Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2009/Q -UBND à N ng, ngày 25 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P B N SAO, L PHÍ CH NG TH C TRÊN NA BÀN THÀNH PH À N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư liên t ch s 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c; Căn c Ngh quy t s 73/2008/NQ-H ND ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph à N ng khoá VII, nhi m kỳ 2004- 2009, kỳ h p th 12 v vi c quy nh thu m t s lo i phí và l phí trên a bàn thành ph à N ng; Theo ngh c a Giám c S Tài chính thành ph à N ng, QUY T NNH: i u 1. Quy t nh này quy nh v m c thu, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c trên a bàn thành ph à N ng. i u 2. i tư ng n p l phí Là cá nhân, t ch c Vi t Nam ho c cá nhân, t ch c nư c ngoài yêu c u c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký. i u 3. M c thu l phí M c thu l phí c p b n sao, l phí ch ng th c theo Ph l c kèm theo Quy t nh này.
  2. i u 4. Cơ quan thu l phí 1. U ban nhân dân phư ng, xã. 2. U ban nhân dân qu n, huy n (Phòng Tư pháp qu n, huy n). 3. Cơ quan, t ch c có thNm quy n c p b n sao t s g c. i u 5. Qu n lý và s d ng l phí thu ư c 1. Thu, n p l phí: ơn v thu l phí s d ng biên lai thu do cơ quan Thu phát hành và th c hi n thu, n p, báo cáo quy t toán l phí theo úng quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý Thu và hư ng d n thi hành Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý Thu . 2. M c trích l phí l i cơ quan thu l phí: Cơ quan thu l phí ư c trích l i 50% (năm mươi ph n trăm) trên t ng s thu trang tr i chi phí cho vi c thu l phí theo quy nh. S còn l i (50%) n p ngân sách nhà nư c và ư c i u ti t toàn b cho ngân sách các c p tương ng. i u 6. S Tài chính ch u trách nhi m ch trì t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Quy t nh này. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 8. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám c S Tài chính, S Tư pháp; C c trư ng C c Thu thành ph ; Giám c Kho b c Nhà nư c à N ng; Th tru ng các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã Th trư ng; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Duy Khương
  3. PH L C M C THU L PHÍ C P B N SAO, L PHÍ CH NG TH C (Kèm theo Quy t nh s 08/2009/Q -UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 c a UBND thành ph à N ng) S N i dung thu l phí M c thu TT 1 C p b n sao t s g c 3.000 ng/b n 2.000 ng/trang 2 Ch ng th c b n sao t b n chính T trang th ba tr lên thì m i trang thu 1.000 ng/trang, t i a không quá 100.000 ng/b n 3 Ch ng th c ch ký 10.000 ng/trư ng h p
Đồng bộ tài khoản