intTypePromotion=1

Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

0
146
lượt xem
34
download

Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương về việc ban hành hệ thống biểu mẫu kiểm kê, hướng dẫn biểu mẫu kiểm kê, hệ thống các bảng mã áp dụng cho đợt tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước vào thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/1999/TT-KTTW của Ban Kiểm Kê Trung ương

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ë n g  b a n  ch Ø   o ki Ó m   tr ®¹ kª Trun g  ¬ n g   è  08/K K/T W  n g µ y 24  s th¸ng  11  m  1999 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   Ö  th è ng  n¨ h bi Ó u   É u  ki Ó m    h í ng d É n  bi Ó u  m É u  ki Ó m  kª, Ö  th è ng c¸c b¶ n g  m ∙  m kª,  h ¸p d ô n g  c h o  ®ît  æ n g   t  ki Ó m  kª  µi t  s¶n  v µ  x¸c ® Þ n h  l¹i  gi¸ tr Þ  µi   t  s¶ n c ñ a  o a n h  n g hi Ö p   d n h µ  n íc v µ o  th êi ® i Ó m  0 gi ê n g µ y     1/1/2000 Trë ng ban ch Ø  ®¹ o ki Ó m  kª trung ¬ ng C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 150/1999/Q§­TTg  µy  ng 8/7/1999  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi tæng  Óm     µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ki kª t   v x¸c ®Þ l        i c doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n   C¨n  ph¬ng  kiÓm     è  KK/TW   µy  cø  ¸n  kª s 04  ng 22/10/1999  ña  c Ban  chØ   ®¹o  Óm    ki kª Trung  ng  Ò   Óm    µis¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞ tµis¶n  ña  ¬ v ki kª t   v x¸c ®Þ l        i c doanh nghiÖp  µ   ícvµo  êi®iÓ m   giêngµy  Nh n   th   0    1/1/2000; C¨n  ®Ò   Þ  ña  cø  ngh c «ng  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  èng    µ  êng  c Th kª v Th trùcban    chØ  o  Óm    ®¹ ki kª Trung  ng. ¬ Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy, h Ö   èng  Óu  É u   ®Þ n   th bi m kiÓm     (phiÕu,b¶ng  Óm     kª     ki kª,b¶ng    c¸o kÕt  kª,b¸o    qu¶  Óm     íng dÉn  ki kª),h   biÓu  É u   Óm     Ö   èng    m ki kª,h th c¸c b¶ng  ¸p  ông  m∙  d cho  ttæng  Óm     µi ®î   ki kª t   s¶n  µ    nh  ¹ gi¸trÞtµis¶n  ña  v x¸c®Þ l        i c doanh  nghiÖp  µ   ícvµo  êi®iÓ m     Nh n   th   0 giêngµy    1/1/2000. §i Ò u  2: H Ö  thèng híng dÉn kiÓm  kª vµo thêi ®iÓ m  0 giê ngµy    1/1/2000  îc thùc  Ön  ¾t  éc  i  íic¸c  i  îng  µ  ¹m    Óm     ®  hi b bu ®è v   ®è t v ph vi ki kª. Ngoµi ra,tuú      theo  yªu  Çu  c qu¶n  ýcña  õng  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, cã  Ó  l  t B ng   ph   th bæ  sung  thªm  ét  è  m s chØ     Æc   ï.Nh ng, ph¶i ®¶m   tiªu® th       b¶o  Õn    êi ti ®é th   gian vµ      c¸cchØ    ¬  tiªuc b¶n  ña  tkiÓm    µy. c ®î   kª n §i Ò u    é   ëng    é,  ñ  ëng    ¬  3: B tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc ChÝnh  ñ,c¸ctæ    ph     chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þx∙héi,Chñ  Þch  ch tr       t UBND    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å Qu¶n  trÞ tæng    c«ng        ty 90, 91, Ban chØ  o  Óm   c¸c cÊp, Tæ   êng  ùcgióp ®¹ ki kª      th tr     viÖc  Ban  chØ   o  Óm   Trung  ng, chÞu  ®¹ ki kª  ¬  tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  µ  íng ®¹ v h   dÉn    c¸cdoanh  nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn  Nh n     Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. P h Ç n  I H Ö  th è ng p hi Õ u, b¶ n g  kª  µ  bi Ó u  m É u  b¸o c¸o  v k Õ t q u ¶  ki Ó m  kª d ï ng trong t æ n g  ki Ó m  kª t µi s¶n  v µ  x¸c ® Þ n h  l¹i  gi¸ tr Þ  µi   t  s¶ n c ñ a  N N N D thêi®iÓ m   giê  µy    0  ng 1/1/2000  I. hi Õ u, b ¶ n g  ki Ó m  kª   P 1.PhiÕu  Óm      ki kª 01/BKK­CS:  Õu  Óm    Phi ki kª TSC§ 2. B¶ng  Óm      ki kª 02/BKK­CS:  B¶ng  Óm     Ü   µ chøng  ki kª qu v   kho¸n cã      gi¸ trÞnh  Òn;   ti 3. B¶ng  Óm   03/BKK­   ki kª  CS: B¶ng  Óm   s¶n  È m   ë  ki kª  ph d dang  µ    v b¸n thµnh  È m; ph 4.B¶ng  Óm      ki kª 04/BKK­CS:  B¶ng  Óm    èil ng x©y  ¾p  ë  ki kª kh  î   l d dang; 5.B¶ng  Óm      ki kª 05/BKK­CS:  B¶ng  Óm    Ëtt  µng  ån kho; ki kª v  ,h t  6. B¶ng kiÓm  kª 06/BKK­CS: B¶ng kiÓm  kª nî ph¶i  cña doanh   tr¶ nghiÖp; 7. B¶ng kiÓm  kª 07/BKK­CS: B¶ng kiÓm  kª nî ph¶i thu cña doanh  nghiÖp; 8.B¶ng  Óm      ki kª 08/BKK­CS:  B¶ng  Óm    t  ña  ki kª ®Ê c doanh  nghiÖp. II. ¶ n g  kª t µi ¶ n c è  ® Þ n h:  B  s 1. B¶ng kª 01/TSC§­CS: M¸y m ãc  thiÕt Þ  thuéc TSC§  cña doanh   b nghiÖp; 2. B¶ng      kª 02/TSC§­CS:  µ   öa,vËt kiÕn  ócthuéc TSC§  ña  Nh c     tr     c doanh  nghiÖp; 3. B¶ng  03/TSC§­   kª  CS: c«ng  ô, dông  ô  µm  Öc, dông  ô  c  c l vi   c qu¶n  ý l  thuéc TSC§  ña    c doanh nghiÖp. 4. B¶ng      kª 04/TSC§­CS:  óc  Ët lµm  Öc,sóc  Ët cho  s v  vi   v  s¶n  È m,  ©y  ph c l©u n¨m  éc TSC§  ña  thu   c doanh  nghiÖp. III.Bi Ó u  b¸o c¸o k Õ t q u ¶  ki Ó m  kª:   1.BiÓu  BC/SC: Th«ng    nh    1A    tin®Þ danh  Ò   v DNNN. 2.BiÓu  BCKK/DNNN:  Óm    µis¶n  ña    1  ki kª t   c DNNN. 3.BiÓu  BCKK/DNNN:  Óm    îph¶ithu cña    1a  ki kª n      DNNN. 4.BiÓu  BCKK/DNNN:  Óm    Ëtt  µng  ån kho  ña    1b  ki kª v  ,h t  c DNNN;
 3. 5.BiÓu  BCKK/DNNN:    1c  B¸o    Óm    c¸o ki kª TSC§  ña  c DNNN; 6.BiÓu  BCKK/DNNN:    2  B¸o    Óm    ån  èn  ña  c¸o ki kª ngu v c DNNN 7. BiÓu  BCKK/DNNN:    2a  B¸o  kiÓm     î ph¶itr¶cña  c¸o  kª n      DNNN   ©n  (Ph theo thêih¹n nî);     8. BiÓu  BCKK/DNNN:    2b  B¸o  kiÓm     î ph¶itr¶cña  c¸o  kª n      DNNN   ©n  (Ph theo nînícngoµi, îtrong níc).         n   9.BiÓu  BCKK/DNNN:    3  B¸o    Óm    t  µTSC§  ña  c¸o ki kª ®Ê l   c DNNN.
 4. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA PhiÕu  Ó m   01/BKK­CS: ki kª  §¬n   vÞ   kiÓm   p hi Õ u  ki Ó m  kª T S C § kª.. . ............ . . ............ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 .. . ........................ . . ....................... . Tê  è:.. . r   s   . t ongtæng  è.. . . ( ê s . ..t ) N ­í 1.Tªn  µis¶n  è  nh  µ  ý  Öu:.. . .......................1.1.....  v k hi   . . ....................... .......  ...  c  s¶n    t  c ®Þ .. xuÊ t.............................. :............................. 2.Sè  Îtµi   th    s¶n  è  nh:.. . ...................................... c ®Þ . . ..................................... ......................................... ........................................ ..... 2.M ∙n­í s¶n  Ê t ....1.     c  xu : 3.N¨m    s¶n  Êt:             ;3.1.N¨m   a  µo  ö  ông: xu                   ® v sd b¶ng  ∙n­í   ï lnh hæ   Ý nh            G hit        (  heo  m   c,v ng ∙ t ® kÌ )   m     4.   C«ng   suÊt   hoÆc   ® Æc   tr ng   kü   thuËt   theo   thiÕt   kÕ:  . . ............................................................... .. . ................................................................ 5.   C¸c   th«ng   sè   kü   thuËt   chñ  yÕu: .. . .............................................................................   . . ............................................................................. ___________________________________________________________________________________________________ ____________
 5. 5 6.Tr×nh      ®é c«ng  Ö   ®¸nh dÊu  vµo  ét  thÝch  îp)   6.1 Tù  ng   ngh (   x  m «  h        ®é     1  6.2 B¸n  ù®éng   t         2 7.HiÖn  ¹ngsö  ông  µis¶n  è  nh  ®¸nh dÊu  vµo  ét  thÝch  îp)   tr   d t  c ®Þ (   x  m «  h 7.1.TSC§  ang  ïng vµo    ® d  s¶n  Êtkinh doanh        1 xu          7.3.TSC§    kh«ng  Çn  ïng cd       3 7.2.TSC§  a  Çn  ïng   ch c d   2 7.4.TSC§    áng  ê    hh ch thanh  ý l    4          8.HiÖn  ¹ngqu¶n  ýtµis¶n  è  nh  ®¸nh dÊu  vµo  ét  thÝch  îp)   tr   l    c ®Þ (   x  m «  h 8.1.TSC§    chØ  ã  c trong sæ     s¸ch   1    8.2.TSC§    chØ  ã  c trong kiÓm    kª       2  8.3.TSC§  ã    c trongsæ     s¸ch vµ  Óm    ki kª 3    3 9.G i r     ¸tÞ TSC § ® ång) ( Theo    sæ Theo  Óm  ki kª s¸ch Theo      gi¸sæ s¸ch Theo      nh  ¹ gi¸x¸c®Þ li A 1 2 3 10.Tû Ö     l hao  ßn  m TSC § 9.1.Nguyªn      gi¸TSC§ ......  ......% 9.2.Hao    mßn   TSC§ x 9.3.Gi¸trÞcßn  ¹     li   11. Nguån  èn  ×nh  µnh    vh th TSC§  (Ghisè  èn  ×nh  µnh   vh th TSC§  (nguyªn gi¸kiÓm        kª theo      nh  ¹   µo    thÝch  gi¸x¸c ®Þ l i v c¸c «  ) hîp) 11.1 Vèn  ©n    ng s¸ch ®ång
 6. 6 ..   µy..   .ng . .th¸ng.. .n   .   . ¨m2000 11.2   èn  ùbæ    V t   sung ®ång     ñ  Þch  éi ®ång  Óm      Ch t H  ki kª doanh  nghiÖp Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)   11.3   èn   V kh¸c ®ång                              (Ký    ng  Êu)                               tªn,®ã d B¶ng  Ó m   02/BKK­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  ki Ó m  kª q u ü  v µ  c h ø n g  k h o¸n c ã  gi¸ Þ n h  ti Ò n  tr .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê Lo¹iquÜ:.. . ........................................................................................   . . ....................................................................................... LËp  riªngcho  õng lo¹   Òn  ÖtNam   ng; ngo¹itÖ    ô  Ó  ¹ ngo¹itÖ);Kim  Ý  Ý, ®¸  Ý, chøng    t   iTi Vi   : ®å     (ghic th lo i      kh qu   qu   kho¸n Sè  Danh  ôc m Sè îng l §¬n gi¸ Gi¸trÞ   Ghi chó   TT (LiÖtkª theo m Ö nh        gi¸) (.. . .... . . ...) (hoÆc  ûgi¸) t  (®ång) A B 1 2 3 4
 7. 7 Céng  è  Òn kiÓm    . . ...........Chªnh  Öch  víi   Õ   s ti   kª:.. . ...........  .. l so    k to¸n: õa    Õu (­  . . ...................... sæ  Th (+),thi   ).. . ....................... BiÖn  ph¸p gi¶i     Õt:.. . ............................................................................. quy   . . ............................................................................. Ngµy  . . .. .. . ..  th¸ng.. .    ... 2000 n¨m  Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp  Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)     ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d
 8. 8 B¶ng  Ó m   05/BKK­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  ki Ó m  kª v Ë t t h µ n g  t å n k h o  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê        §¬n  Þ  Ýnh:®ång         vt   Sè  Tªn,nh∙n M∙  §¬n  Theo    Õ       sæ k to¸n Thùc  Õ  Óm  t ki kª Chªnh  Öch l Ghi  TT hiÖu  µ  sè v vÞ  chó quy c¸ch  tÝnh ­ l vËtthµng     îng ho¸ Sè ­ §¬n  TiÒ l Tæng  è s Trong  ®ã Sè îng l TiÒn îng gi¸ n Sè ­ §¬n    l gi¸ TiÒn ø  ng  ®ä kh«ng  Çn  ïng cd K Ð m   Êt  È m   Êt m ph ch Thõa    Thõa  T¨ng    (+) (+) îng X§  ¹ li ThiÕu  (+) Gi¶m  )   (­  (­ ) ThiÕu  (­  ) Theo  Theo  Sè îng §¬n    l gi¸ TiÒn Sè ­ §¬n    l gi¸ TiÒn (theogi¸ (theogi¸       gi¸sæ   gi¸X§      X§  ¹ li îng X§  ¹ li sæ   Õ   x®  ¹ ) k li kÕ   to¸n l¹ i to¸n) Theo  Theo  Theo    Theo    gi¸ gi¸ gi¸sæ   gi¸X§      sæ   Õ   X§  ¹ k li kÕ   to¸n l¹ i to¸n A B C D 1 2 3 4 5 6=2x4 7=4x5 8 9 10=2x 11=9x 12 13 14=2x1 15=13x12 16=4­ 17=6­ 1 3 18=7­3 19 8 8 2 Ngµy... .  ... th¸ng.. .    . .n¨m  . 2000 Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp 
 9. 9 T æng gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)   (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d B¶ng  Ó m   06/BKK­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  ki Ó m  kª c « n g  n î p h ¶i tr¶ c ñ a d o a n h  n g hi Ö p .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tªn kh¸ch §¹ chØ   H×nh  Sè  î    n  Theo  Óm    ki kª (chiatheo h¹n nî)      KK  î(chiatheo nîtrongnícvµ  ícngoµi) n           n  Chªnh  Öch l DiÔ TT hµng  ph¶i kh¸ch thøc nî theo         n  tr¶ hµng sæ   gi¶i s¸ch Tæng   Chia ra   Nî  ícngoµi n  Nî  trongníc   Thõa  víiThiÕu  víi so    so    sè kiÓm  kª kiÓm kª Ch a  § Õn   Tæng   Tæng   Trong  ®ã ®Õ n   h¹n  Qu¸  ¹n tr¶ h  sè (quy  Trong  ®ã sè (quy  h¹n tr¶ VN§) VN§) Tæng   Nî  Nî b»ng  Nî  Nî b»ng  sè Chia ra   b»ng  ngo¹i Ö   t b»ng  ngo¹i Ö   t ®ång  (quy   ®ån (quy  VN USD) g  VN USD) D íi   Trªn1 Trªn2  Tõ    §îc  1     3   n¨m n¨m n¨m n¨m  ë khoanh  tr   lªn nî A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=2­1>0 18=2­1
 10. 10 ­313:Ph¶itr¶cho  êib¸n;        ng   ­321:Vay  µih¹n;     d  (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­314:Ng êimua    Òn tr c;       tr¶ti   í ­322:Nî  µih¹n;    d  ­ 315:Thu Õ   µ        v c¸c kho¶n ph¶inép  ­331:Chi phÝ         ph¶itr¶;   NN    ­332:  µis¶n  õa chê  ö  ý;    T   th   xl ­316:Ph¶itr¶c«ng  ©n         nh viªn;: ­333:Nh Ën  ý  ü,ký  îcdµih¹n;     k qu   c     B¶ng  Ó m   07/BKK­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  ki Ó m  kª c « n g  n î p h ¶i thu c ñ a d o a n h  n g hi Ö p .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt      è     S thu theo kiÓm    kª Chªnh   Öch  l §Þa  §èi Sè  thu  Chia  ra        Sè Tªn chØ t ng theo Tæng î Ch a § Õn Qu¸ h¹n      thu DiÔ n TT kh¸ch kh¸ch thu nî sæ        sè ®Õ n   h¹n Tæn     Chia  ra    Thõa  víiThiÕu  víi gi¶i so    so    hµng hµng s¸ch h¹n thu thu g  è   s kiÓm  kª kiÓm kª ph¶i  D íi   Trªn 1  Trªn 2  Tõ  n¨m  Khã   1     3  thu n¨m n¨m n¨m trëlªn   ® ßi A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2­ >  12=2­
 11. 11 ­132:Tr¶      cho  êib¸n;133:Thu Õ      Þ      îckhÊu  õ ng       gi¸tr giat¨ng®   tr nghiÖp ­ 134: Ph¶i thu  éi bé          n   ­ 135: Vèn    kinh doanh  ña    n  Þ  ùcthuéc;136: Ph¶i thu    c c¸c ®¬ v tr         Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)   néibé    kh¸c; (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­138:Ph¶ithu kh¸c;        ­139:Dù     phßng    c¸ckho¶n  îkhã  ßi. n  ® B¶ng  Ó m   08/BKK­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  ki Ó m  kª ® Ê t c ñ a d o a n h  n g hi Ö p .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê Sè   §Þa  Theo    Õ   sæ k to¸n Thùc  Õ  Óm  t ki kª Chªnh  Öch l Ghi  TT chØ   chó khu  ®Êt DiÖn  Chi phÝ  DiÖn  Ých  t    t ®Ê theo  Ön  ¹ngsö  hi tr   DiÖn  Ých  t  t ®Ê theo  Gi¸trÞtµis¶n  t      ®Ê (1000®) DiÖn  Ých  t (m2) tÝch  ®Ó   îcsö  ®  dông  (m2) hiÖn  ¹ngqu¶n  ý tr   l  ®Êt dông  t®Ê (m2) Tæng   Chia  ra Tæng   Chia ra   sè sè Dïng  Cho  Kh«ng Kh¸c Cã   Êy Kh«ng  ã  gi   c Cã   Êy Kh«ng  ã  T¨ng  Gi¶m  gi   c chøng  giÊy chøng  (+) (­) vµo  thuª cÇn  chøng  giÊy    SXKD dïng nhËn  chøng  nhËn  nhËn  quyÒn  ö  nhËn  s quyÒn  ö  quyÒn  ö  s s dông  t quyÒn  ö  ®Ê s dông  t dông  t ®Ê ®Ê dông  t ®Ê A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3­ 14=3­ 15 1 1
 12. 12 Ngµy... .  ... th¸ng..  .n¨m  . 2000 Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp  Tæng gi¸m  c    ®è (gi¸m ®èc)     ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d
 13. 13 B¶ng  Ó m   01/TSC§­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  kª m ¸ y  m ã c  thi Õt b Þ  thu é c T S C § .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tªn  Sè  N¨m   N¨m   N íc  C«ng  Êt su   Tù  HiÖn  HiÖn  Gi¸trÞTSC§   Gi¸trÞTSC§        theo kiÓm    kª Chªnh  Öch l Nguån  èn  v TT TSC§   thÎ s¶n  ® a  s¶n  hoÆc   Æc   ®éng  tr¹ng tr¹ng theo sæ     ®       s¸ch h×nh  µnh  th vµ  ý  TSC§ xuÊt vµo  ö  xuÊt tr kü  Ët hay  sö  qu¶n  k s ng  thu TSC§ hiÖu  dông b¸n tù dông  lý      TSC§ ®éng TSC§ TSC§ §¬n  C«ng  Nguyªn Gi¸trÞ Theo      Theo         gi¸sæ gi¸x¸c Do  Óm  ki kª Do    nh  ¹gi¸ x¸c®Þ l  i vÞ  suÊt gi¸ cßn  ¹ li s¸ch ®Þnh  ¹ li tÝnh Nguyªn Gi¸trÞ Nguyªn Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸trÞ Vèn Vèn Vèn              gi¸ cßn  ¹ gi¸ cßn  ¹ li l i gi¸: cßn  ¹  li : gi¸  : cßn  ¹  ng© tù kh¸c li :   Thõa    Thõa    T¨ng    T¨ng    n  bæ   (+) (+) (+) (+) ThiÕu  ) ThiÕu  ) Gi¶m  ) Gi¶m  ) s¸ch sun (­ (­ (­ (­ g A B C D E F G H I K L 1 2 3 4 5 6 7=3­ 8=4­ 9=5­ 10=6­ 11   13 1 2 1 2 12
 14. 14 H Ö   èng  sè: th m∙  1.M∙  ïng cho  étF  ícs¶n  Êt)Theo   d  c   (n   xu   b¶ng  danh  ôc  ícvµ    m∙  m n   l∙nhthæ  TCTK   do  ban  µnh h 2.M∙  ïng cho  étI(Tù  ng   d  c    ®é hay    ù®éng) b¸n t   +  ù  ng  sè  T ®é m∙  1 +  B¸n  ù®éng  sè  t  m∙  2 3.M∙  ïng cho  étK  Ön  ¹ngsö  ông   d  c   (Hi tr   d TSC§) +  TSC§  ang  ïng trong s¶n  Êtkinhdoanh  sè  ® d    xu     m∙  1 +  TSC§  a  ïng m∙  è  ch d   s 2 +  TSC§  kh«ng  Çn  ïng m∙  è  c d   s3 +  TSC§    áng  ê  hh ch thanh  ým∙  è  l  s 4 +  Êt ®ai vµ  §     TSC§  kh«ng  Êu  kh hao  sè  m∙  5 4.M∙  ïng cho  étM   Ön  ¹ngqu¶n  ýTSC§)  d  c   (Hi tr   l  +  TSC§  ã  c trong sæ     s¸ch m∙  è    s1 +  TSC§  ã  c trong kiÓm    è    kª s 2 +  TSC§  õa  ã  v c trong sæ     s¸ch,võa  ã    c trongkiÓm    è    kª s 3       µy... .      Ng ... th¸ng.. .  ... 2000 n¨m  Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)     (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 15. 15 B¶ng  Ó m   02/TSC§­CS: ki kª  §¬n  Þ  Óm  . . ............ v ki kª:. . ............ B ¶ n g  kª n h µ  c ö a, v Ë t ki Õ n tr ó c thu é c T S C § .. . ........................ . . ........................ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 Tê  è:. .  s . .trongtæng  è.. . ....t ) .   s . . ...( ê §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tªn  Sè  C Êp  N¨m   N¨m   HiÖn  HiÖn  §¬n  Theo    sæ s¸ch Theo  Óm  ki kª Chªnh  Önh l Nguån  èn  v TT TSC§   thÎ kü  x©y    ® a  tr¹ngsö  tr¹ng     vÞ  h×nh  µnh  th vµ  ý  TSC§ thu dùn k vµo  dông  qu¶n  ý tÝnh ­ l  l TSC§ hiÖu Ët g sö  TSC§ TSC§ îng dông Sè ­ Nguyªn  Gi¸trÞ Sè ­ l    l Theo      gi¸sæ Theo      gi¸x¸c Do  Óm  ki kª Do    nh  ¹ Vèn  Vèn  Vèn  x¸c®Þ l i îng gi¸hiÖn  cßn  ¹   l   îng i s¸ch ®Þnh  ¹ li gi¸ ng© tù kh¸c   ®ang  hiÖn  n  bæ   sö  ông ®ang  ö  d s s¸ch sun dông g Nguyªn Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸ Nguyªn  Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸trÞ            gi¸ cßn  ¹ gi¸ li trÞ  gi¸: cßn  ¹  gi¸  cßn  ¹    li : : li : cßn  ¹ Thõa    Thõa  T¨ng   T¨ng    li (+) (+) (+) ThiÕu  (+) Gi¶m  ) Gi¶m  )   (­ (­ (­ ) ThiÕu  (­ ) A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5­ 2 10=6­ 11=7­ 12=8­ 13 14 15 3 2 3
 16. 16
 17. 17 H Ö   èng  sè: th m∙  1 .M∙  ïng cho  étG   Ön  ¹ngsö  ông   d  c   (Hi tr   d TSC§): +  TSC§  ang  ïng trong s¶n  Êtkinhdoanh  sè  ® d    xu     m∙  1 +  TSC§  a  ïng m∙  è  ch d   s 2 +  TSC§  kh«ng  Çn  ïng m∙  è  c d   s3 +  TSC§    áng  ê  hh ch thanh  ým∙  è  l  s 4 +  Êt ®ai vµ  §     TSC§  kh«ng  Êu  kh hao  sè  m∙  5 2 .M∙  ïng cho  étH   Ön  ¹ngqu¶n  ýTSC§):  d  c   (Hi tr   l  +  TSC§  ã  c trong sæ     s¸ch m∙  è    s1 +  TSC§  ã  c trong kiÓm    è    kª s 2 +  TSC§  õa  ã  v c trong sæ     s¸ch,võa  ã    c trongkiÓm    è    kª s 3 Ngµy... .  ... th¸ng.. .  ... 2000 n¨m  Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)       ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d
 18. 18 B¶ng  Ó m   03/TSC§­CS: ki kª  §¬n   vÞ   kiÓm   B ¶ n g  kª c « n g  c ô , d ô n g  c ô  l µ m  vi Ö c, d ô n g  c ô  q u ¶ n  l ý thu é c T S C § kª:. . ............ . . ............ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 .. . ....................... . . ....................... .. Tê   è:. .  s . .trong tæng  è.. . .... .   s . . ... (tê) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tªn  Sè  N¨m   N¨m   HiÖn  HiÖn  §¬n  Theo    sæ s¸ch Theo  Óm  ki kª Chªnh  Önh l Nguån  èn  ×nh  vh TT TSC§   thÎ s¶n    ® a  tr¹ngsö  tr¹ng     vÞ  thµnh  TSC§ vµ  ý  TSC§ xuÊt k vµo  dông  qu¶n  ý tÝnh ­ l  l hiÖu sö  TSC§ TSC§ îng dông Sè ­ Nguyªn  Gi¸trÞ Sè ­ l    l Theo      gi¸sæ Theo      gi¸x¸c Do  Óm  ki kª Do    nh  ¹ Vèn  Vèn  Vèn  x¸c®Þ l  i îng gi¸hiÖn  cßn  ¹   l   îng i s¸ch ®Þnh  ¹ li gi¸ ng©n  tù kh¸c   ®ang  hiÖn  s¸ch bæ   sö  ông ®ang  ö  d s sung dông Nguyªn Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸ Nguyªn  Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸trÞ            gi¸ cßn  ¹ gi¸ li trÞ  gi¸:   cßn  ¹  gi¸: cßn  ¹  li :   li : cßn  ¹ Thõa   Thõa   T¨ng    li (+) (+) (+)T¨ng    (+) ThiÕu  ThiÕu  ) Gi¶m  ) Gi¶m  ) (­ (­ (­ (­ ) A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5­ 2 10=6­ 11=7­ 12=8­ 3 2 3 13 14 15
 19. 19 H Ö   èng  sè: th m∙  1 .M∙  ïng cho  étF  Ön  ¹ngsö  ông   d  c   (Hi tr   d TSC§): +  TSC§  ang  ïng trong s¶n  Êtkinhdoanh  sè  ® d    xu     m∙  1 +  TSC§  a  ïng m∙  è  ch d   s 2 +  TSC§  kh«ng  Çn  ïng m∙  è  c d   s3 +  TSC§    áng  ê  hh ch thanh  ým∙  è  l  s 4 +  Êt ®ai vµ  §     TSC§  kh«ng  Êu  kh hao  sè  m∙  5 2 .M∙  ïng cho  étG   Ön  ¹ngqu¶n  ýTSC§):  d  c   (Hi tr   l  +  TSC§  ã  c trong sæ     s¸ch m∙  è    s1 +  TSC§  ã  c trong kiÓm    è    kª s 2 +  TSC§  õa  ã  v c trong sæ     s¸ch,võa  ã    c trongkiÓm    è    kª s 3 Ngµy... .  ... th¸ng.. .  ... 2000 n¨m  Chñ  Þch  éi ®ång  Óm    t H  ki kª doanh  nghiÖp Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc)       ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d
 20. 20 B¶ng  Ó m   04/TSC§­CS: ki kª  §¬n   vÞ   kiÓm   B ¶ n g  kª s ó c v Ë t l µ m  vi Ö c, s ó c v Ë t c h o  s ¶ n p h È m , c © y  l © u n¨ m  thu é c T S C § kª:. . ............ . . ............ Cã   n   giê  ®Õ 0  1/1/2000 .. . ....................... . . ....................... .. Tê   è:. .  s . .trong tæng  è.. . .... .   s . . ... (tê) §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Sè  Tªn  Sè  N¨m   N¨m   HiÖn  HiÖn  §¬n  Theo    sæ s¸ch Theo  Óm  ki kª Chªnh  Önh l Nguån  èn  v TT TSC§   thÎ ®Ç u   ® a    tr¹ngsö  tr¹ng     vÞ  h×nh  µnh  th vµ  ý  TSC§ t k vµo  dông  qu¶n  ý tÝnh ­ l  l TSC§ hiÖu sö  TSC§ TSC§ îng dông Sè ­ Nguyªn  Gi¸trÞ Sè ­ l    l Theo      gi¸sæ Theo      Theo      gi¸x¸c gi¸sæ s¸ch Theo    Óm  Vèn  Vèn  Vèn  gi¸ki kª îng gi¸hiÖn  cßn  ¹   l   îng i s¸ch ®Þnh  ¹ li ng© tù kh¸c   ®ang  hiÖn  n  bæ   sö  ông ®ang  ö  d s s¸ch sun dông g Nguyªn Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸ Nguyªn  Gi¸trÞ Nguyªn  Gi¸trÞ            gi¸ cßn  ¹ gi¸ li trÞ  gi¸: cßn  ¹  gi¸  cßn  ¹    li : : li : cßn  ¹ Thõa    Thõa  T¨ng   T¨ng    li (+) (+) (+) ThiÕu  (+) Gi¶m  ) Gi¶m  )   (­ (­ (­ ) ThiÕu  (­ ) A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5­ 2 10=6­ 11=7­ 12=8­ 13 14 15 3 2 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2