intTypePromotion=1

Quyết định 104/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 104/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 104/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 104/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  104/2003/Q§­T T g    th n g µ y  27 th¸ng 5 n¨ m  2003 P hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n t æ n g  th Ó   s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc trù c  m thu é c  B é  Gi¸o d ô c  v µ   µ o   ¹o ® Õ n  n¨ m  2005 § t thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n XÐt    Þ  ña  é    ôc  µ  µo  ¹o(c«ng    è  ®Ò ngh c B Gi¸od v § t   v¨n s 3893/TCCB  µy    ng 12 th¸ng5    n¨m 2003,c«ng    è    v¨ns 4131/TCCB  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m  2003,c«ng    è     v¨ns 9919/TCCB  µy  th¸ng11  ng 04    n¨m  2002)vµ    Õn  ña    é: KÕ   ¹ch vµ  Çu     ý ki c c¸cB   ho   § t (c«ng    è  v¨n s 1911  BKH/DN   µy  th¸ng 4  ng 03    n¨m 2003),Tµi chÝnh     (c«ng    è  v¨n s 3726 TC/TCDN   µy  th¸ng4  ng 18    n¨m 2003),Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    (c«ng    è  v¨n s 928/L§TBXH­CSL§VL  µy  th¸ng4  ng 01    n¨m  2003),  éi vô   N   (c«ng  v¨n sè    592/BNV­TCBC   µy  th¸ng3  ng 25    n¨m 2003), quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc Bé   nh n       Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o®Õ n     v § t  n¨m  2005    ô  ôc nh Ph l   kÌm  theo. §i Ò u 2. Bé   ëng  é   tr B Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o cã  d v§ t   tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  ®¹ thùc  Ön  Öc  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  hi vi s x ® m  nghiÖp  µ   íc trùc thuéc  nh n     theo  ®óng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt.Trêng  îp  iÒu  n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung  Ph¬ng    ¸n ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.     ch thu c Th t   ph   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi é    Gi¸odôc  µ  µo  ¹otrong viÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn. B   v § t    th   Ph ¸n n     Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé   ëng  é   tr B Gi¸o  ôc  µ  µo  ¹o vµ  ñ   ëng    ¬  d v§ t   Th tr c¸c c quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô   ôc l D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc trù c thu é c  n B é  Gi¸o d ô c  v µ   µ o   ¹o th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi  § t m ® Õ n  n¨ m  2005 (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 104 /2003/Q§­TTg ngµy  th¸ng5  27    n¨m  2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I. o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c gi ÷ n g u yªn p h¸p n h © n:   D ­Nhµ   Êtb¶n    xu   Gi¸odôc,   Doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è  nh n   l    ®Þ s 68/1998/Q§­ TTg: ­C«ng    ©y  ùng  êng  äc,   tyX d tr h ­C«ng      Ên  iÓnkhaic«ng  Ö   µ  ©y  ùng  á    a  Êt,   tyT v tr     ngh v X d m ­®Þ ch ­C«ng      Ên  ihäc  ©y  ùng,   tyT v ®¹   X d ­C«ng      Ên  iÓnkhaic«ng  Ö   µ  ©y  ùng    tyT v tr     ngh v X d giao th«ng,     ­XÝ     nghiÖp    îp x©y  ùng  Liªnh   d (chuyÓn  Ò   ùcthuéc Trêng  ¹ihäc v tr     §    B¸ch  khoa  µ   éi). HN II. o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c th ù c hi Ö n  c¸c   D h × n h  thøc s ¾ p  x Õ p. 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸: N¨m  2005.  *Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc n ¾ m   ÷      n  gi trªn 50%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh nghiÖp: ­C«ng    ÕtbÞ    ôc    tyThi   gi¸od I, ­C«ng    ÕtbÞ    ôc  .   tyThi   gi¸od II *Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸,Nhµ   íc gi÷ cæ   Çn      n    ph ë møc   thÊp  hoÆc   kh«ng  ÷cæ   Çn: gi   ph ­C«ng    ©y  ùng  ¬    tyX d c b¶n.    2.Doanh  nghiÖp  chuyÓn  µnh  n  Þ  ù  th ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu:    ­B¸o  Gi¸odôc  µ  êi®¹i.   v Th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2