Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 114/2002/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 9 n¨m 2002 vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; C¨n cø Ch¬ng tr×nh tæng thÕ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ níc giai ®o¹n 2001-2010 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. ThÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh trong thêi gian 3 n¨m, tõ n¨m 2002 ®Õn hÕt n¨m 2004. §iÒu 2. ViÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ ph¶i b¶o ®¶m c¸c môc tiªu, yªu cÇu sau ®©y: 1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña hÖ thèng ThuÕ tõ Trung ¬ng tíi c¬ së. 2. Thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc Nhµ níc giao cho ngµnh ThuÕ; thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y ngµnh ThuÕ tinh gän ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ thuÕ. 3. Chñ ®éng vÒ nguån kinh phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong sö dông kinh phÝ; hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý vÒ thuÕ; n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ chèng thÊt thu ng©n s¸ch Nhµ níc; t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña c¬ quan ThuÕ. 4. N©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ, b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng hiÖu lùc, hiÖu qu¶ cña bé m¸y c¬ quan ThuÕ c¸c cÊp, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc. 5. Thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ.
  2. 2 §iÒu 3. Néi dung thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc thuÕ. 1. Sè biªn chÕ thÝ ®iÓm giao kho¸n cho Tæng côc ThuÕ lµ 40.000 ng- êi. Trêng hîp Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, chia t¸ch ®Þa giíi hµnh chÝnh tõ cÊp huyÖn, quËn trë lªn hoÆc cã quyÕt ®Þnh giao thªm nhiÖm vô cho ngµnh ThuÕ, Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé Néi vô xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i sè biªn chÕ cña Tæng côc ThuÕ cho phï hîp. 2. Møc kinh phÝ thÝ ®iÓm giao kho¶n lµ 2% trªn tæng sè thu nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m do Tæng côc ThuÕ tæ chøc thùc hiÖn. Møc giao kho¸n kinh phÝ sö dông ®Ó chi cho c¸c kho¶n sau ®©y: a) Chi thêng xuyªn: chi cho con ngêi, chi cho bé m¸y, chi nghiÖp vô, chi söa ch÷a thêng xuyªn tµi s¶n cè ®Þnh. b) Chi ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc; chi ®oµn ra, ®oµn vµo. c) Chi øng dông - ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµ nèi m¹ng víi c¸c c¬ quan, c¸c doanh nghiÖp ®Ó phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ. 3. Møc kinh phÝ giao kho¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng bao gåm c¸c néi dung chi sau: a) Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. b) Chi hiÖn ®¹i ho¸ tin häc theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña ChÝnh phñ. c) Chi söa ch÷a lín, chi mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh. d) Chi ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. ®) Chi nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé, ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. §iÒu 4. Trong thêi gian thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng, nÕu Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi c¸c kho¶n chi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy, Tæng côc ThuÕ ph¶i tù trang tr¶i c¸c chi phÝ t¨ng thªm theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi. Trêng hîp, do nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn møc kinh phÝ giao kho¸n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy kh«ng ®¶m b¶o chi tr¶ møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, ®iÒu chØnh cho phï hîp. §iÒu 5. Tæng côc thuÕ ®îc chñ ®éng ph©n bæ vµ sö dông kinh phÝ giao kho¸n phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ; trêng hîp, kinh phÝ cha sö dông hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau. §îc quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm tõ c¸c kho¶n chi do thùc hiÖn kho¸n ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých: 1. Chi t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ, chi ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin, chi ®µo t¹o. 2. Trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ chøc l¹i lao ®éng.
  3. 3 3. §iÒu chØnh t¨ng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ kh«ng qu¸ 2,5 lÇn sè víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. 4. Chi khen thëng, phóc lîi. 5. TrÝch lËp quü dù phßng. §iÒu 6. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Tµi chÝnh. 1. Ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy, quy ®Þnh cô thÓ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Tæng côc ThuÕ trong viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng. 2. Thanh to¸n, phª duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ giao kho¸n cho Tæng côc ThuÕ. 3. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm, kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ cña Tæng côc ThuÕ. §Þnh kú tæ chøc s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kÝnh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc ThuÕ. §iÒu 7. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. B·i bá quy ®Þnh vÒ chÕ ®é trÝch thëng ®èi víi Tæng côc ThuÕ t¹i Th«ng b¸o sè 62/TB-VPCP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1994 cña V¨n phßng ChÝnh phñ. §iÒu 8. Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Néi vô, Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé trëng Bé T ph¸p chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản