Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ kết nối mạng máy tính xDSL-WAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 106/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng sè 106/2003/Q§-BBCVT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc ban hµnh t¹m thêi cíc dÞch vô kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh xDSL-WAN Bé trëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ Bu chÝnh vµ ViÔn th«ng; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 99/1998/Q§-TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ vµ cíc bu chÝnh, viÔn th«ng; C¨n cø Th«ng t sè 03/1999/TT-TCB§ ngµy 11/5/1999 cña Tæng côc Bu ®iÖn híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 109/1997/N§-CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ bu chÝnh vµ viÔn th«ng vµ QuyÕt ®Þnh sè 99/1998/Q§- TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ vµ cíc bu chÝnh, viÔn th«ng; XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 113/GCTT-H§QT ngµy 28/5/2003 vÒ viÖc cíc dÞch vô ADSL/SHDSL; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh. QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh t¹m thêi kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng cíc dÞch vô kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh tèc ®é cao xDSL-WAN (b¶ng kÌm theo). §iÒu 2. C¸c møc cíc trªn cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1/7/2003. §iÒu 4. C¸c «ng (bµ) Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp viÔn th«ng vµ Internet chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA B¶ng cíc dÞch vô kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh tèc ®é cao xDSL- WAN (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 106/2003/Q§-BBCVT ngµy 18/6/2003 cña Bé trëng Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng) 1. B¶ng cíc 1.1 Cíc ®Êu nèi hßa m¹ng ban ®Çu: Doanh nghiÖp quy ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thµnh. 1.2. Cíc thuª cæng hµng th¸ng (®¬n vÞ tÝnh: 1000®/cæng/th¸ng) Tèc ®é Cíc cæng néi tØnh Cíc cæng liªn tØnh Cíc sµn Cíc trÇn Cíc sµn Cíc trÇn 64 Kb/s 102 128 880 1.100 128 Kb/s 166 207 1.424 1.780 192 Kb/s 209 261 1.796 2.245 256 Kb/s 259 324 2.229 2.786 384 Kb/s 322 403 2.774 3.467 512 Kb/s 400 500 3.440 4.300 768 Kb/s 492 615 4.230 5.288 1024 Kb/s 601 751 5.162 6.452 1544 Kb/s 885 1.106 7.603 9.504 2048 Kb/s 918 1.147 7.885 9.856 Cæng xDSL-WAN liªn tØnh cã thÓ sö dông ®Ó liªn l¹c xDSL-WAN néi tØnh mµ kh«ng ph¶i thanh to¸n thªm cíc thuª cæng xDSL-WAN néi tØnh. 1.3. Cíc thuª kªnh CIR cho mçi ®iÓm liªn l¹c (®¬n vÞ tÝnh 1000®/kªnh/th¸ng) Tc CIR néi tØnh CIR néi vïng CIR liªn vïng CIR c¸ch vïng Kb/s Cíc sµn Cíc trÇn Cíc sµn Cíc trÇn Cíc sµn Cíc trÇn Cíc sµn Cíc trÇn 64 241 301 364 455 703 879 1.570 1.963 128 390 487 591 739 1.155 1.444 2.542 3.177 192 491 614 746 932 1.457 1.821 3.206 4.007 256 610 762 925 1.156 1.808 2.260 3.978 4.972 384 759 949 1.151 1.439 2.250 2.813 4.950 6.188 512 942 1.177 1.428 1.785 2.790 3.488 6.138 7.673 768 1.158 1.447 1.756 2.195 3.432 4.290 7.550 9.438 1024 1.412 1.765 2.142 2.678 4.187 5.234 9.211 11.514 1536 2.081 2.601 3.155 3.944 6.168 7.710 13.569 16.961 2048 2.158 2.697 3.273 4.091 6.396 7.995 14.071 17.589 1.4. Vïng cíc dÞch vô xDSL-WAN trong níc: CËn vïng: Vïng 1 ®Õn Vïng 3 vµ ngîc l¹i; Vïng 3 ®Õn Vïng 2 vµ ngîc l¹i. C¸ch vïng: Vïng 1 ®Õn Vïng 2 vµ ngîc l¹i
  3. 3 Vïng 1: Bao gåm c¸c tØnh, thµnh phè PhÝa B¾c ®Õn tØnh Qu¶ng B×nh Vïng 3: Bao gåm c¸c tØnh, thµnh phè tõ Qu¶ng TrÞ ®Õn tØnh Kh¸nh Hßa vµ tØnh §¾c L¾c Vïng 2: C¸c tØnh, thµnh phè cßn l¹i 1.5. Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh xDSL-WAN ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c møc cíc cô thÓ trong khung cíc ®· ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 1.6. C¸c møc cíc trªn cha bao gåm cíc thuª bao ®iÖn tho¹i néi h¹t, cíc liªn l¹c ®iÖn tho¹i trong níc vµ quèc tÕ cña thuª bao ®iÖn tho¹i cè ®Þnh vµ cíc c¸c dÞch vô gi¸ trÞ gia t¨ng trªn m¹ng ADSL.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản