇn  ã  c ph¸t hµnh  íid¹ng  µy    d  n hay  kh«ng),® îc chuyÓn  îng  µ      nh m kh«ng  nhÊt thiÕtph¶icã          v¨n b¶n  chuyÓn  îng;hoÆc   ú tõng  êi®iÓ m   éi ®ång  nh   tu   th   H  qu¶n  Þcã  Ó  tr   th ban  µnh    h c¸cquy  nh  ®Þ kh¸cthay thÕ      cho    c¸cquy  nh ¬ng  ®Þ t øng trong §iÒu  Ö  µy  Ò     l n v chøng  chØ  µ  v chuyÓn  îng cæ   Çn. nh   ph §i Ò u    7: ChuyÓn  îng cæ   Çn nh   ph 1­ TÊt  c¸ccæ   Çn  u   ã  Ó  îctù do    c¶    ph ®Ò c th ®     chuyÓn  îng trõkhi§iÒu  nh       lÖ  µy  µ  Ët ph¸p  ã  n v lu   c quy  nh  ®Þ kh¸c.TÊt  c¸c cæ   Õu    c¶    phi niªm  Õt    y trªn Trung  ©m   t giao  Þch  d chøng  kho¸n  Ï ® îc chuyÓn  îng  s    nh theo    c¸c quy  nh   ®Þ cña  û   U ban  chøng  kho¸n Nhµ   ícvµ    n   Trung  ©m t giao dÞch    chøng  kho¸n. 2­ * [Trong vßng  n¨m  Ó   õngµy  µnh  Ëp,c¸ccæ   «ng       3  k t  th l   ® s¸ng lËp ph¶i      cïng nhau n ¾ m  gi÷ Ýt nhÊt 20%  tæng sè cæ  phÇn  phæ  th«ng cã  thÓ  chuyÓn  îng  µ  êng  îp  nh v tr h chuyÓn  îng  è    Çn  µy  nh s cæ ph n cho  ÷ng  êi nh ng   kh«ng ph¶ilµthµnh       viªns¸ng lËp th× cÇn      ph¶icã  ù  ng    ña  ¹ihéi®ång    s ®å ý c §     cæ   «ng  ® trong C«ng  .   ty] 3­ * [C¸ccæ   «ng      ® s¸ng  Ëp  l kh«ng  îcrótkháitc¸ch thµnh    ®        viªnC«ng    ty trong vßng    hai n¨m  µichÝnh  u     ña  t  ®Ç tiªnc C«ng    Öc  Ê m   ty.Vi ch døt   c¸ch t   thµnh    viªnph¶i® îc®Ò   Þ     ngh b»ng    v¨n b¶n  µ  öib»ng  êng  u  iÖn  Ýnh  vg  ® b® ch thøc cho  éi ®ång  H  qu¶n  Þ.Trong  êng  îp nµy,c¸c cæ   «ng  tr   tr h     ® s¸ng  Ëp    l cßn l¹ sÏcã  Òn  tiªnmua   ícsè    Çn  ña    «ng      quy i u    tr   cæ ph c cæ ® s¸ng  Ëp    l trªntheo  û t  lÖ ¬ng  t øng  íi è    Çn  ë  ÷u]. v   cæ ph s h s 4­  õ    éi  ng  Tr khiH ®å qu¶n  Þ cã  tr   quy  nh  ®Þ kh¸c (phïhîp  íiquy  nh       v  ®Þ cña  Ët doanh  Lu   nghiÖp),tÊtc¶        c¸cchuyÓn  îng cæ   Çn    nh   ph ghidanh  u   ã  ®Ò c thÓ  ùc hiÖn  th   th«ng  qua  Öc  vi chuyÓn  îng b»ng    nh   v¨n b¶n theo c¸ch th«ng  ­     th êng hoÆc   theo  Êt kú  b   c¸ch nµo  µ   éi ®ång    mH  qu¶n  Þ cã  Ó  Êp  Ën  µ  tr   th ch nh v còng  ã  Ó  c th chØ  µ trao tay.Cæ   Õu  ∙  l     phi ® niªm  Õt y ph¶i® îc chuyÓn  îng    nh   th«ng  qua Trung  ©m  t giao dÞch    chøng  kho¸n phïhîp víi           quy  nh  µ    c¸c ®Þ v quy chÕ   ña  û   c U ban  chøng  kho¸n Nhµ   ícvµ    n   Trung  ©m  t giao dÞch    chøng kho¸n.   GiÊy  ê chuyÓn  îng  îc ký  ëihoÆc   t  nh ®  b  thay m Æt     bªn chuyÓn  îng  µ  õ nh v (tr   tr ng  îp cæ   Õu  ∙  îcthanh    y  )  ëihoÆc   ê h   phi ® ®   to¸n®Ç ®ñ b   thay m Æt     bªn  Ën  nh chuyÓn  îng.Bªn  nh   chuyÓn  îng  Én  µ ngêi së  ÷u    Çn  ã  ªnquan  nh v l    h cæ ph c li   cho  n       ña  êi nhËn  ®Õ khi tªn c ng   chuyÓn  îng  îc ghi vµo    ¨ng  ý    nh ®   sæ ® k cæ ®«ng, trõtr ng  îp bªn     ê h   chuyÓn  îng uû  Òn  nh   quy cho  nhËn  bªn  chuyÓn  îng nh   tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng  Ôn    d §    cæ ® di ra trong thêigian       ®ã theo quy  nh  ¹  ®Þ ti LuËt doanh    nghiÖp. 5­  éi ®ång  H  qu¶n  Þ hoµn  µn  ã  Òn  õ chèi®¨ng  ý  tr   to c quy t    k chuyÓn  ­ nh îng bÊt kú    Çn        cæ ph ghidanh  µo  a  îcthanh    y  . n ch ®   to¸n®Ç ®ñ 6­ Trong  êng  îp  ét    «ng  Þ   Õt, nh÷ng  êi thõa  Õ   tr h m cæ ® b ch   ng   k hoÆc   nh÷ng  êi qu¶n  ýtµis¶n  ña  êi chÕt  Ï ® îc C«ng    õa  Ën  µ ngêi ng   l    c ng   s    ty th nh l    (hoÆc  ÷ng  êi)duy  Êt cã  Òn  nh ng   nh   quy hoÆc   ëng  î®èi víicæ   Çn, nhng  h l       ph i  
 10. 10 quy  nh   µy  ®Þ n kh«ng   gi¶ito¶  µis¶n  ña    «ng  ∙  Õt  ái m äi  t  c cæ ® ® ch kh   tr¸ch   nhiÖ m  ¾n  Òn víi Êt kú    Çn  µo  µ   êi®ã   ¾ m   ÷. g li       cæ ph n m ng   n b gi §i Ò u    8: Thu  åicæ   Çn h   ph 1­  Õ u   ét    «ng  N m cæ ® kh«ng thanh to¸n ®Çy     µ  ng  ¹n  è  Òn    ®ñ v ®ó h s ti ph¶itr¶mua     Õu  ×  éi ®ång     cæ phi th H   qu¶n  Þ cã  Ó  öim ét  tr   th g   th«ng b¸o    cho cæ   «ng    µo  Êt kú  ócnµo      Çu  ® ®ã v b   l   ®Ó yªu c thanh    è  Òn ®ã   ïng víi   to¸ns ti   c     i l∙ suÊtcã  Ó  îcluükÕ       th ®     trªnkho¶n  Òn ®ã   µ  ÷ng    Ý    ti   v nh chiph ph¸tsinhdo  Öc    vi kh«ng thanh    µy  ©y    to¸nn g ra cho  C«ng ty. 2­ Th«ng b¸o nªu    trªnph¶inªu  â  êih¹n    r th   thanh to¸n míi (tèithiÓu  µ 7      l  ngµy  Ó   õ ngµy  öith«ng  k t  g  b¸o)vµ  a  iÓ m     ®Þ ® thanh    µ  to¸nv ph¶inªu  â r»ng    r  trong tr ng  îp kh«ng   ê h   thanh    ng  cÇu, cæ   Çn  a  to¸n®ó yªu    ph ch thanh    Õt  to¸nh ®ã   ÏbÞ    åi. s   thu h 3­ N Õ u     cÇu  ña  ét    c¸c yªu  c m th«ng  nªu    b¸o  trªnkh«ng  îcthùc hiÖn  × ®    th   Héi ®ång    qu¶n  Þ cã  Ó  håi m äi    Çn  ∙  îc ®Ò   Ëp  tr   th thu    cæ ph ®®  c trong th«ng    b¸o  µ  Êt  ú  óc nµo  íc khithanh    y     Êtc¶    vb kl  tr     to¸n ®Ç ®ñ t   c¸c kho¶n  ph¶inép,     c¸c kho¶n    µ      Ý  ªnquan.ViÖc    åinµy  Ïbao  å m   Êtc¶      l∙v c¸c chiph li   i   thu h   s  g t   cæ tøc ® îc c«ng  è  i  íicæ   Çn  Þ   håi m µ   ùc tÕ  a  îc chitr¶cho     b ®è v   ph b thu    th   ch ®       ®Õ n   êi®iÓ m     åi.Héi ®ång  th   thu h     qu¶n  Þ cã  Ó  Êp  Ën  Öc  tr   th ch nh vi giao nép    c¸ccæ   Çn  Þ    åitheo    ph b thu h   quy  nh  íi y  µ  ®Þ d  ®© v trong c¸ctr ng  îp kh¸c® ­    ê h     îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy.   ®Þ t i ln 4­  ét    Çn  Þ     åihoÆc   îcgiao nép  Ïtrëthµnh  µis¶n  ña  M cæ ph b thu h   ®    s    t  c C«ng    µ  ã  Ó  îcb¸n,t¸  ©n  èihoÆc   ö  ýtheo  ét  ty v c th ®     i ph ph   x l  m c¸ch kh¸c cho      ngêim µ   ícthêi®iÓ m     Çn  Þ     åihoÆc     tr     cæ ph b thu h   giao nép  ∙  õng  ¾ m   ÷   ®t n gi   cæ   Çn    ph ®ã hoÆc  cho  Êt kú  êi nµo  b   ng   kh¸c theo  ÷ng  iÒu  Ön  µ    nh ® ki v c¸ch   thøc  µ   éi ®ång  mH  qu¶n  Þ thÊy  µ phï hîp.N Õ u   Çn, Héi ®ång  tr   l      c   qu¶n  Þ cã  tr   thÓ  û  Òn  u quy cho  ét  è  êi chuyÓn  m s ng   giao    Çn    cæ ph trªncho  Êt  ú  êi b k ng   nµo kh¸c. 5­  ét    «ng  ¾ m   ÷ c¸c cæ   Çn  Þ   M cæ ® n gi     ph b thu  åi hoÆc   h  giao  ép  Ï n s  ph¶i tõ bá       t c¸ch    «ng  i  íinh÷ng    Çn    ng  Én  cæ ® ®è v   cæ ph ®ã nh v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m     thanh    to¸ncho  C«ng    Êtc¶    ty t   c¸c kho¶n  Òn  ã  ªnquan  í cæ   ti c li   t i phÇn    µ   µo  êi®iÓ m     åihoÆc   ®ã m v th   thu h   giao nép    ph¶ithanh      to¸ncho C«ng  ty céng  íitiÒn      v  l∙ theo  û lÖ  i t   (kh«ng  qu¸..   ét  .% m n¨m)  theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Héi  ng  ®å qu¶n  Þ kÓ   õ ngµy  tr   t   thu  åi hoÆc   h  giao  ép  n cho  n   µy  ùc ®Õ ng th   hiÖn  thanh    µ  éi ®ång  to¸nv H   qu¶n  Þcã  µn  Òn  Õt  nh  tr   to quy quy ®Þ trong viÖc    cìng  Õ   ch thanh  to¸n toµn  é    Þ cæ   Õu  µo  êi®iÓ m     b gi¸tr   phi v th   thu  åi hoÆc   h  giao nép    hoÆc   ã  Ó  Ôn  c th mi gi¶m  thanh    ét  Çn  to¸nm ph hoÆc   µn  é  è  Òn  to b s ti ®ã. 6­      Çn  îc thu  åi,th«ng  Khi cæ ph ®  h  b¸o  Ò   Öc  håi sÏ ® îc göi ®Õ n   v vi thu          ngêin ¾ m   ÷ cæ   Çn  ícthêi®iÓ m     åi;nhng    gi   ph tr     thu h   trong m äi  êng  îp viÖc    tr h  thu håisÏkh«ng  Þ  Êt  Öu  ùcv×  ýdo  á  ãthoÆc   Êt cÈn       b m hi l   l   b s   b  trong viÖc  öi   g  th«ng b¸o. V­ C ¬  c Ê u  t æ  c h ø c, q u ¶ n  l ý v µ  ki Ó m  s o¸t
 11. 11 §i Ò u    ¬   Êu  chøc  9: C c tæ  qu¶n  ý l  C¬   Êu  chøc,qu¶n  ýcña  c tæ    l  C«ng    tybao  å m: g a) §¹ihéi®ång    «ng;     cæ ® b) Héi ®ång     qu¶n  Þ; tr c)Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®iÒu  µnh;vµ  ®è   h   d) Ban  Óm    ki s¸t. VI­ æ  ® « n g  v µ  § ¹i é i ® å n g  c æ  ® « n g    C  h §i Ò u    Òn  ¹n  ña    «ng  10: Quy h c cæ ® C«ng    ty 1­ Cæ   «ng  µnh÷ng  êichñ  ë  ÷u  ña    ® l  ng   s h c C«ng    µ  ã    Òn  µ  tyv c c¸c quy v nghÜa  ô ¬ng  vt øng theo  è    Çn  µ  ¹    Çn  µ   ä  ë  ÷u. Tr¸ch s cæ ph v lo icæ ph m hsh     nhiÖ m   ña  çi    «ng  îcgií h¹n  c m cæ ® ®     theo  û lÖ    Çn  µ     «ng  ¾ m   i t   cæ ph m Cæ ® n gi÷. 2­ Ng êin ¾ m   ÷cæ   Çn      gi   ph phæ   th«ng  ã    Òn  c c¸cquy sau: a) Tham   ù  µ    Óu    d v ph¸tbi trong c¸c §¹ihéicæ   «ng  µ  ùc hiÖn  Òn       ® v th   quy biÓu  Õt trùctiÕp hoÆc   quy       th«ng  qua  idiÖn  îcuû  Òn; ®¹   ®   quy b) NhËn      cæ tøc; c) Tù   chuyÓn  îng    Õu  ∙  îc thanh    do  nh cæ phi ® ®   to¸n ®Çy       ®ñ theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  µy  µ  Ëtph¸p; c §i l n v lu   d) §îcu        tiªnmua    Õu  íi® îcchµo  t ng  cæ phi m     b¸n ¬ øng  íi û lÖ    Çn  v     cæ ph t phæ   th«ng  µ   ä  ë  ÷u. m hsh e)  Ó m       Ki trac¸c th«ng    ªnquan  n     «ng  tinli   ®Õ Cæ ® trong danh    s¸ch Cæ     ®«ng     ®ñ tc¸ch tham    µo  ¹ihéi®ång    «ng  µ  cÇu  öa  æi      gia v §     cæ ® v yªu  s® c¸c th«ng    tinkh«ng  Ýnh  ch x¸c. f)Trong  êng  îp C«ng    Þ     Ó, ® îc nhËn  µis¶n  ña    tr h  ty b gi¶ith     t  c C«ng   ­ ty t ¬ng  øng  íitû lÖ    Çn  ë  ÷u, nhng  v     cæ ph sh   chØ sau    khiC«ng    ∙  ty ® thanh    to¸n h Õt    c¸ckho¶n  îvµ    Üa  ô  µ  n   c¸cngh v v sau      «ng  ®∙i; c¸ccæ ® u  g) Yªu  Çu  c c«ng    ty mua   ¹    Çn  ña  ä  l icæ ph c h trong c¸c  êng  îp    tr h quy ®Þnh trong§iÒu    64.1 cña  Ët doanh    Lu   nghiÖp;vµ   h) C¸c  Òn    quy kh¸ctheo quy  nh  ña  Òu  Ö  µy  µ      ®Þ c §i l n v ph¸p luËt;   [§iÒn c¸cquyÒn  i víi   ¹ cæ   Çn     ®è     lo i ph kh¸c] c¸c   3­ M ét    «ng    cæ ® hoÆc   ét  ã m     «ng  ¾ m   ÷ trªn10%     Çn   m nh cæ ® n gi     cæ ph phæ   th«ng  trong thêigian li   ôctõs¸u th¸ngtrëlªn, ã    Òn       ªnt             c¸cquy sau: c a)  Ò   ö    µnh    éi  ng  § c c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Ban  Óm     ki so¸ttheo  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ t    i 19.3 vµ    31.2 t ng   ¬ øng. b) Yªu  Çu  iÖutËp  ¹ihéi®ång    «ng; vµ   c tr   §     cæ ®   c) KiÓ m     µ  Ën    tra v nh b¶n sao hoÆc  b¶n  Ých  Én  tr d danh s¸ch      c¸c Cæ ®«ng  ã  Òn  c quy tham  ù  µ  á  Õu  ¹ §¹ihéi®ång    «ng. d v b phi t       i cæ ® d) C¸c  Òn    quy kh¸c® îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy.    ®Þ t  i ln
 12. 12 §i Ò u    Üa  ô  ña      «ng  11: Ngh v c c¸cCæ ® C¸c    «ng  ã    Üa  ô  Cæ ® c c¸cngh v sau: a)  ©n  ñ  Òu  Ö  Tu th §i l C«ng    µ    ty v c¸c quy  Õ;    Õt  nh  ña  éi ch c¸c quy ®Þ c H  ®ång qu¶n  Þvµ    tr   c¸cNghÞ   Õt cña  ¹ihéi®ång    «ng; quy   §    cæ ® b) Thanh    Òn mua    Çn    to¸nti   cæ ph theo  è îng cæ   Çn  ∙  ¨ng  ý  s l   ph ®® k mua   theo ®óng  ñ tôcquy  nh; vµ    th     ®Þ   c)Hoµn  µnh    Üa  ô    th c¸cngh v kh¸cdo  Ëtph¸p quy  nh.   lu     ®Þ §i Ò u    ¹ihéi®ång    «ng  12: §     cæ ® 1­ §¹ihéi®ång    «ng  µc¬      cæ ® l   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cao  Êt cña  nh   C«ng  ty vµ  Êtc¶      «ng  ã  Òn  á  Õu  u   îc tham  ù. §¹ihéi cæ     t   c¸c Cæ ® c quy b phi ®Ò ®   d     ®«ng  êng    îctæ  th niªn®   chøc  çi n¨m  ét  Çn. m  ml 2­  ¹ihéi®ång    «ng  êng    Héi ®ång  §    cæ ® th niªndo    qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  tr   i   v tæ  chøc  ¹  ét  a   iÓ m     Öt Nam   Héi ®ång  tim ®Þ ® ë Vi   do    qu¶n  Þ quy  nh  ú  tr   ®Þ tu tõng thêi®iÓ m.  ¹ihéi®ång    «ng  êng    Õt ®Þnh  ÷ng  Ên       §    cæ ® th niªnquy   nh v ®Ò ® îcluËtph¸p  µ  Òu  Ö  µy     v §i l n quy  nh. §Æc   Ötc¸c cæ   «ng  Ïth«ng    ®Þ   bi     ® s  qua c¸c b¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m  ña  c C«ng    µ  ©n  tyv ng s¸ch tµichÝnh     cho    n¨m tµichÝnh  Õp theo.C¸c  Óm      c  Ëp ® îcm êi    ti     ki to¸nviªn®é l     tham  ù  ihéi®Ó    d ®¹     t vÊn  cho  Öc  vi th«ng  qua        µichÝnh  µng  c¸cb¸o c¸o t   h n¨m. 3­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ ph¶i tr Öu tËp  ¹ihéi ®ång    «ng  Êt  êng  tr    i   §    cæ ® b th trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a) Héi ®ång     qu¶n  ÞxÐt thÊy  Çn  Õtv×  îÝch  ña  tr     c thi   l   i c C«ng  ty; ViÖc  iÖu tËp  µ cÇn  Õtn Õu     Óm   tr   l  thi   c¸c ki to¸n viªn déc  Ëp  Êy     l th r»ng  cuéc  äp  µ quan  äng ®Ó   h l  tr   th¶o  Ën  Ò   lu v b¸o  c¸o  Óm   ki to¸n hoÆc   Ò   ×nh    vt h×nh  µichÝnh  ña  t  c c«ng    µ  éi ®ång  tyv H   qu¶n  Þcòng  Ën  Êy    Ëy. tr   nh th nh v b) B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n hµng    n¨m, c¸c b¸o c¸o  ý  qu hoÆc   öa  n n¨m   hoÆc   b¸o    Óm     ña  c¸o ki to¸nc n¨m  µichÝnh  t  cho  Êy  èn  Òu  Ö  ∙  Þ   Êt  th v §i l ® b m m ét  öa. n c)Khisè  µnh    ña  éi ®ång      th viªnc H   qu¶n  ÞÝt  ¬n  è  µnh    µ   Ët tr   h s th viªnm lu   ph¸p quy  nh    ®Þ hoÆc   t  ¬n  ét  öa  è  µnh    Ý h m n s th viªnquy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö.   l d) M ét    «ng    Cæ ® hoÆc   ét  ã m     «ng  m nh Cæ ® quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 10.3 cña    §iÒu  Ö  µy  cÇu  iÖu tËp  ihéib»ng  ét    l n yªu  tr   ®¹     m v¨n b¶n  Õn  Þ  ki ngh nªu  â lý r    do  µ  ôc  ch  éc  äp, cã  ÷  ý  ña      «ng  ªnquan  vm ®Ý cu h   ch k c c¸c cæ ® li   (v¨n b¶n    kiÕn  Þ  ã  Ó  Ëp  µnh  Òu  ngh c th l th nhi b¶n    ã    ÷  ý  ña  Êtc¶      ®Ó c ®ñ ch k c t   c¸c Cæ ®«ng  ã  ªnquan);vµ c li     e) Ban  Óm     ki so¸tyªu  Çu  iÖu tËp  éc  äp  Õu  c tr   cu h n Ban  Óm     ã  ý ki so¸tc l   do   ëng  tint r»ng    µnh    éi ®ång  c¸c th viªnH   qu¶n  Þ hoÆc   é  tr   b m¸y  qu¶n  ýcao  l  cÊp    ¹m  viph nghiªm  äng c¸c nghÜa  ô  ña  ä  tr     v c h theo  Òu  cña  Ët doanh  §i 86  Lu   nghiÖp  hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ hµnh  ng  tr   ®é hoÆc   ã    nh  µnh  ng  c ý ®Þ h ®é ngoµiph¹m    Òn  ¹n  ña  ×nh.   viquy h c m 4­
 13. 13 a) Héi ®ång     qu¶n  Þ ph¶itr Öu tËp  ét  éc  äp    «ng  tr    i   m cu h Cæ ® trong vßng    30  µy  Ó   õngµy  Ën  îcyªu cÇu  t¹ ®iÓ m   hoÆc   trªn®©y. ng k t   nh ®     nªu    i 3d  3e    b) Trêng  îp Héi ®ång    h    qu¶n  Þ kh«ng  iÖu tËp  éc  äp  tr   tr   cu h nªu trªn,    Ban kiÓm    Ïph¶itr ÖutËp  éc  äp      «ng; so¸ts     i   cu h c¸cCæ ® c) Trêng  îp    h Ban  Óm     ki so¸tkh«ng  iÖu tËp  éc  äp, nh÷ng    «ng  tr   cu h   cæ ® hoÆc   ét  ã m     «ng  ã  cÇu  m nh Cæ ® c yªu  nªu  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  ã  Ó  ti  3d  §i n c th tr ÖutËp  éc  äp      «ng. i   cu h c¸ccæ ® d) TÊt  c¸cchiphÝ  iÖu tËp  µ  Õn hµnh  ét  éc  äp      «ng    c¶      tr   v ti   m cu h c¸c cæ ® sÏdo    C«ng        Ý  µy  tytr¶.Chi ph n kh«ng bao  å m   ÷ng    Ý  cæ   «ng    g nh chiph do  ® chi tiªukhitham  ù  ¹ihéi®ång    «ng, kÓ   chiphÝ      µ  i  ¹ .    d §    cæ ®   c¶    ¨n ë v ® l i §i Ò u    Òn  µ  Öm  ô  ña  ¹ihéi®ång    «ng  13: quy v nhi v c §     cæ ® 1­ §¹ihéiCæ   «ng  êng    ã  Òn      ® th niªnc quy th¶o luËn  µ    v th«ng  qua    Ên  c¸cv ®Ò   sau: a) B¸o    µi Ýnh  µng    c¸o t   ch h n¨m; b) B¸o    ña    c¸o c Ban  Óm    Ò   ×nh  ×nh  ki so¸tv t h C«ng  ty; c)B¸o    ña  éi ®ång    c¸o c H   qu¶n  Þ; tr d) B¸o    ña    Óm      c¸o c c¸cki to¸nviªn; µ  v e) K Õ   ¹ch ph¸ttr Ónng ¾n  ¹n vµ  µih¹n cña    ho     i   h  d    C«ng  ty. 2­ §¹ihéi®ång    «ng  êng    µ  Êt th ng  ã  Òn      Õt      cæ ® th niªnv b   ê c quy ra c¸cquy ®Þnh b»ng  c¸ch th«ng    qua  NghÞ   Õt vÒ     Ên    quy   c¸cv ®Ò sau: a) Phª  Èn        µichÝnh  µng    chu c¸cb¸o c¸o t   h n¨m; b) Møc      îcthanh    µng    cæ tøc ®   to¸nh n¨m  cho  çi lo¹    Çn  ïhîp víi m   i ph cæ ph       LuËt doanh    nghiÖp  µ    Òn  ¾n  Òn víi ¹    Çn    íi iÒu  Ön  v c¸cquy g li     i ph lo cæ ®ã v  ® ki lµmøc      µy    cæ tøc n kh«ng  cao  ¬n  h møc  µ   éi ®ång  mH  qu¶n  Þ ®Ò   Þ    tr   ngh sau khi®∙    tham  kh¶o    Õn      «ng  ¹ §¹ihéi®ång    «ng; ý ki c¸cCæ ® t      i cæ ® c)Sè îng thµnh    ña  éi ®ång   l  viªnc H   qu¶n  Þ; tr d) Lùa  än    ch C«ng    Óm  tyki to¸n; e) B Çu,    Ôn  µ    b∙imi v thay thÕ  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm   ki so¸tvµ    phª  Èn  Öc  éi ®ång  chu vi H   qu¶n  Þ bæ   Ö m   tr   nhi Tæng  gi¸m  c  iÒu  ®è ® hµnh. f)Tæng  è  Òn thïlao cña    µnh    éi ®ång    s ti       c¸c th viªnH   qu¶n  Þ vµ  c¸o tr   b¸o    tiÒn thïlaocña  éi ®ång      H  qu¶n  Þ; tr g) Bæ     sung  µ  öa  æi  Òu  Ö; vs ® §i l h) Lo¹icæ   Çn  µ  è îng cæ   Çn  íisÏ® îcph¸thµnh      ph v s l   ph m         cho  çi lo¹ cæ   m   i phÇn, vµ  Öc    vi chuyÓn  îng cæ   Çn  ña  µnh    nh   ph c th viªns¸ng  Ëp  l trong vßng      3 n¨m  u     Ó   õngµy  µnh  Ëp. ®Ç tiªnk t   th l i)  S¸p  Ëp  nh hoÆc   chuyÓn  æi  ® C«ng  ty; j)     chøc  ¹vµ    Ó  Tæ l   gi¶i i th (thanh lý)C«ng    µ     tyv chØ  nh  êithanh  ý. ®Þ ng   l k) KiÓ m     µ  ö  ýc¸cviph¹m  ña  éi ®ång    trav x l       c H  qu¶n  ÞhoÆc   tr   Ban  Óm   ki so¸tg©y  Öth¹icho    thi     C«ng    µ      «ng  ña  tyv c¸cCæ ® c C«ng ty;
 14. 14 l)Giao  Þch  tµis¶n    d b¸n    C«ng   tyhoÆc   Êt kú    b   chinh¸nh  µo  n hoÆc   giao   dÞch  mua   C«ng    do  tyhoÆc       c¸c chinh¸nh  ùc hiÖn  ã    Þ tõ 50%   ëlªn th   c gi¸tr     tr     tæng    Þ tµis¶n  ña  gi¸tr     c C«ng    µ      ty v c¸c chinh¸nh  ña  c C«ng    Ýnh  ty t theo    sæ s¸ch kÕ     ∙  îckiÓm    Çn  Êt;   to¸n® ®   to¸ng nh m) C«ng    tymua hoÆc   mua  ¹ h¬n  l  i 10%     Çn  cæ ph hoÆc     Çn  éc  cæ ph thu bÊt kú  ¹ nµo  ang    µnh;   lo i  ® ph¸th n)  Öc  Vi tæng Gi¸m  c  iÒu  µnh  ng  êilµm  ñ   Þch  éi  ng  ®è ® h ®å th   Ch t H ®å qu¶n  Þ; tr o) C«ng    ty hoÆc       c¸c chi nh¸nh  µo  ña  n c C«ng    ý  Õt  îp  ng  íi ty k k h ®å v  nh÷ng  êi® îcquy  nh  ¹ §iÒu  ng     ®Þ t i 87.1 cña  Ët doanh    Lu   nghiÖp  íi   Þt ng  v   tr  ¬ gi¸ øng hoÆc   ính¬n  l  20%   tæng    Þcña  gi¸tr   C«ng    µ      tyv c¸cchinh¸nh  ña  c C«ng    ty tÝnh theo sæ     s¸ch kÕ     to¸n; µ  v C¸c  Ên    v ®Ò kh¸c theo    quy  nh  ña  Òu  Ö  µy  µ    ®Þ c §i l n v c¸c quy  Õ   ch kh¸c  cña  C«ng  ty; 3­    «ng  Cæ ® kh«ng  îc bá  Õu  ®   phi cho  Êt  ú  ét  b k m NghÞ   Õt  µo    quy n ®Ó th«ng qua: a) C¸c  îp ®ång    h  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   13.2 n Õu    «ng      cæ ® ®ã hoÆc   êicã  ng   li   ªnquan  ícæ   «ng    µm ét  cña  îp ®ång; hoÆc   t  ® i ®ã l   bªn  h    b) ViÖc    mua     Çn  ña    «ng    cæ ph c Cæ ® ®ã hoÆc   ña  Êt kú  êinµo  ã  c b   ng   c li   ªnquan  n     «ng  . ®Õ cæ ® ®ã 4­ §¹ihéi®ång    «ng      cæ ® ph¶ith¶o luËn  µ  Óu  Õt  i víi       v bi quy ®è     NghÞ   c¸c quyÕt vÒ     Ên    ∙  îc® a  µo  ¬ng  ×nh häp.   c¸cv ®Ò ® ®   v ch tr   §i Ò u    ®¹idiÖn  îcuû  Òn 14: C¸c    ®   quy 1­ C¸c    «ng  ã  Cæ ® c quyÒn  tham  ù  ¹ihéi ®ång    «ng  d §    cæ ® theo  Ët lu   ph¸p  ã  Ó  ùctiÕp tham  ù  c th tr     d hoÆc   û  Òn  u quy cho  idiÖn  ña  × nh  ®¹   cm tham   dù.§¹idiÖn  îcuû  Òn     ®   quy kh«ng  Êt thiÕtph¶ilµCæ   «ng. nh        ® 2­  Öc  Vi chØ   nh  i diÖn  îc uû  Òn  ®Þ ®¹   ®   quy ph¶i ® îc lËp     b»ng v¨n    b¶n theo m É u     chung  hoÆc   theo m É u     kh¸cm µ   éi ®ång    H  qu¶n  ÞchÊp  Ën  µ; tr   thu v a)  êng  îp  µ c¸ nh©n  ×  Tr h l    th ph¶i ® îc ký  ëi ngêi uû  Òn      b    quy hoÆc   ëi b  luËts  ña  êi®ã;  µ   c ng   v b) Trêng  îp lµC«ng    × ph¶i® îcm ét  Ëts    h    tyth      lu   hoÆc   êi® îcuû  Òn  ng     quy hîp lÖ  ña    c C«ng      ý  µ  ng  Êu. ty®ã k v ®ã d 3­  êng  îp  b¶n  Tr h v¨n  chØ  nh  idiÖn  îc uû  Òn  îc m ét  Ëts  ®Þ ®¹   ®   quy ®  lu   ký thay m Æt     cho  êiuû  Òn  × thuû  Òn  ng   quy th     quy cho  Ëts  lu   hoÆc   b¶n sao  ã  c x¸c nhËn  îp  Ö  ña    û  Òn      h l c th u quy ®ã ph¶i ® îc (nÕu  íc ®ã   a  ¨ng  ý  íi    tr   ch ® k v  C«ng    ép  ïng víi®¬n  ty)n c     chØ  nh  idiÖn  îcuû  Òn. N Õ u   iÒu  µy  ®Þ ®¹   ®   quy   ® n kh«ng  îcthùc hiÖn  × viÖc  ®    th   chØ  nh  û  Òn  ÏbÞ    µkh«ng  ã  Öu  ®Þ u quy s   coil   c hi lùc. 4­ L¸ phiÕu  Çu  ña  idiÖn  îcuû  Òn     b c ®¹   ®   quy trong ph¹m    îcuû  Òn    vi®   quy sÏcã  Öu  ùcngay  khicæ   «ng    hi l   c¶    ® chØ  nh  idiÖn  û  Òn    ∙: ®Þ ®¹   u quy ®ã ® a) Ch Õt    hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ùchñ  µnh    ña  ×nh; t  h vic m b) Huû  á  Öc    b vi chØ  nh  û  Òn; hoÆc ®Þ u quy  
 15. 15 c)Huû  á  Èm  Òn  ña  êithùc hiÖn  Öc  û  Òn.   b th quy c ng     vi u quy Tuy nhiªn,®iÒu  µy  Ïkh«ng    ông  Õu    n s  ¸p d n c«ng    Ën  îcth«ng    tynh ®   b¸o vÒ   ét  m trong c¸c sù  Ön    tiÕng  íc cuéc  äp      ki trªn48  tr   h hoÆc   íckhicuéc  äp  tr     h ® îctr ÖutËp  ¹ .   i   li §i Ò u    15: Thay  æi    Òn  ® c¸cquy 1­  íisù  Êp  Ën  ña  ¹ihéi ®ång    «ng   ® îc quy  nh   ¹ V   ch thu c §     cæ ® nh   ®Þ t i §iÒu 13.2,khivèn    Çn  ña     cæ ph c C«ng    îcchiathµnh    ¹ cæ   Çn  ty®     c¸clo   ph kh¸c i   nhau  ×  th theo  Ëtdoanh  lu   nghiÖp,c¸c quyÒn  Æc   Ötg ¾n  Òn víi õng  ¹     ® bi   li     t lo i cã  Ó  îc thay  æi  th ®   ® hoÆc   û  á  íisù  Êt  Ý b»ng  hu b v   nh tr   v¨n b¶n  ña  ÷ng  c nh ngêin ¾ m   ÷ Ýt  Êt 65%   Òn  Óu  Õt  ña      Çn  ∙    µnh    gi   nh   quy bi quy c c¸c cæ ph ® ph¸th cña  ¹    lo i hoÆc   íiNghÞ   Õt  îc th«ng  ®ã v  quy ®   qua  ëi nh÷ng  êi n ¾ m   ÷ Ýt  b  ng   gi   nhÊt 65%   Òn  Óu  Õt  ña  Êtc¶      «ng  ã  Æt   ¹  ét  éc  quy bi quy c t   c¸c Cæ ® cm tim cu häp  ña  c riªngnh÷ng  êin ¾ m   ÷lo¹ cæ   Çn  .   ng   gi   i ph ®ã   2­ Sè  îng ®¹ibiÓu  Çn  Õt®Ó   chøc  ét  éc  äp    Ëy  t  Êt  l   c thi   tæ  m cu h nh v Ý nh   lµ haicæ   «ng     ® (hoÆc  idiÖn  îcuû  Òn  ña  ä) n ¾ m   ÷ Ýt  Êt m ét  ®¹   ®   quy c h  gi   nh   phÇn  gi¸trÞm Ö nh     ña      Çn  ¹ ®ã   ∙    µnh  ng  ¹ cuéc  ba      gi¸c c¸ccæ ph lo i ® ph¸th   (nh t i  häp  kh«ng  ã    è  i biÓu      ×  éc  äp  Ï ® îc tæ  c ®ñ s ®¹   nh trªnth cu h s     chøc  ¹ trongli     vßng  ngµy  30  sau    µ  Êt kú  ét  êinµo  ¾ m   ÷cæ   Çn  éc lo¹ ®ã   ®ã v b   m ng   n gi   ph thu     i cã  Æt   ùctiÕp hoÆc   m tr     th«ng  qua  idiÖn ® îcUû   Òn  u   îccoilµ®ñ   ®¹       quy ®Ò ®       sè îng ®¹ibiÓu    Çu).Còng  ¹ c¸ccuéc  äp  l   yªu c   t    i h riªngbiÖtnªu      trªn, Êt kú  ­     ng b êin ¾ m   ÷ cæ   Çn  éc lo¹    ã  Æt   ùctiÕp hoÆc     gi   ph thu   i c m ®ã tr     qua  êi®¹idiÖn  ng     ®Ò u   ã  Ó    Çu  á  Õu  Ýn  µ  çi ngêikhibá  Õu  Ýn  u   ã  ét  c th yªu c b phi k v m       phi k ®Ò c m l¸phiÕu    cho  çi cæ   Çn  ë  ÷u  éc lo¹ ®ã. m   ph s h thu   i   3­ Thñ  ôc tiÕn hµnh    éc  äp    t    c¸c cu h riªngbiÖtnh  Ëy  îcthùc hiÖn ¬ng     v ®    t tùvíi       quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  c¸c ®Þ t i 17  18. 4­ Trõ      iÒu    khic¸c® kho¶n  Ò     µnh    Çn  îcquy  nh  v ph¸th cæ ph ®  ®Þ kh¸c®i,    c¸c quyÒn  Æc   Ötg ¾n  Òn víic¸c lo¹    Çn  ã  Òn  ®∙itrong m ét    ® bi   li       i ph cæ c quy u      sè hoÆc   Êtc¶    Ên    ªnquan  n   t   c¸cv ®Ò li   ®Õ chiasÎlînhuËn      i hoÆc   µis¶n  ña  t  c C«ng    Ïkh«ng  Þ   ty s   b thay ® æi      khiC«ng      µnh  typh¸th thªm      Çn  ïng c¸c cæ ph c  h¹ng. §i Ò u  16: TriÖu  Ëp  ¹ihéi ®ång   ®«ng,  ¬ng  ×nh  äp,  µ  t §    cæ ch tr h v th«ng    b¸o 1­  éi ®ång  H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  ¹ihéi ®ång    «ng  õc¸c tr ng  îp tr   i   §    cæ ® tr     ê h   quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 12.4b hoÆc     12.4c. 2­ Ng êitr Öu tËp  ¹ihéi®ång    «ng     i   §    cæ ® ph¶ithùc hiÖn  ÷ng  Ö m   ô      nh nhi v sau  y: ®© a) ChuÈn  Þ   ét  b m danh  s¸ch      «ng    iÒu  Ön  c¸c Cæ ® ®ñ ® ki tham    µ  gia v biÓu  Õt  ¹ ®¹ihéitrong vßng  ngµy  ícngµy  ¾t  u   Õn hµnh  ¹ihéi quy t       i   30  tr   b ®Ç ti   §    ®ång    «ng; ch¬ng  ×nh häp, vµ    µiliÖu phï hîp víiLuËt ph¸p  µ    cæ ®   tr     c¸c t            v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c C«ng  ty; b) X¸c  nh  êigian vµ  a  iÓ m   ihéi; µ   ®Þ th     ®Þ ® ®¹     v c) Th«ng  cho  Êtc¶      «ng  Ò   ihéivµ  öith«ng  ®¹ihéi   b¸o  t   c¸c cæ ® v ®¹     g   b¸o      cho  ä. h
 16. 16 3­  Th«ng  b¸o  ¹ihéi ®ång    «ng  §    cæ ® ph¶ibao  å m   ¬ng  ×nh häp  µ    g ch tr   v c¸c th«ng    îp lývÒ     Ên    Ï® îcth¶o  Ën  µ  Óu  Õt  ¹  ihéi.   tinh     c¸c v ®Ò s     lu v bi quy t i     ®¹ Th«ng  vÒ   ¹ihéi®ång    «ng  ã  Ó  îcgöicho    «ng  b¸o  §     cæ ® c th ®     Cæ ® b»ng c¸ch  chuyÓn  Ën    t tayhoÆc   öiqua  u  iÖn  í®Þa  g  b® t i chØ  ∙  ¨ng  ý  ña    «ng, ®® k c Cæ ®   hoÆc   í ®Þa  t i chØ  Cæ   «ng    do  ® ®ã cung  Êp    ôc  ô  Öc  öith«ng    c ®Ó ph v vi g   tin. N Õ u     «ng  ∙  Cæ ® ® th«ng  cho  b¸o  C«ng    tyb»ng    v¨n b¶n  Ò   è    v s fax hoÆc   a   ®Þ chØ    iÖn  ö th×  th ® t   th«ng  häp  ã  Ó  Ï® îcgöití sè    b¸o  c th s         fax hoÆc   a  i ®Þ chØ   th ®iÖn  ö ®ã.    t  Trong  êng  îp Cæ   «ng  µ ngêilµm  Öc  tr h  ® l    vi trong C«ng    ×    tyth th«ng  b¸o  ã  Ó  ng  c th ®ù trong phong  ×    b d¸n  Ýn  öitËn    ä  ¹  ¬ihä  µm  k g  tay h t i   l n viÖc.Th«ng    b¸o ph¶i® îcgöiÝt  Êt 15  µy  ícngµy  äp  ¹ihéi®ång          nh   ng tr   h §    cæ ®«ng  Ýnh  õ ngµy  µ   (t t  m th«ng  b¸o  îc göihoÆc   ®   chuyÓn  i  ét  ® m c¸ch hîp lÖ,     ® îc tr¶cíc phÝ       hoÆc   îc bá  µo  ®   v hßm   ).N Õ u   th   C«ng    ã  ty c Website,th«ng    b¸o vÒ   äp  ¹ihéi®ång    «ng    h §    cæ ® ph¶i® îcc«ng  è      ng  êivíi Öc     b trªn®ã ®å th     vi göith«ng      b¸o cho      «ng. c¸ccæ ® 4­    «ng  Cæ ® hoÆc   ã m     «ng  îc ®Ò   Ëp  ¹  Òu  nh cæ ® ®  c ti §i 10.3 cña  Òu    §i lÖ  µy  ã  Òn    Êt c¸c vÊn    a  µo  ¬ng  ×nh häp  ihéi®ång  n c quy ®Ò xu     ®Ò ® v ch tr   ®¹     cæ   «ng. § Ò   Êt ph¶i® îclµm  ®   xu      b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶i® îcgöicho      C«ng    t  tyÝ nhÊt (3)ngµy  íckhib ¾t  u   äp  ¹ihéi®ång    «ng. § Ò   Êt ph¶ibao     tr     ®Ç h §     cæ ®   xu     gå m   ä  µ      «ng,  è îng  µ  ¹    Çn  êi ®ã   ¾ m   ÷,vµ  éi h v tªn cæ ® s l v lo i cæ ph ng   n gi   n   dung    Þ  a  µo  ¬ng  ×nh häp. ®Ò ngh ® v ch tr   5­  êi tr Öu  Ëp  äp  ¹ihéi ®ång    «ng  Ng   i t h §    cæ ® chØ   ã  c quyÒn   õ  èi t ch   nh÷ng    Êtli   ®Ò xu   ªnquan  n   ®Õ kho¶n  cña  Òu  µy  Õu: 4  §i n n a) § Ò   Êtkh«ng  îcgöi®óng  êih¹n;   xu   ®   th   b)  µo  êi®iÓ m     Êt,Cæ   «ng  V th   ®Ò xu   ® hoÆc   ã m     «ng  nh Cæ ® kh«ng  ã  c ®ñ   t  Êt 10%     Çn  Ý nh   cæ ph phæ  th«ng trong thêigian  ªntôc tõ s¸u     li       th¸ng trë   lªn. c)§ Ò   Êtkh«ng    xu   chøa  ng  ÷ng  ®ù nh th«ng    Çn  Õt; µ tinc thi   v d) VÊn      Êt kh«ng  éc ph¹m    Èm  Òn  ña  ¹ihéi®ång    ®Ò ®Ò xu   thu   vith quy c §    cæ   «ng  µn  ¹c vµ  ® b b   th«ng  qua    c¸cNghÞ   Õt. quy 6­  èi víitõng  Ên    §   v ®Ò trong ch¬ng  ×nh  äp, Héi ®ång    tr h   qu¶n  Þ ph¶i tr     chuÈn  Þ  ù  b d th¶o m ét    NghÞ   Õt. quy 7­ N Õ u   Êtc¶    «ng  ã  Òn  Óu  Õt  Ön  Ön  ùctiÕp hoÆc     t   cæ ® c quy bi quy hi di tr     th«ng  qua  idiÖn  îcuû  Òn  ¹  ¹ihéi®ång    «ng  ×  ÷ng  ®¹   ®   quy ti     § cæ ® th nh NghÞ   quyÕt  îc®¹ihéinhÊt trÝ th«ng  ®       qua  u   µhîp lÖ  ®Ò l     ngay  khi§¹ihéi®ång   c¶        cæ   «ng  ® kh«ng  îctr ÖutËp  ét  ®   i   m c¸ch phïhîp hoÆc   éidung  äp      n  h kh«ng  îc ®  ® a  µo  ¬ng  ×nh m ét  v ch tr   c¸ch hîp lý.    §i Ò u    ®iÒu  Ön  Õn hµnh  äp  ¹ihéi®ång    «ng  µ  Ëp  17: C¸c  ki ti   h §    cæ ® vl biªnb¶n  ¹ihéi®ång    «ng    §    cæ ® 1­  ¹ihéi ®ång    «ng  Ï do  ñ   Þch  éi  ng  §    cæ ® s   Ch t H ®å qu¶n  Þ chñ  ×, tr   tr   hoÆc   Õu  ñ  Þch  ¾ng  Æt   × Phã  ñ  Þch  éi ®ång  n Ch t v m th   ch t H  hoÆc   Êt kú  ­ b   ng êi nµo    kh¸c do  ihéi bÇu  sÏ chñ  ×.Trêng  îp    ®¹     ra    tr   h kh«ng    ai trong sè  ä  ã    hc thÓ  ñ  × ®¹i héi,thµnh    éi  ng  ch tr       viªn H ®å qu¶n  Þ cã  Æt   íichøc  ô    tr   m v  v cao nhÊt sÏtæ      chøc  éc  äp    Çu    ñ  ¹cña  ihéi,chñ  ¹kh«ng  Êt  cu h ®Ó b ra Ch to   ®¹     to   nh thiÕtph¶i lµ thµnh    éi  ng       viªn H ®å qu¶n  Þ.Chñ   Þch,Phã   ñ   Þch  tr   t   Ch t hoÆc   chñ  ¹® îc bÇu  ña  ihéi®Ó   ö  ét    ý    Ëp    to     c ®¹     c m th k ®Ó l biªnb¶n  ihéi.Trêng  ®¹    
 17. 17 hîp bÇu  ñ  ¹,   ñ  ¹® îc®Ò   ö  µ  è  Õu  Çu    ch to   ch to     tªn c v s phi b cho  ñ  ¹ph¶i® îc ch to      c«ng  è. b 2­ Trõ  êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,c¸c NghÞ   Õt  ña  ¹i   tr h  ®Þ ti   3  n   quy c §   héi®ång    «ng    Cæ ® ph¶i® îcth«ng     qua  ëitõ 51%   ëlªntæng  è  Õu  Çu   b    tr     s phi b cña      «ng  ã  Òn  Óu  Õt cã  Æt   ùctiÕp hoÆc   c¸ccæ ® c quy bi quy   m tr     th«ng  qua  i ®¹   diÖn  îcuû  Òn  ã  Æt   ¹ §¹ihéi®ång    «ng. ®   quy cm t      i cæ ® 3­ C¸c NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  ªnquan  n   Öc  öa  quy c §     cæ ® li   ®Õ vi s ® æi  µ    v bæ sung  Òu  Ö,lo¹    Õu  µ  è îng    Õu  îc chµo    §i l   i cæ phi v s l cæ phi ®   b¸n, s¸p  Ëp, t¸  chøc  µ    Ó  nh   i tæ  v gi¶ith C«ng    ty ph¶i® îc th«ng     qua  ëitõ 65%   ë b    tr   lªntæng  è  Õu  Çu      «ng  ã  Òn  Óu  Õt  ã  Æt   ùctiÕp   s phi b c¸c cæ ® c quy bi quy c m tr     hoÆc  th«ng qua  idiÖn  îcuû  Òn  ã  Æt   ¹ §¹ihéi®ång    «ng. ®¹   ®   quy c m t      i cæ ® 4­ Ng êichñ  ק¹ihéi®ång    «ng  Þu      tr       cæ ® ch tr¸chnhiÖ m  u          l c¸c biªnb¶n vµ  öicho  Êtc¶      «ng  g  t   c¸c Cæ ® ngay    ¹ihéi®ång    «ng  Õt  óc.C¸c  khi§     cæ ® k th   biªnb¶n  µy  îccoilµnh÷ng    n ®      b»ng chøng    ùc vÒ   ÷ng  x¸cth   nh c«ng  Öc  ∙  ­ vi ® ® îctiÕn hµnh  ¹ §¹ihéi®ã   õkhicã    Õn      t       tr     ý ki ph¶n  i ® îc® a    ét  i ®è     ra m c¸ch hîp lÖ     vÒ   éidung    n  biªnb¶n trong vßng  ngµy  Ó   õ khigöinh÷ng      10  k t      biªnb¶n    i. ®ã ®   Biªn b¶n  Ï® îclËp    s     b»ng  Õng  Öt,® îcChñ   ¹®¹ihéivµ    ý  ý    Ën  ti Vi     to       th k k x¸c nh vµ  îclËp theo quy  nh  ña  Ët doanh  ®     ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  ¹ §iÒu  Ö  µy.C¸c    v t  i ln   b¶n ghichÐp, biªnb¶n,sæ   ÷  ý  ña      «ng  ù  äp  µ           ch k c c¸ccæ ® d h v v¨n b¶n  û  Òn   u quy tham  ù  d ph¶i® îcl gi÷t¹ v¨n phßng     u       i C«ng  ty. 5­  ¹ihéi ®ång    «ng  îc tiÕn  µnh    ã  è    «ng  ù  äp  i §    cæ ® ®  h khic s cæ ® d h ®¹   diÖn  cho  t  Êt  Ý nh 51%     Çn  ã  Òn  Óu  Õt.Trêng  îp  cæ ph c quy bi quy   h kh«ng  ã  c ®ñ   è îng ®¹ibiÓu  Çn  Õttrong vßng  phót kÓ   õ thêi®iÓ m   n  nh   sl    c thi     30    t    Ê ®Þ khai m¹c  éc  äp, ®¹i héi ph¶i ® îc tr Öu tËp  ¹ trong    cu h          i   li  vßng  ngµy  Ó   õ 30  k t  ngµy  ù  nh  chøc  i héi ®ång    «ng  Çn  d ®Þ tæ  ®¹     cæ ® l thø  Êt.Trong  ¹ihéi nh   §    ®ång    «ng  iÖu tËp  ¹ cÇn  ã  è  µnh    cæ ® tr   l i c s th viªntham  ù  µc¸c cæ   «ng  µ  d l    ® v nh÷ng  idiÖn  îcuû  Òn  ù  äp  idiÖn  ®¹   ®   quy d h ®¹   cho  t  Êt 30%     Çn  ã  Ý nh   cæ ph c quyÒn  Óu  Õt.Khi®¹ihéilÇn  haikh«ng  ã    è  ibiÓu  Çn  Õt bi quy         thø    c ®ñ s ®¹   c thi   trong vßng  phót kÓ   õ thêi®iÓ m   n  nh    30    t    Ê ®Þ khaim¹c  éc  äp, m ét  ¹ihéi   cu h   §    cæ   «ng  Çn  ba  ã  Ó  îctr Öu tËp  ® l thø  c th ®   i   trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  ù    20  k t  d ®Þnh  Õn  µnh  i héi lÇn    µ  ti h ®¹     hai v trong  i héi lÇn  µy  Êt  ú  è îng    ®¹     n b k s l cæ ®«ng  hay  i diÖn  û   ®¹   u quyÒn   µo  n tham   ù   òng  u   îp  Ö  µ  u   ã  dc ®Ò h l v ®Ò c quyÒn  Õt ®Þnh  Êtc¶    Ên    µ   ¹ihéi®ång    «ng  Çn  nhÊt quy   t   c¸cv ®Ò m §     cæ ® l thø    cã  Ó    Èn  ét  th phª chu m c¸ch hîp lÖ.    6­  µo  µy  chøc  ¹ihéi®ång    «ng, thñ  ôc ®¨ng  ý    «ng  V ng tæ  §    cæ ®   t  k cæ ® ph¶i® îc tiÕn  µnh  µ  Õp  ôc cho  n        h v ti t   ®Õ khib¶o  ¶m   Öc  ¨ng  ý  y     ® vi ® k ®Ç ®ñ tÊtc¶      «ng  ã  Òn  ù  äp.   c¸cCæ ® c quy dh 7­    Õn  µnh  ¨ng  ý    «ng, C«ng    Ï cÊp  Khi ti h ® k Cæ ®   ty s   cho  çi    «ng  m cæ ® hoÆc   idiÖn  îcuû  Òn  ã  Òn  Óu  Õt  ét  ÎbiÓu  Õt,trªn ®¹   ®   quy c quy bi quy m th   quy     ®ã   ã    è  ¨ng  ý, hä  µ    ña    «ng,  ä  µ    i diÖn  îc uû  c ghi s ® k   v tªn c Cæ ® h v tªn ®¹   ®  quyÒn  µ  è  Õu  Óu  Õt cña    «ng  .  Öc  Óu  Õt  ¹ ®¹ihéi v s phi bi quy   Cæ ® ®ã Vi bi quy t i       sÏ® îctiÕn hµnh       b»ng c¸ch thu sè  Îñng  é  ét      th  h m NghÞ   Õt  íc,thu sè  Î quy tr     th  ph¶n  i  ®è NghÞ   Õt    quy ®ã sau, cuèicïng  m       ®Õ tæng  è  Õu    µnh    s phi t¸nth hay ph¶n  i ®Ó   Õt  nh.  ®è   quy ®Þ Tæng  è  Õu    µnh,ph¶n  i m ét  Ên  ,  s phi t¸nth   ®è   v ®Ò hoÆc   á  Õu  ¾ng,sÏ® îcchñ  ¹th«ng    b phi tr      to   b¸o ngay sau    Öc  Óu  Õt khivi bi quy   ® îc tiÕn  µnh. §¹ihéi sÏ tù  än    h         ch trong  è  i biÓu  ÷ng  êi chÞu  s ®¹   nh ng   tr¸ch   nhiÖ m  Óm  Õu  ki phi hoÆc   gi¸m    Óm  Õu  µ  Õu  ihéikh«ng  än  ×  s¸tki phi v n ®¹     ch th chñ  ¹sÏchän  ÷ng  êi®ã. to     nh ng  
 18. 18 8­ Cæ   «ng  n   ¹ihéi®ång    «ng  én  ã  Òn  ¨ng  ý    ® ®Õ §     cæ ® mu c quy ® k ngay  vµ sau    ã  Òn  ®ã c quy tham    µ  Óu  Õt  gia v bi quy ngay  ¹  i héi,nhng  ñ  ¹ ti     ®¹ ch to   kh«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m  õng  ihéi®ã       d ®¹     ®Ó cho  ä  ¨ng  ý  µ  Öu  ùccña    h® k v hi l   c¸c ®îtbiÓu  Õt ®∙  Õn hµnh  Ïkh«ng  Þ    quy   ti   s  b ¶nh  ëng. h 9­ Quy Õt  nh  ña  ñ  ¹vÒ   Ên    ×nh  ù,thñ  ôc hoÆc     ù  ®Þ c ch to   v ®Ò tr t  t  c¸c s kiÖn ph¸tsinh  µi ch¬ng  ×nh  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  Ï mang  Ýnh    ngo   tr c §    cæ ® s  t ph¸n quyÕt cao  Êt.     nh 10­ Kh«ng  Çn  Êy    Õn  ña  i héi,bÊt  lóc nµo  ñ  ¹ §¹ihéi c l ý ki c ®¹     cø    ch to       ®ång    «ng  òng  ã  Ó  × ho∙n  ét  ihéi ®∙  ã    è  ibiÓu  Çn  cæ ® c c th tr   m ®¹     c ®ñ s ®¹   c thiÕt®Õ n   ét  êi®iÓ m     m th   kh¸c vµ  ¹  ét  a   iÓ m   chñ  ¹quyÕt  nh     ti m ®Þ ® do  to   ®Þ n Õu  Ën  Êy  nh th r»ng      µnh    (a)c¸c th viªntham  ù  d kh«ng  Ó  ã  ç  åithuËn  th c ch ng   tiÖn ë  a  iÓ m   chøc  ihéi,(b)hµnh    ña  ÷ng  êicã  Æt     ®Þ ® tæ  ®¹       vic nh ng   m c¶n  ë tr   hoÆc   ã  c kh¶  n¨ng c¶n  ëdiÔn  Õn  ã  Ëttù cña  éc  äp  tr   bi c tr     cu h hoÆc     ù  × (c)s tr   ho∙n lµcÇn  Õt®Ó        thi   c¸cc«ng  Öc  ña  ihéi® îctiÕn hµnh  ét  vi c ®¹         m c¸ch hîp lÖ.     Ngoµi ra,víisù  Êt trÝ hoÆc   cÇu  ña  ¹ihéi®ång    «ng  ∙  ã          nh     yªu  c §    cæ ® ® c ®ñ sè îng ®¹ibiÓu  ù  äp  Çn  Õt, ñ  ¹®¹ihéicã  Ó  l   dh c thi   ch to       th ho∙n ®¹ihéi.§¹ihéi        häp  ¹ sÏkh«ng  l    i xem   Ðt bÊt cø  Ên    µo  µic¸c c«ng  Öc  Ï   ∙  îc x     v ®Ò n ngo     vi l  ® ®   ra gi¶i   Õt hîp ph¸p t¹ ®¹ihéibÞ  ×ho∙n tr c®ã. quy             tr   i   í  11­ Chñ   ¹cña  ihéihoÆc     ý  ihéicã  Ó  Õn  µnh  ¹t®éng    to   ®¹     th k ®¹     th ti h ho   m µ   ä  Êy  Çn  Õt®Ó   iÒu  Ón  ¹ihéi®ång    «ng  ét  h th c thi   ® khi §     cæ ® m c¸ch hîp lÖ     vµ  ã  Ëttù;hoÆc     ihéiph¶n    îcmong  èn  ña  a  è  c tr     ®Ó ®¹     ¸nh ®   mu c ® s tham  ù. d 12­ Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  Ó  cÇu      «ng  tr   th yªu  c¸c cæ ® hoÆc   idiÖn  îc ®¹   ®  uû  Òn  èn  quy mu tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng  Þu  ù  Óm     d §    cæ ® ch s ki trahoÆc     c¸c biÖn  ph¸p  ninh  an  kh¸c m µ   éi ®ång    H  qu¶n  Þ cho  µ thÝch  îp.Khi ®∙  tr   l  h     xem   xÐt kü ìng,Héi ®ång   l   qu¶n  Þ cã  Ó  õ chèikh«ng  tr   th t     cho tham  ù  d hoÆc   ôc tr   xuÊt m ét    «ng    cæ ® hoÆc   idiÖn  îc uû  Òn  µo    ®¹   ®   quy n ®ã kh«ng  Þu  ©n  ch tu thñ nh÷ng    quy  nh  Ò   Óm    ®Þ v ki trahoÆc     Ön  c¸cbi ph¸p an    ninh nµy    ái®¹i   ra kh     héi. 13­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  Õn  µnh    Ön  tr   th ti h c¸c bi ph¸p  µ   ä  m h cho  µ l  thÝch  îp sau    ∙  h  khi® xem  Ðt kü ìng ®Ó: x l  a)  Òu  §i chØnh  è  êi cã  Æt   ¹  a   iÓ m   Ýnh  äp  ¹ihéi cæ   s ng   m t i®Þ ® ch h §    ®«ng; b) B¶o  ¶m   toµn    ® an  cho  äi  êicã  Æt   ¹ ®Þa  iÓ m   ; m ng   m t  i ® ®ã c)T¹o  iÒu  Ön   ® ki cho    «ng  cæ ® tham  ù  ihéi(hoÆc  Õp tôctham  ù) d ®¹     ti     d Héi ®ång    qu¶n  Þcã  Ó  tr   th thay ® æi  ÷ng  Ön    nh bi ph¸p nµy  µo  Êt kú  óc   v b   l  nµo.C¸c  Ön    bi ph¸p cã  Ó    th bao  å m   µ  g v kh«ng  ¹n chÕ   Öc  Êp  Êy vµo  öa  h  vi c gi   c hoÆc   ö  ông  ÷ng  ×nh  sd nh h thøc lùachän     kh¸c. 14­ Trong  êng  îp t¹  ¹ihéi®ång    «ng  ã  dông    Ön    tr h  i     § cæ ® c ¸p  c¸c bi ph¸p  nµy,khix¸c®Þnh  a  iÓ m   ihéi, éi ®ång      ®Þ ® ®¹       H qu¶n  Þcã  Ó: tr   th a) Th«ng  r»ng  ihéisÏ® îctiÕn hµnh  ¹ ®Þa  iÓ m       b¸o  ®¹           t  i ® ghitrong th«ng    b¸o vµ  ñ  ¹®¹ihéisÏcã  Æt   ¹ ®ã   Þa  iÓ m   ihéichÝnh”);   ch to         m t   (“§ ® i ®¹     b)  è   Ý,tæ  B tr   chøc    ÷ng    «ng  ®Ó nh cæ ® hoÆc   i diÖn  îc uû  Òn  ®¹   ®   quy kh«ng  ù  äp  îc theo  Òu  dh ®  §i kho¶n  µy n hoÆc   ÷ng  êi muèn  nh ng   tham      gia ë ®Þa   iÓ m   ® kh¸c víi®Þa   iÓ m   i héi chÝnh  ã  Ó  ng  êitham  ù  i    ® ®¹     c th ®å th   d ®¹   héi.  
 19. 19 Th«ng b¸o  Ò   Öc  chøc  i héi kh«ng  Çn  v vi tæ  ®¹     c ph¶i ® a  chi tiÕtvÒ     ra      nh÷ng  Ön  bi ph¸p tæ    chøc  theo ®iÒu    kho¶n  µy. n 15­ Trong  Òu  Ö  µy  õ khi hoµn  §i l n (tr     c¶nh yªu  Çu  c kh¸c  i),m äi    ®  cæ ®«ng  Ï® îccoilµtham    ihéië  a  iÓ m   ihéichÝnh. s        gia®¹     ®Þ ® ®¹     §i Ò u 18: Phª  Èn    Þ   Õt  chu c¸c Ngh quy th«ng qua  ×nh  h thøc  öi v¨n g    b¶n  1­ C¸c NghÞ   Õt  ã  Ó  îc c¸c cæ   «ng  idiÖn  quy c th ®     ® ®¹   cho  t  Êt 51%   Ý nh   quyÒn  Óu  bi quyÕt  th«ng qua b»ng v¨n b¶n theo c¸c  ñ  ôc  th t quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n   2­ Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m     sau  y       ®© ®Ó c¸c NghÞ   Õt  ña  quy c Cæ   «ng  îcth«ng  ® ®  qua b»ng  ×nh  h thøc göiv¨n b¶n.     a) Quy Õt  nh     Ên    Çn  ®Þ c¸c v ®Ò c xem   Ðt,h×nh  x  thøc  µ  éi dung  á  vn  b phiÕu  Ýn  k theo §iÒu  Ö  µy  µ    l n v ph¸p luËt;   b)  öi  Õu  Çu  µ  Êt c¶    G phi b v t   c¸c v¨n  b¶n  Çn  Õt cho  Êt c¶  c thi   t   c¸c    cæ ®«ng  ã  Òn  c quy tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng        «ng  µy  ã  Ó  d §    cæ ® ®Ó c¸c cæ ® n c th ra c¸cquyÕt ®Þnh  ã  y         c ®Ç ®ñ th«ng  tin. c) Quy Õt  nh  Õt    ®Þ k qu¶  á  Õu  µ  b phi v th«ng  b¸o  Õt  k qu¶    ®ã trong vßng    15  µy  ng sau  µy    ng ghitrong l¸phiÕu  µ   µo  µy        Õu  Ï® îcgöi    m v ng ®ã c¸c l¸phi s       tr¶l¹ .  i 3­ NghÞ  quyÕt  îc th«ng  ®  qua b»ng  ×nh  h thøc  öi v¨n  g  b¶n theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  cña  Òu  µy  ã    Þ t ng  ¬ng    1  §i n c gi¸tr  ¬ ® c¸c NghÞ   Õt  §¹i quy do    héi®ång    «ng    cæ ® th«ng  qua. VII­ é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ   H §i Ò u    µnh  Çn  µ  Öm  ú 19: Th ph v nhi k 1­  è   µnh    ña  éi  ng  S th viªn c H ®å qu¶n  Þ sÏ kh«ng  t  ¬n    êi vµ  tr     Ýh (5) ng   kh«ng  Òu  ¬n    êi.M çi thµnh    éi ®ång  nhi h (11)ng     viªnH   qu¶n  Þcã  Ö m  ú  èi tr   nhi k t  ®a   n¨m  µ  ã  Ó  îc bÇu  ¹ t¹  ¹ihéi®ång    «ng  Õp  3  v c th ®   l  i     i§ cæ ® ti theo.Khi bÇu     c¸c thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ,C«ng    tr   ty ph¶i thùc  Ön  ôc    t  Êt   hi m tiªuÝ nh   m ét  Çn  sè  µnh    ph ba  th viªnph¶i® îcbÇu     hoÆc   Çu  ¹ t¹  çi  ú  ¹ihéi®ång  b l  i i m k §    cæ   «ng  êng  ® th niªn.Ý t nhÊt m ét  Çn  sè  µnh    éi ®ång       ph ba  th viªnH   qu¶n  Þ tr   ph¶ilµthµnh    c  Ëp kh«ng  iÒu  µnh.    viªn®é l   ® h 2­  .  µnh    ña  éi®ång  [(. .th ) viªnc h   qu¶n  Þ do      «ng  tr   c¸c cæ ® s¸ng  Ëp    l ®Ò cö theo tûlÖ  ë  ÷u    Çn  ña  õng cæ   «ng      s h cæ ph ct ® s¸ng lËp.C¸c    «ng     cæ ® s¸ng  lËp  îc quyÒn    ö    µnh    éi ®ång  ®  ®Ò c c¸c th viªnH   qu¶n  Þ b»ng  tr   c¸ch gép  û lÖ    t  së  ÷u    Çn  µo  íi h cæ ph v v   nhau    á  Õu. ®Ó b phi 3­ a)  çi    «ng  ¾ m   ÷ h¬n  M Cæ ® n gi   10%   è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt  s cæ ph c quy bi quy trong vßng  õ 6    t   th¸ng li   Õp  ëlªn® îc quyÒn    ö  ét    ªnti tr       ®Ò c m øng  ö      c viªn®Ó bÇu  µo  éi ®ång  v H  qu¶n  Þ. tr
 20. 20 b)  ÷ng    «ng  ¾ m   ÷ Ýt  ¬n  Nh cæ ® n gi   h 10%   è    Çn  ã  Òn  Óu  s cæ ph c quy bi quyÕt  trong vßng  th¸ngli   Õp trëlªncã  Òn  ép  è  Òn  Óu  Õt    6    ªnti       quy g s quy bi quy cña  õng  êi l¹ víinhau      ö    µnh    ña  éi  ng  t ng   i    ®Ó ®Ò c c¸c th viªn c H ®å qu¶n  Þ. tr   N Õu     nh tæng  è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt m µ   ä  ¾ m   ÷chiÕm  s cæ ph c quy bi quy   h n gi   trong  kho¶ng  õ 10%   n   íi t  ®Õ d   30%   ×  ä  îcquyÒn    ö  thµnh      Çu  th h ®   ®Ò c 01  viªn®Ó b vµo  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ;n Õu   Õm   õ 30%   n   tr   chi t  ®Õ 50%   ×  ä  îc ®Ò   ö    th h ®   c2 thµnh  viªn;n Õu  õ 50%   n     t  ®Õ 70%   ×  ä  îc®Ò   ö  thµnh  th h ®   c 3  viªn;vµ  Õu  ín  n l  h¬n 70%   × hä  îc®Ò   ö  thµnh  th   ®   c 4  viªn. 4­ M ét  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ sÏkh«ng  tr     cßn   t c¸ch thµnh    éi   viªnH   ®ång qu¶n  Þtrong c¸ctr ng  îp sau: tr      ê h   a) Thµnh        viªn®ã kh«ng     ®ñ tc¸ch lµm  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þn÷a  tr   theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu doanh  nghiÖp  Þ   Ët ph¸p  Ê m   b lu   c kh«ng  îc lµm  ®  thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ. tr b)  µnh      öi ®¬n  Th viªn®ã g   b»ng  b¶n    õ chøc  n   ôsë  Ýnh  v¨n  xin t   ®Õ tr   ch cña  C«ng  ty. c) Thµnh      Þ     viªn ®ã b ¶nh  ëng  ña  ù  èilo¹n t©m   Çn  µ    µnh  h c s r    th v c¸c th viªnkh¸c cña  éi ®ång      H  qu¶n  Þ cã  ÷ng  tr   nh b»ng  chøng  chuyªn m«n    chøng  á t  ngêi®ã     kh«ng  cßn  ã  c n¨ng  ùchµnh  l  vi. d)  µnh  Th viªn ®ã   ¾ng   Æt,    v m kh«ng  tham   ù   d c¸c  éc  äp  ña  éi cu h c H  ®ång qu¶n  Þ li   ôc trong vßng  th¸ng m µ   tr   ªnt     6    kh«ng  ã  ù  c s cho  Ðp  ña  éi ph c H  ®ång qu¶n  Þ vµ  éi ®ång  tr   H   qu¶n  Þ ®∙  Õt  Þ  tr   quy ngh r»ng  chøc  ô  ña  êi v c ng   nµy  Þ  á  èng. b b tr e) Thµnh      Þ    viªn®ã b c¸ch chøc  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þtheo NghÞ   tr     quyÕt cña  ¹ihéi®ång    «ng.   §    cæ ® 5­ Héi ®ång     qu¶n  Þ cã  Ó    Ö m   ét  µnh    íi®Ó   Õ  µo  tr   th bæ nhi m th viªnm   th v m ét  ç  èng bÊt  ê  ch tr   ng ph¸tsinh trong Héi  ng        ®å qu¶n  Þ vµ  µnh    µy  tr   th viªnn ph¶i® îc chÊp  Ën  ¹  ¹ihéi®ång    «ng  Õp sau  .     thu t i     § cæ ® ti   ®ã Ngay    îc §¹i khi®     héi®ång    «ng  Êp  Ën,viÖc    Öm   Ï® îccoilµcã  Öu  ùcvµo    cæ ® ch thu   bæ nhi s         hi l   ngµy  îc Héi  ng  ®  ®å qu¶n  Þ bæ   Öm.  µnh    éi ®ång  tr   nhi Th viªn h   qu¶n  Þ ® îc tr     chØ  nh    Õ  µo  ét  ç  èng bÊt  ê    ®Þ ®Ó th v m ch tr   ng ph¸tsinh trong Héi ®ång  Én       v ph¶itr¶i    qua  éc  á  Õu  Ýn  Öm  ¹ §¹ihéi®ång  êng    Õp theo. cu b phi t nhi t      i th niªnti   6­ ViÖc    Ö m     µnh    éi ®ång    bæ nhi c¸c th viªnH   qu¶n  Þ ph¶i® îcth«ng    tr      b¸o trªnÝt  Êt  tê b¸o    nh 2    kinh  Õ  Ýnh  t ch thøc  îc nhiÒu  êi biÕt ®Õ n   ¹  Öt ®  ng     t iVi   Nam  trongvßng  ngµy  Ó   õsau      Ñm.   5  k t  khibæ nhi 7­ Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ kh«ng  Êt thiÕtph¶ilµngêin ¾ m   ÷ tr   nh          gi   cæ   Çn  ña  ph c C«ng  ty. §i Ò u    Òn  ¹n  µ  Öm  ô  ña  éi ®ång  20: Quy h v nhi vc H  qu¶n  Þ tr   1­  ¹t ®éng  Ho   kinh doanh  µ    v c¸c c«ng  Öc  ña  vi c C«ng    ty ph¶i chÞu  ù    s qu¶n  ýhoÆc   l  chØ  o  ùc hiÖn  ña  éi ®ång  ®¹ th   c H  qu¶n  Þ.Héi ®ång  tr     qu¶n  Þ tr   lµc¬    quan  ã  y    Òn  ¹n    ùc hiÖn  Êtc¶    Òn  ©n  c ®Ç ®ñ quy h ®Ó th   t   c¸c quy nh danh  C«ng    õnh÷ng  Èm  Òn  éc vÒ   ¹ihéi®ång    «ng. tytr   th quy thu   §     cæ ® C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc Chuy Ón  îng    Çn  tr   ®  nh cæ ph cña C«ng    hä  ë  ÷u  tydo  s h trong suètthêigian ® ¬ng  Ö m   õtr ng  îp ® îc        nhi tr   ê h     Héi ®ång    qu¶n  ÞchÊp  Ën. tr   thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2