Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 07/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2009/Q -UBND à N ng, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ TRƯ C B IV I XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh quy t s 73/2008/NQ-H ND ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph à N ng khoá VII, nhi m kỳ 2004- 2009, kỳ h p th 12 v quy nh thu m t s lo i phí và l phí trên a bàn thành ph à N ng; Theo ngh c a Giám c S Tài chính thành ph à N ng,
  2. QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh v m c thu, qu n lý và s d ng l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i trên a bàn thành ph à N ng. i u 2. i tư ng n p l phí i tư ng n p l phí trư c b theo quy nh này là các t ch c, cá nhân khi ăng ký quy n s h u, quy n s d ng v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i tài s n là xe ô tô dư i 10 ch ng i (k c lái xe, trong ó s ch ng i trên xe ô tô ư c xác nh theo thi t k c a nhà s n xu t và không bao g m xe lam, xe ô tô thi t k v a ch ngư i v a ch hàng hoá) tr các trư ng h p quy nh t i i u 3 Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v l phí trư c b . i u 3. M c thu l phí 1. T l thu: Quy nh t l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i là 10% trên giá tr tài s n tính l phí trư c b . 2. Giá tr tài s n tính l phí trư c b : Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b và Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT- BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 c a B Tài chính. i u 4. Qu n lý và s d ng l phí thu ư c 1. Cơ quan thu l phí: Chi c c Thu các qu n, huy n. 2. Thu, n p l phí: T ch c, cá nhân có tài s n thu c i tư ng ch u l phí trư c b có trách nhi m kê khai và n p l phí trư c b y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo úng quy nh. i u 5. S Tài chính ch u trách nhi m ch trì t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Quy t nh này. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 7. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c à N ng, Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Võ Duy Khương
Đồng bộ tài khoản