Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
119
lượt xem
2
download

Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành quy định về việc cấp giấy phép cung cấp thông tin lên mạng INTERNET

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1110/BC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  ë s è 1110/B C  n g µ y 21  th¸ng 5 n¨ m  1997 ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 08/11/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng tin; ­ C¨n cø  Quy  chÕ  t¹m thêi Ò  qu¶n lý,  v  thiÕt Ëp sö  dông m¹ng    l INTERNET     Öt Nam   ë Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ 21/CP  µy  3­ ng 05­ 1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph ­ C¨n  Th«ng     Þch  éi vô,V¨n  ãa      cø  tLiªnt N   h ­ Th«ng    µ  tinv Tæng  ôc  u   cB ®iÖn  íng  Én  Öc  Êp  Ðp  Õt  èi,cung  Êp  µ  ö  ông  h d vi c ph kn  c vsd INTERNET     ë ViÖtNam.   quy Õt  Þ nh ® 1. Ban  µnh    h Quy  nh  Ò   Öc  Êp  Ðp  ®Þ v vi c ph cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm INTERNET. 2. C¸c    «ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ô   ëng  ô   B V tr V B¸o  Ý, Côc  ëng  ôc  ch   tr C xuÊt b¶n, Vô   ëng  ô  îp    èc  Õ  µ    ¬      tr v H t¸cQu t v c¸c c quan  éc  é   Þu  thu B ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2   uy   Þ nh Q ® V Ò  vi Ö c c Ê p  p h Ð p  cu n g  c Ê p  th«ng tin lªn  ¹ n g   m INT E R N E T (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1110/BC   µy  th¸ng5  ng 21    n¨m  1997  ña  é  c B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tin) C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1: ­ C¸c  i îng    ®è t trong níc vµ  íc ngoµi® îc quy  nh  ¹  Òu    ¬ng        n     ®Þ ti§i 5, Ch II Quy  Õ   ¹m  êivÒ   ch t th   qu¶n  ýthiÕtlËp sö  ông  ¹ng  l    d m Internetë  ÖtNam       Vi   ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh   ®Þ 21/CP  µy  3­ ng 05­ 1997  ña  Ýnh  ñ  ã    c Ch ph c nhu cÇu  cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetph¶i lµm  ñ  ôc xin phÐp  é         th t     B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin. C h ¬ n g  II T h ñ  t ô c c Ê p  p h Ð p §i Ò u 2: Hå   ¬    Êp  Êy phÐp: s xinc gi   1.§¬n    Ðp    xinph cung  Êp  c th«ng  tin 2. B¶n    sao  Õt  nh  µnh  Ëp  ¬  quy ®Þ th l c quan, tæ    chøc,doanh    nghiÖp  ã  c chøng  Ën  ña  nh c c«ng  chøng  µ   íchoÆc   ¬  Nh n   c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 3. T«n    chØ,  ôc  ch, ®Ò     Õ   ¹ch chitiÕtvÒ   m ®Ý   ¸n,k ho       cung  Êp  c th«ng    tin, ph¹m    vicung  Êp  c th«ng    µ    ¹ h×nh  tinv c¸clo i   th«ng    Ïcung  Êp. tins   c 4. S¬   Õu  ýlÞch  ña    µnh    ô   y l  c c¸c th viªnph tr¸chvÒ   Öc    vi cung  Êp  c th«ng  tin, ã    chøng  Ën  ña  ¬  c nh c c quan  ñ ch qu¶n. 5.B¶ng      ¹ th«ng    Ïcung  Êp.   gi¸c¸clo i   tins   c 6. §èivíi ¬        quan  ¹igiao,c¬  c Ngo     quan L∙nh  ù,®¹idiÖn  ña    chøc  s    c c¸ctæ  quèc  Õ, Tæ   t  chøc  ªnChÝnh  ñ, phi Ch Ýnh  ñ, c¸c H∙ng  li   ph     ph     th«ng  Ên    t b¸o chÝ   íc ngoµi,kÓ   nh÷ng  êi ® øng   u   ¬  n    c¶  ng   ®Ç c quan    èn   ®ã mu cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetph¶icã    Ën  ña  é   ¹igiao  íc CHXHCN       x¸c nh c B Ngo   n  ViÖtNam.  
  3. 3 7. §èivíi ¬        quan  idiÖn  chøc  c ®¹   tæ  kinh tÕ,tæ      chøc   Ên  ícngoµi;c¸c tv n      c«ng    Ý  ty,x nghiÖp  ã c 100%   èn  ícngoµi;c¸c tæ  v n      chøc  Kinh  Õ,V¨n      t  ho¸,Du lÞch ViÖt Nam   ªndoanh  íi ícngoµivµ  êi® øng  u   ¬      li   v    n   ng   ®Ç c quan    µngêi ®ã l     nícngoµiph¶icã  Êy  Ðp  ¹t®éng        gi ph ho   hoÆc   Êy  Ðp  u  ,b¶n  ¨ng  ý  gi ph ®Ç t  ® k sè  chuyªn gia,nh©n    êi níc ngoµit¹  ôsë         viªnng       i   xin cung  Êp  tr c th«ng      tinlªn m¹ng  Internet. 8. §èi víic¸c ®èi îng         t trong níc ph¶i cã       v¨n b¶n    Þ   ña  ¬  ®Ò ngh c c quan  chñ  qu¶n. §i Ò u 3: 1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý) trùctiÕp tiÕp nhËn  å  ¬    Êp  ch         h s xinc giÊy  Ðp  ph cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetcho    i t ng quy  nh  ¹   c¸c ®è  î   ®Þ t  i kho¶n    §iÒu  cña  6,7  2  Quy  nh  µy  µ    i t ng thuéc kho¶n  §iÒu  lµ ®Þ n v c¸c®è  î     8  2    nh÷ng  ¬  c quan,tæ    chøc,doanh    nghiÖp  Trung  ng. ¬ 2.   ë     S V¨n ho¸    ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õp ¬ ti   nhËn  å  ¬,kiÓm      Ën  µ    Þ  é  hs  tra, nh v ®Ò ngh B V¨n      x¸c ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy  tinc gi phÐp cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªn m Internetcho    i  îng  éc    c¸c ®è t thu kho¶n    8 §iÒu  Quy  nh  µy  µnh÷ng  ¬  2  ®Þ n l  c quan,tæ    chøc,doanh    nghiÖp  a  ¬ng. ®Þ ph §i Ò u 4: 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îchå  ¬,Bé    th   15  k t    ®   s   V¨n     ho¸ ­ Th«ng  tincã    tr¸chnhiÖ m   Êp  Êy  Ðp    c gi ph cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tintrªnm Internet  ­ .Tr êng  îp kh«ng  Êp  Êy phÐp, Bé  h  c gi     V¨n     ho¸ ­Th«ng    ã    tinc v¨n b¶n    êi nãirâ  tr¶l     , lýdo.   2.  êng  îp  Tr h thay  æi, bæ   ®   sung  ét  m trong  ÷ng   iÒu  ∙    nh ® ® ghi trong  giÊy phÐp  Bé    do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    Êp  tinc ph¶i® îcsù  ng    ña  é      ®å ý c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin. §i Ò u 5: Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1. Cung  Êp    c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetkh«ng  ã  Êy phÐp  ña  é       c gi   c B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin. 2. Cung  Êp  c th«ng    tinkh«ng  ng  ®ó t«n chØ,  ôc   ch,  m ®Ý kh«ng  ng  ®ó ph¹m    ∙  ¨ng  ý  vi® ® k hoÆc     ¹ h×nh  sailo i   th«ng    ∙  îcBé  tin® ®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin cho  Ðp. ph
  4. 4 3. Cung  Êp    c th«ng    ã  éidung    ¹m  Ët B¸o  Ý, LuËt xuÊt b¶n, tinc n   viph Lu   ch         LuËt  Ò   v quyÒn   t¸c gi¶  µ  ÷ng  v nh quy  nh   ®Þ kh¸c  Ò   ¹t ®éng  v ho   V¨n ho¸    ­ Th«ng tin. 4. Cung  Êp    c th«ng    éi bé  ña    ¬  tinn   c c¸c c quan  n  Þ, tiÕtlé bÝ   Ët  ®¬ v       m cña §¶ng, Nhµ   íc,qu©n  ù, an    n  s   ninh,kinh tÕ, ®èi  ¹ivµ    Ý   Ët       ngo   c¸c b m kh¸c  do ph¸p luËtViÖtNam        quy  nh. ®Þ 5.ChuyÓn  îng giÊy phÐp    nh     hoÆc   cho  êikh¸csö  ông. ng    d C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n  ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 6: C¬   quan,tæ    chøc,doanh    nghiÖp  cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetvi    ph¹m Quy  nh  µy,tuú theo  ®Þ n   møc      ¹m  ÏbÞ  xö  ¹ttheo  ®é viph s     ph   quy  nh   ®Þ cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch hoÆc   Þ    b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh    h sù. §i Ò u 7: 1. Trong  êng  îp    ¹m  Òu    ¬ng    ña    tr h viph §i 5, Ch IIc Quy  nh  µy, Bé   ­ ®Þ n   tr ëng  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  Òn  quyÕt  nh  nh  tinc quy ra  ®Þ ®× chØ   µ  v thu  åi h  giÊy phÐp    cung  Êp  éidung  c n  th«ng      ¹ng  tinlªnm Internet. 2. Thanh    tra chuyªn  µnh  é   ng B V¨n ho¸  Th«ng    Þu  ­  tinch tr¸ch nhiÖ m     thanh    ö  ý vi ph¹m  tra x l     trong  Öc  Êp  µ  ùc  Ön  Êy  Ðp  vi c v th hi gi ph cung  Êp  c th«ng      ¹ng  tinlªnm Internettrong ph¹m    níc.     vic¶  3. Thanh      tra chuyªn  µnh  ng V¨n ho¸    ­ Th«ng        tinë c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     thanh    Óm     ö  ý vi ph¹m  tra,ki tra,x l     trongviÖc  ùc hiÖn    th   Quy  nh  µy  ®Þ n trong ph¹m    a  µn    vi®Þ b qu¶n  ý. l 4. Trong  êng  îp  Èn  Êp,  ñ   Þch  tr h kh c Ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  Òn    Õt ®Þnh  nh    ¬ c quy ra quy   ®× chØ  Öc  vi cung  Êp  éidung  c n  th«ng      ¹ng  tinlªnm Internetvµ  c¸o ngay    b¸o    b»ng    v¨n b¶n cho  é  ëng  é    B tr B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin. c h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  5. 5 §i Ò u 8: 1.Quy  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  th¸ng5    ®Þ n c hi l   t   21    n¨m  1997. 2.TÊt  c¸cv¨n b¶n    íi   c¶      tr¸v   i quy  nh  µy  u   ®Þ n ®Ò kh«ng  ã    Þ. c gi¸tr 3. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  iÒu  ×  a  îp  ý,Bé     qu¸ tr       c® g ch h l   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ïxem   Ðt ®iÒu  tins   x  chØnh b¶n  Quy  nh. ®Þ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản