Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư tại điểm tái định cư Tà Huổi Tráng - Tà Si Láng huyện Tủa Chùa thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- -------------- Số: 10/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI ĐIỂM TĐC TÀ HUỔI TRÁNG - TÀ SI LÁNG HUYỆN TỦA CHÙA THUỘC DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số: 02/2007/QĐ-TTg, ngày 09/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg, ngày 25/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La; Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Thông tư số: 05/2007/TT-BXD, ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số: 386/TTr-SXD ngày 19/5/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành bổ sung “đơn giá hỗ trợ nhà ở, công trình phụ cho các hộ dân tại khu tái định cư Tà Huổi Tráng – Tà Si Láng (điểm dân cư số 1, điểm dân cư số 2 và điểm dân cư Huổi Trẳng) huyện Tủa Chùa” với những nội dung sau: - Đơn giá hỗ trợ nhà tái định cư: 1.800.000 đ/m2 - Công trình phụ: + Bồn chứa nước (bằng thép hoặc Inox) loại 2m3: 5.000.000đ. + Sân bê tông gạch vỡ hoặc bê tông sỏi láng xi măng: 20m3 x 50.000đ = 1.000.000đ. Điều 2. Nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này bổ sung cho nội dung đơn giá nhà ở, công trình phụ tại quyết định số: 04/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; thủ trưởng các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Văn Nhân
Đồng bộ tài khoản