Quyết định 105/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 105/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 105/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành tạm thời cước các dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 105/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng sè 105/2003/Q§-BBCVT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc ban hµnh t¹m thêi cíc c¸c dÞch vô truy nhËp Internet b¨ng réng ADSL Bé trëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé B- u chÝnh, ViÔn th«ng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 99/1998/Q§-TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ vµ cíc bu chÝnh, viÔn th«ng; - C¨n cø Th«ng t sè 03/1999/TT-TCB§ ngµy 11/5/1999 cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc Bu ®iÖn híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 109/CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ bu chÝnh vµ viÔn th«ng vµ QuyÕt ®Þnh sè 99/1998/Q§-TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ vµ cíc bu chÝnh, viÔn th«ng; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh t¹m thêi cíc trÇn dÞch vô truy nhËp Internet b¨ng réng ADSL cña nhµ cung cÊp dÞch vô nh sau: 1. Cíc ®Êu nèi hoµ m¹ng ban ®Çu do doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô quy ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh. 2. Cíc sö dông: Møc cíc trÇn: 909.091®/th¸ng, øng víi tèc ®é t¶i d÷ liÖu tõ nhµ cung cÊp dÞch vô Internet tíi nhµ thuª bao (Down-Link) ®Õn 2Mb/s, tõ nhµ thuª bao tíi nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (Up-Link) ®Õn 640Kb/s. 3. Doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô truy nhËp Internet b¨ng réng ADSL ®îc quy ®Þnh h×nh thøc tÝnh vµ thu cíc kh¸c trªn nguyªn t¾c tæng cíc sö dông trong th¸ng kh«ng vît qu¸ møc cíc tèi ®a quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. 4. Trong ®iÒu kiÖn kü thuËt, thùc tÕ cho phÐp, doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô ADSL ®îc quy ®Þnh møc cíc cho c¸c tèc ®é truy nhËp (Down- Link) trªn 2Mb/s nhng møc cíc tèi ®a kh«ng vît qu¸ 2 lÇn møc cíc trÇn tèc ®é (Down-Link) ®Õn 2Mb/s ®· quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. 5. C¸c møc cíc trªn cha bao gåm cíc thuª bao ®iÖn tho¹i néi h¹t, cíc liªn l¹c ®iÖn tho¹i trong níc, quèc tÕ cña thuª bao ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng trªn m¹ng ADSL/SHDSL; 6. C¸c møc cíc trªn cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
  2. 2 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 1/7/2003. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Thñ t- íng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng, Internet vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản