intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1191/2002/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1191/2002/QĐ-BTM Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH C A B THƯƠNG M I S 1191/2002/QĐ-BTM NGÀY 4 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Công văn s 1126/CP-KTTH ngày 21/9/1998 c a Chính ph v vi c giao h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có h n ng ch; Căn c Quy t đ nh s 1188/2002/QĐ-BTM ngày 4/10/2002 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch xu t akh u hàng d t, may; Theo đ ngh c a ông Ch t ch H i đ ng đ u th u h n ng ch xu t kh u hàng d t, may; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch. Đi u 2. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11/1/2001 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Ông Ch t ch H i đ ng đ u th u, các ông/bà u viên H i đ ng đ u th u, ông Chánh văn phòng, ông V trư ng V t ch c cán b , ông V trư ng V xu t nh p kh u và các doanh nghi p tham gia đ u th u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký) QUY CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh c a B trư ng B Thương m i s 1191/2002/QĐ- BTM ngày 4 tháng 10 năm 2002) Ph n 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng tham gia đ u th u 1.1. Doanh nghi p có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đã đăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u ho c có gi y phép đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có ngành ngh phù h p đư c tham gia đ u th u. Đi u 2. Nguyên t c đ u th u 2.1. T ch c đ u th u và m th u công khai 2.2. H i đ ng đ u th u quy đ nh m t hàng (Category - Cat.), s lư ng c a t ng m t hàng và m c giá chào th u cho m i m t hàng c a t ng đ t đ u th u. 2.3. Doanh nghi p thu c các đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 1 đư c đăng ký d th u các m t hàng (Cat.) đưa ra đ u th u và m i Cat. đư c đăng ký v i s lư ng t i đa như quy đ nh trong h sơ m i th u. Đi u 3. H i đ ng đ u th u H i đ ng đ u th u g m m t lãnh đ o B Thương m i làm Ch t ch và các đ i di n c a B Thương m i, B Công nghi p, B K ho ch và Đ u tư và B Tài chính là thành viên. Sau khi có ý ki n c a các B h u quan, B trư ng B Thương m i quy t đ nh thành l p H i đ ng đ u th u. H i đ ng đ u th u có trách nhi m: chu n b , t ch c đ u th u, công b k t qu đ u th u, ki m tra vi c th c hi n h n ng ch c a các doanh nghi p đ u th u Ph n 2: TRÌNH T TH C HI N Đ U TH U Đi u 4. Chu n b đ u th u 4.1. H i đ ng đ u th u quy đ nh ch ng lo i m t hàng (cat.), s lư ng h n ng ch đ u th u, cách th c t ch c đ u th u và thông báo m i th u (đăng trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p, Tài chính và đ a ch Website c a B Thương m i - www.mot.gov.vn). 4.2. H sơ d th u bao g m:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. B n đăng ký tham gia d th u (theo m u s 01). 2. B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u ho c gi y phép Đ u tư theo lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. B n cam k t thanh toán ti n đ th c hi n s lư ng h n ng ch trúng th u (theo m u s 02). M i doanh nghi p ch g i m t h sơ d th u dán kín, có d u niêm phong và ghi rõ "H sơ tham d đ u th u h n ng ch hàng d t may". Đi u 5. Quy trình th c hi n đ u th u 5.1. Đăng ký đ u th u Các doanh nghi p tham gia d th u có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 1 g i h sơ d th u v B Thương m i. H n cu i cùng nh n h sơ d th u là cu i gi làm vi c c a ngày làm vi c trư c ngày m th u. 5.2. Th i gian, đ a đi m m th u đư c quy đ nh trong thông báo m i th u. 5.3. Công b k t qu đ u th u: ch m nh t là 07 ngày làm vi c k t ngày m th u, H i đ ng đ u th u công b k t qu đ u th u trên các báo ngành và thông báo b ng văn b n đ n các doanh nghi p trúng th u. Đi u 6. Tiêu chu n xét th u Doanh nghi p trúng th u là doanh nghi p có m c giá cao theo th t đ n h t s lư ng g i th u cho m i ch ng lo i hàng và không th p hơn m c giá chào th u. - Trư ng h p có nhi u đơn d th u cùng đ t đư c giá trúng th u th p nh t thì s lư ng có giá trúng th u th p nh t s đư c chia theo t l s lư ng đăng ký c a các đơn d th u m t hàng đó. - Trư ng h p doanh nghi p trúng th u nhưng t ch i k t qu trúng th u thì ph i thông báo b ng văn b n cho H i đ ng đ u th u trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày công b k t qu . H i đ ng đ u th u s giao cho đơn v có giá d th u k ti p th c hi n n u các doanh nghi p này ch p nh n. Trong trư ng h p có nhi u doanh nghi p k ti p có giá trúng th u b ng nhau thì s lư ng h n ng ch trên s đư c chia theo t l s lư ng đăng ký c a các đơn d th u m t hàng đó. Đi u 7. Trách nhi m và quy n l i c a doanh nghi p trúng th u 7.1. Trong vòng 14 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c thông báo trúng th u, doanh nghi p trúng th u n p 30% t ng s ti n ph i thanh toán h n ng ch trúng th u vào tài kho n c a B Thương m i s 945-01-475 t i Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i; 3 tháng sau n p ti p 30% t ng s ti n và n p n t 40% t ng s ti n còn l i trong tháng 7 năm th c hi n h n ng ch.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong th i gian quy đ nh nêu trên doanh nghi p không n p ti n thì s lư ng h n ng ch trúng th u tương ng s t đ ng h t hi u l c. Nh ng lô hàng này s đư c H i đ ng đ u th u x lý theo Đi u 6, Quy ch này. 7.2. Sau khi đã n p 30% t ng s ti n thanh toán h n ng ch trúng th u theo quy đ nh t i kho n 7.1, các doanh nghi p trúng th u g i ch ng t đã n p ti n đ n B Thương m i (V xu t nh p kh u) đ đư c nh n thông báo giao h n ng ch trúng th u. Trong trư ng h p doanh nghi p trúng th u không th c hi n ho c không th c hi n h t h n ng ch doanh nghi p s không đư c hoàn l i s ti n đã n p. 7.3. H n ng ch trúng th u ch đư c chuy n như ng sau 3 tháng k t ngày ký thông báo trúng th u. Doanh nghi p chuy n như ng h n ng ch trúng th u ph i có văn b n g i cho B Thương m i đ đư c xác nh n. Đi u 8. Đi u kho n thi hành Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày Quy t đ nh ban hành và đư c g i đ n các B , cơ quan qu n lý Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, đ a phương và các đơn v có liên quan c n k p th i ph n ánh v H i đ ng đ u th u đ xem xét, đi u ch nh cho phù h p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2