intTypePromotion=1

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
71
lượt xem
4
download

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục tài chính Doanh nghiệp trực thuộc Bộ tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 106/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µI b ë  ch Ý n h  S è  106/1999/Q§­B T C  n g µ y  11 th¸ng 9 n¨ m   1999 V Ò  n hi Ö m  v ô , q u y Ò n  h ¹ n  µ   v t æ   h øc   é  m ¸y  C ô c  T µ i c h Ý n h  d o a n h  n g hi Ö p  trù c  c b thu é c B é  T µ i  h Ý n h c b é   ë ng b é   µI ch Ý nh tr t  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  /1999/N§­   µy  cø  ®Þ s 84  CP ng 28/8/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  ¹Tæng  ôc  v tæ  l i c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n     i nghiÖp  trùcthuéc Bé  µichÝnh;     T  ­ Sau    ã  ù    khic s tho¶ thuËn  ña  é   ëng    ëng    c B tr ­ Tr ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é   b ChÝnh  ñ  ¹ c«ng    è  ph t   i v¨n s 235/BTCCBCP­TCBC   µy  /9/1999; ng 11    ­X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Côc  µi chÝnh  T  doanh  nghiÖp  µ ®¬n   Þ   ùc thuéc  é   µi l  v tr   BT  chÝnh  ã  c chøc  n¨ng  óp  é   ëng  é   µi chÝnh  èng  Êt qu¶n  ýnhµ  íc gi B tr BT  th nh   l  n  vÒ   µichÝnh  t  doanh nghiÖp trong c¶  íc;qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  éc së  ÷u   n  l  v t  thu   h Nhµ   íct¹ c¸cdoanh  n  i    nghiÖp  Thñ íng Ch Ýnh  ñ,c¸cBé  ëng,Thñ  ëng  do  t  ph     tr   tr c¬ quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  µnh  Ëp hoÆc   ãp  èn. thu   ph th l  gv §i Ò u 2:  ôc  µi chÝnh  C T  doanh nghiÖp  óp  é   ëng  é   µi chÝnh  gi B tr BT  thùc hiÖn    Ö m  ô  ô  Ó    c¸cnhi v c th sau  y:  ®© 1. Thèng  Êt    nh qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   µichÝnh  l  n   t  doanh nghiÖp  éc    thu c¸c thµnh  Çn  ph kinhtÕ    trong c¶  íc:  n 1.1­Chñ  ×hoÆc     tr   tham    ©y  ùng    Ýnh  gia x d c¸cch s¸ch,chÕ       ®é qu¶n  ý l  tµichÝnh    doanh nghiÖp;chÕ       ®é qu¶n  ý,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  µ  íc l  to v ph¸ttr   nh n   t¹  idoanh  nghiÖp;chÕ     ç  î µichÝnh    ®é h tr    t cho    c¸c doanh nghiÖp  µ    Õ   v c¸c ch ®é  kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp, theo    nh  ña    qui ®Þ c Bé  ëng  é  µichÝnh. tr BT    1.2­H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn  Ýnh        travi th   ch s¸ch,chÕ       ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh;  Õ     ch ®é qu¶n  ý vèn  µ   íc; chÕ     Õ   l  nh n   ®é k to¸n,kiÓm     to¸n doanh    nghiÖp  èng  Êt trong c¶  íc. th nh    n  1.3­Tæ     chøc  nghiªncøu  Õn îcvµ    Êt c¸c vÊn    ã  ªnquan    chi l   ®Ò xu     ®Ò c li   ®Õ n   µichÝnh  t  doanh  nghiÖp;dù  kh¶    b¸o  n¨ng  ng    µichÝnh  õ doanh  ®é viªnt   t  nghiÖp.  
  2. 2 1.4­Tæng  îp,ph©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh  µichÝnh    h  t   gi¸t h t  doanh nghiÖp  trongc¶  íc.  n  1.5­Tæ     chøc  th«ng    µichÝnh  tint   doanh nghiÖp;híng dÉn, båidìng dìng            nghiÖp  ô  v qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp. 2.  Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp  Thñ íng  Ýnh  do  t Ch phñ, c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬      tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph thµnh  Ëp hoÆc   ãp  èn: l  gv 2.1­H íng dÉn      doanh  nghiÖp  Óm    ¸nh    µis¶n,x¸c ®Þnh  è  èn  ki kª,® gi¸t      sv nhµ  íc;tæ  n   chøc  giao vèn    cho    c¸cdoanh nghiÖp  theo uû  Òn  ña  é  ëng    quy c B tr Bé  µichÝnh. T    2.2­Tæ     chøc  ¸nh      nh    Þdoanh  ® gi¸, ®Þ x¸c gi¸tr   nghiÖp,gi¸trÞphÇn  èn      v nhµ  íc t¹  n  i doanh nghiÖp  µ  íc trong c¸c tr ng  îp gi¶ithÓ, ph¸ s¶n  nh n      ê h        hoÆc   chuyÓn  æi  Òn  ë  ÷u. ® quy sh   Gi¸m    Öc  ö  ývèn,tµis¶n  µ  íctrong c¸c tr ng  îp chiat¸ch,s¸p s¸tvi x l      nh n      ê h        nhËp, hîp nhÊt,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n  µ           v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  nh níc;gi¸m    Öc  ©n  èi lî nhuËn    s¸tvi ph ph   i   sau  Õ,  Öc  ö  ông  thu vi s d c¸c  ü  ¹  qu t i doanh nghiÖp.   2.3­ ThÈ m   nh     ®Þ nhu  Çu  ç  îtµichÝnh  µng  c h tr    h n¨m  µ  Êp  vc ph¸tc¸c    kho¶n    ç  î chih tr  cho doanh  nghiÖp.KiÕn  Þ    Ön    ngh c¸c bi ph¸p  ö  ývèn  µ  µi x l  v t  s¶n  ît   Èm  Òn  ña  v   th qu¸ quy c doanh  nghiÖp.   2.4 Tham       Õn  Ò   Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  gia ý ki v chi l   ho   ho ph¸ttr Ón kinh  i     doanh  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  äng ®iÓ m,    tr   c¸c Tæng  c«ng    µ  íc;Tham   ty nh n   gia x©y  ùng  µ    d v th«ng  chØ    ép  ©n  b¸o  tiªun ng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m  ña    c c¸c doanh nghiÖp theo uû  Òn  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   quy c B tr BT    Tham     ¬ng        gia ph ¸n gi¸c¸c s¶n  È m   µ  Þch  ô  Nhµ   ícquy  nh   ph vd v do  n  ®Þ gi¸;tham     gia  Öc  ©y  ùng  n     ü   Òn  ¬ng  µ   Õp   ¹ng  vi x d ®¬ gi¸,qu ti l vx h doanh  nghiÖp theo qui®Þnh  ña  µ   íc.    c Nh n   2.5­KiÓ m     Öc  ùc hiÖn  Ýnh    travi th   ch s¸ch,chÕ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh,kÕ   l      to¸n, Óm    ña   ki to¸nc doanh  nghiÖp  KiÓ m     c¸o tµichÝnh,x¸c ®Þnh  trab¸o         kh¶  n¨ng  µn    î,møc      ho tr¶n   ®é b¶o toµn  µ    iÓnvèn  µ  íchµng  v ph¸ttr   nh n   n¨m  ña  c doanh nghiÖp.   2.6­ Tæng   îp,ph©n  Ých  ×nh  ×nh    h  t t h qu¶n  ý,sö  ông  èn, viÖc    l  d v  b¶o toµn  µ  v ph¸ttr Ón vèn  éc  ë  ÷u  µ  íc t¹    ¹  ×nh   i   thu s h nh n   i c¸c lo ih doanh  nghiÖp  trongc¶  ícvµ    n   theo ngµnh    kinhtÕ.    3­ Qu¶n  ý c¸c quü  µichÝnh  ç  îdoanh  l    t  h tr  nghiÖp  Bé   ëng  é   µi do  tr BT  chÝnh  û  Òn. u quy   4­  íng  Én    ë   µi chÝnh    Ët    èng  Êt qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   H d c¸c S T   ­ V gi¸th nh   l  n  tµichÝnh  i víic¸c doanh    ®è       nghiÖp    a   µn; qu¶n  ývèn  µ  íc t¹    trªn®Þ b   l  nh n   i c¸c doanh  nghiÖp  tØnh,thµnh  è  µnh  Ëp  do    ph th l hoÆc   ãp  èn,tæng  îp,ph©n   gv  h  tÝch  ×nh  ×nh  µichÝnh  t h t  doanh nghiÖp    a  µn. trªn®Þ b   5­ Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸cdo  é  ëng  é  µichÝnh    B tr BT  giao.  
  3. 3 §i Ò u  Côc  µichÝnh  3:  T  doanh  nghiÖp  ã    Òn  ¹n sau: c c¸cquy h   1­  ùc  Õp  Tr ti quan  Ö   íic¸c tæ  h v     chøc  µ  ¬  v c quan  µ  íc cã  ªnquan  nh n   li   ®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao. th   nhi v®    2­ Yªu  Çu    c c¸c doanh nghiÖp  µ  íc trung  ng  µ    nh n   ¬ v c¸c doanh  nghiÖp  kh¸ccã  èn  ãp  ña  µ  ícgöib¸o    µichÝnh  µ    µiliÖu kh¸ctheo qui   v g c nh n     c¸o t   v c¸ct          ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     3­ Yªu  Çu    ë  µichÝnh    Ët    öib¸o      c c¸cS T   ­ V gi¸g   c¸o tæng  îp ®¸nh    ×nh  h  gi¸t h×nh qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp    a  µn  µ  ×nh  ×nh  trªn®Þ b v t h qu¶n  ývèn  l  nhµ  íc t¹  n   idoanh  nghiÖp  a   ¬ng  ®Þ ph theo quy  nh   ña  é   ëng  é   µi ®Þ c B tr BT  chÝnh.  4­  îc quyÕt  nh   Óm     nh   ú  §  ®Þ ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ×nh  ×nh  µi ®é xu t h t  chÝnh doanh  nghiÖp theo    nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  ö  ýc¸c qui®Þ c B tr BT  v x l    vÊn    µichÝnh  ®Ò t   doanh  nghiÖp  theo  Ýnh  ch s¸ch  Õ     µ   íc ®∙    ch ®é Nh n   qui ®Þnh; yªu cÇu     doanh nghiÖp  cung  Êp  µ    ×nh c¸ctµi Öu cÇn  Õtli   c v gi¶i tr         li thi   ªn quan  n   Öc  Óm     ®Õ vi ki tra,gi¸m    ×nh  ×nh  µichÝnh, t×nh  ×nh  s¸tt h t    h qu¶n  ý l  vèn  µ  íct¹ doanh  nh n     i nghiÖp.   5­ Ký        c¸cv¨n b¶n  íng dÉn, gi¶ithÝch    Õ     Ò   h     c¸cch ®é v qu¶n  ýtµichÝnh, l      qu¶n  ývèn  µ  íct¹ doanh  l  nh n   i  nghiÖp  theo  ©n  Êp  ph c hoÆc   û  Òn  ña  é  u quy cB tr ng  é  µichÝnh. ë BT  §i Ò u  Côc  µichÝnh  4:  T  doanh  nghiÖp  ã  ôc  ëng  ô  c C tr ph tr¸chvµ  ét   m sè  ã  ôc  ëng  Bé  ëng  é  µichÝnh    Öm,  Ôn  Öm.  Ph c tr do  tr BT  bæ nhi mi nhi Bé   m¸y  ña  ôc  µichÝnh  c C T  doanh  nghiÖp  å m   ã: g c  1. Ban  µi chÝnh    T  doanh nghiÖp: X ©y  ùng, quèc    d   phßng, an    ninh,h¶i    quan,dù  ÷quèc      chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ­x∙héigäit¾tlµBan    tr   gia,c¸ctæ  ch tr   tr              TµichÝnh    doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd   2.Ban  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  giao th«ng  u  iÖn    b® 3.Ban  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  c«ng  nghiÖp  4.Ban  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  ¬ng  ¹i­V¨n     Th m    ho¸ ­Gi¸odôc    5.Ban  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  n«ng  nghiÖp   û  ­Thu s¶n  6.Ban  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh 7.Ban    Çn      Cæ ph ho¸ 8.Ban  Ýnh    Ch s¸ch ­Tæng  îp    h 9.V¨n    phßng  ôc C NhiÖ m   ô  ô  Ó  µ    Õ   ña    n  Þ  ãitrªndo  ôc  ëng  ôc  v c th v biªnch c c¸c ®¬ v n     C tr C TµichÝnh    doanh  nghiÖp quy  nh. ®Þ §i Ò u  5:  ôc  µi  Ýnh  C T ch doanh nghiÖp  µ ®¬n   Þ   ã   c¸ch  l  vct ph¸p  nh©n, cã    con  Êu  d riªng, îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.     t  ® t  i b  n  Biªn chÕ   ña  ôc  µi chÝnh    cC T  doanh  nghiÖp  éc biªnchÕ   thu     qu¶n  ýnhµ  l  nícdo  é  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh    B tr BT  quy   trongtæng  è    Õ   ña  é  µi   s biªnch c B T   chÝnh. 
  4. 4 Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  ôc  µi chÝnh  ph ho   cC T  doanh  nghiÖp  ng©n  do  s¸ch  nhµ  íccÊp  µ  îctæng  îp trongdù    n  v®  h    to¸nchung  ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u 6: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  ®Þ n c hi l     t ng 1/10/1999.   Côc  ëng  ôc  µichÝnh  tr C T  doanh nghiÖp,Vô  ëng  ô      tr V Tæ chøc    é  µ  o   c¸n b v ®µ t¹o,Vô   ëng  ô   µi vô    tr V T   qu¶n  Þ,Ch¸nh  tr   V¨n phßng  é   µ  ñ  ëng    n   B v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2