Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 09/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 09/2009/Q -UBND R ch Giá, ngày 13 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH PH M VI CÁC KHU V C PH I XIN GI Y PHÉP XÂY D NG I V I TR M THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI NG TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông v vi c hư ng d n c p gi y phép xây d ng i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di ng các ô th ; Theo ngh c a Giám c S Thông tin và Truy n thông t i T trình s 424/TTr- STTTT ngày 05 tháng 12 năm 2008 v vi c quy t nh ban hành Quy nh ph m vi các khu v c ph i xin gi y phép xây d ng i v i tr m thu, phát sóng thông tin di ng trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh ph m vi các khu v c ph i xin gi y phép xây d ng i v i tr m thu, phát sóng thông tin di ng trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 2. Giao cho Giám c các S : Thông tin và Truy n thông; Xây d ng ch trì, ph i h p v i các s , ban ngành có liên quan và y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph t ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S : Thông tin và Truy n thông, Xây d ng; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; các ơn v , doanh nghi p vi n thông; Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương QUY NNH PH M VI CÁC KHU V C PH I XIN GI Y PHÉP XÂY D NG I V I TR M THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI NG TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2009/Q -UBND ngày 13 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) Chương I QUY NNH V C P GI Y PHÉP XÂY D NG i u 1. Khu v c ph i xin gi y phép xây d ng i v i tr m BTS lo i 2 1. Toàn b ranh gi i di n tích t th tr n, th xã, thành ph ; các ô th m i trên a bàn t nh ã ư c phê duy t quy ho ch chung xây d ng và quy ho ch chi ti t xây d ng; 2. Khu c m công nghi p; khu du l ch; khu kinh t và các khu ch c năng khác ngoài ô th ã ư c phê duy t quy ho ch xây d ng; các trung tâm xã, i m dân cư nông thôn ã ư c phê duy t quy ho ch xây d ng; 3. Khu v c vành ai sân bay qu c t Dương Tơ; 4. Khu v c vành ai sân bay R ch Giá; 5. Trong ph m vi 200m tính t tim ư ng sang hai bên l ư ng, d c các tuy n ư ng qu c l , t nh l , huy n l ; 6. Trong ph m vi 200m k t ranh gi i tr s y ban nhân dân xã; 7. Trong ph m vi 200m k t ranh gi i i v i các khu b o t n di tích c p qu c gia, c p t nh; 8. Trong ph m vi 200m k t ranh gi i i v i các vư n hoa; ài tư ng ni m; nghĩa trang li t sĩ; công viên; qu ng trư ng; công trình qu ng cáo; các khu du l ch;
  3. 9. Cách 200m trong toàn b khu v c, vành ai các v trí khu an ninh, quân s ; 10. Khu v c có cao t bình 20 tr lên g m các xã thu c huy n Kiên Lương, Hòn t, Phú Qu c, Kiên H i và th xã Hà Tiên; 11. Ch c p phép xây d ng i v i các tr m BTS cách ranh gi i tr s T nh y, H i ng nhân dân t nh, y ban nhân dân t nh; Thành y, Th y, Huy n y, y ban nhân dân các huy n, th xã và thành ph t 200 mét tr lên. i u 2. i u ki n khi l p t tr m BTS lo i 2 n m ngoài khu v c ph i xin gi y phép xây d ng. Các tr m BTS lo i 2 khi xây d ng, l p t ngoài khu v c t i i u 1 c a Quy nh này thì ch u tư không ph i xin gi y phép xây d ng, nhưng ph i m b o các i u ki n như sau: 1. Có văn b n ch p thu n c a S Thông tin và Truy n thông v v trí, a i ml p t; 2. áp ng các i u ki n t i kho n 3 M c II Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông. i u 3. Yêu c u tuân th theo quy ho ch 1. Doanh nghi p ph i báo cáo k ho ch d ki n xây d ng, l p t tr m BTS trong năm trên a bàn t nh v S Thông tin và Truy n thông. Th i gian báo cáo trong tháng 10 năm trư c c a năm k ho ch; 2. Cơ quan c p phép xây d ng ch c p phép xây d ng khi ch u tư có văn b n ch p thu n c a S Thông tin và Truy n thông v v trí, a i m xây d ng, l p t tr m BTS. i u 4. Yêu c u dùng chung cơ s h t ng thông tin 1. i v i tr m BTS lo i 1 ph i cam k t cho các doanh nghi p cung c p d ch v thông tin di ng s d ng chung cơ s h t ng (nhà tr m, c t ăng ten) nhưng không ư c quá b n doanh nghi p; 2. i v i tr m BTS lo i 2 ph i cam k t cho các doanh nghi p cung c p d ch v thông tin di ng s d ng chung cơ s h t ng (nhà tr m, c t ăng ten) nhưng không ư c quá hai doanh nghi p i v i lo i ăng ten dây co và không ư c quá ba doanh nghi p i v i lo i ăng ten t ng. i u 5. H sơ xin gi y phép xây d ng 1. Văn b n ch p thu n c a S Thông tin và Truy n thông v v trí, a i m xây d ng, l p t;
  4. 2. Các h sơ theo quy nh t i i m 1.1 ( i v i tr m BTS lo i 1) và i m 1.2 ( i v i tr m BTS lo i 2), kho n 1, M c II Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông. i u 6. N i dung và th m quy n c p gi y phép xây d ng 1. N i dung gi y phép xây d ng i v i tr m BTS lo i 1 theo m u t i Ph l c s 3; i v i tr m BTS lo i 2 theo m u t i Ph l c s 4 c a Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT-BXD - BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông. 2. ThNm quy n c p gi y phép xây d ng: 2.1. y ban nhân dân t nh c p phép các tr m BTS g m: - Tr m BTS thu c d án u tư xây d ng ã ư c thNm nh thi t k cơ s ; - Tr m BTS trên các tr c ư ng ph chính ô th ư c ban hành theo Quy t nh s 1714/Q -UBND ngày 21/7/2008 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang; 2.2. y ban nhân dân t nh y quy n cho Giám c S Xây d ng c p gi y phép xây d ng các tr m BTS nêu t i i m 2.1, kho n 2, i u này; tr các công trình thu c a bàn huy n Phú Qu c. 2.3. y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph c p gi y phép xây d ng t t c các tr m BTS còn l i thu c a gi i hành chính do mình qu n lý, tr các i tư ng quy nh t i i m 2.1, kho n 2, i u này. Chương II T CH C TH C HI N i u 7. S Thông tin và Truy n thông 1. Xác nh v trí xây d ng, l p t các tr m BTS sao cho phù h p quy ho ch ngành bưu chính, vi n thông và m quan ô th trên a bàn t nh Kiên Giang. Có văn b n tr l i (ch p thu n ho c không ch p thu n) trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng tr m BTS; 2. T ch c tuyên truy n, ph bi n cho các t ch c, cá nhân có liên quan hi u rõ m c ích, yêu c u c a vi c xây d ng, l p t các tr m BTS; hư ng d n các doanh nghi p trong vi c s d ng chung cơ s h t ng nhà tr m và c t ăng ten; 3. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra vi c th c hi n các n i dung c a Quy nh này. i u 8. Cơ quan c p phép xây d ng 1. Th i gian là 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng tr m BTS;
  5. 2. G i b n sao gi y phép xây d ng cho S Thông tin và Truy n thông theo dõi, qu n lý; 3. Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, l p t các tr m BTS trên a bàn theo hư ng d n t i Quy nh này. i u 9. Các t ch c, cá nhân khác có liên quan 1. Các t ch c u tư xây d ng và khai thác các tr m BTS có trách nhi m: 1.1. Th c hi n úng Quy nh này và các quy nh hi n hành c a pháp lu t khác có liên quan; 1.2. Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông xu t k ho ch phát tri n m ng thông tin di ng t i a phương; 1.3. Tham gia tuyên truy n, ph bi n v m c ích, ý nghĩa c a vi c xây d ng, l p t các tr m BTS; 1.4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng vi ph m do không th c hi n úng theo Quy nh này và các quy nh hi n hành c a pháp lu t khác có liên quan. 2. T ch c, cá nhân tham gia thi t k , thi công xây d ng, l p t các tr m BTS có trách nhi m th c hi n theo các quy nh c a Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT- BXD - BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 10. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có phát sinh khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v S Xây d ng, S Thông tin và Truy n thông t ng h p báo cáo, trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản