Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
8
download

Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1052/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1052/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;\ Căn cứ Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; Căn cứ Thông báo số 2936/TB-BTS ngày 13/12/2006 của Bộ Thuỷ sản về kết luận của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại Hội nghị “Bàn biện pháp ngăn chặn hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thực hiện kiểm tra dư lượng các hoá chất, kháng sinh cấm trong hàng thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản (trừ sản phẩm sống) từ ngày 20/12/2006 như sau: - Kiểm tra 100% các lô hàng tôm, mực của các doanh nghiệp đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về chỉ tiêu hoá chất, kháng sinh bị cơ quan thẩm quyền Nhật Bản phát hiện sau ngày 24/11/2006; - Kiểm tra 100% các lô hàng tôm, mực của các doanh nghiệp chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về tất cả các chỉ tiêu hoá chất, kháng sinh bị cơ quan thẩm quyền Nhật Bản phát hiện. Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản (NAFIQAVED) có trách nhiệm: - Thực hiện cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh đối với các lô hàng thuộc diện kiểm tra nêu tại Điều 1 nếu kết quả phân tích dư lượng đạt yêu cầu theo quy định của Nhật Bản;
  2. - Thường xuyên thông báo cho Tổng cục HảI quan danh sách các doanh nghiệp thuộc diện không phải kiểm tra và doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm tra chứng nhận về dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm theo quy định nêu tại Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Việc kiểm tra phân tích được thực hiện tại các phòng kiểm nghiệm của NAFIQAVED hoặc các phòng kiểm nghiệm khác đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 về phân tích các chỉ tiêu dư lượng hoá chất, kháng sinh. NAFIQAVED cập nhật danh sách các phòng kiểm nghiệm đủ năng lực theo yêu cầu nêu trên và thông báo cho các doanh nghiệp biết. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở NN&PTNT có quản lý nhà nước về thuỷ sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Thứ trưởng (Đã ký) Nguyễn Thị Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản