Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 117/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  c ñ a   B é   t r ë n g   B é   K Õ   h o ¹ c h   v µ   § Ç u   t   s è   1 1 7 / 2 0 0 4 / Q § ­ B K H   n g µ y  1 6   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   u û   q u y Ò n   c h o   B a n   q u ¶ n   l ý   K h u  kinh tÕ më Chu Lai trong viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn  u   ® ∙ i   ® Ç u   t   t h e o   L u Ë t   K h u y Õ n   k h Ý c h   ® Ç u   t   t r o n g   n í c   c h o   c ¸ c  dù ¸n ®Çu t vµo Khu kinh tÕ më Chu Lai Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t C¨n cø LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè   03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m   1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn   khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh môc A, B  vµ   C   ban   hµnh   t¹i   Phô   lôc   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  51/1999/N§­CP; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 61/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 108/2003/Q§­TTg ngµy 05 th¸ng 6  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp vµ ban   hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ më Chu Lai; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 184/2003/Q§­TTg ngµy 08 th¸ng 9  n¨m   2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   thµnh   lËp   Ban   qu¶n lý Khu kinh tÕ më Chu Lai; Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam t¹i   Tê tr×nh sè 2071/TTr­UB ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003, QuyÕt ®Þnh §iÒu  1. 1. Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ më Chu Lai, (sau ®©y gäi  lµ Ban qu¶n lý) lµ ®Çu mèi híng dÉn c¸c nhµ ®Çu t  cã dù  ¸n ®Çu t vµo Khu kinh tÕ më Chu Lai vÒ viÖc ®¨ng ký hëng  c¸c u ®∙i ®Çu t.
  2. 2 2. Uû quyÒn Ban qu¶n lý tiÕp nhËn vµ xem xÐt hå s¬  ®¨ng ký u ®∙i ®Çu t; quyÕt ®Þnh viÖc cÊp hoÆc tõ chèi cÊp  GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trong  níc ®Çu t vµo Khu kinh tÕ më Chu Lai trong c¸c trêng hîp  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh nµy.  Tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký u ®∙i ®Çu t  thùc hiÖn theo  c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/1999/TT­BKH ngµy 24 th¸ng  9 n¨m 1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §iÒu  2. C¸c dù ¸n ®Çu t trong níc do Ban qu¶n lý ®îc uû quyÒn  xem xÐt, cÊp GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t ph¶i ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1.   Phï   hîp   víi   Quy   ho¹ch,   §iÒu   lÖ   vµ   Quy   chÕ   ho¹t  ®éng cña Khu kinh tÕ më Chu Lai, ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt. 2.   Lµ   dù   ¸n   ®¸p   øng   c¸c   ®iÒu   kiÖn  u   ®∙i   ®Çu   t  quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m  1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn  khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§­ CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ  sung   danh  môc  A,   B   vµ  C   ban   hµnh   t¹i   Phô   lôc   kÌm   theo  NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP vµ NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt  ThuÕ  thu  nhËp doanh nghiÖp. §iÒu  3. ViÖc xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  do Ban  qu¶n lý thùc hiÖn cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi Së KÕ ho¹ch  vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m  1999   vµ   Th«ng   t  sè   02/1999/TT­BKH   ngµy   24   th¸ng   9   n¨m  1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Ban qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng Quy chÕ phèi hîp  lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng, tr×nh  Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam phª duyÖt vµ th«ng b¸o cho  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §iÒu  4. 1. Ban qu¶n lý tæ chøc tiÕp nhËn, xem xÐt vµ lÊy ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan liªn quan nÕu thÊy cÇn  thiÕt ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc cÊp, tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  hoÆc ®iÒu chØnh, bæ sung GiÊy chøng nhËn  u 
  3. 3 ®∙i ®Çu t ®∙ cÊp ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t cña c¸c doanh  nghiÖp sau:  ­ C¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña  Thñ tíng ChÝnh phñ;  ­ C¸c doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña  Trung ¬ng.  2. ViÖc cÊp míi hoÆc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t  bæ sung ®îc thùc  hiÖn  trong thêi  h¹n  kh«ng  qu¸ 20 ngµy  lµm viÖc, kÓ tõ ngµy Ban qu¶n lý tiÕp nhËn ®ñ hå s¬ hîp  lÖ. Hå s¬ hîp lÖ lµ hå s¬ cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè hîp lÖ quy  ®Þnh t¹i Môc II Th«ng t sè 02/1999/TT­BKH ngµy 24 th¸ng 9  n¨m 1999 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trêng hîp tõ chèi cÊp  GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t, Ban qu¶n lý ph¶i th«ng b¸o  lý do b»ng v¨n b¶n cho nhµ ®Çu t biÕt. Trêng   hîp   hå   s¬   kh«ng   hîp   lÖ,   trong   thêi   h¹n   kh«ng  qu¸ 3 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬, Ban qu¶n lý  ph¶i th«ng b¸o cho nhµ ®Çu t biÕt ®Ó bæ sung, hoµn chØnh  hå s¬. Ngµy nhËn hå s¬ lµ ngµy Ban qu¶n lý trùc tiÕp nhËn  hå s¬ hoÆc ngµy nhËn theo dÊu cña bu ®iÖn n¬i nhËn nÕu hå  s¬ göi qua bu ®iÖn. ViÖc gi¶m bít mét phÇn hoÆc rót bá toµn bé u ®∙i ®Çu  t ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc,  kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña nhµ ®Çu t vÒ viÖc kh«ng  ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng u ®∙i.  §iÒu  5. GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t ®îc so¹n th¶o theo mÉu do  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn. Trong   thêi   h¹n   7   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   cÊp   míi  hoÆc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®∙i ®Çu t bæ sung, Ban qu¶n lý  göi b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn  u ®∙i ®Çu t  vÒ Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam. §iÒu  6. §Þnh   kú   6   th¸ng   (tríc   ngµy   20   th¸ng   6   vµ   ngµy   20  th¸ng 12), Ban qu¶n lý tæng hîp t×nh h×nh cÊp  u ®∙i ®Çu  t  trong   Khu   Kinh   tÕ   më   Chu   Lai   thuéc   ph¹m   vi   ®îc   uû  quyÒn, kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh cÇn xö lý vµ göi  b¸o c¸o vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.
  4. 4 §iÒu  7. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ  kiÓm   tra   Ban   qu¶n   lý   thùc   hiÖn   viÖc   ®îc   uû   quyÒn   theo  ®óng quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ tríc  ChÝnh phñ vÒ viÖc uû quyÒn t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu   8.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản